05_kvinnojouren_ansokan_verksamhetsstöd_tjskr

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download 05_kvinnojouren_ansokan_verksamhetsstöd_tjskr...

Description

Tjänsteskrivelse

1 (2)

2008-09-11 Dnr SÄN 2008/43

Social- och äldrenämnden

Ansökan om verksamhetsstöd till Kvinnojouren i Nacka och Värmdö för 2008 Förslag till beslut

Social- och äldrenämnden beviljar Kvinnojouren i Nacka Värmdö ett verksamhetsbidrag för år 2008 med fyra kronor per invånare och avslår ansökan om en höjning av beloppet med ytterligare 1 kr. Beloppet uppgår till 340 000 kr vilket motsvarat en ökning 3,3 %. Ärende

Nacka/Värmdö Kvinnojour har inkommit med en ansökan till Social- och äldrenämnden om ett verksamhetsbidrag med 5 kronor per kommuninvånare. En höjning med 1 krona från bidragsår 2007. Kvinnojourens motivering till den begärda höjningen är att lokalerna har stora underhållsbehov. Kvinnojouren hyr tre lokaler, var av två från Nacka kommuns fastighetskontor. Fastighetskontorets hyra är 963 kronor per kvadratmeter, vilket innebär en årshyra på 402 000 kronor. Enligt fastighetskontoret står det i hyreskontraktet att det är Kvinnojouren som ska stå för det inre underhållet av lokalerna. Nacka/Värmdö Kvinnojour ansökte även i år om bidrag med 5 kronor per invånare ifrån Värmdö kommun. Värmdö kommun beviljade ansökan med 129 000 kronor för år 2008. Värmdö har ett fastpris som inte är relaterat till antalet invånare. Kvinnojouren i Nacka/Värmdö är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen började sin verksamhet 1995. Föreningen har under året haft ca 70 medlemmar var ca 15 medlemmar har arbetat som volontärer i Kvinnojourens verksamhet. Volontärerna bemannar jouren måndagar och onsdagar kl. 18.00 – 21.00. De ansvarar också för föreningens jourtelefon under årets alla helger. Kvinnojourens representationskostnad som är 30 000 kronor går till att bjuda volontärerna och anställd personal på en årligen teater eller middag som tack för sitt stora engagemang. Kvinnojouren erbjuder skyddat boende, krisbearbetning, råd och stöd samt kontakter med socialtjänst, polis, skola, advokater och sjukvård. Sedan några år tillbaka har de en deltidsanställd som hjälper kvinnorna att hitta ett nytt boende.

Planering och utveckling inom socialtjänsten Postadress Nacka kommun 131 81 Nacka

Besöksadress Granitvägen 15 131 81 Nacka

Telefon Växel Direkt Mobil Fax

08-718 80 00 08-718 81 92 070-431 81 92 08-718 75 55

E-post [email protected] www.nacka.se Organisationsnummer 212000-0167

Nacka kommun

2 (2)

Kvinnojouren startade en barnverksamhet 2005. De har idag en kvinna anställd på 75 %, som ansvarar för barnverksamheten. Barnen som bor på Kvinnojouren samt barn boende i Nacka erbjuds stödsamtal och krissamtal utifrån sina behov. Barnverksamheten utvecklar metoder för att hjälpa barn som har bevittnat våld bearbeta sina upplevelser. Barnen som bor på Kvinnojouren går kvar i sina hemskolor. Nacka/Värmdö Kvinnojouren ansökte 2006 hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att under två års tid utveckla barnverksamheten och erbjuda samtalsstöd till kvinnor. Socialnämnden beslutade att stödja verksamheten ekonomiskt. Kommunerna Nacka och Värmdö ansökte 2007 om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för att fortsätta vidareutveckling av Kvinnojourens barnverksamhet och deras samtalsgrupper för kvinnor som har eller har haft en relation där våld och hot förekommer. Kvinnor från Nacka/Värmdö, som inte haft skyddsbehov, har vid t.ex. skilsmässor och vårdnadstvister erhållit stöd genom Kvinnojouren. Misshandlade kvinnor med barn som får skyddat boende saknar oftast ett socialt nätverk. Kvinnojouren stödjer och hjälper kvinnor som utsatts för våld och är ett viktigt komplement till det stöd socialtjänsten kan erbjuda. Tillgång till Kvinnojouren gör att alternativa kostnader blir lägre både för de kvinnor som har egen försörjning och de som får ekonomiskt bistånd av socialtjänsten. Flertalet av kvinnorna har inte ekonomi att klara ett boende på Hotelljouren eller liknande, utan att erhålla ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Under år 2007 har Kvinnojourens verksamhet bedrivits av anställd personal – en heltidsanställd verksamhetsledare och en 75 % anställd förskollärare. Därutöver har konsulttjänster i varierande grad nyttjats. Kvinnojouren köper konsulttjänsterna för bland annat krissamtal och stöd för kvinnor i olika situationer t ex advokat kontakt och polisförhör. De köper även konsulttjänster för handledning av personal, lokalvård, reparationer, datakonsult och stöd vid anskaffning av bostäder för boende kvinnor. Kvinnojouren finansierar sin verksamhet via hyresintäkter från 11 olika kommuner/kommundelar. De har erhållit verksamhetsstöd från Nacka och Värmdö kommun. Dygnskostnaden för boendet har höjts och beläggningen har varit hög vilket har gett goda intäkter under verksamhetsåret. År 2007 visar att den ekonomiska situationen är stabil. För 2008 har Nacka/Värmdö Kvinnojouren, ansökt om 5 kr/invånare totalt 421 500 kronor. Bedömningen är att Kvinnojouren utför ett mycket värdefullt arbete för personer som utsatts för våld i nära relationer. Kvinnojourens arbete kan bedrivas med en ersättning om 4 kronor per invånare eftersom befolkningsökningen medför att det blir en nettoökning motsvarande 3,3 % mot föregående år.

Annica Blomsten IFO chef Bilagor: Ansökan Verksamhetsberättelsen Budget 2007

Carina Kennard planerare och utvecklare

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF