1 Administrativa föreskrifter

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download 1 Administrativa föreskrifter...

Description

BILAGA 5 2013-03-10

DIARIENR UE/130024

Allmänna bestämmelser vid konsultuppdrag

1

LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE Leverantören ska för landstingets beställare, på i ramavtalet angivna villkor, tillhandahålla kompetenta konsulter som på ett fackmannamässigt sätt utför det uppdrag som specificerats i leveransavtalet. Resultatet ska stå i överensstämmelse med beställarens givna förutsättningar. Om inte annat överenskommits svarar leverantören för erforderlig utrustning när arbete utförs på annan plats än i landstinget lokaler. Leverantören svarar för att av landstingets beställare tillhandahållen information, dokumentation eller utrustning återlämnas till landstinget efter uppdragets upphörande.

2

LANDSTINGETS ÅTAGANDE Landstingets beställare ska tillhandahålla underlag, data, information och övriga uppgifter som erfordras för uppdragets utförande. För inhämtande av erforderlig information från utomstående enheter ska landstingets beställare bistå konsulten enligt vad som specificerats i leveransavtalet. Landstingets beställare ansvarar för riktigheten av lämnade underlag och övriga tillhandahållna uppgifter. Om inte annat överenskommits svarar landstingets beställare för erforderliga lokaler och utrustning när arbete utförs i landstingets lokaler.

3

LEVERANTÖRENS KOMPETENS Leverantören ska tillhandahålla konsulttjänster enligt uppdragsbeskrivning. Leverantören förbinder sig att föreslå konsult med erfarenhet och utbildning som motsvarar kraven i aktuellt uppdrag, om inte namngiven person finns angiven i avtalet. På anmodan av landstingets beställare ska leverantören överlämna dokumenterade individuella kompetensprofiler för de konsulter som är aktuella för att utföra specifikt uppdrag.

4

PLANERING OCH GODKÄNNANDE Parterna ska i samråd planera utförandet av uppdraget. Vardera partens ansvarige svarar för ledning och samordning av respektive parts deltagande och övriga som erfordras för uppdragets genomförande. Kan parterna inte enas i viss fråga gäller den mening som företräds av landstingets beställare. Landstingets beställare ska utan dröjsmål ge sitt godkännande så snart uppdraget slutförts och motsvarar förväntat resultat enligt leveransavtal.

1 (5)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2013-03-10

IT-KONSULTTJÄNSTER DNR: UE/130024

5

RAPPORTERING OCH DOKUMENTATION Konsulten ska, på landstingets beställares begäran eller vid de tidpunkter som specificerats i leveransavtalet, avge detaljerade rapporter över sitt arbetsresultat. Rapportering ska ske i enlighet med landstingets beställares anvisningar. Vid uppdragets upphörande ska konsulten avge slutlig rapport innehållande bl.a. beskrivning av det arbete som nedlagts på uppdraget, redogörelse för uppdragets resultat och förslag till åtgärder.

6

KONTAKTPERSONER Kontaktperson utses av vardera part. Kontaktpersonen ska vara behörig att omedelbart kunna fatta eller inhämta beslut i frågor rörande uppdraget. Byte av kontaktperson ska meddelas motparten skriftligt.

7

UTBYTE AV KONSULT Leverantören får inte byta ut konsult eller annan namngiven person i avtal utan att landstinget i förväg skriftligt godkänt detta. Skulle landstinget kräva eller leverantören föreslå utbyte av konsult, namngiven i avtalet eller inte, eller om konsulten skulle upphöra med sin anställning hos leverantören, ska denne snarast tillsätta ny konsult med likvärdig kompetens. Misslyckas leverantören med att inom 15 dagar erbjuda godtagbar konsult äger landstinget rätt att avbeställa uppdraget och engagera annan part. Leverantören har rätt till ersättning för utfört arbete om resultatet motsvarar förväntat resultat enligt leveransavtal. Vid upphörande av anställning för konsult som utför uppdrag åt landstinget ska leverantören säkerställa att konsulten, om landstinget så önskar, kan biträda ny konsult i upp till 10 arbetsdagar utan kostnad för landstinget.

8

ÄNDRING AV UPPDRAGET Landstingets beställare äger rätt att, under tiden för uppdraget, göra förändringar i uppdraget, dock gäller vid väsentlig förändring att leverantörens medgivande först ska inhämtas. Sådant medgivande får inte vägras utan sakliga skäl. Landstinget äger inte rätt att förändra uppdraget i så väsentlig grad att annan leverantör hade kunnat tilldelas rätten till uppdraget. Vid ändring av uppdraget ska ersättningen till leverantören ökas eller minskas baserat på förändringens storlek i förhållande till ursprungligt uppdrag.

9

AVBESTÄLLNING Landstingets beställare äger rätt att när som helst och utan tidsgräns för varsel avbeställa ej utförda delar av uppdraget. Sker sådan avbeställning ska landstinget utge ersättning till leverantören för utfört arbete.

10

TIDPLAN Konsulten ska genomföra uppdraget i enlighet med den till leveransavtalet bifogade tidplanen. Tidplanen kan justeras vid förekomst av sådan befriande omständighet som omnämns under bestämmelse om Force Majeure.

11

ARBETSTID M.M. Om inte annat avtalas i leveransavtalet ska konsultens förläggning av arbetet ske under helgfria vardagar kl 08.00-17.00. Restid, lunchraster och andra arbetsuppehåll räknas inte som debiterbar tid. Av konsulten planerad semester och annan ledighet som medför ändringar i arbetsordning eller tidplan ska beslutas efter samråd med landstingets beställare. Konsult som arbetar i landstingets lokaler ska bära namnbricka med uppgift om namn och arbetsgivare samt ha giltig legitimation tillgänglig.

2 (5)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2013-03-10

IT-KONSULTTJÄNSTER DNR: UE/130024

12

UTBILDNING Leverantörer ansvarar, på egen bekostnad, för eventuell utbildning av konsulten i anslutning till uppdraget. Tid som åtgår för konsultens utbildning ersätts inte av landstinget.

13

KVALITET OCH MILJÖ Leverantören ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem för att säkerställa kvaliteten i utfört uppdrag. Hur kompetensöverföring ska ske från konsulten till landstingets beställare ska specificeras i leveransavtalet.

14

LEVERANSFÖRSENING Landstinget beställare och konsulten ska snarast meddela varandra befarad leveransförsening i uppdraget. Därvid ska förhandlingar tas upp omedelbart för att reducera olägenheter. Om förseningen beror på konsulten är landstinget berättigad till vite. Om inte annat avtalats i leveransavtalet utgår vite för försenad del av uppdraget med 5 procent per påbörjad förseningsvecka, dock maximalt 20 procent, av överenskommet totalpris eller beräknat slutpris vid betalning på löpande räkning. Utöver vite är landstinget inte berättigad till skadestånd eller annan ekonomisk ersättning för försening.

15

ERSÄTTNING Ersättning för uppdraget ska av landstinget erläggas enligt leveransavtalet. Debiterbar tid avrundas dagligen till närmaste halvtimme. Mervärdesskatt tillkommer. För kompetensnivå 2-4 inkluderar ersättningen samtliga med uppdraget förenade kostnader även resor, mat och logi samt restid till och från den plats där uppdraget ska utföras. Vidare inkluderar ersättningen kostnader för arbetsgivaravgifter, semesterersättning samt övriga skatter och avgifter, vilka ska erläggas av leverantören. För kompetensnivå 5 utgår ersättning enligt bilaga 1 Priser och resurser. Leverantören är skyldig att resa på ett för landstinget ekonomiskt fördelaktigt sätt. För andra resor som föranletts av uppdraget, och beordrats av landstinget, sker beställning av logi och resor och betalning av landstinget.

16

BETALNING Landstinget betalar konsultarvode mot löpande räkning månadsvis i efterskott om ingen annan överenskommelse skett. Av fakturan ska framgå art och omfattning av det arbete som utförts under den period som fakturan avser. I fakturan ska beställarID och benämning på uppdraget anges. Landstinget betalar inte expeditions-, faktura- eller andra avgifter från leverantören. Dessa kostnader ska vara inräknade i priset och inte föranleda särskild debitering. Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger, erläggs betalning 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag, och regleras på anmodan av leverantören.

3 (5)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2013-03-10

IT-KONSULTTJÄNSTER DNR: UE/130024

17

ÄGANDERÄTT OCH NYTTJANDERÄTT Landstinget erhåller genom detta avtal äganderätten till allt material och alla resultat som framkommer genom uppdragets utförande. All upphovsrätt, patent eller annan immateriell rätt hänförlig till resultatet utgör landstingets egendom, som landstinget äger fritt att överlåta till annan. För att uppfylla sitt åtagande i första stycket ska leverantören tillse att all eventuell immateriell rätt som uppkommer genom arbete utfört av dennes konsult förvärvas av leverantören. Leverantören ska gentemot anlitad underkonsult göra för denne bindande förbehåll om landstingets äganderätt samt tillse att underkonsult gentemot sina anställda tecknat motsvarande avtal om rätt till immaterialrätt.

18

FORCE MAJEURE Villkor enligt ramavtal, punkt 15.5.

19

ANSVAR Landstinget äger rätt till ersättning för direkt skada orsakad av fel eller försummelse från leverantörens sida. Begränsningar i leverantörens skadeståndsskyldighet gäller inte vid personskada. Om landstinget finner brister i leverantörens arbetsresultat, vilka bedöms avvika från fackmannamässigt och professionellt ställda krav eller som är orsakade av ohörsamhet eller oaktsamhet från leverantörens sida, äger landstinget rätt att därutöver utan extra kostnad få bristerna tillrättalagda. Vid hävning av leveransavtal på grund av väsentligt avtalsbrott från leverantörens sida är landstinget berättigad till skadestånd, utöver eventuellt vite. Landstingets beställares godkännande av konsultens förslag, åtgärder, handlingar eller arbetsresultat befriar inte leverantören från ansvar för sådana fel eller brister som landstinget inte kunnat upptäcka eller förutse vid tidpunkten för godkännandet. Landstingets krav på ekonomisk ersättning eller åtgärdande av fel eller brister i arbetsresultatet ska skriftligen meddelas leverantören utan dröjsmål, dock senast inom tolv månader efter leveransavtalets upphörande. Leverantörens ansvar gäller under förutsättning att inte landstingets beställare, eller någon som landstinget anlitar, under ovan nämnda tid gör ändringar i uppdragets resultat utan godkännande av leverantören. Leverantörens ansvar omfattar inte indirekta skador som drabbar landstinget, såsom utebliven vinst, förväntad besparing eller förlust av inkomst utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling. Leverantören ska hålla en ansvarsförsäkring till täckande av skadeståndsanspråk från landstingets sida. Om så avtalas i leveransavtalet ska leverantören till landstinget överlämna kopior av samtliga försäkringsbrev avseende ovan nämnda försäkring.

20

RÄTTSINTRÅNG Leverantören svarar för att av konsulten framlagda förslag, åtgärder, handlingar och arbetsresultat inte kränker eller på annat sätt står i konflikt med redan existerade patent, mönsterskydd, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Om krav likväl ställs från tredje mans sida är leverantören skyldig att föra landstingets talan. Leverantören är ansvarig för alla kostnader som landstinget i sådant sammanhang åsamkas. Landstinget ska utan dröjsmål skriftligen underrätta leverantören om framförda anspråk eller väckt talan.

4 (5)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2013-03-10

IT-KONSULTTJÄNSTER DNR: UE/130024

Om intrång föreligger, eller om leverantören enligt egen bedömning finner troligt att intrång föreligger, ska leverantören ersätta landstinget för de kostnader som uppstår för landstinget på grund av intrånget.

21

SEKRETESS Villkor enligt ramavtal, punkt 15.6.

22

SÄKERHET Leverantören ska iaktta de säkerhetsbestämmelser landstinget utfärdar. Leverantören ska vidta ändamålsenliga säkerhetsåtgärder för att förvara och skydda allt material rörande uppdraget, inkluderande databärande media, liksom innehållet i detta. Allt sådant material ska förvaras i låst utrymme, åtskilt från andra uppdrag, när det inte nyttjas av konsulten.

23

HÄVNING LEVERANSAVTAL Landstingets beställare kan säga upp leveransavtalet med omedelbar verkan om leverantören i väsentlig mening underlåter att uppfylla avtalsvillkoren. Leverantören har rätt till ersättning för utfört arbete om resultatet motsvarar förväntat resultat enligt leveransavtal. Leverantören kan säga upp leveransavtalet med omedelbar verkan om landstinget i väsentlig mening underlåter att uppfylla avtalsvillkoren. Leverantören äger rätt till ersättning för utfört arbete och eventuell styrkt nödvändig avvecklingskostnad. Före hävning ska andra parten ges möjlighet till rättelse, vilken ska vara fullt utförd inom 30 dagar efter skriftligt påpekande. Landstingets beställare kan häva hela eller delar av leveransavtalet vid dröjsmål orsakat av leverantören eller dennes underkonsult om dröjsmålet överstiger en månad. Leverantören har rätt till ersättning för utfört arbete om resultatet motsvarar förväntat resultat enligt leveransavtal. Landstinget kan häva avtalet med omedelbar verkan på grund av att leverantören försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller kommit på obestånd. Endera parten kan häva leveransavtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse har försenats med mer än 2 månader på grund av Force Majeure.

24

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL LEVERANSAVTALET Ändringar i och tillägg till leveransavtalet ska för att vara gällande göras i form av skriftligt tilläggsavtal till leveransavtalet. Tilläggsavtal ska vara undertecknat av landstingets beställare och leverantören.

5 (5)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF