1. bakgrund till förslaget

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download 1. bakgrund till förslaget...

Description

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE)

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

SV

SV

MOTIVERING 1.

BAKGRUND TILL FÖRSLAGETMotiv och syfte med förslaget

Det bifogade förslaget till rådsbeslut utgör det rättsliga instrumentet för ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan. EACpartnerstaterna är Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Chefsförhandlarna avslutade förhandlingarna i Bryssel den 14 oktober 2014. Avtalet paraferades den 16 oktober 2014 i Bryssel. Kenya omfattas för närvarande av den ordning som fastställs i förordningen om marknadstillträde. De andra länderna i regionen ingår för närvarande i initiativet ”Allt utom vapen”, eftersom de räknas till de minst utvecklade länderna. Så snart avtalet träder i kraft kommer det att skapa en enhetlig ordning för marknadstillträde för EAC-partnerstaterna. 

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Genom förslaget genomförs partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan1 (nedan kallat AVS–EG-partnerskapsavtalet), som innehåller en uppmaning om att ekonomiska partnerskapsavtal som är förenliga med WTO:s bestämmelser ska ingås. 

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med EAC är ett utvecklingsorienterat handelsavtal. Avtalet ger EAC-partnerstaterna asymmetriskt marknadstillträde, vilket gör att de kan skydda känsliga sektorer från liberalisering, och det innehåller ett stort antal skyddsbestämmelser och en klausul för skydd av nyetablerade industrier. Det innehåller även bestämmelser om ursprungsregler som främjar exporten, och användningen av exportsubventioner undanröjs i handeln mellan parterna. Dessa bestämmelser bidrar till målet om en konsekvent politik för utveckling och överensstämmer med artikel 208.2 i EUF-fördraget. 2.

RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN PROPORTIONALITETSPRINCIPENRättslig grund

OCH

Detta rådsbesluts rättsliga grund är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 och artikel 209.2 jämförda med artikel 218.6 a. 

Subsidiaritet (för icke-exklusiv befogenhet)

Den gemensamma handelspolitiken är, i enlighet med artikel 3 i EUF-fördraget, ett område där unionen ska ha exklusiv befogenhet. 

1

SV

Proportionalitetsprincipen

EUT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet ändrat genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 209, 209.11.8,2005, s. 27) och det avtal som undertecknades i Ouagadougou den 22 juni 2010 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).

2

SV

Detta förslag behövs för att unionen ska uppfylla sina internationella åtaganden enligt AVS– EG-partnerskapsavtalet. 

Val av instrument

Förslaget överensstämmer med artikel 218.6 i EUF-fördraget, enligt vilken rådet ska anta beslut om internationella avtal. Inget annat rättsligt instrument kan användas för att nå målet för detta förslag. 3.

RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

MEDEfterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Ej tillämpligt. 

Samråd med berörda parter

Ej tillämpligt. 

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Ej tillämpligt. 

Konsekvensbedömning

En bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling av avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan EU och AVS-länderna gjordes åren 2003–2007. Kravspecifikationerna för projektet offentliggjordes av kommissionen 2002 inom ramen för ett anbudsförfarande, som utmynnade i att ett femårigt ramavtal i augusti 2002 tilldelades PwC France. Ett utkast till slutlig rapport om konsekvensbedömning lades fram för de europeiska berörda parterna under det möte i forumet för dialog med det civila samhället som Europeiska kommissionen anordnade den 23 mars 2007 i Bryssel. 

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med EAC omfattas inte av Refit-programmet, och det ger inte upphov till några kostnader för små- och medelstora företag i unionen eller till några frågor när det gäller den digitala miljön. 

Grundläggande rättigheter

Förslaget får inga konsekvenser för skyddet av de grundläggande rättigheterna i unionen. 4.

BUDGETKONSEKVENSER

Fyra av de fem EAC-partnerstaterna är minst utvecklade länder som omfattas av initiativet ”Allt utom vapen”, som ger dem tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU. Kenya omfattas av förordningen om marknadstillträde, som också ger tull- och kvotfritt tillträde till EUmarknaden. Förslaget får därför inte några budgetkonsekvenser, då länderna enligt avtalet kommer att ha fortsatt tillträde till EU-marknaden på samma villkor.

SV

5.

ÖVRIGA INSLAGGenomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

3

SV

Enligt de institutionella bestämmelserna i det ekonomiska partnerskapsavtalet med EAC ska ett EPA-råd inrättas, som ska ansvara för att övervaka genomförandet av avtalet. EPA-rådet ska bestå av företrädare för parterna på ministernivå och kommer att biträdas av en kommitté med högre tjänstemän. En rådgivande kommitté kommer att biträda kommittén med högre tjänstemän i syfte att främja dialog och samarbete mellan företrädare för det civila samhället, den privata sektorn och näringslivets och arbetsmarknadens organisationer. Avtalet ska ses över efter vart femte år räknat från dagen för dess ikraftträdande. 

Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt. 

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med EAC innehåller bestämmelser om varuhandel, tullar och handelslättnader, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder samt jordbruk och fiske. I bestämmelserna om samarbete för genomförandet av utvecklingsdimensionen fastställs de prioriterade åtgärdsområdena för genomförandet av avtalet, vilka anges i det regionala vägledande programmet för 2014–2020. Avtalet innehåller åtaganden i fråga om regional integration som kommer att stödja genomförandet av EAC:s tullunion. I avtalet föreskrivs dessutom att förhandlingarna ska fortsätta på regional nivå om tjänster, konkurrenspolitik, investeringar och utveckling av den privata sektorn, miljö och hållbar utveckling, immaterialrätt samt öppenhet vid offentlig upphandling.

SV

4

SV

2016/0038 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 och artikel 209.2 jämförda med artikel 218.6 a, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag2, med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och av följande skäl: (1)

Den 12 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal om ekonomiskt partnerskap med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

(2)

Förhandlingarna har slutförts, och det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (Republiken Burundi, Republiken Kenya, Republiken Rwanda, Förenade republiken Tanzania och Republiken Uganda), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, (nedan kallat avtalet) paraferades den 16 oktober 2014.

(3)

I enlighet med rådets beslut nr [..] av den [..]3 undertecknades avtalet den […], med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(4)

Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den [..] i avvaktan på att det ska träda i kraft.

(5)

Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan4 innehåller en uppmaning om att ekonomiska partnerskapsavtal som är förenliga med WTO:s bestämmelser ska ingås.

(6)

Avtalet bör ingås på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan ingås härmed. 2 3 4

SV

EUT C […], […], s. […]. EUT L EUT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet ändrat genom det avtal som undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 209, 209.11.8,2005, s. 27) och det avtal som undertecknades i Ouagadougou den 22 juni 2010 (EUT L 287, 4.11.2010, s. 3).

5

SV

Texten till avtalet åtföljer detta beslut. Artikel 2 Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar lämna den underrättelse som föreskrivs i artikel 139 i avtalet för att uttrycka Europeiska unionens samtycke till att bli bunden av avtalet5. Artikel 3 Avtalet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och andra rättsliga instanser. Artikel 4 Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar Ordförande

5

SV

Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.

6

SV

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT FÖR FÖRSLAG SOM ENDAST PÅVERKAR BUDGETENS INKOMSTSIDA 1.

FÖRSLAGETS BETECKNING RÅDETS BESLUT om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen (EAC), å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

2.

BUDGETRUBRIK Kapitel och artikel: Kapitel 12, artikel 120 Budgeterat belopp för 2014: 16 185 600 000 euro

3.

BUDGETKONSEKVENSER 

4.

Förslaget påverkar inte budgeten

BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

För att skydda Europeiska unionens egna medel innehåller avtalet bestämmelser som ska garantera att partnerlandet på ett korrekt sätt tillämpar de villkor som fastställs för tillämpningen av handelsmedgivandena enligt punkt 3 (”Budgetkonsekvenser”), särskilt artikel 16 om särskilda bestämmelser om administrativt samarbete (den s.k. Olaf-klausulen), protokoll 1 om ursprungsregler och protokoll 2 om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor. Dessa bestämmelser kompletterar Europeiska unionens tullagstiftning som är tillämplig på alla importerade varor (särskilt Europeiska unionens tullkodex med tillämpningsbestämmelser) och lagstiftningen om medlemsstaternas ansvar för kontrollen av egna medel (särskilt rådets förordning (EG) nr 1150/2000).

SV

7

SV

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF