1. bakgrund till förslaget

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download 1. bakgrund till förslaget...

Description

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final 2016/0005 (NLE)

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan

SV

SV

MOTIVERING 1.

BAKGRUND TILL FÖRSLAGETMotiv och syfte med förslaget

Bifogat förslag till rådsbeslut utgör det rättsliga instrumentet för ingåendet av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan. De avtalsslutande SADC-staterna är Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland (BLMNS) och Sydafrika. Chefsförhandlarna avslutade förhandlingarna den 15 juli 2014 i Pretoria. Avtalet paraferades den 15 juli 2014 i Pretoria. Botswana, Namibia och Swaziland har för närvarande förmånsbehandling i fråga om tillgången till EU:s marknad i enlighet med bestämmelserna i förordningen om marknadstillträde. Lesotho och Moçambique ingår för närvarande i initiativet ”Allt utom vapen”, eftersom de tillhör de minst utvecklade länderna. Handeln mellan EU och Sydafrika regleras för närvarande genom avtalet om handel, utveckling och samarbete (nedan kallat avtalet). De avtalsslutande SADC-staterna kommer att föreskriva ett enhetligt regelverk för BLMNSländerna. I fråga om Sydafrika kommer de avtalsslutande SADC-staterna att ersätta relevanta bestämmelser i avdelningarna II och III i avtalet om handel respektive handelsrelaterade frågor. 

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom området

Genom förslaget genomförs partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (nedan kallat AVS– EG-partnerskapsavtalet), vari en uppmaning ingår om ingående av ekonomiska partnerskapsavtal som är förenliga med WTO:s bestämmelser. 

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC-staterna är ett utvecklingsorienterat handelsavtal. Det ger ett asymmetriskt marknadstillträde för de avtalsslutande SADC-staterna, och ger dem möjlighet att skydda känsliga sektorer från liberaliseringen. Det innehåller ett stort antal skyddsåtgärder och en klausul om skydd av nyetablerade industrier. Det innehåller bestämmelser om ursprungsregler för att underlätta export, och det slopar användningen av exportstöd i handeln mellan parterna. Dessa bestämmelser bidra till målet om en konsekvent politik för utveckling och överensstämmer med artikel 208.2 i EUF-fördraget. Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC-staterna innehåller också ett kapitel om handel och hållbar utveckling som kopplar detta handelsavtal till EU:s mål i fråga om arbetslivsfrågor, miljö och klimatförändring. 2.

RÄTTSLIG GRUND, SUBSIDIARITETSPRINCIPEN PROPORTIONALITETSPRINCIPENRättslig grund

OCH

Detta rådsbesluts rättsliga grund är fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 samt artikel 209.2 jämförda med artikel 218.6 a, 

SV

Subsidiaritetsprincipen (för icke-exklusiv befogenhet)

2

SV

Den gemensamma handelspolitiken är, i enlighet med artikel 3 i EUF-fördraget, ett område där unionen ska ha exklusiv befogenhet. 

Proportionalitetsprincipen

Detta förslag behövs för att unionen ska uppfylla sina internationella åtaganden enligt AVSEG-partnerskapsavtalet och är tillräckligt för att bidra till EU:s handels- och utvecklingsmål. 

Val av instrument

Förslaget överensstämmer med artikel 218.6 i EUF-fördraget, enligt vilken rådet ska anta beslut om internationella avtal. Inget annat rättsligt instrument kan användas för att nå målet för detta förslag. 3.

RESULTAT AV EFTERHANDSUTVÄRDERINGAR, SAMRÅD BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAREfterhandsutvärderingar/kontroller av ändamålsenligheten lagstiftning

MED

med befintlig

Ej tillämpligt. 

Samråd med berörda parter

Ej tillämpligt. 

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden

Ej tillämpligt. 

Konsekvensbedömning

En bedömning av konsekvenserna för hållbar utveckling rörande avtalen om ekonomiskt partnerskap mellan EU och AVS-länderna gjordes åren 2003–2007. Kravspecifikationerna för projektet offentliggjordes av kommissionen 2002 inom ramen för ett anbudsförfarande, som utmynnade i att ett femårigt ramavtal i augusti 2002 tilldelades PwC France. Ett utkast till slutliga rapport om konsekvensbedömning lades fram för de europeiska berörda parterna under det möte i forumet för dialog med det civila samhället som Europeiska kommissionen anordnade den 23 mars 2007 i Bryssel. 

Lagstiftningens ändamålsenlighet och förenkling

Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC-staterna omfattas inte av programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit). Det ger inte upphov till några kostnader för små och medelstora företag eller till några frågor när det gäller den digitala miljön. 

Grundläggande rättigheter

Förslaget får inga konsekvenser för skyddet av de grundläggande rättigheterna i unionen. 4.

BUDGETKONSEKVENSER

De uteblivna tullarna beräknas uppgå till 33,3 miljoner euro när avtalet om tio år är fullständigt genomfört.

SV

3

SV

5.

ÖVRIGA INSLAGGenomförandeplaner samt åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering

I enlighet med avtalets allmänna bestämmelser åtar parterna sig att kontinuerligt övervaka tillämpningen och verkningarna av detta avtal. Genom de institutionella bestämmelserna inrättas ett gemensamt råd på ministernivå som ska ansvara för tillämpningen och genomförandet av avtalet samt vaka över att målen uppfylls. Det gemensamma rådet ska biträdas av en handels- och utvecklingskommitté. Avtalet innebär också följande: 

En särskild kommitté för geografiska beteckningar och handel med vin och spritdrycker inrättas med syfte att övervaka vidareutvecklingen av protokollet om geografiska beteckningar och handel med vin och spritdrycker.En särskild kommitté för tullsamarbete och handelslättnader inrättas som ska övervaka genomförandet och tillämpningen av kapitlet om tullar och handelslättnader och protokollet om ursprungsregler.Vardera parten får begära samråd i alla frågor som omfattas av kapitlet om handel och hållbar utveckling. Dialogen och samarbetet kan inbegripa andra relevanta myndigheter och berörda parter.Förklarande dokument (för direktiv)

Ej tillämpligt. 

Ingående redogörelse för de specifika bestämmelserna i förslaget

Avtalet innehåller bestämmelser om samarbete, handel med varor, handel och hållbar utveckling, tull- och handelslättnader, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder samt tvistlösning, geografiska beteckningar och ursprungsregler. Avtalet innehåller också rendez-vous-klausuler om handel med tjänster och investeringar, konkurrenspolitik, immateriella rättigheter och offentlig upphandling. Genom avtalet om ekonomiskt partnerskap garanteras tull- och kvotfritt tillträde till EUmarknaden för Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia och Swaziland, med undantag för vapen och ammunition. Sydafrika kommer att gynnas av ytterligare marknadstillträde jämfört med avtalet, vilket för närvarande reglerar landets handelsförbindelser med EU. EU kommer att erhålla betydelsefulla nya möjligheter till marknadstillträde i Södra Afrikas tullunion och åtnjuta säkerheten av ett bilateralt avtal med Moçambique, ett av de minst utvecklade länderna i regionen. Avtalet om ekonomiskt partnerskap är utformat för att vara förenligt med regelverket för Södra Afrikas tullunion, främst genom att denna tullunions import- handelsordning till fullo harmoniseras. Södra Afrikas tullunion lägger fram en sammanhållen extern tidsplan för tullar och kvoter som tillämpas på import från EU.

SV

4

SV

2016/0005 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 och 207.4 och artikel 209.2 jämförda med artikel 218.6 a, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag1, med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och av följande skäl: 1)

Den 12 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal om ekonomiskt partnerskap med gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

2)

Förhandlingarna har slutförts, och avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna (Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Swaziland och Sydafrika), å andra sidan (nedan kallat avtalet) paraferades den 15 juli 2014.

3)

I enlighet med rådets beslut nr [..] av den [..],2 undertecknades avtalet den […], med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

4)

Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den [..] i väntan på att det ska träda i kraft.

5)

Partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000, innehåller en uppmaning om att ekonomiska partnerskapsavtal som är förenliga med WTO:s bestämmelser ska ingås.

6)

Avtalet bör godkännas på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Härmed ingås det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan. Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

1 2

SV

EUT C […], […], s. […]. EUT C […], […], s. […].

5

SV

Artikel 2 Rådets ordförande ska utse den person som ska ha rätt att på unionens vägnar deponera det godkännandeinstrument som avses i artikel 113.2 i avtalet, för att uttrycka Europeiska unionens samtycke till att bli bunden av avtalet3. Artikel 3 Avtalet ska inte tolkas så att det ger rättigheter eller ålägger skyldigheter som direkt kan åberopas vid unionens eller medlemsstaternas domstolar och andra rättsliga instanser. Artikel 4 Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas. Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar Ordförande

3

SV

Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.

6

SV

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT FÖR FÖRSLAG SOM ENDAST PÅVERKAR BUDGETENS INKOMSTSIDA 1.

FÖRSLAGETS NAMN: RÅDETS BESLUT om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan

2.

BUDGETRUBRIK Kapitel och artikel: Kapitel 12, artikel 120 Budgeterat belopp för 2016: 18 465 300 000 euro

3.

BUDGETKONSEKVENSER 

Förslaget påverkar inte budgetenFörslaget påverkar inte utgifterna, men däremot inkomsterna på följande sätt: miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik

Artikel 120

Inkomster4

Påverkan på egna medel

Tolvmånadersperiod fr.o.m. dd/mm/åååå

[År n]

Datum för provisorisk tillämpning

23,7 miljoner euro

Situation efter åtgärden

Artikel 120

4.

[n + 1]

[n + 2]

[n + 3]

[n + 4]

[n + 5]

24,8 miljoner euro

25,9 miljoner euro

27,2 miljoner euro

28,3 miljoner euro

29,5 miljoner euro

BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

För att skydda Europeiska unionens egna medel innehåller avtalet bestämmelser som ska garantera att partnerlandet på ett korrekt sätt tillämpar de villkor som fastställs för tillämpningen av handelsmedgivandena enligt punkt 3 (”Budgetkonsekvenser”), särskilt artikel 30 om särskilda bestämmelser om administrativt samarbete (protokoll 1 till avtalet) och protokollet om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (protokoll 2 till avtalet). Dessa bestämmelser kompletterar Europeiska unionens tullagstiftning som är tillämplig på alla importerade varor (särskilt Europeiska unionens tullkodex med

4

SV

När det gäller traditionella egna medel (jordbrukstullar, sockeravgifter och tullar) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.

7

SV

tillämpningsbestämmelser) och lagstiftningen om medlemsstaternas ansvar för kontrollen av egna medel (särskilt rådets förordning (EG) nr 1150/2000). 5.

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Denna uppskattning bygger på den genomsnittliga importvolymen åren 2012–2014. Med undantag för ett antal produkter som importerats från Sydafrika är import till Europeiska unionen från de avtalsslutande SADC-länderna redan i dag tullfri.

SV

8

SV

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF