14. I andra delen av titeln i bilaga XVI ska orden \"på EU:s marknad\"

January 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download 14. I andra delen av titeln i bilaga XVI ska orden "på EU:s marknad"...

Description

1. ------IND- 2015 0402 SK- SV- ------ 20150729 --- --- PROJET

(Utkast) FÖRORDNING från Republiken Slovakiens standardiserings-, metrologi- och provningsverk av .... 2015, om komplettering och ändring av förordning nr 210/2000 från Slovakiens standardiserings-, metrologi- och provningsverk om mätinstrument och metrologisk kontroll, i ändrad lydelse. Slovakiens standardiserings-, metrologi- och provningsverk föreskriver följande med beaktande av § 9.9, § 10.8 och § 15.8 i lag nr 142/2000 om metrologi och kompletteringar och ändringar av vissa lagar, i dess ändrade lydelse enligt lag nr 431/2000: Artikel I Förordning nr 210/2000 års författningssamling från Slovakiens standardiserings-, metrologi- och provningsverk, om mätinstrument och metrologisk kontroll, i sin ändrade lydelse enligt förordning nr 310/2000 års författningssamling, förordning nr 403/2000 års författningssamling, förordning nr 9/2001 års författningssamling, förordning nr 48/2001 års författningssamling, förordning nr 75/2001 års författningssamling, förordning nr 133/2001 års författningssamling, förordning nr 27/2002 års författningssamling, förordning nr 69/2002 års författningssamling och förordning nr 427/2003 års författningssamling, 361/2004 års författningssamling, förordning nr 669/2004 års författningssamling, förordning nr 187/2005 års författningssamling, förordning nr 570/2006 års författningssamling, förordning nr 171/2008 års författningssamling, förordning nr 13/2009 års författningssamling, förordning nr 162/2011 års författningssamling och förordning nr .../2015 års författningssamling ska kompletteras och ändras på följande sätt:

1. I slutet av § 8.3 ska följande ord införas: "giltig vid tiden för bedömning av överensstämmelse". Fotnoten till referens 2b lyder: "2b) § 13 i direktiv nr 294/2005 års författnoingsamling från Republiken Slovakiens regeringom mätverktyg i sin ändrade lydelse enligt direktiv nr 445/2010 från Republiken Slovakiens regering". 2. Punkterna 4 till 8 med följande lydelseläggs till i § 12: " (4) EG-typgodkännande och beslut om EG-typgodkännande av mätinstrument för flödesvolym för kallvatten enligt bilaga VIII utfärdas fram till och med den 30 november 2015 och förblir giltiga fram till och med det datum de löper ut. (5) EG-typgodkännande och beslut om EG-typgodkännande för alkoholmätare och densitetsmätare enligt bilaga XVI utfärdas fram till och med den 30 november 2015 och förblir giltiga fram till och med det datum de löper ut.

1

(6) Primär verifiering av vikt av Europeiska gemenskapen enligt bilaga XVII utförs fram till och med den 30 november 2025. (7) EG-typgodkännande och beslut om EG-typgodkännande för tryckmätare i däcken på motorfordon enligt bilaga XIX utfärdas fram till och med den 30 november 2015 och förblir giltiga fram till och med det datum de löper ut. (8) EG-typgodkännande och beslut om EG-typgodkännande för mätutrustning för spannmål enligt bilaga XX utfärdas fram till och med den 30 november 2015 och förblir giltiga fram till och med det datum de löper ut. 3. Punkt 1 i första delen av bilaga VIII lyder: ”1. Denna bilaga gäller mätinstrument för vattenflöden som används för att mäta flödesvolym för kallvatten (nedan kallat "mätinstrument") som avses enligt § 8 i lagen. Den gäller inte för vattenmätare som släppts ut på marknaden enligt speciell föreskrift1) med undantag för verifiering av mätinstrument som släppts ut på marknaden enligt speciell föreskrift2). I denna bilaga avses med kallvatten vatten där temperaturen är mellan 0 °C och 30 °C."

Fotnoterna till referenserna 1 och 2 ska lyda enligt följande: "1)Republiken Slovakiens direktiv nr 294/2005 års författningssamling om mätverktyg i sin ändrade lydelse enligt direktiv nr 445/2010 från Republiken Slovakiens regering". 2) § 20 i direktiv nr 294/2005 från Republiken Slovakien om mätverktyg i sin ändrade lydelse enligt direktiv nr 445/2010 från Republiken Slovakiens regering". 4. Punkt 3 i första delen av bilaga VIII ska lyda: ”3. Detaljer för tekniska och metrologiska krav för mätare avsedda för marknader i medlemsstater i EU vilka är avtalsslutande parter i EES-avtalet eller är parter i EU:s internationella avtal anges i den andra delen." 5. I punkt 4 i första delen av bilaga VIII ska den inledande meningen få lydelsen: ”4. Detaljer för tekniska och metrologiska krav för mätare avsedda för Republiken Slovakiens marknad anges i den andra delen eller". 6. I första delen av första meningen i punkt 5 bilaga VIII ska följande ord införas: "på de villkor som anges i punkt 4 § 12b". 7. Efter punkt 5 i bilaga VIII i första delen förs en ny punkt 6 in som får lydelsen: ”6. Första verifiering av andra mätinstrument än de som införts på marknaden enligt speciell föreskrift1) får bara utföras för mätinstrument med giltigt typgodkännande.". De befintliga punkterna 6 och 8 numreras om till punkterna 7 till 9. 8. I titeln till andra delen, titeln till tredje delen, tredje delen av titeln till del I, tredje delen av titel till del II, tredje delen av titeln till del III, tredje delen av del III punkterna 1.10 till 1.12 och tredje delen av titeln till del IV i bilaga VIII ska orden 'flödesvolym för kallvatten' utgå". 9. I bilaga VIII i andra delen ska orden "Europeiska unionen" ersättas med orden "EU:s medlemsstater, medlemsstater som är avtalsslutande parter i EES-avtalet eller är parter i EU:s internationella avtal". 10. I punkt 1.1 i del I och punkt 1.1 i del II i bilaga VIII i tredje delen ska orden "flödesvolym för vatten" och "Europeiska gemenskapen" utgå. 11. Punkt 3 i första delen av bilaga XVI ska få följande lydelse: 2

”3. Detaljer rörande de tekniska kraven och metrologiska kraven för alkoholmätare och densitetsmätare för alkohol avsedda för marknader i EU:s medlemsstater, vilka är avtalsslutande parter i EES-avtalet eller är parter i EU:s internationella avtal anges i andra delen". 12. Punkt 5 i första delen av bilaga XVI ska få följande lydelse: ”5. Alkoholmätare och densitetsmätare för alkohol är, innan de införs på marknaden i de av EU:s medlemsstater som är avtalsslutande parter i EES-avtalet eller stater som är parter i EU:s internationella avtal, beroende av typgodkännande och första verifiering på de villkor som anges i punkt 5 i § 12b.". 13. Efter punkt 5 i bilaga XVI i den första delen ska en ny punkt 6 föras in som lyder: ”6. Alkoholmätare och densitetsmätare för alkohol ska innan de släpps ut på Republiken Slovakiens marknad genomgå typgodkännande och första verifiering." De befintliga punkterna 6 och 7 numreras om till punkterna 7 respektive 8. 14. I andra delen av titeln i bilaga XVI ska orden "på EU:s marknad" utgå. 15. I andra delen av punkt 10 i första meningen i bilaga XVI ska orden "på märket för den Europeiska gemenskapens första verifiering" ersättas med orden "för verifieringsmärke". 16. I bilaga XVII i första delen får punkterna 3 till 8 följande lydelse: ”3. Detaljer rörande tekniska och metrologiska krav för vikter anges i andra delen". 4. Innan vikter släpps ut på marknaden måste de genomgå första verifiering på de villkor som anges i punkt 6 i § 12b. 5. Testmetoder vid verifiering av vikter beskrivs i den tekniska standarden.1) 6. Vikter som lever upp till de beskrivna kraven under verifiering märks med ett verifieringsmärke. 7. Vikter som används angivna som mätverktyg måste genomgå följande verifiering. Det tillvägagångssätt som används för den efterföljande verifieringen är samma som tillvägagångssättet som används vid första verifieringen. 8. Följande precisionsklasser motsvarar var och en av precisionsklasserna enligt de slovakiska tekniska standarderna enligt Europeiska gemenskapernas klassificering Precisionsklass enligt slovakiska tekniska standarder

Europeiska gemenskapernas klassificering

Precisionsklass enligt

1

E2

2

F1

3

F2

4

M1

5

M2 (mellanklass)".

Fotnoten till referens 1 får följande lydelse: "1) STN 17 7805 Vikter med en massa på upp till 50 kg. Tekniska krav. Testmetoder vid verifiering (17 7805).". 17. Punkt nio i bilaga XVII i första delen ska utgå. 3

18. I titeln i bilaga XVII i andra delen ska orden "avsedda för EU:s marknad" utgå. 19. Tredje delen i bilaga XVII ska utgå. 20. Punkterna 2 till 4 i första delen i bilaga XIX får följande lydelse: ”2. Detaljer rörande tekniska krav och metrologiska krav för tryckmätare anges i andra delen". 3. Innan tryckmätare släpps ut på marknaderna i de av EU:s medlemsstater som är avtalsslutande parter i EES-avtalet eller i stater som är parter i EU:s internationella avtal måste de genomgå test för typgodkännande och första verifiering på de villkor som anges i punkt 7 i § 12b". Testmetoder vid kontroll anges i andra delen. 4. Tryckmätare ska innan de släpps ut på Republiken Slovakiens marknad genomgå typgodkännande och första verifiering. Metoder för teknisk provning vid typgodkännande och provmetoder vid verifiering anges i andra delen.". 21. I titelns andra del i bilaga XIX ska orden "på EU:s marknad" utgå. 22. I andra delen av punkt 4.2 bilaga XIX ska orden "i inledningen av Europeiska gemenskapernas första verifiering" ersättas med orden "för verifieringsmärke". 23. Punkt 1 i första delen av bilaga XX ska få följande lydelse: ”1. Denna bilaga gäller testutrustning för spannmål som är utformad för att mäta vikt per lagringsvolym för säd. I denna bilaga fastställs kraven för testutrustning för spannmål som används för att mäta vikt per lagringsvolym på skrymdensitet som fastställs enligt § 8 i lagen.". 24. Punkterna 3 till 7 i första delen i bilaga XX ska utgå. De befintliga punkterna 8 till 14 numreras om till punkterna 3 till 9. 25. Punkterna 4 till 6 i första delen i bilaga XX får följande lydelse: ”4. Detaljer rörande de tekniska och metrologiska kraven för testutrustning för spannmål avsedda för marknader i de av EU:s medlemsstater som är avtalsslutande parter EESavtalet eller är parter i EU:s internationella avtal anges i andra delen". 5. Detaljer rörande de tekniska och metrologiska kraven för testutrustning för spannmål avsedda för Republiken Slovakiens marknad anges i tredje delen eller". 6. Innan testutrustning för spannmål släpps ut på marknaden måste de genomgå första verifiering på de villkor som anges i punkt 8 i § 12b. 26. Andra delen i bilaga XX ska utgå. Den befintliga tredje delen numreras om till andra delen. 27. Titeln i andra delen i bilaga XX får följande lydelse: "Andra delen Krav för testutrustning för spannmål".

28. Efter andra delen i bilaga XX införs en tredje del som inklusive titeln får följande lydelse: "Tredje delen Tekniska krav och metrologiska krav, tekniska testmetoder och testmetoder vid verifiering av testutrustning för spannmål med volymer på 1 liter och 0,25 liter. 1. Tekniska krav för testutrustning för spannmål anges i den tekniska standarden.1)

4

2. Metrologiska krav för testutrustning för spannmål med volymerna 1 liter och 0,25 liter anges i den tekniska standarden.1) 3. Testmetoder vid verifiering av testutrustning beskrivs i den tekniska standarden.2) 4. Tillvägagångssättet vid mätning utförd med testutrustning för spannmål beskrivs i den tekniska standarden.2) 5. Märkning av testutrustning för spannmål anges i den tekniska standarden.1) Fotnoter till referenserna 1 och 2 får följande lydelse: "1) STN 99 4178 Testutrustning för spannmål. Standarder och mätverktyg. Tekniska krav (99 4178). 2 ) STN 99 4179 Testutrustning för spannmål. Standarder och mätverktyg. Testmetoder vid kalibrering och verifiering (99 4179).". Artikel II Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF