16_Protokoll_KS_utdrag

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download 16_Protokoll_KS_utdrag...

Description

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

1 december 2008 § 245

KFKS 2008/345

Installation av s.k. nettomätare i hushåll som producerar egen el Motion den 26 maj 2008 av Ingemar Sahlgren (c) Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera att elabonnenters rätt att, via nettomätare, leverera el in i elnätet snart förväntas ges en laglig reglering och att de båda inom kommunen verksamma elnätägarna Nacka Energi respektive Boo Energi då omfattas av denna skyldighet. Vidare föreslås motionen och kommunfullmäktiges beslut översändas för kännedom till Nacka Energi respektive Boo Energi. Motionen anses därmed färdigbehandlad. Ärendet

Förslaget i motionen är helt i linje med förslag som nyligen lämnats av en statlig utredning. Denna utrednings förslag har remissbehandlats och bereds för närvarande i regeringskansliet. Det bedöms sannolikt att utredningens förslag om nettomätning kommer att genomföras. Nacka Energi bör mot bakgrund av detta planera för ett snabbt genomförande av de förändringar som krävs för att nettomätning ska kunna komma tillstånd när beslut fattats om detta. En informationskampanj till abonnenterna bör också genomföras. Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag från arbetsutskottet den 18 november 2008, § 298. Minnesanteckningar från Beredningen för Hållbar Utveckling den 7 november 2008, punkt 6. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2008. Motion. Ärendets tidigare behandling Beslut i arbetsutskottet den 18 november 2008, § 298

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera att elabonnenters rätt att, via nettomätare, leverera el in i elnätet snart förväntas ges en laglig reglering och att de båda inom kommunen verksamma elnätägarna Nacka Energi respektive Boo Energi då omfattas av denna skyldighet. Vidare föreslås motionen och kommunfullmäktiges beslut översändas för kännedom till Nacka Energi respektive Boo Energi. Motionen anses därmed färdigbehandlad. Beslut i Beredningen för Hållbar Utveckling den 7 november 2008, punkt 6

Kommunstyrelsen föreslås föreslå fullmäktige notera att elabonnenters rätt att, via nettomätare, leverera el in i elnätet snart förväntas ges en laglig reglering och att de båda inom kommunen verksamma elnätägarna Nacka Energi respektive Boo Energi då omfattas av denna skyldighet. Vidare föreslås motionen och kommunfullmäktiges beslut översändas för kännedom till Nacka Energi respektive Boo Energi. Utdragsbestyrkande

1 (2)

Nacka kommun

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

1 december 2008 Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag. -----

Ordförandes signatur Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2 (2)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF