2013-01-01 Diagnosförteckning för reg

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Infectious Disease
Share Embed Donate


Short Description

Download 2013-01-01 Diagnosförteckning för reg...

Description

Ansvarig författare: Version: Fastställd: Gäller från:

Pär Lindgren 11.0 2012-11-14 2013-01-01

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser för: a) Vårdtyp IVA och TIVA b) Vårdtyp BIVA Några kommentarer kring dessa s k IVA-diagnoser: Det primära målet med att använda dessa diagnoser är att på ett nationellt samordnat sätt med diagnoser beskriva vilka patienter som blir föremål för svensk intensivvård. Det förutsätter ett likartat användande varför vi har valt att starkt begränsa omfattningen. Det finns därutöver ett flertal diagnoser som kan vara av intresse att följa, kanske framförallt diagnoser som vi vet eller anar har betydelse för outcome även om de inte utgör den primära intensivvårdsanledningen - exempelvis maligniteter, njurinsufficiens För att hantera detta skall varje intensivvårdstillfälle förses med en "Primär IVA-diagnos" ur nedanstående diagnosförteckning. Vid behov kan flera IVA-diagnoser ur listan anges men endast en kan vara primär IVA-diagnos Utöver dessa kan lämpliga övriga ICD-10-SE-diagnoser som är relevanta för intensivvården anges. Dessa diagnoser, som ej finns i SIR:s diagnosförteckning, kan dock aldrig vara primär IVA-diagnos. Se vidare SIR:s riktlinje " Diagnossättning inom intensivvård" Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige A)

Diagnoser för vårdtyp IVA och TIVA, kodning enligt ICD-10-SE Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens * Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2. * Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se under rubrik: "C. Antibiotikaresistens").

A04.7 A09.9 A16.2 A48.0 A49.9 A87.9 B00.4 B19.9 B20.9 B34.9 B37.7 B49.9 B54.9 B59.9 B99.9 D59.3 G00.9 G03.9 G04.9 G06.0 G06.1 I33.0 J04.2 J05.1 J09.9 J12.1 J12.9 J15.9 J86.9 J98.5 K12.2 K65.0 K81.9 K83.0 L08.9 M00.9 M72.6 M86.9 N10.9 N39.0 R57.2 R65.1 T79.3 T81.4 T85.7

A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar Enterokolit orsakad av Clostridium difficile * Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * Lungtuberkulos * Gasgangrän. Klostridiecellulit * Bakterieinfektion, ospecificerad * Virusmeningit, ospecificerad Encefalit orsakad av herpes simplex-virus Virushepatit HIV-infektion Virusinfektion, ospecificerad Candidaseptikemi * Svampinfektion UNS * Malaria * Pneumocystis carinii-infektion * Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad * Hemolytiskt-uremiskt syndrom Meningit, bakteriell * Meningit, ospecificerad * Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * Intrakraniell abscess * Intraspinal abscess. Epidural abscess * Endokardit, akut och subakut, infektiös * Laryngotrakeit, akut * Epiglottit, akut * Virusinfluensa av pandemikaraktär RS-viruspneumoni Viruspneumoni, ospecificerad Pneumoni, bakteriell * Empyem * Mediastinit * Inflammation och abscess i munregionen * Peritonit, akut. Bukabscess * Kolecystit * Kolangit * Infektion i hud och underhud * Artrit, infektiös * Nekrotiserande fasciit * Osteomyelit. Infektion i benvävnad * Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut * Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis * Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens Posttraumatisk sårinfektion * Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * , Nosokomial infektion UNS* Ventrikeldrän-associerad meningit *

Sida 1 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige B. Övriga infektiösa agens A32.9 A39.9 A48.1 A69.2 A74.9 B95.0 B95.1 B95.2 B95.3 B95.5 B95.6 B95.7 B96.0 B96.1 B96.2 B96.3 B96.4 B96.5 B96.8B B96.8

Listeria Meningokocker Legionella Borrelia Klamydia Streptokocker grupp A Streptokocker grupp B Enterokocker, Streptokocker grupp D Pneumokocker (Streptococcus pneumonie) Streptokocker övriga och ej specificerade Staphylococcus aureus Koagulasnegativa stafylokocker, KNS Mycoplasma Klebsiella Escherichia coli Haemophilus influenzae Proteus (mirabilis) (morgagni) Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia Acinetobacter Övriga verifierade bakterier C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod)

U82.1 U82.2 U83.0 U83.9 U84.3

Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus ) Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL) Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus) Antibiotikaresistens UNS Resistens mot tuberkulostatika Tumörer

C72.9 C80.9 C96.9 D33.9 D36.9 D43.9 D48.9

Malign tumör i centrala nervsystemet Malign tumör utan specificerad lokalisation Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad Benign tumör i centrala nervsystemet Benign tumör utan specificerad lokalisation Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation Blod och blodbildande organ

C96.9 D59.3 D68.9 D75.9

Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad Hemolytiskt-uremiskt syndrom Koagulationsrubbning Sjukdom i blod och blodbildande organ Vissa rubbningar i immunsystemet

D84.9

Immunbrist Endokrina och metabola sjukdomar

E03.5 E05.5 E10.8 E11.8 E14.0 E14.1 E21.3 E22.2 E23.0 E23.2 E27.4 E34.0 E43.9 E66.9 E80.2 E84.9

Myxödemkoma Tyreotoxisk kris Diabetes mellitus typ 1 med icke specificerade komplikationer Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer Diabetes UNS med koma pga. hypo- eller hyperglykemi. Diabetiskt hyperosmolärt koma Diabetes med ketoacidos Hyperparatyreoidism Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH) Hypopituitarism. Sheehans syndrom Diabetes insipidus (ej nefrogen diabetes insipidus) Binjurebarksinsufficiens Karcinoidsyndrom Svår undernäring Fetma Porfyri, akut intermittent Cystisk fibros

Sida 2 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar E86.9 E87.0 E87.1 E87.2 E87.3 E87.5 E87.6 E87.7 E87.8

Hypovolemi, dehydrering (ej med chock) Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi Hypoosmolalitet och/eller hyponatremi (ej SIADH) Acidos, metabol eller respiratorisk (ej diabetesketoacidos) Alkalos, metabol eller respiratorisk Hyperkalemi Hypokalemi Ökad vätskevolym Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad Chock

A48.3 R57.0 R57.1 R57.2 R65.1 T78.2 T81.1

Toxic shock syndrome, TSS * Kardiogen chock Hypovolemisk chock Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes Psykiska sjukdomar / beteendestörningar

R41.0 F05.9 F10.4 F29.9 F32.9

Desorientering. Konfusion, UNS Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom" Delirium tremens (alkoholutlöst) Psykos UNS (ej uppkommen på IVA) Depressiv episod

A87.9 B00.4 C72.9 D33.9 D43.9 G00.9 G03.9 G04.9 G06.0 G06.1 G12.2 G35.9 G41.9 G61.0 G70.0 G71.9 G83.9 G91.9 G93.1 G93.5 G93.6 G93.8 G95.2 G95.9 G98.9 R40.0 R40.2 R41.0 R52.9 R55.9 R56.0 R56.8 T85.0 T85.7

Sjukdomar i nervsystemet Cerebrovaskulära sjukdomar återfinnes under Cirkulationsorganens sjukdomar Virusmeningit, ospecificerad Encefalit orsakad av herpes simplex-virus Malign tumör i centrala nervsystemet Benign tumör i centrala nervsystemet Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet Meningit, bakteriell * Meningit, ospecificerad * Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * Intrakraniell abscess * Intraspinal abscess. Epidural abscess * Amyotrofisk lateralskleros(ALS) Multipel skleros Status epileptikus Guillain-Barrés syndrom Myasthenia gravis Primär muskelsjukdom Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati" Hydrocefalus Anoxisk / hypoxisk cerebral skada Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk) Hjärnödem (ej traumatiskt) Total hjärninfarkt Ryggmärgskompression, ospecificerad Sjukdom i ryggmärgen Sjukdom i nervsystemet UNS Somnolens. Sänkt vakenhetsgrad Koma. Medvetslöshet Desorientering. Konfusion, UNS Smärta eller värk, ospecificerad Svimning och kollaps (ej Adam-Stokes-attack) Feberkramper Kramper, UNS Shuntdysfunktion Ventrikeldrän-associerad meningit *

Sida 3 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Cirkulationsorganens sjukdomar I10.9 I20.9 I21.9 I22.9 I24.1 I26.9 I27.0 I27.8 I30.9 I31.9 I33.0 I35.0 I38.9 I40.9 I42.9 I44.2 I45.9 I46.9 I47.2 I48.9 I49.0 I49.5 I49.9 I50.1 I50.9 I51.9 I60.9 I61.2 I61.3 I61.4 I61.5 I62.0 I62.1 I62.9 I63.6 I63.9 I66.9 I67.8 I67.9 I71.0 I71.8 I71.9 I73.9 I74.9 I80.9 I82.9 I85.0 I85.9 I97.8 J81.9 O88.2 R00.0 R00.1 R07.4 R57.0 Z03.4

Hypertoni Angina pectoris Hjärtinfarkt (< 28 dagar från symtomdebut) Reinfarkt inom 28 dagar från första symtomdebut Postinfarktsyndrom, PMI-syndrom Emboli / Trombos i lungartär (ej obstetrisk) Primär pulmonell hypertension Sekundär pulmonell hypertension Perikardit, akut Hjärttamponad Endokardit, akut och subakut, infektiös * Aortastenos Hjärtklaffel UNS Myokardit, akut Kardiomyopati Atrioventrikulärt block, totalt Retledningsrubbning, ospecificerad Hjärtstillestånd / Hjärtstopp Paroxysmal ventrikulär takykardi Förmaksflimmer och förmaksfladder Ventrikelflimmer och ventrikelfladder Sick sinus syndrome Hjärtarytmi, ospecificerad Vänsterhjärtsvikt, (akut)(subakut) med och utan lungödem Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS Hjärtsjukdom, ospecificerad Subaraknoidalblödning (ej trauma) Intracerebral supratentoriell blödning Intracerebral blödning i hjärnstammen Intracerebellär blödning Intraventrikulär blödning Subduralblödning (icke traumatisk) Epiduralblödning (icke traumatisk) Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad Cerebral sinustrombos Cerebral infarkt, ospecificerad Cerebral trombos utan infarkt Cerebral vasospasm Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation) Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad Emboli och trombos i icke specificerad artär Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation Venös emboli och trombos i icke specificerad ven Esofagusvaricer med blödning Esofagusvaricer utan blödning Vasoplegi efter operation med användande av hjärt-lungmaskin Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt) Lungemboli under barnsängstiden UNS Takykardi, ospecificerad Bradykardi, ospecificerad Bröstsmärtor, ospecificerade Kardiogen chock Observation för misstänkt hjärtinfarkt

Sida 4 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Andningsorganens sjukdomar A16.2 J04.2 J05.0 J05.1 J12.1 J12.9 J15.9 J38.4 J44.9 J46.9 J69.0 J80.9 J81.9 J84.1 J86.9 J93.9 J94.8 J95.0 J95.1 J95.2 J95.8A J96.9 J98.1 J98.5 P25.1 P28.8 R04.9 R06.1 R09.0 R09.2 S27.0

Lungtuberkulos * Laryngotrakeit, akut * Pseudokrupp Epiglottit, akut * RS-viruspneumoni Viruspneumoni, ospecificerad Pneumoni, bakteriell * Larynxödem Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Akut svår astma Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda) Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt) Lungsjukdom med fibros, lungfibros Empyem * Pneumotorax (ej traumatisk) Hydrothorax Dysfunktion av trakeostomi Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) Respiratorisk insufficiens, ospecificerad Atelektas Mediastinit * Pneumotorax under den perinatala perioden Stridor, medfödd (laryngeal) Blödning från luftvägarna Stridor, ej medfödd Asfyxi Andningsstillestånd Pneumotorax, traumatisk Matsmältningsorganens sjukdomar

A04.7 A09.9 I85.0 I85.9 K12.2 K22.3 K25.1 K27.9 K46.0 K46.1 K52.9 K55.0 K56.7 K63.1 K65.0 K72.9 K81.9 K83.0 K85.9 K92.2 R10.4 R18.9 R19.8A

Enterokolit orsakad av Clostridium difficile * Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * Esofagusvaricer med blödning Esofagusvaricer utan blödning Inflammation och abscess i munregionen * Esofagusruptur/perforation Sår i magsäcken, akut med perforation Sår i magsäck eller tolvfingertarm Bukbråck, inklämt utan gangrän Bukbråck, med gangrän Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9 Akuta kärlsjukdomar i tarmen. Tarmischemi. Trombos / emboli Ileus Perforation (icke traumatisk) av tarmen Peritonit, akut. Bukabscess * Leversvikt Kolecystit * Kolangit * Pankreatit, akut Gastrointestinal blödning, ospecificerad Buksmärtor, ospecificerade Ascites Bukkompartmentsyndrom

Sida 5 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Hudens sjukdomar L08.9 L27.0 L89.9 L98.9

Infektion i hud och underhud * Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel Trycksår Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

M00.9 M41.9 M72.6 M86.9

Artrit, infektiös * Skolios Nekrotiserande fasciit * Osteomyelit. Infektion i benvävnad * Urinorganens sjukdomar

D59.3 N10.9 N17.9 N18.9 N25.1 N39.0

Hemolytiskt-uremiskt syndrom Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut * Akut njursvikt Kronisk njursvikt Nefrogen diabetes insipidus Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis * Kvinnliga bäcken-/könsorganens sjukdomar

N93.9

Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad Graviditet / Förlossning / Barnsängstid

O14.1 O14.9 O15.9 O72.3 O88.1 O88.2 O99.4 O99.5

HELLP-syndrom Preeklampsi Eklampsi Blödning, post-partum Fostervattenemboli Lungemboli under barnsängstiden UNS Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid Vissa perinatala tillstånd

P21.9 P22.0 P24.0 P25.1 P27.1 P28.2 P28.4 P28.8 R95.9

Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad Respiratory distress syndrome hos nyfödd, IRDS Mekoniumaspiration hos nyfödd Pneumotorax under den perinatala perioden Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden Cyanosattacker hos nyfödd Apné hos nyfödd Stridor, medfödd (laryngeal) Plötslig spädbarnsdöd Medfödda missbildningar

Q07.9 Q18.9 Q24.9 Q34.9 Q45.9 Q64.9 Q79.0 Q79.9 Q89.9

Medfödd missbildning i nervsystemet Medfödd missbildning av ansiktet och halsen Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad Medfödd missbildning av andningsorganen Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad Medfött diafragmabråck Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad Medfödd missbildning, ospecificerad

Sida 6 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Trauma S01.9 S02.1 S02.9 S06.0 S06.1 S06.2 S06.3 S06.4 S06.5 S06.6 S06.9 S12.9 S14.1 S15.9 S22.0 S22.2 S22.4 S24.1 S25.9 S26.9 S27.0 S27.1 S27.3 S32.8 S34.1 S35.9 S36.9 S37.9 S72.0 T07.9 T10.9 T11.9 T12.9 T13.9 T14.1A T14.9 T79.2

Sårskada på huvudet Fraktur på skallbasen Fraktur på skalle och ansiktsben. Hjärnskakning. Commotio cerebri Hjärnödem, traumatiskt DAI. Diffus kontusion/laceration Fokal cerebral kontusion Epidural blödning, traumatisk Subdural blödning, traumatisk Subaraknoidal blödning, traumatisk Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0) Fraktur på halskota / halskotpelaren Ryggmärgsskada, cervikal nivå Skada på blodkärl i halsregionen Fraktur på bröstkotpelaren Fraktur på sternum Multipla frakturer på revben Ryggmärgsskada, thorakal nivå Kärlskada på bröstkorgsnivå Hjärtkontusion Pneumotorax, traumatisk Hemotorax, traumatisk Lungkontusion Fraktur på bäcken / ländkotpelare Ryggmärgsskada, lumbal/sacral nivå Kärlskada på buknivå / bäckennivå Skada på icke specificerat organ i buken Skada på icke specificerat bäckenorgan Höftfraktur Multipla skador. Multitrauma UNS Fraktur, övre extremitet Annan skada övre extremiteten Fraktur, nedre extremitet ospecificerad Annan skada nedre extremiteten Bett av djur, ospecificerat Skada, ospecificerad Posttraumatisk blödning Främmande kropp

T17.9 T18.1 T18.9

Främmande kropp i andningsvägarna Främmande kropp i esofagus Främmande kropp i matsmältningsorganen Bränn-/Frätskada

T27.3 T27.7 T30.0 T30.4

Brännskada i andningsvägarna Frätskada i andningsvägarna Brännskada UNS Frätskada UNS

Sida 7 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Köldskada T35.7 T68.9

Köldskada Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi) Förgiftning

F10.0 F13.0 T39.0 T39.1 T39.3 T40.1 T40.2 T40.6 T40.7 T41.4 T42.3 T42.4 T42.7 T43.0 T43.2 T43.5 T43.6 T43.9 T44.7 T45.5 T46.0 T46.1 T51.1 T51.2 T52.3 T52.9 T54.9 T57.3 T58.9 T59.9 T63.0 T63.4 T65.9 Z03.6

Alkoholintoxikation, akut Intoxikation med GHB eller närbesläktade medel Salicylater Paracetamol. Anilider NSAID Heroin Opiater, opioider Andra och icke specificerade narkotiska medel Cannabis Anestetikum, ospecificerat Barbiturater Bensodiazepiner eller bensodiazepinlika sedativa/hypnotika Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel. Används för SSRI-intoxikationer Neuroleptika och antipsykotiska läkemedel Amfetamin Psykotropt medel, ospecificerat Beta-receptorblockerare Antikoagulantia Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan Kalciumantagonister Metanol Isopropylalkohol Glykoler Organiskt lösningsmedel, ospecificerat Frätande substans, ospecificerad Cyanväte Toxisk effekt av kolmonoxid Gaser, rök och ångor, ospecificerade Toxisk effekt av ormgift Insektsbett eller stick, giftigt Förgiftning, ospecificerad Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans

Sida 8 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Andra effekter av yttre orsaker T14.1A T67.0 T68.9 T70.2 T70.3 T71.9 T74.9 T75.0 T75.1 T75.4 T78.2 T78.4 T79.2 T79.3 T79.6 T79.7

T80.9 T81.0 T81.2 T81.3 T81.4 T81.9 T88.3 T88.4 T88.5 T88.7 T88.9 Y69.9 Y83.2 Y40.9 Y42.3 Y43.3 Y44.2 Y44.5 Y45.0 Y47.9 Y57.5 Y63.9

Bett av djur, ospecificerat Värmeslag och solsting Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi) Barotrauma UNS. Lungbristning Dykarsjuka Kvävning / strypning (ej kolmonoxid, T58.9) Misshandelssyndrom, barnmisshandel Effekter av blixtnedslag Drunkning och drunkningstillbud Effekter av elektrisk ström Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS Allergi, ospecificerad Posttraumatisk blödning Posttraumatisk sårinfektion * Kompartmentsyndrom. Krosskadesyndrom. Rhabdomyolys Subkutant emfysem Patientsäkerhetsdiagnoser A. Komplikation till kirurgisk och medicinsk vård Transfusionsreaktion Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp Accidentell punktion eller perforation av kärl, nerv eller organ Ruptur av operationssår Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * Nosokomial infektion UNS* Icke specificerad komplikation till ingrepp Malign hypertermi orsakad av anestesi Misslyckad eller försvårad intubation Hypotermi som följd av anestesi / operation Ogynnsam effekt av anestesiläkemedel, ospecificerad Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling Gastrointestinal anastomosinsufficiens B. Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk Antibiotika Insulin och perorala antidiabetika Cytostatika Antikoagulantia Trombolytiska läkemedel Opiater och besläktade analgetika Sedativum, hypnotikum och anxiolytikum Röntgenologiska kontrastmedel Feldosering av läkemedel Övriga diagnoser och faktorer av betydelse

R58.9 T85.0 Z04.9 Z94.9

Blödning, ospecificerad Shuntdysfunktion Observation UNS. Postoperativ vård UNS Transplantationstillstånd

Sida 9 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige B)

Diagnoser för vårdtyp BIVA, kodning enligt ICD-10-SE Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens * Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2. * Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens"). Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se nedan).

A09.9 A37.0 A87.9 B99.9 D59.3 G00.9 G04.9 I33.0 J05.1 J06.9 J09.9 J12.1 J12.9 J15.9 J20.9 J85.2 J85.3 J98.5 K12.2 K65.0 R57.2 R65.1 T81.4 T85.7 A32.9 A39.9 A48.1 A69.2 A74.9 B95.0 B95.1 B95.2 B95.3 B95.5 B95.6 B95.7 B96.0 B96.1 B96.2 B96.3 B96.4 B96.5 B96.8B B96.8 U82.1 U82.2 U83.0 U83.9 U84.3

A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * Kikhosta Virusmeningit, ospecificerad Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad * Hemolytiskt-uremiskt syndrom Meningit, bakteriell * Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * Endokardit, akut och subakut, infektiös * Epiglottit, akut * Övre luftvägsinfektion, akut Virusinfluensa av pandemikaraktär RS-viruspneumoni Viruspneumoni, ospecificerad Pneumoni, bakteriell * Bronkit, akut Lungabscess * Abscess i mediastinum * Mediastinit * Inflammation och abscess i munregionen * Peritonit, akut. Bukabscess * Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning) är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * , Nosokomial infektion UNS* Ventrikeldrän-associerad meningit * B. Övriga infektiösa agens Listeria Meningokocker Legionella Borrelia Klamydia Streptokocker grupp A Streptokocker grupp B Enterokocker, Streptokocker grupp D Pneumokocker (Streptococcus pneumonie) Streptokocker övriga och ej specificerade Staphylococcus aureus Koagulasnegativa stafylokocker, KNS Mycoplasma Klebsiella Escherichia coli Haemophilus influenzae Proteus (mirabilis) (morgagni) Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia Acinetobacter Övriga verifierade bakterier C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod) Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus ) Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL) Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus) Antibiotikaresistens UNS Resistens mot tuberkulostatika

Sida 10 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Tumörer C80.9 C96.9 D36.9 D48.9

Malign tumör utan specificerad lokalisation Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad Benign tumör utan specificerad lokalisation Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation Blod och blodbildande organ

C96.9 D59.3 D68.9 D75.9

Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad Hemolytiskt-uremiskt syndrom Koagulationsrubbning Sjukdom i blod och blodbildande organ Vissa rubbningar i immunsystemet

D82.1 D84.9

CATCH 22 /Di Georges syndrom Immunbrist Endokrina och metabola sjukdomar

E14.1 E34.9 E84.9

Diabetes med ketoacidos Endokrin rubbning Cystisk fibros Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar

E87.8 E88.9

Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad Ämnesomsättningsrubbningar (inborn error of metabolism) Psykiska sjukdomar / beteendestörningar

F05.9 F79.0 F83.9

Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom" Psykisk utvecklingsstörning Motorisk utvecklingsstörning Sjukdomar i nervsystemet

A87.9 G00.9 G04.9 G12.9 G41.9 G71.0 G71.9 G80.9 G83.9 G91.9 G93.5 G93.8 G98.9 I62.9 I67.9 Q04.9 Q05.9 R56.8 T85.0 T85.7

Virusmeningit, ospecificerad Meningit, bakteriell * Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad * Spinal muskelatrofi Status epileptikus Muskeldystrofi Primär muskelsjukdom Cerebral pares Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati" Hydrocefalus Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk) Total hjärninfarkt Sjukdom i nervsystemet UNS Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad Spina bifida. MMC Kramper, UNS Shuntdysfunktion Ventrikeldrän-associerad meningit * Sjukdomar i ögat och närliggande organ

H35.1

Prematuritetsretinopati Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

G47.3 H93.9 J35.9

Sömnapnésyndrom Öronsjukdom, ospecificerad Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider

Sida 11 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Cirkulationsorganens sjukdomar I10.9 I27.0 I27.8 I30.9 I31.9 I33.0 I38.9 I40.9 I42.4 I42.9 I46.9 I49.9 I50.9 I67.9 I71.0 I71.8 I71.9 I73.9 I85.0 I97.0

Hypertoni Primär pulmonell hypertension Sekundär pulmonell hypertension Perikardit, akut Hjärttamponad Endokardit, akut och subakut, infektiös * Hjärtklaffel UNS Myokardit, akut Endokardiell fibroelastos Kardiomyopati Hjärtstillestånd / Hjärtstopp Hjärtarytmi, ospecificerad Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation) Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad Esofagusvaricer med blödning Postkardiotomisyndrom Andningsorganens sjukdomar

J05.0 J05.1 J06.9 J12.1 J12.9 J15.9 J20.9 J38.0 J38.6 J43.9 J44.9 J46.9 J69.0 J80.9 J84.1 J85.2 J85.3 J86.9 J93.9 J94.0 J95.8A J96.9 J98.5 J98.6 P25.1 R09.2 S27.0

Pseudokrupp Epiglottit, akut * Övre luftvägsinfektion, akut RS-viruspneumoni Viruspneumoni, ospecificerad Pneumoni, bakteriell * Bronkit, akut Stämbandspares Cricoidstenos Lungemfysem Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Akut svår astma Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda) Lungsjukdom med fibros, lungfibros Lungabscess * Abscess i mediastinum * Empyem * Pneumotorax (ej traumatisk) Kylotorax Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) Respiratorisk insufficiens, ospecificerad Mediastinit * Diafragmapares Pneumotorax under den perinatala perioden Andningsstillestånd Pneumotorax, traumatisk

Sida 12 av 18

Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Matsmältningsorganens sjukdomar A09.9 I85.0 K12.2 K22.9 K31.9 K40.9 K52.9 K56.1 K56.7 K65.0 K72.9 K85.9 K92.2 K92.9 R19.8A

Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) * Esofagusvaricer med blödning Inflammation och abscess i munregionen * Sjukdom i esofagus (skilt från missbildningar) Sjukdom i magsäck och tolvfingertarm (skilt från missbildningar) Ljumskbråck Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9 Invagination Ileus Peritonit, akut. Bukabscess * Leversvikt Pankreatit, akut Gastrointestinal blödning, ospecificerad Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad Bukkompartmentsyndrom Hudens sjukdomar

L98.9

Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

M35.9 M41.9

Inflammatorisk systemsjukdom Skolios Urinorganens sjukdomar

D59.3 N17.9 N18.9 N28.9

Hemolytiskt-uremiskt syndrom Akut njursvikt Kronisk njursvikt Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad Vissa perinatala tillstånd

P07.2 P07.3 P20.9 P21.9 P24.0 P25.1 P26.9 P27.1 P28.4 P28.8 P28.9 P29.3 P52.9 P56.0 P59.9 P70.4 P75.9 P77.9 P78.0 P90.9 P91.4 R95.9

Höggradigt underburet barn
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF