21° Door het jaar B

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download 21° Door het jaar B...

Description

21° Door het jaar B 2009

OPENINGSWOORD Broeders en zusters, vandaag stelt Jezus aan zijn leerlingen deze aangrijpende vraag: “Wilt ook gij soms heengaan?” Vele toehoorders hadden zijn diepzinnige woorden als “Brood om van te leven” niet begrepen. Samen met Petrus mogen we vandaag zeggen: “Naar wie zouden wij gaan”, vooral wanneer het ons ontbreekt aan geloof, aan kracht en moed om verder te leven. Moge deze eucharistieviering voor ons allen samen een beslissend antwoord zijn op zijn vraag: Kies je voor Jezus?

SCHULDBELIJDENIS Vooraf willen we vergiffenis vragen omdat onze keuze voor de Heer Jezus niet altijd rechtlijnig was. Moge God die ons bevrijdt uit onze zwakheid, onze keuze voor Hem versterken en ons zijn Geest van trouw schenken. Amen

OPENINGSGEBED Eeuwige God, al wat ons omringt is een teken van uw goedheid. In Jezus, uw Zoon spreekt Gij ons woorden toe van eeuwig leven. Wij vragen u: Help ons intenser naar U toe te groeien. Laat ons met U verbonden blijven en één gemeenschap worden, waartoe Gij ons geroepen hebt. Door Christus onze Heer. Amen.

21° Door het jaar B 2009

SCHULDBELIJDENIS

Onze twijfel en onze angst en onzekerheid zijn vaak sterker dan ons geloof. Heer, ontferm U over ons.

Heer, U die de we zijt naar innerlijke rijkdom, naar intense vrede. Vergeef ons Heer, maar dit alles begrijpen we nog niet. Christus, ontferm U over ons.

Onze ontvankelijkheid voor uw Geest is zeer gering. Heer, ontferm U over ons.

21° Door het jaar B 2009 Als opvolger van Mozes roept de profeet Jozua alle stammen van Israël bijeen om hun geloof in God te bevestigen. Hun antwoord was overtuigend en zonder aarzeling: “Wij denken er niet aan de Heer te verlaten; Hij is onze God. Is ons antwoord even overtuigend?

ZIEHIER DE LEZING UIT HET BOEK JOZUA (24,1-2a 15. 18b) In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël bijeen in Sicham. Hij ontbood de oudsten van Israël, de familiehoofden, de rechters en de schrijvers. Toen zij allen voor God stonden in het heiligdom zei Jozua tegen het volk: Dit zegt de God van Israël: “als gij God niet wilt dienen, kies dan heden, wie gij wel dienen wilt - ofwel de afgoden die uw voorouders in Egypte hebben vereerd; - ofwel de goden van de Amorieten, waar gij nu woont. Maar weet dat ik en mijn familie God blijft dienen. Het volk antwoordde: “wij denken er niet aan God te verlaten en andere goden te vereren. Hij heeft ons en onze voorouders uit Egypte -- dat slavenhuis – geleid. Voor onze ogen heeft Hij machtige tekenen gedaan; Hij heeft ons beschermd op al onze tochten tegen alle volkeren waarmee wij in aanraking kwamen; ook wij willen Hem dienen: Hij is onze God.

21° Door het jaar B 2009

VOORBEDEN

Dat alle mensen mogen beseffen dat ze door God begenadigd zijn; dat ze in het gebed en de eucharistie sterkte vinden om Hem te volgen: laten wij bidden:

Voor allen die niet tot geloof kunnen komen of die geen vormen vinden om hun zoeken te beleven; dat zij niet doelloos blijven ronddwalen: laten wij bidden:

Voor ons allen die onze keuze als gelovige mens willen bevestigen; dat wij steeds opnieuw kiezen voor God onze Heer: laten wij bidden:

21° Door het jaar B 2009 NA DE COMMUNIE Heer, naar wie zouden wij gaan? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven. Ik dank U, God, dat ik bij U mag komen met al mijn vreugden en zorgen. Gij zijt de enige die mij laat uitspreken, ook al weet Gij alles wat mij beroert… Gij kunt lang zwijgen… Gij zwijgt zolang, totdat ik luister naar uw woorden van eeuwig leven.. Leer mij ook luisteren naar Uw zwijgen, naar Uw stilte. 0F Hemelse Vader, Uw Zoon Jezus heeft vissers geroepen om mensen te redden uit de greep van het kwaad dat in deze wereld overal schuilt. Vandaag roept Jezus ons op om mensen te redden uit de greep van corruptie en geweld, uit de verstikking van het “ieder- voor- zichzelf”, om op adem te komen in het schip van de kerk, om gedragen te worden in de warme schoot van mensen die geloven in Hem. Geef ons geloof, moed en durf opdat wij ook onze roeping kunnen volbrengen.

21 ° Door het jaar B 2009

VOORBEDEN Broeders en zusters, trouw zijn is altijd weer kiezen voor God, onze keuze dag na dag waar maken. Laten wij in deze houding bidden tot God, ons aller Vader. God onze Vader, wij danken U dat Gij ons altijd nabij blijft. Leer ons inzien dat Gij woorden hebt van eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

GEBED OVER DE GAVEN Heer onze God, in brood en wijn brengt Gij ons samen; Maak ook ons tot een levende gave die U is toegewijd. Amen.

SLOTGEBED Heer God, Gij hebt U geheel aan ons gegeven en ons gevoed met het lichaam en bloed van de Heer; wij vragen U: beweeg ons tot woorden en daden van liefde, en laat ons met U verbonden blijven. Door Christus onze Heer. Amen. ZENDING “Wilt gij Mij volgen” vraagt de Heer? Voor ieder van ons is dit antwoord zelf in te vullen.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF