26 juli 2011 - OCMW Antwerpen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download 26 juli 2011 - OCMW Antwerpen...

Description

RAADSZITTING OPENBARE EN BESLOTEN ZITTING Vergadering van dinsdag 26 juli 2011, 9.00 uur tot 12.00 uur

VERSLAG

Aanwezig:

M. Lemmens, vicevoorzitter; MM. Laenens, Neel, Mevrouw Quackels, M. De Vroey, Mevrouw Luyckx, Mevrouw Pirquin, MM. Ver Eecke, Boonen en De Boeck, leden; M. De Bens, secretaris.

Verontschuldigd:

Mevrouw De Coninck, voorzitter; MM. Aertbeliën, Geldof, Van der Sande en Peeters, leden.

Bij afwezigheid van voorzitter Monica De Coninck wordt het voorzitterschap waargeno-men door vicevoorzitter Luk Lemmens.

VERSLAG OPENBARE RAADSZITTING De vicevoorzitter opent de openbare raadszitting. DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN SECRETARIAAT 1

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING D.D. 28.06.2011

Het verslag van de Raadszitting – openbare zitting – van dinsdag 28 juni 2011, wordt goedgekeurd.

2

PRESENTIEGELDEN JUNI 2011 - UITBETALING INGEVOLGE ART. 38 VAN DE WET OP HET OCMW - TER BEKRACHTIGING

Goedkeuring wordt gehecht aan de lijst over de maand juni 2011, ten bedrage van 33.867,- euro. DEPARTEMENT FINANCIËN

3

INVESTERINGSBUDGET 2011: STAND VAN ZAKEN 1STE JAARHELFT 2011

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het investerings-budget 2011 van het OCMW voor de periode januari tot en met juni 2011. (zie bijlage 1: ‘Evolutie Investeringsbudget 2011 – Evolutie Portefeuilles’)

4

AANPASSINGEN EXPLOITATIEBUDGET 2011 - JANUARI TOT EN MET JUNI Kennisgenomen van:   

5

de aanpassing van de ramingen binnen het OCMW (RA) voor de periode januari/juni 2011 de interne kredietaanpassingen binnen het OCMW (IKA) voor de periode januari/juni 2011 (zie bijlage 2) het overzicht van de budgetverantwoordelijken en budgetmedewerkers versie 17.06.2011 (zie bijlage 3)

AANPASSINGEN INVESTERINGSBUDGET 2011 - JANUARI TOT EN MET JUNI

Kennisgenomen van de aanpassingen van het investeringsbudget binnen het OCMW voor de periode januari tot en met juni 2011. (zie bijlage 4: ‘Aanpassingen investeringsbudget 2011 per 1 juli 2011’))

5bis

THESAURIEVOORSCHOT BESCHUT WONEN

De Raad bekrachtigt de genomen beslissing om een renteloos voorschot van 150.000 euro ter beschikking te stellen aan de Publiekrechtelijke Vereniging Beschut Wonen. De ontvanger zal de Raad vóór 31.08.2011 in kennis stellen van de terugbetaling.

DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

6

ONTWIKKELING NIEUW CONCEPT PERSONEELSNORM VOOR MAATSCHAPPELIJK WERKERS SOCIALE CENTRA EN ARBEIDSBEGELEIDERS: VOORSTEL STAPPENPLAN Beslist wordt tot goedkeuring van: 1. het stappenplan voor de ontwikkeling van een nieuw concept personeelsnorm voor maatschappelijke werkers in de sociale centra en 2. het stappenplan voor de ontwikkeling van een personeelsnorm voor arbeidsbegeleiders.

DEPARTEMENT LOKAAL SOCIAAL BELEID

7

OPENBARE HOUTVERKOPING - DIENSTJAAR 2012 Beslist wordt:   

Akkoord te gaan met het aanbieden van de loten te Stabroek en Wuustwezel, zoals voorgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos; Ons bestuur dient het standaard BTW-tarief van 6 % toe te passen bij verkoop aan een binnenlandse firma. Bij een eventuele verkoop aan een buitenlandse firma mag er geen BTW aangerekend worden; Akkoord te gaan met de reeds geformuleerde bijzondere voorwaarden:  Voor Kraaienberg (lot 15) – Stabroek: geen;  Voor West-Beersgat (lot 16) – Wuustwezel: de geringde en met verf (ring + letter V = voorbehouden) bomen mogen niet geëxploiteerd worden. De voorzitter, mevrouw Monica De Coninck, aan te duiden om ons bestuur te vertegenwoordigen; De heren Michel Grootjans, bestuurscoördinator en Peter Van den Berghen, administratief assistent – Privaat Patrimonium, als vervangers van mevrouw De Coninck aan te stellen. Dit conform de besluitvorming in de voorgaande dossiers openbare houtverkoop.

WONEN

8

2000 ANTWERPEN - SINT-JANSVLIET 25 - TIJDELIJKE PREFINANCIERING BIJDRAGE STAD ANTWERPEN Beslist wordt:    9

de bijdrage van de stad in de verbouwing van de eerste verdieping van het pand aan de Sint-Jansvliet 25 te prefinancieren. Het gaat om een bedrage van 26.853 euro; een overeenkomst op te stellen tussen het OCMW en de stad waarin de prefinanciering en terugbetaling wordt vastgelegd; het budget van het investeringsproject 01752 te verdubbelen zodat de volledige kostprijs van de renovatie wordt ingeschreven; 26.853 euro in te schrijven aan de ontvangstenkant als investeringssubsidie zodat het saldo voor investeringen in de investeringsportefeuille van Privaat Patrimonium identiek blijft; een vordering te maken voor het bedrag dat de stad dient te storten aan het OCMW.

ANTWERPEN - INHUREN VAN 2 APPARTEMENTEN VOOR KWETSBARE BEWONERS IN HET STELSEL VAN WOONBEGELEIDING - SECTOR LINKEROEVER & SECTOR BINNENSTAD Beslist wordt: 

 

  

twee bijkomende appartementen voor kwetsbare bewoners in het stelsel van de woonbegeleiding CAW in te huren. Eén in de sector Linkeroever en één in de sector binnenstad; de appartementen te huren van Woonhaven. De huurprijsberekening gebeurt overeenkomstig het kaderbesluit sociale huur; de individuele verbruikskosten van water, gas, elektriciteit, stookolie, voor zover door het OCMW betaald aan de woningmaatschappij, jaarlijks te verrekenen met de huurder; alle wijzigingen in de huurprijsberekening van de woningmaatschappij te verrekenen met de toekomstige bewoner; De contracten worden beheerd door de afdeling Wonen; zowel dat van de inhuring als dat van de verhuring; De woonbegeleiding wordt verder opgenomen door het bevoegde CAW.

10

BROECHEM - B329 B330 B333 - OPSTARTEN PROCEDURE TOT OPENBARE VERKOOP EN INSTELLEN MINIMUMVERKOOPPRIJS Beslist wordt: 

   

 11

akkoord te gaan om 3 percelen landbouwgrond, gelegen in Broechem en kadastraal gekend onder Broechem, derde afd. Sectie B nummers. 329, 330, 333 met een totale oppervlakte van 19.580 m² als één lot openbaar te koop te stellen; de minimumverkoopprijs voor het volledige lot vast te stellen op 155.000,- euro; alle kosten verbonden aan deze verkoop ten laste te leggen van de koper; notariskantoor Celis, Celis en Liesse aan te stellen om de verkoopprocedure te leiden; Monica De Coninck – voorzitter, of bij haar afwezigheid Michel Grootjans bestuurscoördinator of Raf Aernouts - administratief assistent op de dienst patrimonium te machtigen als volmachtdrager van het OCMW tijdens de zitdag van de bovenvermelde openbare verkoop; mevrouw de voorzitter en de heren secretaris en ontvanger te machtigen om inzake deze verkoop alle bescheiden te ondertekenen en kwijting van betaling te verrichten; het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen en mevrouw de gouverneur van de provincie Antwerpen in kennis te stellen van de geplande verkoop; de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen.

2018 ANTWERPEN - BELEGSTRAAT 54 - HERSTELLINGSWERKEN - LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN GLASTEGELWAND Beslist wordt: 1. opdracht te geven aan TOI Zorgbedrijf tot uitvoering van de herstellingswerken in het gebouw, Belegstraat 54 te 2018 Antwerpen; 2. aan de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale opdracht te geven een firma aan te stellen waarbij ofwel: a. een nieuwe glastegelwand wordt geleverd en geplaatst; b. de bestaande glastegelwand wordt hersteld; c. een alternatief wordt aangeboden in plaats van de bestaande glastegel-wand waardoor de kosten gedrukt worden. Dit alternatief mag het esthe-tische en functionele element niet belasten; 3. De werken dienen bij prioriteit gestart daar de veiligheid van de bewoners van de Belegstraat 54 gegarandeerd dient te blijven.

12 ANTWERPEN – SINT-NICOLAASPLAATS – NOORDTEATER – CULTUURMARKT OP PLEIN VAN SINT-NICOLAASPLAATS Beslist wordt: 

 

 

toelating te verlenen aan het Noordteater om de jaarlijkse Cultuurmarkt op zondag 28 augustus 2011 te laten doorgaan op het plein van de Sint-Nicolaasplaats te Antwerpen; De dienst patrimonium neemt de regiefunctie op om alle afspraken, tussen de verschillende bewoners / gebruikers op en van het plein, in goede banen te leiden; Het OCMW Antwerpen neemt geen verantwoordelijkheid op bij gebeurlijke calamiteiten. De organisator dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten enerzijds en de nodige preventieve maatregelen te treffen anderzijds; Er dient rekening gehouden met de huidige opstelling van de terrassen, zodat de plaatselijk horecazaken geen hinder ondervinden van de activiteiten; Alle mogelijke zwerfvuil op het plein – afkomstig van het initiatief – dient te worden opgeruimd.

ANTWERPEN – SINT-NICOLAASPLAATS – ORGANISATIE BARBECUE DOOR BUURTCOMITÉ DE BORZERS

13

Beslist wordt: 

  

toestemming te verlenen aan wijkcomité De Borzers om hun buurtbarbecue op 30 juli 2011 te laten doorgaan op het plein van de Sint-Nicolaasplaats te Antwerpen en dit van 15 tot 24 uur; Het buurtcomité dient het plein op te kuisen tegen uiterlijk zondagmiddag; De dienst patrimonium neemt de regiefunctie op om alle afspraken, tussen de verschillende partijen op het plein, in goede banen te leiden; Het OCMW Antwerpen neemt geen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke calamiteiten. Het organiserende buurtcomité dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten.

DEPARTEMENT PERSONEEL EN ORGANISATIE ORGANISATIE Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

14

STOPZETTING PROCEDURE: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG - DIVERSE WOONZORGCENTRA - AUTOMATISATIE INKOMDEUREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING RAAMCONTRACT VOOR ONDERHOUD, HERSTELLING EN INTERVENTIE VAN DE AUTOMATISCHE DEUREN VOOR INSTELLINGEN VAN HET ZORGBEDRIJF EN HET OCMW GOEDKEURING GUNNINGSCRITERIA: DIVERSE INSTELLINGEN OCMW EN ZORGBEDRIJF: AUTOMATISATIE INKOMDEUREN / AUTOMATISCHE DEUREN - RAAMCONTRACT VOOR ONDERHOUD, HERSTELLING EN INTERVENTIES - ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Beslist wordt: 1. de procedures ‘Algemene offerteaanvraag diverse woonzorgcentra – automatisatie inkomdeuren’ en de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het ‘raamcontract voor onderhoud, herstelling en interventie van de automatische deuren voor instellingen van het Zorgbedrijf en het OCMW’ stop te zetten 2. een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op te starten ‘Diverse instellingen OCMW en Zorgbedrijf : automatisatie inkomdeuren / automatische deuren + raamcontract voor onderhoud, herstelling en interventies’; 3. onderstaande gunningscriteria voor deze procedure goed te keuren : 1. de prijs van de offerte : 2. de kwaliteit : a. aan te wenden materialen : b. projectaanpak : planmatig stappenplan dat aantoont dat de globale uitvoeringstermijn en de dwingende deeltermijnen daadwerkelijk zullen worden gerespecteerd c. bedrijfsaanpak onderhoudscontract 3. maatschappelijk verantwoord ondernemen TOTAAL :

200 punten 150 punten (50 punten) (50 punten)

(50 punten) 10 punten 360 punten

Raadslid Tom De Boeck vraagt naar de motivatie van deze beslissing: waarom wordt er afgeweken van de oorspronkelijke procedure?

15

BESTEK GAC/2011/0405 - OPENBARE AANBESTEDING VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN AARDGAS AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN VAN GROEP ANTWERPEN - GUNNING GOEDKEURING Beslist wordt:

Na de evaluatie kan de opdracht voor het leveren van aardgas aan installaties en gebouwen van de stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, het autonoom gemeentebedrijf stedelijk onderwijs, het autonoom gemeentebedrijf Vespa, Digipolis en de lokale politie gegund worden aan Electrabel Customer Solutions nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel OND 0476.306.127, de laagste regelmatige offerte

16

AANSTELLEN VAN EEN EXTERNE LESGEVER VOOR DE OPLEIDING "KLEINE BLUSMIDDELEN" VOOR HET PERSONEEL VAN ZOWEL HET OCMW ANTWERPEN, ZORGBEDRIJF ANTWERPEN - TOEWIJZING Uitgesteld. PERSONEEL

17

VASTSTELLEN WAARDERINGSCRITERIA VOOR DE DECRETALE GRADEN JAAR 2011 De vicevoorzitter geeft een toelichting bij dit punt.

Raadslid Boonen vraagt of de waardering van Erik Peeters op basis is van zijn reïntegratieafspraken en of dit conform de regelgeving is. De vicevoorzitter antwoordt dat we hier in een unieke situatie zitten die niet voorzien is in de regelgeving. De vicevoorzitter vraagt de stemming. Beslist wordt, met 7 stemmen voor en 3 onthoudingen van de raadsleden Neel, Luyckx en Boonen, tot goedkeuring van:   

de waarderingscriteria 2011 voor de functie van secretaris (de heer Marc De Bens) zoals in bijlage opgenomen (zie bijlage 5); de waarderingscriteria 2011 voor de functie van ontvanger (de heer Martin Conincx) zoals in bijlage opgenomen (zie bijlage 6); de waarderingscriteria 2011 in kader van de re-integratie tot de functie van ontvanger (de heer Erik Peeters) zoals in bijlage opgenomen (zie bijlage 7).

De vicevoorzitter sluit de openbare raadszitting.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF