27-09-2015 middagdienst

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download 27-09-2015 middagdienst...

Description

In deze dienst wordt door Br. Frank Roorda een preek gelezen van ds. B. van Veen te IJmuiden

Voorlezer: Gretine Post

We lezen: Numeri 13 - 14: 9 De preek gaat over Numeri 13: 27 - 14: 9

Het eerste lied: Psalm 95: 1

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

.

.

Votum (175b)

Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

Zingen: Psalm 95: 1 .

.

Psalm 95: 1

.

.

Votum en zegengroet Zingen: Psalm 95: 1 Gebed Lezen: Numeri 13 - 14: 9 Zingen: Psalm 91: 1, 2 Tekst: Numeri 13: 27 - 14: 9 Preek Zingen: Gezang 139: 6

.

.

.

.

Votum en zegengroet Zingen: Psalm 95: 1 Gebed Lezen: Numeri 13 - 14: 9 Zingen: Psalm 91: 1, 2 Tekst: Numeri 13: 27 - 14: 9 Preek Zingen: Gezang 139: 6

.

.

.

.

Votum en zegengroet Zingen: Psalm 95: 1 Gebed Lezen: Numeri 13 - 14: 9 Zingen: Psalm 91: 1, 2 Tekst: Numeri 13: 27 - 14: 9 Preek Zingen: Gezang 139: 6

.

.

Psalm 91: 1, 2

.

.

.

Psalm 91: 1, 2

.

.

.

.

.

Votum en zegengroet Zingen: Psalm 95: 1 Gebed Lezen: Numeri 13 - 14: 9 Zingen: Psalm 91: 1, 2 Tekst: Numeri 13: 27 - 14: 9 Preek Zingen: Gezang 139: 6

.

.

.

.

Votum en zegengroet Zingen: Psalm 95: 1 Gebed Lezen: Numeri 13 - 14: 9 Zingen: Psalm 91: 1, 2 Tekst: Numeri 13: 27 - 14: 9 Preek Zingen: Gezang 139: 6

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Jozua en Kaleb; Durf je nog?

Vertrouwen op God, leert je andere verhoudingen in een harde werkelijkheid zien. 1. De harde werkelijkheid 2. De machtige God

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 13: 32 (NBG51) Ook verspreidden zij onder de Israelieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 13: 33 (NBG51) Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 14: 1 (NBG51) Hierop barstte het hele volk in tranen uit, heel de nacht door klonk hun gejammer.

.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

Numeri 14: (NBG51) 2 Ze begonnen zich allemaal te beklagen. ‘Waren we maar in Egypte gestorven, ‘zeiden ze tegen Mozes en Aäron, ‘of hier in de woestijn. 3 Waarom brengt de HEER ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden, en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte.’ 4 En tegen elkaar zeiden ze: ‘Laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte.’

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

2 Petrus 2 (NBG51) Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 14: (NBV) 5 Toen wierpen Mozes en Aäron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Mattheus 10: (HSV) 28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Jozua en Kaleb; Durf je nog?

Vertrouwen op God, leert je andere verhoudingen in een harde werkelijkheid zien. 1. De harde werkelijkheid 2. De machtige God

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 14: (NBG51) 6 En Jozua, … en Kaleb, …scheurden hun klederen 7 en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten: Het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed.

.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

Numeri 14: (NBG51) 6 En Jozua, … en Kaleb, …scheurden hun klederen 7 en zeiden tot de gehele vergadering der Israëlieten: Het land dat wij doorgetrokken zijn om het te verspieden, dat land is buitengewoon goed. 8 Indien de HERE welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven, een land, dat vloeit van melk en honig.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 13: (NBV) 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Stuur er een aantal mannen op uit om Kanaän, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 14: (NBG51) 8 Indien de HERE welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land brengen en het ons geven, een land, dat vloeit van melk en honig.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 14: (NBG51) 9 Alleen, weest dan niet opstandig tegen de HERE, en gij, vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw is van hen geweken, en de HERE is met ons; vreest hen niet.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Mattheus 16: (NBG51) 18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

1 Corinthiërs 10: (NBG51) 12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt. .

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 14: (NBG51) 9 Alleen, weest dan niet opstandig tegen de HERE, en gij, vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw is van hen geweken, en de HERE is met ons; vreest hen niet.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Jozua 14: (NBV) 10 …Ik ben nu vijfentachtig jaar oud, 11 maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Jozua 14: (NBV) 12 Geef me dus dit bergland dat de HEER me indertijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen, in grote en versterkte steden? Als de HEER me maar bijstaat zal ik ze wel meester worden, zoals hij heeft beloofd.’

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Jozua 15: (NBG51) 14 En Kaleb verdreef vandaar de drie Enakieten: Sesai, Achiman en Talmai, zonen van Enak.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Numeri 14: (NBG51) 24 Doch omdat bij mijn knecht Kaleb een andere geest geweest is en hij Mij volkomen gevolgd heeft, zal Ik hem naar het land brengen, waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal het bezitten.

.

.

.

Tekst: Numeri 13:27 – 14:9

.

Mattheus 19: (NBV) 28 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. .

.

.

.

Zingen: Gezang 139: 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 149 Gebed Zingen: LvdK 293: 1, 2 Zegen

.

.

Gezang 139: 6

.

.

.

.

.

Zingen: Gezang 139: 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 149 Gebed Zingen: LvdK 293: 1, 2 Zegen

.

.

Gezang 149 a

Gezang 149 b

.

.

Zingen: Gezang 139: 6 Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 149 Gebed Zingen: LvdK 293: 1, 2 Zegen

.

.

.

.

COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie voor hulp aan vluchtelingen En de 2de collecte voor de Kerk

Na de collecte zingen we: LvdK 293: 1, 2 .

.

Help vluchtelingen nu

Miljoenen ontheemden

Conflicten in Syrië en Irak zijn op dit moment de oorzaak van miljoenen ontheemden.

De meeste ontheemden in de regio

97% van de vluchtelingen wordt opgevangen in het Midden-Oosten zelf Het Christelijk Noodhulpcluster helpt met voedsel, onderdak én investeert in duurzame oplossingen.

Vluchtelingen Europa Tienduizenden mensen vluchten naar Europa.

Het Christelijk Noodhulpcluster helpt met eten, drinken en toiletartikelen voor gezinnen.

Help Vluchtelingen Nu!

Help ons helpen! Het is nu heel hard nodig!

Bidt Wiltuumee? bidden voor … - Voor snelle en effectieve hulp aan vluchtelingen. - Voor vrede en stabiliteit in de wereld. - Voor herstel en troost voor gewonden en getraumatiseerden genezing van de gewonden. - Voor de lokale organisaties, hulpverleners en overheden die helpen

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Meer Meerinformatie informatie

dorcas.nl redeenkind.nl tear.nl woordendaad.nl zoa.nl

.

.

COLLECTE Volgende Week Is de collecte voor de Kerk

Na de collecte zingen we: LvdK 293: 1, 2 .

.

LvdK 293: 1, 2

.

.

.

LvdK 293: 1, 2

.

.

.

.

.

Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

.

.

.

.

De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 4 oktober om 9.30 uur. Van harte welkom.

.

.

.

.

Schoenendoosactie 2015 begint eind oktober weer. Spaart u alvast mee? Let op de juiste soort schoenendoos vanaf ongeveer schoenmaat 36:

Binnenkort vindt u de folder in uw postvak met alles wat erin mag. Ook losse dingen zijn welkom. Daarvoor komt er een krat in de hal. Irma Lobbezoo, Coby Roorda .

.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF