3.8 Anskaffning av varor och tjänster, ombyggnad, begäran hos

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industriell ekonomi (utbildning), Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download 3.8 Anskaffning av varor och tjänster, ombyggnad, begäran hos...

Description

Dnr 24-2016-1.1 Sida 23 (84) Uppdaterad 2016-04-14

Ärendegrupp

Lagrum m.m.

Delegat (lägsta nivå)

Kommentar

Förvaltningschef

Anmäls till nämnden. Anskaffningar enligt fastställda planer är verkställighet.

3. Ekonomi och upphandling

Inköp av varor och tjänster

3.8 Anskaffning av varor och LOU tjänster, ombyggnad, begäran hos fastighetsägare om ombyggnad som inte har beslutats av nämnden i verksamhetsprogram eller andra planer inom beloppsgränsen 50 prisbasbelopp. 3.9 Anskaffning av varor och tjänster LOU av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov.

Saknas avtal/ramavtal ska anbudsupphandling genomföras efter samråd med förvaltningens upphandlingsansvarig. Direktupphandling är undantag och får endast användas vid lågt värde, se punkt 3.11.

Inom beloppsgräns 50 prisbasbelopp Inom beloppsgräns 10 prisbasbelopp

Förvaltningschef Avd.chef/ekonomichef

Inom beloppsgräns 5 prisbasbelopp

Områdeschef

Inom beloppsgräns 3 prisbasbelopp

Enhetschef/förskolechef

Inom beloppsgräns 2 prisbasbelopp

parkingenjör

3.10 Deltagande i samordnade LOU upphandlingar samt godkännande av förfrågningsunderlag och tecknande av ramavtal.

Förvaltningschef

Avser förskoleområden.

Förvaltningschefen kan delegera beslut till annan tjänsteman. Anmäls till nämnden.

Dnr 24-2016-1.1 Sida 27 (84) Uppdaterad 2016-04-14

Ärendegrupp

Lagrum m.m.

Delegat (lägsta nivå)

Kommentar

Avdelningschef

Hyressättning sker enligt stadens hyressättningsmodell för särskilda boendeformer.

4. Lokaler och lägenheter

4.5 Träffa avtal om förhyrning och 12 kap. teckna förstahandskontrakt av: Jordabalken försökslägenhet, jourlägenhet, träningslägenhet, bostad i gruppboende, bostad i stödboende, bostad med särskild service och bostad i särskilt boende. Träffa avtal om andrahandsuthyrning av: försökslägenhet, jourlägenhet, träningslägenhet, bostad i gruppboende, bostad i stödboende, bostad med särskild service och bostad i särskilt boende. 4.6 Ge anstånd på hyra i en månad, enligt av servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare. 4.7 Ge anstånd på första månadshyran vid dubbla boendekostnader i högst två månader, vid förfrågan från brukare.

Lokalintendent/strateg

Serviceförvaltningens förvaltningschef

Serviceförvaltningens förvaltningschef

Serviceförvaltningens förvaltningschef delegerar i sin tur beslutanderätten till namngivna personer inom serviceförvaltningens verksamhetsområde ekonomi. Serviceförvaltningens förvaltningschef ska säkerställa att namngivna personer har den kompetens som krävs för uppdraget. Samma förutsättningar och villkor som i beslut 4.6.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF