เอกสารแนบ 4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Science, Health Science, Pediatrics
Share Embed Donate


Short Description

Download เอกสารแนบ 4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย...

Description

โดย

สุ มนต์ สกลไชย

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 25 ตุลาคม 2556

1. การประเมินและจัดอันดับมหาวิทยาลัย 1.1 การประเมินมหาวิทยาลัย (University Evaluation, University Assessment, University Rating) • -เป็ นการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยโดยเทียบเคียงกับเป้าหมายตามตัว บ่งชี้ แปลงเป็ นค่าคะแนน เช่น ได้ 4.6 จากคะแนนเต็ม 5 แล้ว แปล ความหมายเป็ น ระดับ อาทิ ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่ผา่ น เป็ นต้น • -ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์เปรียบเทียบค่าคะแนนกับสถาบันอื่น แต่ในทางปฏิบตั ิ ก็มกี ารนาไปเปรียบเทียบเพือ่ ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หรือ การตลาด • -องค์กรทีด่ าเนินการ มิได้นาค่าคะแนนของแต่บะสถาบันมาเรียงลาดับแล้ว จัดลาดับหรืออันดับ • -องคกรทีป่ ระเมิน ได้แก่ กพร การประเมินคุณภาพภายในโดย สกอ การ ประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ สกว สกอ ( เคยทาเมือ่ ปี 2549)

1.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย University Ranking •

เป็ นการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบต่างๆตามตัว บ่งชี้ท่กี าหนด แปลงเป็ นค่าคะแนน อาทิ ร้อยละ หรือคะแนนดิบ จากนัน้ นาค่าคะแนนมาจัดอันดับสูงต่า • โดยอาจจัดอันดับเปรียบเทียบหลายมิติ อาทิ ตามระดับโลกหรือภู มภิ าค ( world ranking, Asian Ranking ) ตามสาขาวิชา ( อาทิ. Engineering, Science. ) • องค์การทีจ่ ดั อันดับในประเทศ: ยังไม่ม ี • ต่างประเทศ: Times Higher Education, QS เป็ นต้น แต่ละองค์กร มี วัตถุประสงค์ต่างกัน ตัวชีว้ ดั ต่างกัน จุดเน้นต่างกัน การได้มาซึง่ ข้อมูลหรือ คะแนนต่างกัน

QS World University Rankings Thai Universities in QS Rankings 2013 World Rank

Life Sci & Med

Natural Science

Engineering & IT

Social Sci & Manage

Arts & Humanities

CHULALONGKO RN University

239

258

240

134

115

N/A

MAHIDOL University

283

190

N/A

N/A

355

N/A

CHIANG MAI University

551-600

N/A

N/A

N/A

361

N/A

THAMMASAT University

601-650

N/A

N/A

353

206

N/A

KASETSART University

651-700

N/A

N/A

380

395

N/A

Khon Kaen University

701+

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

KMUTT

701+

N/A

N/A

281

N/A

N/A

PRINCE OF SONGKLA University

701+

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thai Universities

Webometrics Ranking : Ranking Web of World Universities Jan' 2013

July' 2013

Thailand / SEA / World

Thailand / SEA / World

CU

1 / 2/ 169

1 / 2 / 217

CMU

4 / 8 / 383

2 / 3 / 281

MU

2 / 3 / 246

3 / 4 / 288

KU

3 / 4/ 299

4 / 7 / 412

Univ.

KMUTL

5 / 8 / 445

PSU

6 / 13 / 499

6 / 9 / 462

KKU

5 / 9 / 436

7 / 10 / 481

KMUTT

8 / 17 / 596

8 / 13 / 546

NU TU

9 / 15 / 605 7 / 14 / 514

10 / 20 / 677

SC Imago Institutions Rankings (SIR) • SIR World Reports 2012 is the most comprehensive ranking of Worldwide Research Institutions. Following the goal of embracing every institution around the world with meaningful scientific output, the ranking now includes 3,290 institutions that together are responsible for more than 80% of worldwide scientific output during the term 2006-10 as indexed in Elsevier's Scopus database.

• • • • • •

SIR World Report 2013 IC::International Collaboration NI::Normalized Impact Q1::High Quality Publications SI::Specialization Index ER::Excellence Rate

World Region Countr Rank Rank y Rank

Institution

Output IC(%)

NI

Q1(%) Spec Exc (%)

475

107

1

Chulalongkorn University

7428

34.79

0.89

38.03

0.57

8.45

519

118

2

Mahidol University

6892

43.17

1.03

44.37

0.63

9.48

892

227

3

Chiang Mai University

3870

41.52

1.14

36.1

0.61

8.57

1065

292

4

Kasetsart University

1128

321

5

King Mongkut's Institute of Technology Thonburi

1135

323

6

Prince of Songkla University

World Rank

Region Rank

Country Rank

Institution

1233

356

7

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

1249

363

8

Khon Kaen University

1616

502

9

Thammasat University

1668

527

10

Siriraj Hospital

1728

546

11

Asian Institute of Technology

World Rank

Region Rank

Country Rank

Institution

1999

662

12

Suranaree University of Technology

2091

699

13

Ramathibodi Hospital

2226

769

14

Mahasarakham University

2227

770

15

National Science and Technology Development Agency

2233

771

16

Naresuan University

World Rank

Region Rank

Country Rank

Institution

2239

776

17

National Electronics and Computer Technology Center

2245

779

18

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology

2374

849

19

Silpakorn University

2462

903

20

Srinakharinwirot University

2526

938

21

Wiwanitkit House

QS University Rankings : ASIA 2013 Thai Universi Rank Score ties

ACAD

Faculty Citation INTER INTER Papers Inbound Outbou EMPL per per Faculty Student per Exchan Exchan Student Paper Faculty

MU

42

70.6

82.1

50.5

92.6

92.6

31.2

19.8

22.7

12.8

10.0

CU

48

67.0

98.0

80.1

50.3

67.9

33.3

8.7

26.8

24.8

23.8

QS University Rankings : ASIA Rankings 2012

• Mahidol University (rank #38, overall score = 70.6) – Academic reputation = 85.6 – Employer reputation = 47.1 – Faculty Student ratio = 94.3 – papers per faculty = 23.8 – citations per paper = 93.5 – International faculty = 29.1 – International students = 18.4 – Inbound exchange students = 9.5 – Outbound exchange students = 8.0

Chulalongkorn University (rank#43, overall score=69.9) – Academic reputation = 98.4 – Employer reputation = 74.2 – Faculty Student ratio = 58.3 – papers per faculty = 27.8 – citations per paper = 65.2 – International faculty = 51.6 – International students = 5.6 – Inbound exchange students = 22.1 – Outbound exchange students = 12.7

QS University Rankings : ASIA Rankings 2011 • • • • •

Mahidol University (rank #34, score = 77.09) Chulalongkorn University (rank#47, score=69.90) Chiang Mai University (rank #67, score=56.70) Thammasat University (rank#88, score=51.60) Prince of Songkla University (rank#95, score=48.90) • Khon Kaen University (rank#114,, score=44.40) • Kasetsart University (rank#120, score=43.20)

QS Ranking by Subject : 2013 Thai Universities

Biological Sciences

Medicine

Pharmacy

CU

151-200

151-200

101-150

MU

151-200

101-150

51-100

QS Ranking by Subject : 2012 Thai Universities

Biological Sciences

English Language Environmental and Studies Medicine Pharmacy Literature

CU

-

51 - 100

51 - 100

-

51 - 100

MU

151-200

101- 150

151-200

101-150

51-100

QS Ranking by Subject : 2011 Thai Universities

Biological Sciences

Medicine

Pharmacy

CU

38

51 - 100

151-200

MU

101- 150

151-200

151-200

CWTS Leiden Ranking : 2013 Thai Universities

Chulalongkorn University

Mahidol University

No.of Publications (2008- Proportion of top 10% 2011) publications

2153

6.7%

1929

5.3%

Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities : National Taiwan University Ranking (NTU Ranking)

NTU Ranking Year 2012 • Mahidol University : – Country Rank = #1 /11 Years – Articles = 6.75, Current Articles = 7.92 / 11 Year – Citations = 2.23 – Current Citations = 3.51 / Ave. – Citations = 21.05

– h index = 27.50 /HiCi – papers = 1.07 / Hi-Impact – Journal Articles = 2.65 – Total Score = 7.96

University Ranking by Academic Performance (URAP) Country Ranking University Name

World Ranking

Category

1

Mahidol University

356

A

2

Chulalongkorn University

418

A

3

Chiang Mai University

621

B++

4

Prince of Songkla University

775

B++

5

Khon Kaen University

805

B++

University Ranking by Academic Performance (URAP) Country Ranking University Name

World Ranking

Category

6

Kasetsart University

903

B++

7

King Mongkut´s University of Technology Thonburi

1230

B+

8

THAMMASAT University

1293

B+

9

Suranaree University of Technology

1458

B+

10

Asian Institute of Technology Thailand

1465

B+

University Ranking by Academic Performance (URAP) Country Ranking University Name

World Ranking

Category

11

King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang

1536

B

12

Naresuan University

1570

B

13

Silpakorn University

1654

B

14

Srinakharinwirot University

1711

B

15

Mahasarakham University

1761

B

University Ranking by Academic Performance (URAP) Country Ranking University Name

World Ranking

Category

16

Mae Fah Luang University

1867

B

17

Burapha University

1878

B

Times Higher Education (THE) Regional Rankings – ASIA 2012-2013

Thai Universities

Official Ranking

Internatio Teaching nal Overall the learning Outlook Ranking environment Staff, Score Students and Research

Industry Income Innovation

Research volume, income, reputation

Citations research influence

KMUTT

55

30.3

11.3

23.8

60.2

10.2

68.4

MU

61

28.7

32.8

41.6

35.1

17.3

32.3

CU

82

24.8

28.8

32.5

47.2

20.4

21.6

Times Higher Education (THE) World University Rankings : 2012 - 2013 Thai Universities

KMUTT

MU

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - Internationa Industry the learning l Outlook Income environmen Staff, Innovation t Students and Research

Research - Citationsres volume, earch income, influence reputation

389

30.3

11.3

23.8

60.2

10.2

68.4

> 400

28.7

32.8

41.6

35.1

17.3

32.3

Times Higher Education (THE) World University Rankings : 2011 - 2012 Thai Universiti es

Official Ranking

MU

377

Teaching - Internatio Industry Research - Citations Overall the nal Mix - Income volume, research Ranking learning Staff & Innovatio income, influence Score environme Students n reputation nt

23.7

29.9

45.0

29.0

14.7

20.9

THE-QS Rankings (2004-2009) (No more THE-QS! On October 30, 2009, Times Higher Education signed deal with Thomson Reuters, instead of QS.)

Thai Universities in THE-QS Rankings 2009 Thai Universities

World Rank

Life Sciences & Natural Sciences Biomedicine

Engineering & IT

Social Sciences

Arts & Humanities

CHULALONGK ORN University

138

51

136

78

51

49

MAHIDOL University

220

101

297

-

292

216

CHIANG MAI University

401-500

237

-

-

253

274

THAMMASAT University

401-500

-

-

-

169

156

PRINCE OF SONGKLA University

501-600

268

-

-

-

-

KASETSART University

551-600

-

-

-

-

-

Khon Kaen University

501-600

-

-

-

-

-

Thai Universities in THE-QS Rankings 2009

Academic Ranking of World Universities (ARWU) Center for World-class Universities, Graduate School of Education, Shanghai Jiao Tong University, China

-Top 500 World Universities - 2012 (No Thai University) - Top 500 World Universities - 2011 (No Thai University) - Top 500 World Universities - 2010 (No Thai University) - Top 500 World Universities - 2009 (No Thai University) - Top 500 World Universities - 2008 (No Thai University) - Top 500 World Universities - 2007 (No Thai University) - Top 500 World Universities - 2006 (No Thai University) - Top 500 World Universities - 2005 (No Thai University)

UI GreenMetric World Universities Ranking Universitas Indonesia (UI)

• World Ranking 2012 1. Mahidol University (Rank #36) 2. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #38) 3. Chulalongkorn University (Rank #41) 4. Kasetsart University (Rank #44) 5. Mahasarakham University (Rank #71) 6. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #175) 6. Burapha University (Rank #195)

Washington Monthly's 2009 National University College Rankings • Rankings based on contribution to the public good in three broad categories : – Social Mobility (recruiting and graduating low-income students) – Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs) – Service (encouraging students to give something back to their country)

International Colleges & Universities • Web Popularity Ranking The aim of this website is to provide an approximate popularity ranking of worldwide Universities and Colleges based upon the popularity of their websites. This can especially help international students to understand how popular a specific University/College is in a foreign country. – – – – – – – –

1 Kasetsart University (Work Rank # 199) 2 Chulalongkorn University (Work Rank # 201) 3 Mahidol University (Work Rank # 273) 4 Thammasat University (Work Rank # 364) 5 Asian Institute of Technology (Work Rank # 486) 6 Prince of Songkla University (Work Rank # 607) 7 Ramkhamhaeng University (Work Rank # 794) 8 Khon Kaen University (Work Rank # 828)

2010 Web Popularity Ranking • • • • • • •

1Chulalongkorn University (Work Rank # 103) 2Kasetsart University (Work Rank # 113) 3Mahidol University (Work Rank # 162) 4Khon Kaen University (Work Rank # 195) 5Thammasat University (Work Rank # 239) 6Asian Institute of Technology (Work Rank # 445) 7Prince of Songkla University (Work Rank # 733)

2009 Web Popularity Ranking • 1 Chulalongkorn University (Work Rank #116) • 2 Khon Kaen University (Work Rank #172) • 3 Mahidol University ((Work Rank #197)

2008 Web Popularity Ranking • 1 Chulalongkorn University (Work Rank #112) • 2 Khon Kaen University (World Rank #160) • 3 Mahidol University (World Rank #182)

องค์ กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ • • • • • • • •

QS university ranking Webometric ranking SC Imago Institutions Rankings CWTS Leiden Ranking University Ranking by Academic Performance (URAP) Times Higher Education (THE) University Rankings THE-QS Rankings (2004-2009) Academic Ranking of World Universities (ARWU) by Shanghai Jiao Tong University, China • UI GreenMetric World Universities Ranking Universitas Indonesia (UI) • Washington Monthly's National University College Rankings • Web Popularity Ranking by 4ICU

ตัวอย่างเกณฑ์การจัดอันดับ Major Criteria • Academic Score • Academic Rank • Employee score • Employee rank • Student: Faculty ratio • Student / faculty rank • Academic Reputation • Employee reputation • Paper per faculty • Citations per paper • International Faculty • International students • Inbound / Outbound exchange

บทบาทของมหาวิทยาลัยและคณะ

•ทาอย่ างไรจึงจะมีผลการดาเนินงาน ให้ ได้ ตามเกณฑ์ ท่ แี ต่ ละแห่ งกาหนด หรื อให้ ได้ ผลดีท่ สี ุด

2. มหาวิทยาลัยของไทยควรเข้าสู่การจัดอันดับหรือไม่ สรุปว่า ควร เหตุผล : • • • • •

เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการตื่นตัวเพื่อพัฒนา แม้ ไม่ เข้ าเอง บางอย่ างก็อาจถูกจัดโดยไม่ ร้ ูตวั การประชาสัมพันธ์ และการตลาดในภาพรวมกดดัน ถ้ าผลดี ส่ งผลให้ เกิดความพึงพอใจแก่ นักศึกษาและบุคลากร เพิ่มภาพลักษณ์ ขององค์ กรในมุมมองภายนอกและศิษย์ เก่ า

3. ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยศิลปรกร • ในปี 2012 - 2013 มศก. มีอนั ดับใน QS Asia Ranking แล้ว ?

• SC Imago Institutions Ranking (SIR) โดยในปี 2013 Silpakorn : 2374(world rank), 849 (region rank), 19 ( country ranking) behind มทส มมส มน • University Ranking by Academic performance , by country SU rank 13, world rank 1654, Category B • 4ICU 4 International Colleges is ranked at 1769 by 2013 University Web ranking • ตามแผนของมหาวิทยาลัย จะเข้าสู่ QS ranking • ค่อนข้างสายในการเข้าสูร่ ะบบการจัดอันดับ แต่กด็ กี ว่าไม่เข้า

4. ปัจจัยแห่ งความสาเร็จในการได้ อนั ดับที่น่าพึงพอใจ 4.1 ความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการ คิดคะแนนและจัดอันดับ 4.2 มีเนื้ อหาตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดและได้คะแนนดี หรือทาให้ เกิดขึน้ อย่างดีที่สดุ เช่น • ปัญหาที่พบ ความสาเร็ จของเนื้อหาไม่ได้อยูท่ ี่ตวั เรา อยูท่ ี่คนอื่น เป็ น ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ • เนื้อหาของตัวบ่งชี้น้ นั เราได้ยากหรื อน้อย เช่น จานวนผูไ้ ด้รับรางวัล โนเบล จานวนผลงานวิจยั ระดับคุณภาพ จานวนครั้งของการอ้างอิง

4. ปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการได้อนั ดับที่น่าพึงพอใจ (ต่อ) • ตัวบ่งชี้บางตัวอยูใ่ นวิสยั ทาให้ดีได้ ง่ายยากแตกต่างกัน อาทิ - สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษา - จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ จานวนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยน ในต่างประเทศ จานวนนักศึกษาต่างชาติที่รับเข้าแลกเปลี่ยนใน มหาวิทยาลัย - จานวนงบประมาณที่ใช้สาหรับห้องสมุด • มหาวิทยาลัยและคณะ จะมีกลยุทธ์และวิธีการอย่างไร

4. ปัจจัยแห่งความสาเร็ จในการได้อนั ดับที่น่าพึงพอใจ (ต่อ) 4.3 ระบบรายงานเพื่อให้ได้เนื้อหาตามตัวบ่งชี้จากต้นทางถึงปลายทางไม่ดี เท่าที่ควร อาทิ - เงินวิจยั ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับในแต่ละปี การรวบรวม ตัวเลขมิใช่แค่งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ มีอีกมาก โดยต้อง รวบรวมจากอาจารย์ดว้ ย - ทาอย่างไรจะรวบรวมได้ครบ ทันเวลา ถูกต้อง เชื่อถือได้ แล้วกว่าจะ มาถึงคนใช้ประโยชน์ มักจะไม่ครบหรื อไม่ทนั เวลา

4. ปัจจัยแห่งความสาเร็ จในการได้อนั ดับที่น่าพึงพอใจ (ต่อ) 4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลดิบจากบุคคลและหน่ วยงานภายในเพือ่ นาไปสู่ รายงานเพือ่ ส่ งต่ อองค์ กรจัดอันดับ - ต้องใช้คนที่เก่งและมีประสิ ทธิภาพ อ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างดี - เข้าใจตัวบ่งชี้และคาอธิบายอย่างแจ่มชัดที่เชื่อถือได้ ฟันธงได้วา่ ใช่ไม่ใช่ - ส่ วนใหญ่เป็ นอาจารย์ดึงมาช่วยกัน สายสนับสนุน ยากมากที่จะถึงขั้นนี้ แค่หยิบเอกสารให้ถูก หาเอกสารให้เจอ ใส่ แฟ้ มเป็ น พูดฟังให้รู้เรื่ อง ก็ บุญแล้ว ต้องหาคนมีแวว มาฝึ ก แต่ตอ้ งเก่งภาษาอังกฤษ เริ่ มต้น ต้องมี ทีมงานที่เก่ง หรื อมีแววเก่ง ถ้าเป็ นไปได้ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ระดับคณะ หนีไม่พน้ อาจารย์ ในระยะเริ่ มแรก

4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลดิบจากบุคคลและหน่ วยงานภายในเพือ่ นาไปสู่ รายงานเพือ่ ส่ งต่ อองค์ กรจัดอันดับ (ต่ อ) - การจะทาขั้นตอนนี้ให้ดี ต้องมี การวบรวมจากระดับคณะให้ดี ทันเวลา ใช้ได้ ( อาจผิดเรื่ อง ช่วงเวลา เช่น เอาปี ไหน นับอย่างไร อย่างนั้นอย่างนี้ นับได่หรื อไม่) - ไม่ควรรอจนถึงเทศกาลนั้นๆ ควรจัดให้มีการรายงานและเผยแพร่ ไว้ ล่วงหน้าเป็ นระยะไว้เลย เช่น ทุกเดือน ขึ้นUpload ผลการดาเนินงานเรื่ อง นั้นไว้ในเว็ปของคณะโดยต้องทาให้เป็ นปัจจุบนั ที่สุดทุกเดือน บางตัวชี้วดั เช่น บทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ ตาราที่อาจารย์เขียน ตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ เป็ นต้น จัดกลไกให้อาจารยย์ upload ด้วยตนเอง สร้างกลไกสนับสนุน และขอความร่ วมมือให้อาจารย์ช่วยกัน upload ข้อมูล

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลดิบจากบุคคลและหน่ วยงาน ภายในเพื่อนาไปสู่รายงานเพื่อส่งต่อองค์กรจัดอันดับ (ต่อ) - ตัวบ่งชี้บางตัว เราอาจไม่ตอ้ งทาเอง อาทิ จานวนบทความวิจยั ที่อยุใ่ น ฐานข้อมูล SCOPUS หาคนหรื อฝึ กเจ้าหน้าที่ให้ทา ถ้าหาไม่ได้ ขอให้ อาจารย์ที่เก่งช่วย แต่เรื่ องนี้ฝึกไม่ยาก - การรวบรวมเมื่อใกล้กาหนดส่ ง หรื อพ้นช่วงเวลาทีนบั ได้ ถือว่า สายเกิน แก้แล้ว เพราะหากขาดข้อมูล หรื อคะแนนน้อยกว่าที่ควรเป็ นจะแก้ไข อะไรไม่ได้แล้ว ควรมารวบรวมและวิเคราะห์เป็ นรายช่วงเวลา เช่น ทุก สามเดือน เป็ นต้น

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลดิบจากบุคคลและหน่ วยงานภายในเพื่อนาไปสู่ รายงานเพื่อส่งต่อองค์กรจัดอันดับ (ต่อ) - ควรจัดทาปฏิทินย้อนหลังว่า ในเรื องนั้นๆ เราควรมีข้นั ตอนอย่างไร เช่น - เดือน....ปี ... - ส่ งรายงานต่อ QS -ได้รายงานที่พร้อมจะส่ งและเสนออธิการบดีเพื่อลงนามส่ ง - ประชุมคณะกรรมการที่รับผืดชอบครั้งสุ ดท้ายเพื่อพิจารณาผล. - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ - ทีมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์ สรุ ปผล จัดทาร่ างรายงาน - คณะ หน่วยงาน คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ส่ งผลของแต่ละตัว บ่งชี้ครังสุ ดท้าย - ประชุมหารื อเพื่อวางแผนและเตรี ยมการ ตั้งแต่ก่อนต้นปี

ข้อแนะนาเพิ่มเติม 1. ทัศนคติของสภามหาวิทยาลัย อธิการดี ทีมบริหาร คณบดีและทีม สาคั ญมาก ที ต้ องเห็นความสาคัญ เอาใจใส่ ทจี่ ะทาให้ ดขี นึ้ และช่ วยสนับสนุน 2. ผู้บริ หารต้ องผลักดัน (บางเรื่ องต้ องผลักแรง) เพื่อให่ เกิดได้ ผลงาน สาเร็ จตาม เป้ าหมาย หรื ออย่ างน้ อยก็พัฒนาขึ้น มีมาตรการหลายประเภทอาจต้องสร้ างขึ้น ได้แก่ - การออกข้อ บัง คับ หรื อ ระเบี ยบ การใช้ก ลไกการประเมิ น หน่ ว ยงานหรื อ บุคคล กลไกงบประมาณ - แผน แรงจูงใจ การให้บุคลากรมีส่วนร่ วม การกระจายความรับผิดชอบของ ตัวชี้วดั - ระบบการจัดทาคารับรองระดับอธิ การบดีกบั คณบดี คณบดีกบั หัวหน้าภาค หัวหน้าภาคกับลูกภาค - โดยคานึงถึง ความยัง่ ยืน วัฒนธรรมองค์กร ลักษณะงาน ความพอดี ด้วย เป็ น ต้น

ข้อแนะนาเพิ่มเติม (ต่อ)

3. ปัจจัย ที่ควบคุมไม่ได้ของบางตัวชี้วดั คือ Reputation หรือ Recognition ของแต่ละมหาวิทยาลัย มาตรการตัวอย่าง • เพิม่ ความรับรูใ้ นผลงาน ภาพลักษณ์และความสาเร็จของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในมุมมองของคนภายนอกมหาวิทยาลัย • เป้าหมาย นักวิชาการในประเทศหรือประเทศเพือ่ นบ้าน ทีเ่ ข้าข่ายเป็ น reviewer หรือถูกสุม่ เชิญให้ตอบแบบสอบถามของ QS • ช่องทาง website ทัง้ ไทยเและอังกฤษ ( อังกฤษ ควรปรับปรุงด่วน) ให้ม ี เมนู เฉพาะทีส่ อื ถึงความสาเร็จหรือบทบาท มีการขึน้ สาระนัน้ อย่างสม่าเสมอ พิมพ์กู้ เกิล้ เมือ่ ไร ของมหาวิทยาลัยศิลปากรขึน้ มาก่อนเพือ่ น • เพิม่ university visibility ในมุมมองของประเทศในเอเซีย ผ่านการเพิม่ บทบาท ของคณะและมหาวิทยาลัยในเวทีหรือองค์กรนานาชาติ การประชุมสัมมนาระดับ ต่างๆทัง้ ทีจ่ ดั เองและร่วมกับองค์กรอื่นจัด • การเชิญศาสตราจารย์จากต่างประเทศมาสอน สัมมนา กรรมการสอบ เป็ นต้น • เพิม่ university presence ในระดับประเทศและเพือ่ นบ้าน • ส่งเสริมให้อาจารย์ไปเสนอผลงานหรือร่วมประชุม

ข้อแนะนาเพิ่มเติม (ต่อ) • สร้าง Brand Identity เพื่อนาไปสู่ Brand recognition และ Brand Loyalty อาทิ โลโก้ นามบั ต ร แฟ้ ม เอกสารค าสอน หน้ า แรกของ Powerpoint Presentation • รวบรวมจัดกลุ่ม Success และ excellence ของมหาวิทยาลัยและคณะใน แง่มุมต่างๆสะสมตัง้ แต่จดั ตัง้ นามารวบรวมและจัดหมวดหมู่เพื่อการเผยแพร่ ในสารพัดรูปแบบทีง่ ่ายต่อการรับรู้ เช่น คนเด่นศิลปากร ( จาแนกทัง้ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ หน่ วยงาน) บทบาทของอาจารย์ศลิ ปากรในเวทีนานาชาติ และระดับชาติ ) ผลงานทัง้ วิจยั งานสร้างสรรค์ อาจทาในรูปแบบ Virtual ก็ได้ • สร้างไลน์สติก๊ เกอร์ของมหาวิทยาลัยทีม่ เี อกลักษณ์จากความโดดเด่นของผลงาน • University of Macau สร้าง visibility ของมหาวิทยาลัย โดยการส่งข้อมูลเข้า อีเมล์เป้าหมายของเขาทัวโลกทุ ่ กสัปดาห์ เป็ นความเคลื่อนไหวด้านวิชาการของ มหาวิทยาลัย ได้ผลมาก

บทบาทของหัวหน้ าภาควิชา 1. เข้าใจ มีทศั นคติทด่ี ี และสนับสนุนให้คณะเข้าสูก่ ารจัดอันดับ 2. เข้าใจสาระรายละเอียดของตัวชีว้ ดั แต่ละตัวอย่างชัดเจนหรือตาม ควรแล้วแต่กรณี 3 ทราบตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งรับผืดชอบตรงคนเดียว หรือร่วมกับคนอื่น หรือไม่มเี ลย 4. กรณีไม่ตอ้ งรับผิดชอบ ควรสนับสนุนเท่าทีจ่ ะทาได้ 5. กรณีตอ้ งหรือมีสว่ นรับผิดชอบ ดูวา่ จะสร้าง content ตามตัวชีว้ ดั ให้เกิดขึน้ ให้ดที ส่ี ดุ อย่างไร ส่งเสริม สนับสนุนหรือผลักดันให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ 6. ติดตามเป็ นระยะๆ เช่น 3, 6,9 และ 12 เดือน

ขอให้โชคดี สุ มนต์ สกลไชย, 2556

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF