5. CNS tumörer

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download 5. CNS tumörer...

Description

ORGANSPECIFIK ONKOLOGI HEMTENTAMEN VT 2013

Varje fråga ger max 3 poäng. För godkänt resultat krävs 70% av total maxpoäng. Hemtentamen inlämnas senast tisdag 14/5 per epost till [email protected]

2/9

1. Prostatacancer En tidigare frisk 61-årig man genomgår årlig kontroll inom företagshälsovården. I rutinprovtagning noteras ett förhöjt S-PSA (13). Mannen har inga urinvägsbesvär.

a. Hur skall man utreda denna patient?

b. Utredning påvisar en prostatacancer T2bN0M0, GS 4+3. Vilka två behandlingsalternativ med kurativt syfte kan föreslås patienten? Beskriv dessa kortfattat.

c. Vilka biverkningar av dessa behandlingar bör patienten informeras om?

3/9

2. Gastrointestinala stromacellstumörer: a. Ur vilka celler uppstår GIST-tumörer?

b. Vilka är de vanligaste lokalisationerna av GIST?

c. Vad heter den tyrosinkinasreceptor som hämmas bäst av Imatinib (Glivec)?

4/9

3. Lungcancer

a. Ge exempel på biverkningar vid strålbehandling av lungcancer och precisera när dessa uppstår i relation till behandlingen

b. Nämn minst 5 indikationer för palliativ strålbehandling av lungcancer

5/9

4. Okänd primärtumör: a. Vilka faktorer avgör hur omfattade utredningen bör vara hos en patient med nyupptäckt fjärrmetastaserad malignitet. Dvs vad styr hur mycket man skall leta efter primärtumören?

b. Även om man letar hittar man inte alltid modertumören. Ange två möjliga orsaker till detta.

c. Vissa tumörformer får man dock inte missa då de kan vara botbara även vid spridd sjukdom. Ge tre exempel.

6/9

5. CNS tumörer a. Beskriv kort de vanliga primära CNS tumörerna och ange prognosen för dessa.

b. Vilken är den vanligaste och samtidigt allvarligaste tumören i CNS

c. Hur behandlas den tumörformen?

7/9

6. Malignt melanom Incidensen av malignt melanom har ökat kraftigt i Sverige de senaste årtiondena och drabbar nu drygt 2300 personer årligen.

a. S-100 är en serummarkör med användningsområden inom malignt melanom. Nämn 2 kliniska situationer där denna markör kan användas.

b. Om vi bortser från personer med ärftligt melanom, vilken del av populationen har högst melanomrisk?

c. Nämn två viktiga prognostiska faktorer för melanom utan känd spridning.

8/9

7. Pediatrisk cancer a. Nämn tre vanliga tumörformer hos barn?

b. Nämn två orsaker till att prognosen för barncancer förbättrats så kraftigt under de senaste trettio åren.

c. Beskriv minst tre sena biverkningar av onkologisk behandling hos barn.

9/9

8. Bröstcancer En 59 årig kvinna söker läkare pga en självupptäckt förändring lateralt vä bröst. Förändringen är ca 3 cm stor. I axillen känner man en centimeterstor patologisk lymfkörtel. Fossa supraclav palperas ua. a. Hur skall man utreda denna patient?

b. Utredningen visar att patienten har en malign tumör i bröstet. Vilken kirurgisk behandling är aktuell för denna patient?

c. PAD visar 29 mm stor ductal invasiv cancer. Operationen är radikal. ER 100%, PR 90%. HER-2 positiv. 5 lymfkörtelmetastas av 25 borttagna axillkörtlar. Vilka adjuvanta behandlingar (medicinsk och stråterapi) är aktuella för denna patient? Motivera ditt svar.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF