aangifteformulier voor radiowerken

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Health Science, Oogheelkunde
Share Embed Donate


Short Description

Download aangifteformulier voor radiowerken...

Description

AANGIFTEFORMULIER VOOR RADIOWERKEN Gelieve dit formulier in hoofdletters in te vullen:

NAAM: .......................................................................................................... VOORNAMEN: ....................................................................... TITEL VAN HET RADIOWERK: ..................................................................................................................................................................... OORSPRONKELIJKE TITEL: .......................................................................... ENKEL IN TE VULLEN INDIEN HET EEN VERTALING OF BEWERKING BETREFT (1) OORSPRONKELIJKE AUTEUR: ..................................................................... AARD: SKETCH / TEKST / WETENSCHAPPELIJKE TEKST / DIDACTISCHE TEKST / THEATER / LITERATUUR / POËZIE DUUR VAN HET RADIOWERK: ..................................................................................................................................................................... DATUM EN ZENDER VAN UITZENDING:...................................................................................................................................................... RECHTHEBBENDEN Naam en Voornamen auteurs (1)

Hoedanigheid (2)

Aandeel in de rechten

(1) Indien het een vertaling of bewerking betreft, ook de vertaler of bewerker vermelden.

(2) auteur, auteur vooraf bestaand werk, vertaler, bewerker.

Handtekening

Datum ……./………./…………

Gelieve bij de aangifte volgend document toe te voegen: - Een exemplaar van het werk (tekst van het radiowerk, audiocassette, voor series volstaat een exemplaar van 1 aflevering). Al de gegevens die u over uzelf verstrekt, worden opgenomen in onze verwerking “Registratie en administratie van vennoten met oog op het beheer van auteursrechten” en “Klantenbeheer”. De houder van het bestand is SABAM C.V.B.A.-Burg. Ven. met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 75-77. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u een recht van toegang en een recht tot verbetering. U kunt aanvullende inlichtingen over deze verwerkingen vinden in het openbaar register bedoeld in art. 18 van de wet.

Voorbehouden voor SABAM : INSCHRIJVINGSNUMMER:

INSCHRIJVINGSDATUM:

DATUM ONTVANGST:

TERUGGESTUURD OP:

RECHTHEBBENDENGEGEVENS - WERKENBEHEER

> Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel > Tel : + 32 2 286 82 11 > Fax : + 32 2 280 38 57 > e-mail : [email protected] > www.sabam.be > BTW : BE 0402.989.270 > RPR Brussel

31N

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF