Aanvraag van de VV voor een LDC in het tweetalige gebied Brussel

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download Aanvraag van de VV voor een LDC in het tweetalige gebied Brussel...

Description

Aanvraag van de voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

ZG/WEL/TZ-LDC01b-170214

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL T 02 553 35 09 [email protected] www.zorg-en-gezondheid.be

In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum dossiernummer

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u een voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad aanvragen. Dit formulier is gebaseerd op de volgende regelgeving: - het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 - het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen - het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers - het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra. Wie vult dit formulier in? Dit formulier wordt ingevuld door de beheersinstantie die verantwoordelijk is voor de initiatieven waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Uit welke delen bestaat dit formulier? Dit formulier bestaat uit twee delen: - In deel 1 worden de algemene voorwaarden getoetst op basis van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni. - In deel 2 worden de ministeriële evaluatiecriteria getoetst op basis van het ministerieel besluit van 30 april 1999.

Deel 1: algemene voorwaarden Gegevens van de initiatiefnemer 1 Vul de gegevens van de initiatiefnemer in. naam van de aanvrager voor- en achternaam van de voorzitter, directeur of coördinator kwalificatie van de voorzitter, directeur of coördinator juridische vorm KBO-nummer straat en nummer postnummer en gemeente telefoonnummer e-mailadres website

Gegevens van uw lokaal dienstencentrum 2 Vul de gegevens van het lokaal dienstencentrum in. Op de plaats waar de voorziening gevestigd zal zijn, mag geen ander lokaal of regionaal dienstencentrum erkend of gepland zijn. naam straat en nummer postnummer en gemeente voor- en achternaam verantwoordelijke telefoonnummer e-mailadres

Omschrijving van het werkingsgebied 3 Binnen welk geografisch werkgebied wilt u de activiteiten van het lokaal dienstencentrum aanbieden? Voeg bij dit formulier een plan van de gemeente waarop u de inplantingsplaats hebt aangeduid en een bewijs van beschikkingsrecht.

Visie en motivatie van het lokaal dienstencentrum 4 Beschrijf hieronder uw visie en motivatie met betrekking tot de realisatie en de werking van het lokaal dienstencentrum.

5 Beschrijf hieronder het huidige of het toekomstige profiel van de gebruikers van het lokaal dienstencentrum.

6 Beschrijf hieronder de relatie die uw lokaal dienstencentrum heeft met de andere relevante woonzorgvoorzieningen in de regio. naam van de voorziening

aard van de relatie

1 2 3 4 5 6 7 Welke professionele kwaliteitsgaranties hebt u als initiatiefnemer? Deze vraag peilt onder meer naar de samenstelling en het opleidings- en ervaringsprofiel van de beheersinstantie, en naar de vaardigheden en kwalificaties van de verantwoordelijken.

Aanvraag van de voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad pagina 2 van 5

Deel 2: ministeriële evaluatiecriteria 8 In dit deel worden de evaluatiecriteria opgesomd waaraan een lokaal dienstencentrum moet voldoen om te passen in het programma. Kruis telkens het antwoord aan dat op uw lokaal dienstencentrum van toepassing is. 9 Binnen een straal van 500 meter van de inplantingsplaats van de voorziening is geen ander lokaal dienstencentrum erkend of gepland. Er is geen ander lokaal dienstencentrum erkend of gepland. Er is wel een ander lokaal dienstencentrum erkend of gepland. 10 De hulp- en dienstverlening richt zich tot gebruikers van diverse leeftijdscategorieën. ja

nee

11 Het lokaal dienstencentrum richt zich tot personen met verminderde welzijnskansen die thuis wonen en die behoefte hebben aan de geboden hulp- en dienstverlening. ja

nee

12 Het lokaal dienstencentrum richt zich tot bewoners van de buurt of wijk waar het ingeplant wordt. ja

nee

13 Aan de ingang van het lokaal dienstencentrum is een aangepaste infrastructuur aanwezig of zal een aangepaste infrastructuur worden aangelegd, zodat bezoekers gemakkelijk in of uit een voertuig kunnen stappen. ja

nee

14 De voorziening ligt in de bebouwde kom. ja

nee

15 Binnen een straal van 500 meter van de ingang van het lokaal dienstencentrum is een opstapplaats van het openbaar vervoer of zal er een opstapplaats zijn op het ogenblik dat het lokaal dienstencentrum operationeel wordt. ja

nee

16 Binnen een straal van 300 meter van de ingang van het lokaal dienstencentrum zijn er voldoende parkeermogelijkheden beschikbaar voor gebruikers en personeel, of zullen er voldoende parkeermogelijkheden zijn op het ogenblik dat het lokaal dienstencentrum operationeel wordt. ja

nee

17 Op de inplantingsplaats van de voorziening is geen regionaal dienstencentrum gevestigd of gepland. Er is geen regionaal dienstencentrum gevestigd of gepland. Er is wel een regionaal dienstencentrum gevestigd of gepland. 18 Er is een samenwerkingsverband gesloten met de sociale dienst van het lokale OCMW of er zal een samenwerkingsverband mee worden gesloten. ja. Voeg bij uw aanvraag een kopie van het samenwerkingsverband of van de intentieverklaring om het samenwerkingsverband te sluiten. nee 19 Er is een samenwerkingsverband gesloten met een lokaal centrum voor algemeen welzijnswerk of er zal een samenwerkingsverband mee worden gesloten. ja. Voeg bij uw aanvraag een kopie van het samenwerkingsverband of van de intentieverklaring om het samenwerkingsverband te sluiten. nee

Aanvraag van de voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad pagina 3 van 5

20 Er is een samenwerkingsverband gesloten met een andere lokale welzijnsvoorziening of er zal een samenwerkingsverband mee worden gesloten. ja. Voeg bij uw aanvraag een kopie van het samenwerkingsverband of van de intentieverklaring om het samenwerkingsverband te sluiten. nee 21 Er is een gemotiveerd advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie over de mate waarin het lokaal dienstencentrum past in het sociaal beleid van de regio en bijdraagt tot de realisatie ervan. ja

Voeg bij uw aanvraag een kopie van het advies of van de aanvraag van het advies.

nee

Bij te voegen bewijsstukken 22 Voeg bij uw aanvraag alle bewijsstukken die u eventueel nodig hebt voor de beantwoording of verduidelijking van een vraag in deel 1 of 2. Voeg bij dit formulier ook alle bijlagen die u in de aankruislijst in vraag 24 aankruist. 23 Voeg de volgende bijlagen bij uw aanvraag en vink ze telkens af in de onderstaande aankruislijst. als de rechtspersoon van de initiatiefnemer een vzw is, de statuten en de eventuele wijzigingen ervan een rechtsgeldige beslissing om een lokaal dienstencentrum uit te baten en om de voorafgaande vergunning aan te vragen een plan van de gemeente met aanduiding van de exacte inplantingsplaats van het lokaal dienstencentrum een bewijs van beschikkingsrecht over de aangegeven locatie: een eigendomsbewijs een bewijs van een zakelijk of een genotsrecht een bewijs van aankoopoptie een principiële beslissing tot onteigening een plan van de verschillende bouwlagen en hun afmetingen een kopie van het samenwerkingsverband met de sociale dienst van het lokale OCMW of de intentieverklaring ertoe met een lokaal centrum voor algemeen welzijnswerk of de intentieverklaring ertoe met een andere lokale welzijnsvoorziening of de intentieverklaring ertoe het gemotiveerde advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de aanvraag ervan

Belangrijke opmerking over het verval van de voorafgaande vergunning 24 De voorafgaande vergunning vervalt van rechtswege in de onderstaande gevallen: - als binnen de termijn van 1 jaar na de datum van de voorafgaande vergunning, de initiatiefnemer het eigendomsbewijs voor het onroerend goed in kwestie niet aan Zorg en Gezondheid heeft bezorgd. Dit is alleen van toepassing als bij het aanvraagdossier een aankoopoptie of een principiële beslissing tot onteigening werd gevoegd. - als binnen de termijn van 3 jaar na de datum van de voorafgaande vergunning, de initiatiefnemer de stedenbouwkundige vergunning of de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning niet aan Zorg en Gezondheid heeft bezorgd - als binnen een termijn van 5 jaar na de datum van de voorafgaande vergunning, de initiatiefnemer het initiatief niet heeft gerealiseerd. Een winddichte infrastructuur wordt beschouwd als een gerealiseerd initiatief.

Aanvraag van de voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad pagina 4 van 5

Engagementsverklaring en ondertekening 25 Vul de onderstaande verklaring in. Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. Ik verbind me ertoe eventuele wijzigingen van de vermelde gegevens onmiddellijk door te geven aan Zorg en Gezondheid. plaats datum

dag

maand

jaar

handtekening

Aan wie bezorgt u dit formulier? 26 Bezorg dit formulier, samen met de bewijsstukken, aangetekend aan Zorg en Gezondheid. U vindt het adres bovenaan op dit formulier. Schrijf in het adres onder de vermelding Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn: Sectorverantwoordelijke lokale dienstencentra.

Hoe gaat het nu verder met deze aanvraag? 27 Zodra uw aanvraagdossier volledig is en er een beslissing genomen is over de voorafgaande vergunning, ontvangt u een e-mail van Zorg en Gezondheid waarin de goedkeuring van de voorafgaande vergunning wordt bevestigd.

Aanvraag van de voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad pagina 5 van 5

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF