aanwervingsvoorwaarden

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download aanwervingsvoorwaarden...

Description

INSCHRIJVINGSFORMULIER EXAMENS GEMEENTE HULSHOUT

Naam / voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………….. Straat / nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Gemeente / postnummer: …………………………………………………………………………………………………………………. Telefoon/GSM nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………. E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de contractuele functie in voltijds verband van:technisch beambte contract onbepaalde duur.

Niveau E

Ondergetekende verklaart hierbij door het gemeentebestuur in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben genomen van de toelatingsvoorwaarden, de algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden, de aanwervingsprocedure, de beoordelingsproef, en de functieomschrijving van de functie waarvoor hij/zij zich kandidaat wenst te stellen.

Naam, datum en handtekening

De inschrijving dient voorzien te zijn van volgende documenten:

 Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier;  Een sollicitatiebrief met curriculum Vitae;

Gelieve de verplichte documenten vast te hechten aan dit voorblad in de hiervoor vermelde volgorde en aan te kruisen welke documenten wij in bijlage kunnen terugvinden.

U dient uw kandidatuur over te maken als volgt: - aan het college van burgemeester en schepenen Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout U kunt dit doen op één van de volgende manieren: - per post - e-mail [email protected] De inschrijvingen dienen binnen te zijn uiterlijk op vrijdag 23 december 2016.

BIJLAGE

Ter verduidelijking vindt u op de hierna volgende pagina’s:

-

de functiebeschrijving;

-

de toelatingsvoorwaarden;

-

de aanwervingsvoorwaarden;

-

de aanwervingsprocedure;

-

selectieprocedure (selectiereglement);

-

valorisatie diensten;

-

de beoordelingsproef;

-

voordelen;

-

weddeschaal;

FUNCTIEBESCHRIJVING TECHNISCH BEAMBTE 1. Identificatie functienaam : dienst of afdeling : niveau en functionele loopbaan : graad :

Technisch beambte technische dienst : Werklieden E1-E2-E3 Technisch beambte

2. Algemene situering plaats in organisatie: Werkt onder de directe leiding van en rapporteert aan de ploegbaas van de technische dienst. Hoofddoel van de functie: De technisch beambte zorgt voor een snelle en correcte uitvoering van allerlei herstelling- en onderhoudswerken aan het gemeentelijk patrimonium (berm- en weginfrastructuur en -signalisatie, groenzones en rustplaatsen, kerkhoven, speelpleinen, gebouwen en terreinen,…) Je zorgt ervoor dat de burgers kunnen gebruik maken van verzorgde en veilige gemeentelijke infrastructuren en accommodaties.

3. Functie-inhoud De lijst met taken is niet beperkend:  zorgen dat de burgers kunnen gebruik maken van een verzorgde en veilige infrastructuur, accommodatie, materialen en speelpleinen;  het opbreken en leggen van kasseien, voet- en fietswegen;  de aanleg, het onderhoud en de herstelling van de gemeentelijke wegeninfrastructuur;  de aanleg, het onderhoud en de reiniging van de gemeentelijke lokalen, speelpleinen, kerkhoven;  het beheer van gestolen fietsen en het merken ervan;  het onderhoud en het merken van de brandkranen;  het maaien van bermen, terreinen en groenpleinen;  het ophalen van zwerfvuil;  hulp bieden:  bij het uitvoeren van schilder-, schrijn-, metsel-, bevloerings- en bezettingswerken, loodgieterij, glas-, elektriciteits-, las-, onderhouds- en installatiewerken (ervaring of affiniteit met één of meerdere van deze domeinen strekt tot aanbeveling);  op het containerpark en in het magazijn;  bij de strijd tegen het sluikstorten;  het ruimen van sneeuw;  bij kleine herstellingen aan het straatmeubilair en/of het openbaar domein;  bij het plaatsen van verkeersborden en het aanbrengen van signalisatiemarkeringen;  het vervangen van collega’s bij afwezigheden.

4. Functie-profiel Attitudes:  Je bent een goede werker die van aanpakken weet en steeds bereid is om bij te leren.  Je kunt goed samenwerken in teamverband.  Je voert de opgelegde taken stipt en nauwkeurig uit. Vereiste vaardigheden:  Je bent flexibel en hebt er geen problemen mee om indien nodig buiten de normale diensturen te werken.

  

Je bent polyvalent. Je bent zelfstandig en nauwkeurig in de uitvoering van de opgelegde taken. Je bent bereid om permanent bij te scholen de opgedane kennis te integreren in de werking van de dienst.  Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs B. Pluspunten: - Je bent in het in het bezit van een rijbewijs C of D. - Je bent handig. Deze functie- en profielbeschrijving is niet beperkend en kan te allen tijde aangepast worden aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het gemeentebestuur.

TOELATINGSVOORWAARDEN Artikel 7 rechtspositieregeling Om toegang te hebben tot een functie bij het gemeentebestuur, moeten de kandidaten: 1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; 2° de burgerlijke en politieke rechten genieten; 3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het passend gedrag vermeld in punt 1°, wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid. Die beschikt bij haar beoordeling van de kandidaturen over een appreciatiebevoegdheid. Ze zal bij eventuele ongunstige vermeldingen die informatie toetsen aan de gedragsvereisten van de betrekking (dienstbelang) en aan de overheidscontext (waardigheid van de openbare functie) en zich voor de toelating van de kandidaat laten leiden door redelijkheid en evenredigheid. De voorwaarde over de burgerlijke en politieke rechten, vermeld in punt 2°, is echter wel imperatief en betekent dat een kandidaat niet op strafrechtelijke grond uit zijn burgerlijke en politieke rechten mag ontzet zijn. De medische geschiktheid van de kandidaat, vermeld in punt 3°, moet, in overeenstemming met artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, vaststaan vóór de effectieve tewerkstelling bij de gemeente.

AANWERVINGSVOORWAARDEN Artikel 8 RPR Om in aanmerking te komen voor aanwerving, moeten de kandidaten: Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. De taalvereisten dienen strikt nageleefd te worden. Indien een kandidaat zijn/haar diploma niet in het Nederlandstalig onderwijs heeft behaald, is enkel Selor (het Selectiebureau van de federale overheid) bevoegd om de taalkennis vast te stellen. Voor de functies waarvoor geen diplomavereiste wordt vastgesteld, wordt de taalkennis tijdens de selectieprocedure beoordeeld door het bestuur.

Voorwaarden voor aanwerving * diploma: geen diploma vereist; * andere: slagen in een bekwaamheidsproef.

AANWERVINGSPROCEDURE Artikel 14 RPR §1. Tenzij anders bepaald, moeten de kandidaten voor de deelname aan de selectieprocedure voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden, de selectie uitgezonderd. §2. De kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan alle aanwervingsvoorwaarden, de selectie uitgezonderd, voor de aanstelling.

SELECTIEPROCEDURE/SELECTIEREGLEMENT Artikel 19 RPR De selectieprocedures toetsen de bekwaamheid of geschiktheid van de kandidaten en resulteren in een opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van de titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering in overeenstemming met de bepalingen van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991.

DIENSTEN IN DE PRIVE-SECTOR OF ALS ZELFSTANDIGE Artikel 57 RPR Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt, voor maximum 5 jaar, in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van die ervaring met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring. De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden voor het verdere verloop van de loopbaan.

DIENSTEN IN DE OPENBARE-SECTOR De diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid dan de gemeente, worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van de administratieve anciënniteiten met uitzondering van de schaalanciënniteit.

SELECTIEPROEF Het bestuur heeft de mogelijkheid om over te gaan tot het screenen van de kandidatuurstellingen (brief en curriculum vitae). Deze preselectie gebeurt door de gemeentesecretaris in aanwezigheid van de schepen van personeel, de verantwoordelijke van de personeelsdienst en de meesterknecht. De selectieproef zal bestaan uit een praktisch en een mondeling gedeelte. Om geslaagd te zijn dient de kandidaat 50 % op elk onderdeel van de proef te behalen en 60% op het totaal der proeven.

VOORDELEN        

maaltijdcheques 7 euro/arbeidsdag 35 dagen verlof (afhankelijk van de prestaties in het vakantiedienstjaar) vergoeding onkosten openbaar vervoer vergoeding onkosten dienstverplaatsing fietsvergoeding voordelen sociale dienst o.m. vakantiedienst, verschillende premies hospitalisatieverzekering aanvullende pensioenverzekering

SALARISSCHAAL  

Ervaring in privésector of als zelfstandige, worden in aanmerking genomen voor een maximum van 5 jaar op voorwaarde dat de beroepservaring relevant is voor de uitoefening van de functie. Diensten in de openbare sector worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit meegerekend voor 100%.

Huidig indexpercentage: 164,06 %. Aanvangsjaarwedde : 21.737,95 trap 0, Bruto geïndexeerde maandwedde : 1.775,94 euro + stand- of haardplaatstoelage. Netto maandwedde alleenstaand persoon met geen relevante ervaring= trap 0: 1.475,17 euro + 147 euro maaltijdcheques. Er bestaan doorgroeimogelijkheden naar de schaal D1-D3 met later eventueel D4-D5.

1

salarisschalen

E1

E2

E3

Minimum Maximum

13.250 15.000

13.550 15.650

14.200 16.550

Verhoging

1x1x100 3x2x100 1x2x150 3x2x100 6x2x150

1x1x150 7x2x150 1x2x100 4x2x150 1x2x200

1x1x150 12x2x150 1x2x400

0 1 2 3 4 5

13.250 13.350 13.350 13.450 13.450 13.550

13.550 13.700 13.700 13.850 13.850 14.000

14.200 14.350 14.350 14.500 14.500 14.650

6

13.550

14.000

14.650

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

13.650 13.650 13.800 13.800 13.900 13.900 14.000 14.000 14.100 14.100 14.250 14.250 14.400 14.400 14.550 14.550 14.700 14.700 14.850 14.850 15.000

14.150 14.150 14.300 14.300 14.450 14.450 14.600 14.600 14.750 14.750 14.850 14.850 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 15.450 15.450 15.650

14.800 14.800 14.950 14.950 15.100 15.100 15.250 15.250 15.400 15.400 15.550 15.550 15.700 15.700 15.850 15.850 16.000 16.000 16.150 16.150 16.550

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF