Abstract FoU dagen

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Data Management
Share Embed Donate


Short Description

Download Abstract FoU dagen...

Description

Session: Föredrag nr: Föreläsarens namn:

Anna MH Nygren

Föreläsarens titel:

Doktorand i omvårdnad

Arbetsplats:

Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap, avd för omvårdnad

Adress (arbetet):

Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap

Postnr/Ort:

971 87 Luleå

Telefonnr:

0920-49 38 29

E-post:

[email protected]

Föredrag Projekttitel:

Poster Bemötandets betydelse för att främja en god vårdrelation mellan patient, närstående och distriktssköterska inom primärvården

Sammanfattning: (Använd gärna underrubrikerna Bakgrund, Syfte, Metod, Nuläge/Resultat)

Bemötandets betydelse för att främja en god vårdrelation mellan patient, närstående och distriktssköterska inom primärvården Nygren, A., Skär, L., & Söderberg, S. Avdelningen för omvårdnad Institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet Abstrakt I mötet mellan vårdpersonal och den vårdsökande uppstår en relation där bemötandet har en avgörande betydelse för hur den enskilde patienten kommer att uppleva sin situation. Ett gott bemötande betraktas som en förutsättning för god och professionell omvårdnad. Trots detta finns det brister i bemötandet inom sjukvården. Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors synsätt gällande bemötandets betydelse för att främja en god vårdrelation till patienter inom primärvården. Elva distriktssköterskor som arbetar på två distriktssköterskemottagningar inom primärvården i Norrbotten deltog i studien. Datainsamlingen genomfördes i form av fokusgruppdiskussioner. Som underlag till diskussionen användes en vinjett som kan beskrivas som en fallbeskrivning. Studien utfördes med en kvalitativ ansats och data analyserades med tematisk innehållsanalys. Det preliminära resultatet från studien beskrivs i fyra teman; Ett bra bemötande är viktigt men samtidigt svårt; Att vara patientens advokat; Att se patienten och att ha en helhetsbild; Att få veta när det blivit fel. Studien visar att distriktssköterskorna anser att ett gott bemötande är att möta sina patienter på ett sätt som bekräftar dem. Distriktssköterskorna är i sin arbetsroll patientens advokat och får hjälpa dem när de hamnar i kläm i vården eller befinner sig i ett underläge. Faktorer som uppfattas vara en del i ett gott bemötande är att se, att kunna lyssna, att bekräfta, att tro, att vara ärlig och att ta patienten på allvar. Att inte se patienten är att inte vara närvarande eller visa engagemang. Det är viktigt att tala ut med patienten om något blir fel i bemötandet. Att kunna erkänna sina fel inför patienten kan leda till något bra. Denna studie kan förhoppningsvis bidra till en ökad medvetenhet och insikt hos sjukvårdspersonal gällande bemötandets betydelse för att främja goda vårdrelationer inom vården. Nyckelord: distriktssköterskor, bemötande, synsätt, bekräftelse, fokusgruppintervju, vinjett, tematisk innehållsanalys

Anmälan mailas till: [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF