Abstract Stater har inte idag, om de någonsin haft, monopol på

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Abstract Stater har inte idag, om de någonsin haft, monopol på...

Description

Abstract Stater har inte idag, om de någonsin haft, monopol på regelbildning. De är inbäddade i, begränsas av och deltar i andra regulativa aktiviteter än de enbart nationella tillsammans med andra aktörer på allt från regional till internationell nivå. Nationella myndigheter är dessutom involverade i ständiga förhandlingar med ideella organisationer, andra staters myndigheter, internationella organisationer, standardiseringsorgan, privata företag etc. Sammantaget med andra förändringar har detta skapat ett nytt landskap för rätten. Syftet med artikeln är att i förhållande till rättens nya landskap studera två fundamentala begrepp, nämligen ”lagstiftare” (law makers) och ”lojalitet”. Artikeln ansluter sig därmed till en tydlig internationell trend inom rättsteorin, att försöka ”översätta” fundamentala juridiska och rättsvetenskapliga begrepp som fått sin betydelse i en nationalstatlig kontext till transnationella kontexter. Av särskilt intresse är ”handlande” av aktörer på den transnationell nivå. För att fånga in detta prövas om det i överförd mening går att använda begreppet performativt handlade för att beskriva vad som sker när exempelvis en internationell organisation agerar som ”law-maker”.

Working paper 2010:4 Rättens nya landskap

Bo Wennström Professor i rättsvetenskap Juridiska fakulteten Box 512 SE 751 20 Uppsala [email protected] Tillgänglig via http://uu.diva-portal.org

1

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF