AICI discursul cu privire la necesitatea asigurării de către stat a

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Science, Médecine, Oncology
Share Embed Donate


Short Description

Download AICI discursul cu privire la necesitatea asigurării de către stat a...

Description

DISCOURS SUR LE RAPPORT « VERS UNE OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES CANCERS DU SEIN EN EUROPE », VENDREDI, LE 3 OCTOBRE, APCE, STRASBOURG, France Madame la Présidente, Distingués collègues, Le rapport que nous débattons aujourd’hui, certainement, ne pourra pas apporter des soulagements aux femmes qui souffrent d’un cancer du sein. Mais le sujet du rapport lui-même, ainsi que le projet de résolution, disséminés dans nos parlements, auprès de nos gouvernements, corroborés à des mesures concrètes menés par les hôpitaux spécialisés, certainement, vont prévenir et feront guérir des femmes, épouses et mères des enfants. La République de Moldavie est un pays qui est profondément atteint par cette maladie, le cancer du sein en 2012 a causé la mort de 486 femmes, la morbidité de cette maladie se situant sur la deuxième place parmi les tumeurs malignes. Le nombre des femmes enregistrés comme souffrante du cancer du sein s’élève à environ 10 000, c’est dans les conditions quand on peut supposer que plusieurs femmes peuvent déjà etre atteintes par la maladie, mais elles ne le savent pas encore. Le cancer du sein est traitable en 90% des cas dans les pays de l’UE, pour comparer, en République de Moldavie ce chiffre est beaucoup moindre – seulement 30 % des cas. La cause généralisée c’est le diagnostic tardif de la maladie, ou le diagnostic incorrect, soit le traitement incorrect, compte tenu des possibilité modestes de la médecine moldave. Le mois d’octobre est déclaré en République de Moldavie le mois de lutte contre le cancer du sein, l’Hôpital Oncologique ensemble avec l’Association des Oncologues de Moldavie déploient une campagne de sensibilisation sociale « Fais un contrôle, quand tu souffres, moi, je souffre aussi ». Des équipes mobiles des médecins, dotées d’équipements nécessaires, se déplacent périodiquement dans les campagnes pour consulter gratuitement les femmes rurales, qui sont débordées de travail et accordent moins d’importances aux souffrances physiques. Car, il faut noter, qu’en République de Moldavie le cancer du sein affecte surtout les femmes rurales. C’est aussi le résultat des effets nocifs des pesticides qui étaient utilisés en quantités exorbitantes à l’époque soviétique, la RM étant un pays agricole à des étendues surfaces qui étaient soumises aux traitements chimiques exagérés. En plus, l’explosion de Tchernobyl de 1986 a accentués la morbidité du cancer de tout genre, y compris du cancer du sein. Le cancer en République de Moldavie a rajeuni, des enfants sont atteints à un âge très précoce de cette maladie, comme suite à un environnement malsain. La prise en charge complète par l’état des soins des femmes malades du cancer du sein est une nécessité impérieuse, des efforts supplémentaires dans le domaine des politiques de la santé sont nécessaires. Je voudrai partager avec vous, distingués membres de l’Assemblée, une joie immense qui est liée à une découverte salutaire, réalisée par un savant chimiste, professeur moldave – Aurelian Gulea - qui après 20 ans de recherches dans des labos autochtones, mais aussi ceux du Canada a découvert la molécule anticancer, suite à des expériences effectuées avec des cellules vivantes. D’ici en trois ans le médicament fabriqué en base de cette molécule pourra arriver dans les pharmacies. Cette découverte pourra sans doute apporter un soulagement non seulement aux femmes malades du cancer du sein, mais aussi aux autres souffrants de cette maladie atroce, qui voilà fait le métier d’une guerre à travers déjà des siècles. Je vais appuyer le projet de résolution sans aucune réserve. Merci de votre attention !

DISCURS ASUPRA RAPORTULUI „SPRE O OPTIMIZARE A SPRIJINULUI CONTRA CANCERULUI LA SÂN ÎN EUROPA”, VINERI, 3 OCTOMBRIE, APCE, STRASBOURG, FRANŢA Doamnă Preşedintă, Distinşi colegi, Raportul pe care îl dezbatem azi, cu siguranţă, nu va putea să aducă alinări femeilor care suferă de cancer la sân. Dar subiectul raportului în sine, cât şi proiectul de rezoluţie, diseminate în parlamentele noastre, pe lângă guvernele noastre, sprijinite prin măsuri concrete de către spitalele specializate, cu siguranţă, vor preveni şi vor trata femeile, soţiile şi mamele. Republica Moldova este o ţară profund afectată de această maladie, cancerul la sân în 2012 a cauzat moartea a 486 de femei, mortalitatea acestei maladii se află pe cea de a doua poziţie printre tumorile maligne. Numărul de femei înregistrate care suferă de cancer la sân se ridică la aproximativ 10 000, în condiţiile în care se poate de presupus că numărul lor poate fi mai mare, dar ele nici nu ştiu încă despre asta. Cancerul la sân se tratează în 90% din cazuri în ţările Uniunii Europene, pentru a compara, în Republica Moldova această cifră este mai joasă – doar în 30% din cazuri. Cauza generalizată este diagnoza tardivă a maladiei, fie diganoza incorectă, fie tratarea incorectă, în dependenţă de posibilităţile modeste ale medicinei moldave. Luna octombrie este declarată în Republica Moldova luna luptei contra cancerului la sân, Spitalul Oncologic împreună cu Asociaţia Oncologilor din Moldova desfăşoară o campanie de sensibilizare socială „Fă-ţi un control! Când tu ai de suferit, sufăr şi eu”. Echipe mobile medicale, dotate cu echipamente necesare, se deplasează periodic în campanii pentru a consulta gratuit femeile de la ţară, care sunt suprasolicitate şi nu acordă importanţă suferinţelor fizice. Căci, trebuie de notat că în Republica Moldova cancerul la sân afectează în special femeile de la ţară. Aceasta este de asemenea consecinţa efectelor nocive ale pesticidelor care au fost utilizate în cantităţi imense în epoca sovietică, Republica Moldova fiind o ţară agricolă cu întinderi de suprafeţe care au fost supuse prelucărilor chimice exagerate. În plus, explozia de la Cernobîl din 1986 a intensificat mortalitatea cancerului de orice tip, inclusiv cancerul la sân. Cancerul în Republica Moldova a întinerit, iată de ce sunt afectaţi de această maladie copii cu o vârstă destul de fragedă, drept consecinţă a unui mediu nesănătos. Sprijinul complet de către stat privind grija pentru femeile bolnave de cancer la sân este o necesitatea imperioasă, fiind necesare şi eforturi suplimentare în domeniul politicilor de sănătate. Aş vrea să împărtăşesc cu Domniile Voastre, distinşi membri ai Adunării, o bucurie imensă ce ţine de descoperirea salvatoare, realizată de către un om de ştiinţă, chimist, profesor moldovean – Aurelian Gulea – care după 20 de ani de cercetări în laboratoarele autohtone, cât şi în cele canadiene, a descoperit molecula anti-cancer, datorită experimentelor făcute cu celulele vii. În decurs de trei ani, medicamentul fabricat în baza acestei molecule va putea fi găsit în farmacii. Această descoperire fără îndoială va aduce alinare nu doar femeilor bolnave de cancer la sân, dar şi altor suferinzi de această maladie îngrozitoare, făcând munca unui război care durează deja de secole. Voi susţine proiectul de rezoluţie fără rezerve. Vă mulţumesc pentru atenţie!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF