Akte hypotheekoverdracht AXA Bank Europe

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Akte hypotheekoverdracht AXA Bank Europe...

Description

Akte hypotheekoverdracht AXA Bank Europe

[email protected] [email protected]:

@

Het jaar [email protected], op Voor ons Meester @, notaris te @

ZIJN VERSCHENEN A. de naamloze vennootschap AXA Bank Europe nv, met zetel gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0404.476.835 RPR Brussel, opgericht bij akte van 27 augustus 1881, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 1881, onder het nummer 1359, waarvan statuten verscheidene keren werden gewijzigd, voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean−François Poelman te Brussel op 15 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2014, onder het nummer 14179984,hier vertegenwoordigd door die zich sterk maakt hierna "AXA BANK" genoemd; B. @ hierna "de kredietnemers" en/of "de hypotheekverleners" genoemd; Gezien de akte verleden voor notaris @ te @ op @, hierna genoemd "de kredietakte", ingevolge dewelke AXA BANK een professioneel krediet van @ EUR heeft toegestaan aan @ wonende te @, krachtens welke akte inschrijving werd genomen op het @ hypotheekkantoor te @ op @, boek @, nr. @, op: @ Aangezien de kredietnemers aan AXA BANK gevraagd hebben het eigendom te @, hierboven beschreven, vrij te maken en de hypotheek over te dragen op het hierna beschreven eigendom, hetgeen AXA BANK aanneemt,

WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN Tot zekerheid voor alle bedragen, die de kredietnemers, om welke reden ook aan AXA BANK verschuldigd zijn of zouden kunnen worden, uit hoofde van de hogergenoemde kredietakte of uit hoofde van andere kredieten of schulden,aangegaan in het kader van hun handels-, beroeps-, of ambachtelijke activiteiten, hypothekeren de hypotheekverleners in het bijzonder ten voordele van AXA BANK, die aanvaardt, de hieronder beschreven goederen met inbegrip van alle onroerend door bestemming geplaatste of te plaatsen goederen, ten belope van @ EUR in hoofdsom, van drie jaar intresten tegen de overeengekomen rentevoet met een minimum van 10 % per jaar, en bovendien tot zekerheid van een bijkomend bedrag van @ EUR (5 % van het bedrag in hoofdsom) voor alle niet door de wet bevoorrechte sommen, zoals de intresten, provisies, wisselverliezen, boeten, vergoedingen, erelonen van advocaten, verzekeringspremies en alle andere kosten verschuldigd in uitvoering van onderhavige akte, haar bijlagen en bijvoegsels. De hieronder beschreven goederen behoren de kredietnemers en/of hypotheekverleners toe: Beschrijving van de gehypothekeerde goederen:

Gemeente @ Dertigjarige oorsprong van eigendom: .......... (N.B. - De dertigjarige eigendomsaanhaling vermelden. De heer notaris zal zich ervan vergewissen, onder zijn verantwoordelijkheid, dat er geen inschrijving en/of overschrijving bestaat van die aard dat de rechten van AXA BANK erdoor benadeeld worden. Na inschrijving te hebben genomen, zal hij een hypothecair getuigschrift aanvragen.) @ De bij onderhavige akte toegestane hypotheek zal bovendien, en van rechtswege ingevolge artikel 883 van het Burgerlijk Wetboek, slaan, hetzij op het aandeel dat de hypotheekverleners zouden kunnen aan-kopen van hun medeëigenaars, hetzij op het geheel van de goederen ingeval de hypotheekverleners er uitsluitend eigenaar van zouden worden bij deling, licitatie of op een andere wijze. In die gevallen zal het recht om de deling of de licitatie van de onverdeelde goederen te vorderen, welk recht de schuldeiser bezit ingevolge artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1561 van het Gerechtelijk Wetboek, bij niet naleven van de aangegane en aan te gane verbintenissen, vervangen worden door het recht de totaliteit van dezelfde goederen te doen verkopen. Op straf van onmiddellijke eisbaarheid van de tegenwoordige schuldvordering aan de voorwaarden van het lastenkohier gehecht aan de kredietakte, zullen de hypotheekverleners niet mogen overgaan tot deling, licitatie of verkoop van het geheel of een gedeelte van hun aandeel in de hierboven beschreven goederen, ten behoeve, hetzij van derde personen, hetzij van hun medeëigenaars, in afwezigheid van AXA BANK, welke zal moeten gedaagd worden bij deurwaardersexploot, tenminste acht dagen op voorhand betekend. De hypotheekverleners, zowel in eigen naam als voor hun rechthebbenden, zien er van af zich te beroepen, hetzij op het voorrecht door de wet toegekend in het voordeel van de mededeelhebber of medeverkoper, hetzij op de verplichting van de wederinbrenging. AXA BANK zal het recht hebben, kosten ten laste van de kredietnemers, aan de medeëigenaars van de hierboven gehypothekeerde goederen bij deurwaardersexploot te doen betekenen, dat in geval van deling zij zullen gehouden zijn AXA BANK daarvan te verwittigen bij deurwaardersexploot, tenminste acht dagen op voorhand betekend. De hypotheekverleners verklaren geen overeenkomst van onverdeeldheid te hebben aangegaan en ontzeggen zich het recht een dergelijke overeenkomst te sluiten.

De kredietnemers verplichten zich uitdrukkelijk binnen de twee maanden aan AXA BANK een hypothecair getuigschrift af te geven, waaruit blijkt dat, buiten de inschrijving in @ rang te nemen krachtens onderhavige akte en de kredietakte, de hiervoor beschreven eigendommen vrij zijn en zuiver van alle bezwarende lasten van overschrijving, hypotheek of voorrecht, op straf van bovenvermelde kredietakte onmiddellijk opeisbaar te maken tegen de voorwaarden van het lastenkohier, gehecht aan de kredietakte. AXA BANK mag tevens de invordering van haar schuldvordering door alle rechtsmiddelen vervolgen op al de goederen, zowel roerende als onroerende, van de kredietnemers die haar, in afwijking van de bepalingen van artikel 1563 van het Gerechtelijk Wetboek, machtigen de vervolgingen aan te vatten met de niet gehypothekeerde goederen. Tot meerdere waarborg staan de kredietnemers af en dragen over aan AXA BANK tot beloop van de opeisbare sommen, al hun rechten betreffende de huurgelden van de eigendommen verpand bij deze akte, onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van één der verbintenissen aangegaan door de kredietnemers en van voorafgaandelijke verwittiging van veertien dagen door AXA BANK bij aangetekende brief. Tegen bovenvermelde nieuwe hypotheekstelling bevestigt ondergetekende notaris derhalve het akkoord te hebben verkregen van AXA BANK voornoemd, evenwel met het behoud van alle persoonlijke rechten, aan alle hypotheek- en voorrechten te verzaken, zuiver en eenvoudig opheffing te verlenen en in te stemmen met de doorhaling van volgende inschrijving(en) ……………..

Ondergetekende notaris verzoekt derhalve in toepassing van artikel 92, tweede lid van hypotheekwet, de hypotheekbewaarder van het ….hypotheekkantoor te ……over te gaan doorhaling van bovenvermelde inschrijving(en) op voorlegging van een hypotheekstaat gelicht na verlijden van de akte van hypotheekvesting betreffende het nieuwe goed, waaruit blijkt dat voormelde te nemen inschrijving, de vereiste rang bekleedt.

de tot het de

Buiten hetgeen hier voorafgaat blijven al de voorwaarden en bepalingen van de kredietakte onverminderd van kracht zonder enige schuldvernieuwing noch schuldafwijking en zullen zij toepasselijk zijn op het eigendom bij deze akte in hypotheek gegeven, welke voorwaarden en bepalingen de kredietnemers verklaren goed te kennen, goed te keuren en er zich naar te schikken juist alsof ze in hun geheel in deze akte herhaald werden. Alle onkosten en honoraria waartoe deze akte of haar uitvoering zouden kunnen aanleiding geven, inbegrepen de kosten der nieuwe inschrijving - welke de kredietnemers AXA BANK machtigen te nemen ingevolge deze akte - en van het bewijs van de hypotheekbewaarder, zullen uitsluitend door de kredietnemers betaald worden. Om te voldoen aan artikel 12 van de wet van 10 oktober 1913 bevestigt ondergetekende notaris de partijen te hebben vereenzelvigd op zicht van de door de wet vereiste stukken. Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiest AXA BANK domicilie in haar zetel te Brussel en de kredietnemers op het kantoor van de notaris, houder der minuut van deze akte. Enkel voor de inschrijving ingevolge deze akte te nemen kiest AXA BANK domicilie @. @Ondergetekende notaris verklaart lezing gegeven te hebben van artikel 62 paragraaf 2 en van artikel 73 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde, waarop de kredietnemers geantwoord hebben wel (geen) belastingsplichtige te zijn voor de toepassing van gezegd wetboek.

Waarvan akte.

Opgesteld en verleden te

BORDEREL VAN HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING Inschrijving wordt gevorderd op het .......... kantoor van de hypotheken te .........., eventueel op een datum die met ten minste één dag volgt op die van de inschrijving van het pandrecht op de handelszaak, dat de hiernavermelde notariële akte aan de eiseres zou verlenen (zie uitspraak van het hof van beroep van Brussel op 5 april 1967, Rechtskundig Weekblad, 1967, col. 1959), TEN VOORDELE VAN de naamloze vennootschap AXA Bank Europe nv, met zetel gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0404.476.835 RPR Brussel, opgericht bij akte van 27 augustus 1881, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 1881, onder het nummer 1359, waarvan statuten verscheidene keren werden gewijzigd, voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean−François Poelman te Brussel op 15 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april 2011, onder het nummer 11049342, waar zij woonplaats kiest, evenals (bij het Parket van de Procureur des Konings te .........., TEGEN @ die domicilie kiezen te @, KRACHTENS 1) een kredietakte voor onbepaalde duur, verleden ten overstaan van notaris .......... te .......... op .......... en geregistreerd te .......... op .......... waarbij hypotheek wordt gevestigd met verwijzing naar de wettelijke bepalingen van artikelen 1560 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende executoriaal beslag op onroerend goed, of naar wettelijke bepalingen die er in de toekomst voor in de plaats zouden gesteld worden, akte die eveneens de clausule van hoofdelijkheid en ondeelbaarheid bevat, 2) een akte van hypotheekoverdracht verleden ten overstaan van notaris .......... te .......... op .........., akte die eveneens de clausule van hoofdelijkheid en ondeelbaarheid bevat. TOT ZEKERHEID voor alle bedragen die de kredietnemers, om welke reden ook, aan AXA BANK verschuldigd zijn of zouden kunnen worden uit hoofde van de hogergenoemde kredietakte of uit hoofde van kredieten of andere schulden aangegaan in het kader van hun handels-, beroeps-, en of ambachtelijke activiteiten, ten belope van: 1. het bedrag in hoofdsom van .......... EUR, 2. 5 % van het bedrag in hoofdsom om de kosten en toebehoren te waarborgen, hetzij .......... EUR, 3. drie jaar intresten tegen de rentevoet van het krediet met een minimum van 10 % 's jaars, met voorbehoud van meer, waarvan de wet de rang voorbehoudt, pro memorie, hetzij samen .......... EUR OP de volgende onroerende goederen: Gemeente ..........

In @ exemplaren opgemaakt, te @, op

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF