Algemene Voorwaarden Aertssen Transport nv (09/2013)

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Industrial Engineering, Supply chain management
Share Embed Donate


Short Description

Download Algemene Voorwaarden Aertssen Transport nv (09/2013)...

Description

Aertssen Transport nv Laageind 91 B-2940 Stabroek T +32(0)3 561 09 70 F +32(0)3 561 09 78

[email protected] www.aertssen.be

Algemene Voorwaarden Aertssen Transport nv (09/2013) Inhoudstafel Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst Artikel 4: Voorwerp Artikel 5: Verplichtingen van Aertssen Transport Artikel 6: Verplichtingen van de Opdrachtgever Artikel 7: Stuwing, lading en lossing Artikel 8: Vergunningen Artikel 9: Leveringstermijnen

Artikel 10: Annulatie Artikel 11: Prijs Artikel 12: Betalingsvoorwaarden- en modaliteiten Artikel 13: Contractuele tekortkoming Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst Artikel 15: Contractuele aansprakelijkheid en waarborgen Artikel 16: Verzekeringen Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Artikel 18: Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden van Aertssen Transport nv, hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis: Aertssen Transport : Aertssen Transport nv. Afzender : de natuurlijke of rechtspersoon waarbij Aertssen Transport de Goederen dient op te laden. Indien deze niet nader gespecifieerd wordt, wordt deze geacht dezelfde natuurlijke of rechtspersoon te zijn als de Opdrachtgever. CMR-verdrag : Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 november 1962 en de aanvullende protocollen. Contractuele Documenten : de documenten zoals bepaald in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden, die de Overeenkomst tussen de Partijen beheersen. Geadresseerde : de natuurlijke of rechtspersoon waarbij Aertssen Transport de Goederen dient te leveren. Indien deze niet nader gespecifieerd wordt, wordt deze geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever. Goederen : de door de Opdrachtgever aan Aertssen Transport toevertrouwde goederen, die de Opdrachtgever wenst te zien transporteren en die vermeld zijn op de Offerte en/of Orderbevestiging. Laadplaats : de locatie waar Aertssen Transport de Goederen dient op te laden. Deze locatie dient door de Opdrachtgever gespecifieerd te worden, ook al is hij zelf niet de Afzender. Losplaats : de locatie waarnaar Aertssen Transport de Goederen dient te vervoeren, en waar deze gelost worden. Deze locatie dient door de Opdrachtgever gespecifieerd te worden, ook al is hij zelf niet de Geadresseerde. Prijs : de vergoeding voor het transport zoals geregeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die Aertssen Transport belast met het transporteren van de Goederen in het kader van de Overeenkomst. Offerte : het document, uitgaande van Aertssen Transport, waarin de bijzondere voorwaarden vervat zijn van het transport van de Goederen. Orderbevestiging : het document, uitgaande van Aertssen Transport, waarmee zij de aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever aan de Opdrachtgever bevestigt. Overeenkomst : de overeenkomst tussen Aertssen Transport en de Opdrachtgever voor het transport van de Goederen door Aertssen Transport, vastgelegd in de Contractuele Documenten. Partijen : Aertssen Transport en de Opdrachtgever. Schriftelijk : bij wijze van geschrift zoals briefwisseling of processen-verbaal, evenals per fax of e-mail.

Artikel 2: Toepasselijkheid Behoudens afwijkende of supplementaire bepalingen die schriftelijk door de Partijen zijn aanvaard, wordt de Overeenkomst tussen Aertssen Transport en de Opdrachtgever van rechtswege of contractueel beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag en de volgende Contractuele Documenten :  De vrachtbrief, opgesteld volgens de bepalingen van het CMR-verdrag,  De Orderbevestiging,  De Offerte(s) met bijlagen,  De Algemene Voorwaarden, De Contractuele Documenten worden in de bovenstaande opsomming hiërarchisch weergegeven in volgorde van voorrang, waarbij de eerst vermelde Contractuele Documenten voorrang kennen op de later vermelde Contractuele Documenten. De Contractuele Documenten worden in functie van elkaar geïnterpreteerd. De Opdrachtgever erkent de Contractuele Documenten te hebben ontvangen. Het is in alle geval de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om deze Contractuele Documenten bij Aertssen Transport te bekomen. Indien deze Algemene Voorwaarden verwijzen naar “de Offerte en/of Orderbevestiging”, hebben de bepalingen van de Orderbevestiging voorrang op de bepalingen van de Offerte.

btw BE 0416 893 726

KBC BE46 4090 5128 3136

ING BE65 3630 0775 5996

FORTIS BE2GEBABEBB 1/8

Deze Algemene Voorwaarden maken een Contractueel Document uit en zijn aldus van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en de beëindiging van de Overeenkomst tussen de Partijen, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Aertssen Transport en de Opdrachtgever met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst. Aanvaarding van de Offerte en/of Orderbevestiging houdt van rechtswege de aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. De Overeenkomst tussen de Partijen vastgelegd in de Contractuele Documenten vervangt iedere geschreven of mondelinge overeenkomst of akkoord tussen de Partijen met betrekking tot het transport van de Goederen. De algemene voorwaarden en andere algemene eenzijdige bepalingen van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, zelfs niet aanvullend. De toepasselijkheid van eventuele transport-, vervoers-, (onder)aannemings-, verkoops-, leverings-, huur- of andere algemene of bijzondere voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Opdrachtgever wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten, ook al werd elders het tegendeel bedongen. Deze uitsluiting primeert op de mogelijke gelijkaardige uitsluiting opgenomen in dergelijke algemene of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat de Offerte schriftelijk en zonder enig voorbehoud werd aanvaard door de Opdrachtgever en conform de beschikbaarheid van het nodige transportmaterieel bij Aertssen Transport. De Offerte is geldig gedurende de lopende maand waarin deze is opgemaakt, alsook de twee daaropvolgende maanden. De schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Opdrachtgever zoals bedoeld in vorig lid, dient door Aertssen Transport te worden ontvangen binnen de geldigheidsduur van de Offerte. Aertssen Transport is niet gebonden door enige aanvaarding die gebeurt nadat deze termijn verstreken is. Indien de Opdrachtgever zijn aanvaarding heeft verbonden aan voorwaarden die afwijken van de Offerte en de Algemene Voorwaarden, zijn deze afwijkende voorwaarden slechts aanvaard door Aertssen Transport indien deze afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk werden overgenomen of vermeld in de Orderbevestiging. Indien Aertssen Transport een Orderbevestiging heeft overgemaakt aan de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke overname of vermelding van deze afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever, komt de Overeenkomst tot stand zonder dat deze voorwaarden er deel van uitmaken, behoudens schriftelijk tegenbericht door de Opdrachtgever aan Aertssen Transport binnen de twee (2) werkdagen na de datum van verzending van de Orderbevestiging en de daaropvolgende aanvaarding van Aertssen Transport. Indien het transport van de Goederen wordt aangevat vóór het verstrijken van voormelde twee (2) werkdagen, dient dit tegenbericht onmiddellijk en in ieder geval vóór de aanvang van het transport te worden overgemaakt aan Aertssen Transport. Elke Overeenkomst, tot stand gekomen conform de Algemene Voorwaarden, wordt vastgelegd in een vrachtbrief. De afwezigheid, onregelmatigheid of het verlies van deze vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de Overeenkomst, die onderworpen blijft aan de Contractuele Documenten.

Artikel 4: Voorwerp Aertssen Transport neemt de taak op zich om de Goederen te transporteren, van de overeengekomen Laadplaats tot de overeengekomen Losplaats. De Opdrachtgever bevestigt dat de Goederen hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij over de Goederen mag beschikken. In dit laatste geval bevestigt de Opdrachtgever dat hij de Contractuele Documenten niet alleen voor zichzelf aanvaardt maar ook zowel voor zijn opdrachtgever, als voor de eigenaar van de Goederen. Aertssen Transport treedt op in eigen naam maar in opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever bij het transport van de Goederen.

Artikel 5: Verplichtingen van Aertssen Transport Aertssen Transport verbindt er zich toe om de Goederen op de in de Offerte en/of de Orderbevestiging vermelde plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen. Aertssen Transport zal het geschikte materieel inzetten voor het transport van de opgegeven Goederen en verbindt er zich toe om de Goederen af te leveren op bestemming zoals bepaald op de Offerte en/of de Orderbevestiging, binnen de overeengekomen termijn, in de uiterlijke staat waarin zij de Goederen heeft ontvangen.

Artikel 6: Verplichtingen van de Opdrachtgever 6.1. Informatieverplichtingen De Opdrachtgever verbindt er zich toe voorafgaand, en dit uiterlijk op het ogenblik van zijn aanvaarding van de Offerte, alle informatie noodzakelijk of nuttig voor het transport van de Goederen en de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief, indien gewenst, een referentienummer voor de facturatie, alsook zijn adres- en BTW-gegevens, aan Aertssen Transport ter kennis te brengen. Inzonderheid dient de Opdrachtgever Aertssen Transport volledig, accuraat en waarheidsgetrouw in te lichten wat betreft de aard (eventueel merken of serienummers), de afmetingen (LxBxH), het gewicht, afwijkingen m.b.t. o.a. het zwaartepunt, en de hoeveelheid van de Goederen, de wijze van verzending, de adresgegevens van de Laad- en Losplaats en modaliteiten en het gewenste verzendingsverloop. De Opdrachtgever dient tevens alle informatie of kennis over te maken aan Aertssen Transport waarover hij als fabrikant, handelaar, eigenaar of afzender van de Goederen geacht wordt te beschikken en die van aard is om enige invloed, hoe klein ook, uit te oefenen op het behoud, de verzending, de aan- of aflevering van de Goederen.

btw BE 0441 175 794 rpr Antwerpen reg. aannemer 02 28 01

KBC BE20 4090 5128 5156 BIC KBC KREDBEBB

ING BE45 3630 1015 1189 BIC ING BBRUBEBB

FORTIS BE10 0015 5828 5091 BIC FORTIS GEBABEBB 2/8

Deze opsomming is niet limitatief. 6.2. Vereisten betreffende de Laad- en Losplaats De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde toegang van Aertssen Transport tot de Laad- en Losplaats, dit ongeacht of de Opdrachtgever eveneens de Afzender of de Geadresseerde is. Aertssen Transport is niet gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de Laad- en Losplaats. De Opdrachtgever staat er voor in dat de Laad- en Losplaats veilig en gemakkelijk bereik- en berijdbaar zijn voor het (transport)materieel dat door Aertssen Transport wordt gebruikt, zelfs in geval van hoog optredende gronddrukken. De verantwoordelijke van de Laad- of Losplaats zal tevens aan Aertssen Transport een plaats toewijzen waar de Goederen veilig geladen of gelost kunnen worden. Deze plaats dient in het bijzonder vlak , ruim en voldoende verhard te zijn. Enkel de personen die strikt noodzakelijk zijn om te laden of te lossen zijn toegelaten op deze plaats. Bij de belading van een nachttransport zal de chauffeur een veilige plek toegewezen krijgen waar hij kan wachten tot het transport kan of mag vertrekken. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de Laad- en Losplaats, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid en gezondheid, adequaat en volledig in overeenstemming zijn met de vereiste maatstaven en volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. 6.3. Vereisten betreffende de Goederen en het laden en lossen van de Goederen De Opdrachtgever stelt de Goederen op de afgesproken Laadplaats en op het vooraf bepaalde tijdstip ter beschikking van Aertssen Transport. Hij draagt de volledige verantwoordelijkheid om de Goederen te voorzien van deugdelijk verpakkingsmateriaal, hijs-, aanslag-, vijzel- en sjorpunten dewelke voldoende stevig, duurzaam en praktisch dienen te zijn voor het transport. De Goederen moeten proper zijn en er mogen geen loshangende onderdelen aanwezig zijn die tijdens het transport zouden kunnen loskomen. De Opdrachtgever zal tevens al het nodige doen opdat er geen milieuschade door lekkende vloeistoffen kan plaatsvinden. De Goederen dienen door de Opdrachtgever of de Afzender vooraf gecontroleerd te worden. Indien er onderweg toch een lek of schade zou ontstaan, zullen eventuele opruimkosten en/of boetes integraal aan de Opdrachtgever verrekend worden. Als de Goederen uit zelfrijdende machines bestaan, moeten deze Goederen: zich in goede staat bevinden, vlot gestart en verreden kunnen worden, over een degelijke rem en handrem beschikken en voldoende van brandstof voorzien zijn om geladen en gelost te worden. Indien de machine niet start of niet over voldoende brandstof beschikt, zal dat indien mogelijk door Aertssen Transport voorzien worden en de kosten hiervan aan dagprijs aan de Opdrachtgever worden doorgerekend alsook alle overige kosten die daarmee samenhangen. Indien Aertssen Transport hierom wordt verzocht door de Opdrachtgever, zal ze assistentie verlenen om de Goederen te beladen of te lossen. Deze assistentie gebeurt onder het gezag en toezicht van de Afzender of de Geadresseerde. Alle benodigde PBM’S (persoonlijke beschermingsmaatregelen) om veilig te kunnen werken zullen steeds verplicht gebruikt worden. Statische Goederen, m.n. geen rollend materieel, zullen steeds door de zorgen van de Opdrachtgever, de Afzender of de Geadresseerde geladen of gelost worden zonder enige assistentie van Aertssen Transport. Bij de belading of lossing van statische Goederen zal door de Opdrachtgever, de Afzender of de Geadresseerde werktuigen (heftruck, kraan, portaalkraan, e.d.) gebruikt worden die voldoen aan alle eisen i.v.m. veiligheid. Deze zullen dan ook bediend worden door mensen die voldoende voor deze taak zijn opgeleid. Indien de Goederen op of in een container staan, zal Aertssen Transport enkel de container bevestigen op de vrachtwagen onder gezag en toezicht van de Afzender. Geenszins kan van Aertssen Transport gevraagd worden om: de container te laden, lossen of de lading vast of los te maken, het zeil van een open top container vast of los te maken, bij een flat-rack de voor- en achterkanten rechtop te zetten of plat te leggen. 6.4. Overige bepaling Indien naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst een waarborg moet afgegeven worden ten gunste van enige derde, zal dit geschieden door de Opdrachtgever, voor zijn risico en kosten. 6.5 Instructies en aangiften De aangestelden van Aertssen Transport kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die Aertssen Transport verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft: de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging de afleveringstermijnen de remboursementsinstructies een bijzondere waarde of bijzonder belang bij de aflevering Zij zijn evenmin gemandateerd om instructies of verklaringen te aanvaarden die Aertssen Transport verbinden met

btw BE 0441 175 794 rpr Antwerpen reg. aannemer 02 28 01

KBC BE20 4090 5128 5156 BIC KBC KREDBEBB

ING BE45 3630 1015 1189 BIC ING BBRUBEBB

FORTIS BE10 0015 5828 5091 BIC FORTIS GEBABEBB 3/8

betrekking tot de gevaarlijke goederen of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

Artikel 7: Stuwing, lading en lossing Behoudens schriftelijke afwijking, gebeurt :   

het laden van de Goederen door de Afzender ; het lossen van de Goederen door de Geadresseerde ; de stuwing van de Goederen, voor zover dit mogelijk of noodzakelijk is, door Aertssen Transport.

Specifieke stuwingsmaterialen dienen door de Opdrachtgever voorzien te worden. De Afzender bij het laden en de Geadresseerde bij het lossen is volledig aansprakelijk voor zijn eigen daden. De Opdrachtgever staat voor hen beiden in en vrijwaart Aertssen Transport volledig voor de schade die deze rechtstreeks of onrechtstreeks lijdt door de wanprestatie vanwege de Afzender en/of de Geadresseerde. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat eventuele aanwezigheid, advies, assistentie of enige andere bijdrage vanwege Aertssen Transport of diens personeel bij het laden of lossen van de Goederen, wordt verstrekt zonder erkenning van verantwoordelijkheid. Dergelijk advies of assistentie doet geen enkele afbreuk aan de volledige aansprakelijkheid van de Afzender, de Geadresseerde en de Opdrachtgever.

Artikel 8: Vergunningen Aertssen Transport zal in het kader van de organisatie van een uitzonderlijk vervoer de aanvragen indienen voor het bekomen van de nodige vergunningen. Zij treedt voor het bekomen van de vergunningen steeds op in opdracht van en voor rekening van de Opdrachtgever. Aertssen Transport gaat voor het bekomen van deze nodige vergunningen slechts een middelenverbintenis aan en is slechts aansprakelijk voor de vergissingen of verzuimen door haarzelf of haar personeel begaan, en nooit voor daden, fouten en verzuimen van derden.

Artikel 9: Leveringstermijnen Aertssen Transport zal de Goederen op de Losplaats afleveren binnen de in de Offerte en/of Orderbevestiging en andere documenten vermelde leveringstermijnen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het CMR-verdrag. Gevallen van overmacht schorsen van rechtswege de leveringstermijnen van Aertssen Transport. Het niet- of niet tijdig bekomen van de nodige aangevraagde vergunningen of het niet opdagen van aangevraagde politiebegeleiding wordt o.a. beschouwd als overmacht. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 10: Annulatie De Opdrachtgever heeft op elk ogenblik het recht om een transportopdracht te annuleren overeenkomstig artikel 11.2. Om geldig een transportopdracht te annuleren, dient de Opdrachtgever dit schriftelijk ter kennis brengen van Aertssen Transport. De datum van ontvangst door Aertssen Transport geldt als datum van de annulatie.

Artikel 11: Prijs 11.1. Berekening van de Prijs De Prijs wordt vermeld in de Orderbevestiging en/of de Offerte. De Prijs wordt vermeld exclusief BTW. In de Prijs zijn 2 uur laden en 2 uur lossen inbegrepen. Indien het laden of lossen 2 uur overstijgt, is de Opdrachtgever voor deze bijkomende wachturen een supplement verschuldigd aan Aertssen Transport. De tarieven voor dit supplement kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij Aertssen Transport en zijn afhankelijk van het type materieel dat wordt ingezet. Deze tarieven worden geacht gekend te zijn door de Opdrachtgever. Behoudens andersluidende bepalingen in de Offerte en/of Orderbevestiging omvat de Prijs enkel transporten die worden uitgevoerd tijdens de normale werkweek. Voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen wordt er een toeslag aangerekend, zoals bepaald in de Offerte of de Orderbevestiging. De Prijs is berekend op basis van een normale uitvoeringsmogelijkheid. Bijkomende prestaties ingevolge abnormale omstandigheden of abnormale moeilijkheden, al dan niet voorzienbaar, geven Aertssen Transport het recht hiervoor supplementaire kosten aan te rekenen. 11.2. Annulatie Bij annulatie van de transportopdracht zullen steeds alle reeds door Aertssen Transport gemaakte kosten integraal worden vergoed aan Aertssen Transport door de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de transportopdracht annuleert op de werkdag vóór de dag waarop Aertssen Transport de Goederen zou opladen, op deze dag zelf, of op enige kalenderdag tussen beide dagen, is Aertssen Transport gerechtigd op een bijkomende vergoeding t.b.v. 25% van de totale Prijs. Indien de Opdrachtgever de transportopdracht annuleert wanneer Aertssen Transport reeds onderweg is naar de Laadplaats, zal deze vergoeding oplopen tot 70% van de Prijs. Indien de Opdrachtgever de transportopdracht annuleert wanneer de Goederen reeds opgeladen werden, zal de gehele Prijs verschuldigd zijn. Deze vergoedingen zijn verschuldigd onverminderd het recht van Aertssen Transport om de gehele werkelijke schade vergoed te hebben door de Opdrachtgever.

btw BE 0441 175 794 rpr Antwerpen reg. aannemer 02 28 01

KBC BE20 4090 5128 5156 BIC KBC KREDBEBB

ING BE45 3630 1015 1189 BIC ING BBRUBEBB

FORTIS BE10 0015 5828 5091 BIC FORTIS GEBABEBB 4/8

11.3. Omvang van de Prijs De Prijs is inclusief :  de verzekering voorzien in overeenstemming met de bepalingen van het CMR-verdrag,  de kosten voor het bekomen van de nodige vergunningen,  private begeleiding van het transport in het geval van een buitengewoon of exceptioneel transport. De Prijs is exclusief de kosten voor politiebegeleiding, studiekosten, het verwijderen van eventuele hoogte- en breedtehindernissen, haven-, kaaigelden, andere kosten van derden en alle andere kosten, lasten, belastingen, taksen, heffingen of rechten - hierin inbegrepen maar niet beperkt tot de milieubijdrage - die door enige overheid of andere instanties gevorderd worden naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst, zelfs indien deze kosten ten tijde van de Orderbevestiging nog niet gekend of van toepassing waren. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden en -modaliteiten De facturen van Aertssen Transport zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum ter zetel van Aertssen Transport. Indien de Opdrachtgever binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur geen opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur geacht onherroepelijk en voorbehoudloos te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Klachten geuit acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur door de Opdrachtgever of later, zijn niet ontvankelijk. Indien een gedeelte van de factuur wordt geprotesteerd, dient het protest duidelijk aan te geven welk deel van de factuur wordt geprotesteerd en op welk bedrag dit protest betrekking heeft. Hoewel de factuur ongeacht het protest integraal verschuldigd en opeisbaar blijft, verbindt de Opdrachtgever zich ertoe om bij een gedeeltelijk protest minstens het niet-geprotesteerde bedrag of het bedrag dat overeenstemt met het niet-geprotesteerde deel, onmiddellijk te betalen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, zonder dat deze bepaling op enigerlei wijze afbreuk kan doen aan de verschuldigdheid en de opeisbaarheid van de andere delen en bedragen en aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden hierop. De Goederen dienen als pand voor de betaling van de schuldvorderingen van Aertssen Transport, zowel deze op de Opdrachtgever als deze op de eigenaar van de Goederen. Dit pand wordt beheerst door de bepalingen betreffende het handelspand, zoals vastgelegd in boek I, titel VI van het Wetboek van Koophandel. Aertssen Transport mag haar retentierecht uitoefenen op de Goederen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur : 1. is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd; 2. zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de vervaldag, maandelijks van rechtswege, onmiddellijk en zonder aanmaning kapitaliseerbaar; 3. zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog te betalen saldo, met een minimum van 125 euro. De interesten en het schadebeding houden geen enkele afbreuk of beperking in van het recht van Aertssen Transport op de integrale vergoeding door de Opdrachtgever van de schade die Aertssen Transport rechtstreeks of onrechtstreeks lijdt of zou kunnen lijden door de vertraging in betaling. De verschillende schuldvorderingen van Aertssen Transport tegen de Opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op de Goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan Aertssen Transport al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op schuldvergelijking ten aanzien van Aertssen in te roepen, waarbij de Partijen uitdrukkelijk afwijken van artikel 1291 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Het is derhalve de Opdrachtgever nooit toegestaan om de facturen van Aertssen Transport te compenseren met vorderingen die hij zou hebben op Aertssen, zelfs niet indien deze verband houden met de Overeenkomst en zelfs niet indien deze zeker, vaststaand en opeisbaar zijn. Innings- en verdisconteringskosten van cheques of wissels zijn ten laste van de Opdrachtgever. Het aanvaarden van wissels levert geen schuldvernieuwing op; deze zijn eveneens betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Aertssen Transport, zelfs indien op de wisselbrieven een andere plaats zou zijn vermeld. Aertssen Transport is te allen tijden gerechtigd betalingswaarborgen of voorschotten te vragen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die waarborgen of voorschotten werden ontvangen.

Artikel 13: Contractuele tekortkoming 1. Bepaling en vaststelling van contractuele tekortkomingen De Opdrachtgever wordt o.a. beschouwd aan zijn contractuele verplichtingen tekort te komen indien de Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen vervat in de Overeenkomst niet naleeft, en inzonderheid indien de Opdrachtgever de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden niet nakomt, of indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de verzekeringsverplichtingen zoals bepaald in artikel 16 van de Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever meldt

btw BE 0441 175 794 rpr Antwerpen reg. aannemer 02 28 01

KBC BE20 4090 5128 5156 BIC KBC KREDBEBB

ING BE45 3630 1015 1189 BIC ING BBRUBEBB

FORTIS BE10 0015 5828 5091 BIC FORTIS GEBABEBB 5/8

onmiddellijk en schriftelijk aan Aertssen Transport elk feit of omstandigheid die zijn in gebreke zijn zou kunnen inhouden. Zodra de Opdrachtgever een melding ontvangt van Aertssen Transport waarin zijn in gebreke blijven wordt vastgesteld, moet de Opdrachtgever binnen de vijf kalenderdagen na deze melding zijn volledig en afdoende gemotiveerd verweer schriftelijk meedelen aan Aertssen Transport en hierbij alle dienstige opmerkingen maken. In dit geschrift doet de Opdrachtgever eventueel voorstellen om zijn tekortkomingen recht te zetten. Bij gebreke aan verweer van de Opdrachtgever in deze zin en verzonden binnen de termijn zoals weergegeven in de melding of ten laatste binnen de vijf kalenderdagen na de melding van Aertssen Transport, wordt de Opdrachtgever onweerlegbaar geacht in te stemmen met de inhoud van deze melding. Dit zal worden beschouwd als een aanvaarding van zijn in gebreke zijn. 2. Middelen van optreden van Aertssen Transport Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan alle vereisten aan hem gesteld door de Contractuele Documenten, uitdrukkelijk of volgens de handelsgebruiken, waarbij ook de lichtste contractuele fout in aanmerking komt, heeft Aertssen Transport o.a. het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar retentierecht uit te oefenen op de Goederen. De Opdrachtgever is gehouden tot het vergoeden van Aertssen Transport van alle rechtstreekse of onrechtstreekse kosten en schade ten gevolge van de niet-uitvoering van de Overeenkomst. Aertssen Transport is gerechtigd om op alle bedragen die zij om eender welke reden nog aan de Opdrachtgever verschuldigd is, deze sommen af te houden.

Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst De Opdrachtgever meldt onmiddellijk en schriftelijk aan Aertssen Transport elk feit of omstandigheid zoals hieronder beschreven die Aertssen Transport het recht zou kunnen geven om de Overeenkomst te beëindigen. 14.1. Omstandigheden i.v.m. samenloop en kennelijk onvermogen In geval van overlijden, aanvraag of vordering tot of vaststelling van faillissement, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of gerechtsmandataris, onbekwaamverklaring, of elke gelijkaardige toestand of procedure, vereffening, elke andere vorm van samenloop van schuldeisers die de Opdrachtgever treft, of elke andere indicatie van kennelijk onvermogen van de Opdrachtgever, heeft Aertssen Transport het recht de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig dit artikel. Deze optie komt enkel Aertssen Transport toe. Dergelijke beëindiging wordt aan de Opdrachtgever of aan zijn rechtsopvolgers schriftelijk gemeld. Dit geeft geen enkel recht op vergoeding aan de Opdrachtgever. Daartegenover staat dat Aertssen Transport, ingeval van dergelijke beëindiging, recht heeft op de forfaitaire schadevergoeding zoals bepaald in artikel 14.3 van de Algemene Voorwaarden. Aertssen Transport heeft in dit geval tevens het recht om, zonder opzeg en zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar retentierecht op de Goederen uit te oefenen. 14.2. Contractuele tekortkoming Wanneer de Opdrachtgever in gebreke is bij de uitvoering van de Overeenkomst, o.a. zoals vastgesteld in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden, heeft Aertssen Transport het recht om onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling een einde te stellen aan de Overeenkomst of aan een specifieke transportopdracht. Aertssen Transport zal schriftelijk aan de Opdrachtgever melden dat zij van deze mogelijkheid gebruik maakt. Alle kosten verbonden aan deze ontbinding zullen gedragen worden door de tekortkomende Opdrachtgever. Dergelijke ontbinding geeft de Opdrachtgever geen enkel recht op vergoeding. 14.3. Forfaitaire schadevergoeding Indien Aertssen Transport een einde stelt aan de Overeenkomst wegens een contractuele tekortkoming van de Opdrachtgever zoals vastgelegd in de artikelen 13 en 14.2 van de Algemene Voorwaarden of op basis van het gemene recht, heeft Aertssen Transport van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de Prijs, onder voorbehoud van het recht op een hogere schadevergoeding mits het bewijs door Aertssen Transport van een grotere reële schade, vermits Partijen erkennen en vastleggen dat de Opdrachtgever omwille van de omstandigheden die de eenzijdige verbreking rechtvaardigen, definitief en onherroepelijk in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen.

Artikel 15: Contractuele aansprakelijkheid en waarborgen 15.1. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de deugdelijke, tijdige en volledige uitvoering van zijn verbintenissen volgens de Overeenkomst, de Contractuele Documenten en de toepasselijke wet- en regelgeving, zowel ten aanzien van Aertssen Transport als ten aanzien van derden. De Opdrachtgever vergoedt integraal de volledige schade, winstderving en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die Aertssen Transport of derden ondergaan of ondervinden en die rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op fouten, vertragingen en overige contractuele wanprestaties toerekenbaar aan de Opdrachtgever. Hij vrijwaart Aertssen Transport voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen indien de Goederen of het vervoer van de Goederen schade berokkenen aan derden of aan Aertssen Transport of haar aangestelden. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de correctheid, de accuraatheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Hij zal aldus volledig aansprakelijk worden gesteld indien door de niet-correctheid, nietaccuraatheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie schade is veroorzaakt aan de Goederen, aan

btw BE 0441 175 794 rpr Antwerpen reg. aannemer 02 28 01

KBC BE20 4090 5128 5156 BIC KBC KREDBEBB

ING BE45 3630 1015 1189 BIC ING BBRUBEBB

FORTIS BE10 0015 5828 5091 BIC FORTIS GEBABEBB 6/8

Aertssen Transport of aan derden, hierin inbegrepen mogelijke boetes. De Opdrachtgever is verplicht Aertssen Transport te vrijwaren voor alle gevolgen van schade veroorzaakt door de niet-correctheid, niet-accuraatheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie. De Opdrachtgever vrijwaart Aertssen Transport tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade dewelke door de Goederen of door het transport van de Goederen aan derden zou zijn berokkend, indien de Opdrachtgever hierbij een contractuele of andere tekortkoming heeft begaan. Hij vrijwaart tevens de met Aertssen Transport verbonden vennootschappen zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek op de Vennootschappen, alsmede hun respectievelijke bestuurders, vertegenwoordigers, aangestelden of uitvoeringsagenten, tegen elke vordering van derden naar aanleiding van schade veroorzaakt door een contractuele tekortkoming van de Opdrachtgever, door zijn personeel, door de Goederen of door het transport van de Goederen. Indien Aertssen Transport door derden wordt aangesproken voor zaken die verband kunnen houden met de Goederen of het transport van de Goederen, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van Aertssen Transport als partij vrijwillig tussenkomen in dit geschil, ongeacht of dit geschil aanhangig is voor een rechtbank of een arbitragecommissie, en dit zelfs indien reeds een procedure tussen Aertssen Transport en de Opdrachtgever loopt. Indien de Goederen, op vraag van de Opdrachtgever, zich al dan niet tijdelijk bevinden op de sites of opslagplaatsen van Aertssen Transport, blijft het risico van de Goederen volledig bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Aertssen Transport geen enkele aansprakelijkheid draagt voor welke schade dan ook aan de Goederen, tenzij in geval van opzet door Aertssen Transport of haar aangestelden. Aertssen Transport draagt geen enkele bewaar- of bewakingsplicht. Dergelijke situatie kan in geen geval een huur- of bewaargevingsovereenkomst of een bezetting ter bede uitmaken. 15.2. Aansprakelijkheid van Aertssen Transport De aansprakelijkheid, zowel qua aard als qua omvang, van Aertssen Transport is voor wat betreft de schade aan Goederen strikt beperkt tot de bepalingen van het CMR-verdrag, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald. Aertssen Transport is derhalve niet aansprakelijk voor andere of indirecte schade of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geleden door de Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak hiervan, of voor schade van een grotere omvang, dan de aansprakelijkheid opgelegd door het CMR-verdrag. Aertssen Transport is bevrijd van aansprakelijkheid in geval van overmacht, evenals in ieder geval van hinder of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog of laag water, vorst, bevriezing, ijsgang, (gevaar van) (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, oproer, sabotage, staking, lock-out, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten, quarantaine, ziekte van bedieningspersoneel, brand, explosie, verzakking, instorting, wateroverlast, sluiting der of oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten, onvoorzienbare defecten aan de vervoersmiddelen, diefstal, vandalisme, daden van derden. Deze opsomming is niet limitatief. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Aertssen Transport beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk zal worden vergoed binnen het kader van de verzekering vermeld in het eerste en tweede lid van artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 16 : Verzekeringen Standaard, en vervat in de Prijs, heeft Aertssen Transport een verzekering afgesloten ter dekking van haar aansprakelijkheid als vervoerder voor schade aan de toevertrouwde Goederen zoals bepaald in de bepalingen van het CMR-verdrag. Alle andere schade, onder andere aan de Goederen, hierin inbegrepen schade door diefstal, vandalisme, brand, overmacht , wordt standaard niet verzekerd. Aertssen Transport heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde eerste rang verzekeraar. Op eerste verzoek kan aan de Opdrachtgever een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie m.b.t. de door Aertssen Transport afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis. De Opdrachtgever aanvaardt de vertrouwelijkheid van dit document te respecteren. Indien de Opdrachtgever dat wenst, kan hij op facultatieve basis, aanvullend een ‘alle risico’s’ goederenverzekering onderschrijven voor vervoer door Aertssen Transport verricht, voor zover zo’n dekking beschikbaar is op de Belgische verzekeringsmarkt. Voor informatie en een eventuele aanvraag kan de Opdrachtgever zich richten tot Aertssen Transport. Het aanvragen van dergelijke aanvullende verzekering dient ten laatste te gebeuren op het ogenblik van de bestelling door de Opdrachtgever. De premie voor deze bijkomende verzekering is afhankelijk van de omvang, de hoeveelheid en de waarde van de Goederen. Deze premie is ten laste van de Opdrachtgever en is niet inbegrepen in de Prijs. Indien de Opdrachtgever beslist om zelf een (aanvullende) verzekering voor de Goederen af te sluiten, dient deze onderschreven polis een clausule met afstand van verhaal t.o.v. Aertssen Transport en de met Aertssen Transport verbonden vennootschappen zoals bepaald in artikel 11 van het Wetboek op de Vennootschappen, alsmede hun respectievelijke bestuurders, hun vertegenwoordigers, aangestelden of uitvoeringsagenten, te bevatten. De vrijstelling en de niet-gedekte risico’s zijn in alle geval voor rekening van de Opdrachtgever. Aertssen Transport exonereert zich expliciet voor elke schade die het door de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt.

btw BE 0441 175 794 rpr Antwerpen reg. aannemer 02 28 01

KBC BE20 4090 5128 5156 BIC KBC KREDBEBB

ING BE45 3630 1015 1189 BIC ING BBRUBEBB

FORTIS BE10 0015 5828 5091 BIC FORTIS GEBABEBB 7/8

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van de bepalingen van internationaalprivaatrechtelijke aard of andere regels die het recht van een andere jurisdictie buiten België van toepassing verklaren. Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de Overeenkomst zullen onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken te Antwerpen.

Artikel 18: Algemene bepalingen 18.1. Overdracht van de Overeenkomst Het is de Opdrachtgever verboden om de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aertssen Transport. 18.2. Onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet nietige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking. English version upon request – Version française sur demande – Deutsche Version auf Anfrage

btw BE 0441 175 794 rpr Antwerpen reg. aannemer 02 28 01

KBC BE20 4090 5128 5156 BIC KBC KREDBEBB

ING BE45 3630 1015 1189 BIC ING BBRUBEBB

FORTIS BE10 0015 5828 5091 BIC FORTIS GEBABEBB 8/8

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF