Algemene voorwaarden Partijen: Raadgevend bureau Borgdorff en

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Algemene voorwaarden Partijen: Raadgevend bureau Borgdorff en...

Description

Algemene voorwaarden Partijen: Raadgevend bureau Borgdorff en opdrachtgever , Verder te noemen Raadgevend bureau Borgdorff en O, verklaren in het kader van het verlenen van een opdracht tot dienstverlening van Raadgevend bureau Borgdorff aan opdrachtgever mede het volgende te zijn overeengekomen. 1. Toepasselijkheid Voorzover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen opdrachtgever en Raadgevend bureau Borgdorff niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande algemene regels van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst terzake van door Raadgevend bureau Borgdorff uit te brengen adviezen of te verrichten diensten. 2. Geldigheidsduur van de aanbieding. De aanbieding van Raadgevend bureau Borgdorff heeft in al zijn onderdelen een geldigheidsduur van maximaal 90 dagen, daargelaten de bevoegdheid van Raadgevend bureau Borgdorff de aanbieding steeds te wijzigen , op te schorten of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk kan geschieden. 3. Tussentijdse wijziging. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de feitelijke omstandigheden daarvan een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen partijen in tijdig onderling overleg de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat om de opdracht behoorlijk te vervullen, een wijziging of uitbreiding nodig is van de te verrichten werkzaamheden, dan zijn beide partijen verplicht mee te werken aan een desbetreffende wijziging van de overeenkomst. Indien de wijziging wordt veroorzaakt door omstandigheden, die het Raadgevend bureau Borgdorff kende of had behoren te kennen alvorens het de opdracht aanvaardde, dan zijn de meerkosten, die daaruit voortvloeien, voor rekening van het Raadgevend bureau Borgdorff , terwijl indien dat niet het geval is, de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Indien echter de meerkosten de overeengekomen prijs met meer dan tien procent zouden verhogen, is het Raadgevend bureau Borgdorff gerechtigd de opdracht terug te geven zonder honorarium in rekening te kunnen brengen. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande opdracht wenst te wijzigen, dan zal, behoudens het hiervoor geregelde, zulks alleen kunnen indien het Raadgevend bureau Borgdorff zulks aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt. Mits hierdoor de continuïteit van de opdrachtuitvoering en de deskundigheid van het adviseursteam niet ongunstig wordt beïnvloed is Raadgevend bureau Borgdorff bevoegd, na overleg met opdrachtgever in de samenstelling van het adviseursteam dat voor de opdrachtuitvoering werd ingezet, die wijzigingen aan te brengen, die Raadgevend bureau Borgdorff voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht. Het is opdrachtgever tijdens de looptijd van de overeenkomst niet toegestaan buiten Raadgevend bureau Borgdorff om werving en/of selectie voor een personeelslid uit te voeren of te doen uitvoeren. Indien opdrachtgever zonder Raadgevend bureau Borgdorff tot overeenstemming komt met een kandidaat-werknemer, dan zijn de kosten verschuldigd als ware de desbetreffende kandidaat door Raadgevend bureau Borgdorff aangebracht.

4. Honorarium De vaststelling van het honorarium of de honorariumregeling en de wijze waarop wordt gedeclareerd dienen in de overeenkomst te worden opgenomen. De verschuldigde honoraria worden voor opdrachten met een langere looptijd periodiek herzien op basis van de ontwikkeling van lonen en prijzen zulks met inachtneming van van overheidswege vastgestelde, resp. met haar overeengekomen regels.

Tariefswijzigingen op deze basis worden aan opdrachtgever schriftelijk meegedeeld. 5. Tussentijdse beëindiging. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst eenzijdig tussentijds te beëindigen met in achtneming van een aanzegtermijn van 4 weken. Een zodanige aanzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Raadgevend bureau Borgdorff zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden, die zich aan zijn invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden. Indien de opzegging geschiedt door opdrachtgever heeft Raadgevend bureau Borgdorff recht op een doorbetaling van het honorarium over tenminste 20 uren. De vaststelling van dit bedrag geschiedt op basis van het honorarium zoals dat door Raadgevend bureau Borgdorff in de onderhavige zaak is afgesproken. Het in het vorige lid genoemde recht van Raadgevend bureau Borgdorff vervalt, indien komt vast te staan, dat de opzegging het gevolg is van het feit dat Raadgevend bureau Borgdorff in ernstige mate is tekort geschoten. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 6. Vertrouwelijkheid De conclusies en bevindingen van Raadgevend bureau Borgdorff zijn afgestemd op het individuele geval. In verband daarmede: • zal Raadgevend bureau Borgdorff vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever geheim houden; • zal Raadgevend bureau Borgdorff derden geen inzage geven in de rapporten en nota's uitgebracht aan opdrachtgever; • zal opdrachtgever de rapporten en nota's van Raadgevend bureau Borgdorff niet aan derden buiten de eigen kring ter inzage geven of ter beschikking stellen, tenzij bij het aangaan van de overeenkomst of nadien anders is overeengekomen; • behoudt Raadgevend bureau Borgdorff zich de rechten en bevoegdheden voor die hem op grond van de auteurswet toekomen.zal Raadgevend bureau Borgdorff opdrachtgever niet zonder zijn toestemming als referentie vermelden, ook niet na beëindiging van deze overeenkomst.

De verantwoordelijkheden van het Raadgevend bureau Borgdorff , die uit dit artikel voortvloeien strekken zich ook uit tot diegenen, van wier diensten het Raadgevend bureau Borgdorff gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij te dien aanzien in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is. 7. Aansprakelijkheid De resultaten van toepassing en gebruik van de door Raadgevend bureau Borgdorff verrichtte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten invloed vallen. Ofschoon de opdracht door Raadgevend bureau Borgdorff naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Raadgevend bureau Borgdorff derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen. Raadgevend bureau Borgdorff is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van het Raadgevend bureau Borgdorff voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 8. Overneming van personeel. Raadgevend bureau Borgdorff biedt een persoon, die in dienst is van opdrachtgever en met wie hij terzake van de uitvoering van de opdracht contact heeft gehad, niet aan bij hem of bij een andere cliënt van Raadgevend bureau Borgdorff in dienst te komen. Als het initiatief rechtstreeks van die persoon uitgaat, treedt Raadgevend bureau Borgdorff niet met hem in onderhandeling, dan na verkregen toestemming van O; dit laatste geldt niet voor de gevallen dat zo een initiatief het gevolg is van een advertentie in kranten of tijdschriften. De uit dit lid voortvloeiende verboden en verplichtingen zijn onderworpen aan een termijn van 1 jaar na beëindiging van de opdracht. Opdrachtgever biedt een persoon, die in dienst is van Raadgevend bureau Borgdorff en bij de uitvoering van de opdracht bij opdrachtgever betrokken is of geweest is, niet aan bij hem in dienst te treden. Dit verbod geldt tot 1 jaar na de beëindiging van de opdracht. Als het initiatief hiertoe rechtstreeks van die persoon uitgaat treedt opdrachtgever niet met hem in onderhandeling dan na verkregen toestemming van Raadgevend bureau Borgdorff, tenzij zo een initiatief het gevolg is van een advertentie in kranten of tijdschriften.

9. Garantie. Ingeval de arbeidsovereenkomst of enige andere opdrachtbevestiging tussen een door Raadgevend bureau Borgdorff geplaatste kandidaat en de wederpartij binnen twee (2) maanden na aanvang door een van de partijen wordt beëindigd, werft en selecteert Raadgevend bureau Borgdorff onder voorbehoud van redelijkheid, een nieuwe kandidaat zonder daarvoor een tarief te berekenen indien de opdracht onveranderd blijft. Er vindt geen restitutie van het overeengekomen tarief plaats. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig aan neig uit de tussen partijen gesloten opdrachtbevestiging voortvloeiende verplichting, dan is Raadgevend bureau Borgdorff niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt. 10. Geschillen. De kennisneming van en uitspraak over geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden geschiedt door de Arrondissements-rechtbank te Rotterdam, voorzover deze geschillen aan de gewone rechter worden voorgelegd.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF