Anmälningssedel avseende 1A Smart Start, LLC:s

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Utvecklingspsykologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Anmälningssedel avseende 1A Smart Start, LLC:s...

Description

ANMÄLNINGSSEDEL

Anmälningssedel avseende Smart Starts erbjudande till aktieägare i Dignita Systems AB ANMÄLNINGSSEDEL SKICKAS TILL: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Nordic Asset Services – Emissioner Box 7523 SE-103 92 Stockholm ANMÄLNINGSSEDELN SKALL VARA DANSKE BANK TILLHANDA SENAST DEN 7 JUNI 2017 KLOCKAN 15.00 1A Smart Start, LLC (”Smart Start” eller ”Budgivaren”) erbjuder, aktieägarna i Dignita Systems AB org. nr 556582-5964 (”Bolaget”) att mot kontant vederlag överlåta aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Anmälan om accept av Erbjudandet lämnas av aktieägare, vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, genom denna anmälningssedel. Övriga aktieägare som vill acceptera Erbjudandet uppmanas kontakta den bank eller annan institution genom vilken aktieägandet är registrerat. För varje aktie i Bolaget erbjuds 11,30 SEK kontant. Priset kommer att justeras om Bolaget genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Anmälningsperioden löper från den 16 maj 2017 till den 7 juni 2017 klockan 15.00 CET. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 12 juni 2017, förväntas redovisning av likvid komma att påbörjas omkring den 16 juni 2017. För mer information avseende Erbjudandet samt de villkor som gäller för fullföljande av Erbjudandet, se pressmeddelandet av den 10 maj 2017 samt följebrevet som finns tillgängligt på Danske Banks hemsida (www.danskebank.se/prospekt) (”Erbjudandehandlingarna”). Undertecknad aktieägare, vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, accepterar härmed Erbjudandet enligt villkoren i Erbjudandehandlingarna och överlåter nedan angivet antal aktier: st aktier i Bolaget med ISIN (SE0008347769)

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges och bekräftas att:         

jag har läst och förstått innehållet i Erbjudandehandlingarna, anmälan är bindande och att endast en anmälningssedel per person, den som kommer in först, kommer att beaktas, inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text, ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende, uppgifter om VP-konto, adress och likvidkonto för betalning kommer att hämtas från Euroclear Sweden AB, jag har behörighet och befogenhet att disponera över VP-kontot på vilket de aktier i Bolaget som avses i anmälningssedeln är registrerade, alla fullmakter avseende rätt att rösta för eller annars företräda aktier i Bolaget som avses i anmälan har återkallats, jag intygar att jag har läst och förstått samt accepterar informationen som anges på anmälningssedeln under ”Viktig information” och ”Behandling av personuppgifter” samt bekräftar att jag inte omfattas av de begränsningar som där anges, jag härmed oåterkalleligen och i förhållande till Budgivaren åtar mig att (i) begära att extra stämma hålls i Bolaget om Budgivaren så begär samt att jag (ii) härmed ger Budgivaren fullmakt att under perioden från och med att accept lämnas och fram till att vederlaget för aktierna vederbörligen har erlagts och Budgivaren registrerats som ägare till aktierna, rösta och företräda mina samtliga aktier som omfattas av denna Anmälningssedel vid varje bolagsstämma i Bolaget.

VP-kontonummer

Undertecknad befullmäktigar Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) att verkställa överlåtelsen i enlighet med Erbjudandet och att administrera överföring av aktier samt kreditera likvidkontot som är kopplat till ovanstående VP–kontonummer för min/vår räkning samt att vidta övriga åtgärder som Danske Bank bedömer nödvändiga för att aktier som omfattas av Erbjudandet ska överföras från VP-konto tillhörande undertecknad samt att likvid enligt ovan ska utbetalas.

Obligatoriska uppgifter avseende tecknaren Personnummer / Organisationsnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Telefon dagtid

Efternamn, förnamn / Firma

E-postadress

Postutdelningsadress

Postnummer, postort

Ort, datum och underskrift (i förekommande fall båda förmyndares underskrift)

1

ANMÄLNINGSSEDEL

VIKTIG INFORMATION Erbjudandet är inte riktat till, och accept kommer ej heller att godtas från, eller på vägnar av, någon av bolagets aktieägare som befinner sig i eller har sin hemvist i jurisdiktion där lämnande av erbjudandet eller där accept av erbjudandet inte är tillåtet i enlighet med i jurisdiktionen tillämplig lagstiftning eller där registrering eller andra åtgärder krävs enligt tillämplig lagstiftning. Erbjudandet distribueras därför inte till aktieägare bosatta i, bland annat Australien,Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Aktieägare som är bosatta i nämnda jurisdiktioner och som vill acceptera erbjudandet, måste göra detta från annat land än Australien,Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Kuvert som innehåller anmälningssedlar får därvid inte poststämplas i Australien,Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Anmälningssedlar får ej heller på något sätt skickas från Australien,Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Alla aktieägare som accepterar Erbjudandet, ska för utbetalning av vederlaget eller mottagande av anmälningssedlar, bekräftelser eller andra dokument uppge en adress utanför Australien,Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Accepter som lämnas i strid med dessa bestämmelser är ogiltiga. Varje fysisk och juridisk person är själv ansvarig för att följa de lagar som gäller i respektive jurisdiktion, avseende bland annat rätt att acceptera Erbjudandet. Erbjudandehandlingarna, erbjudandet och accept av Erbjudandet är exklusivt underkastat svensk lag. Eventuella tvister som uppstår med anledning av Erbjudandehandlingarna, erbjudandet eller accept av Erbjudandet och som inte kan lösas i godo skall lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Danske Bank agerar s.k. tender agent, det vill säga utför vissa administrativa tjänster kring Erbjudandet. Det medför inte att den som accepterar Erbjudandet betraktas som kund hos Danske Bank. Att acceptgivaren inte betraktas som kund medför att reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden inte tillämpas på Erbjudandet.

Behandling av personuppgifter Personuppgifterna som lämnas i denna anmälningssedel behandlas av Danske Bank för att administrera överlåtelsen av aktier samt i övrigt för att banken ska kunna fullgöra dess åtaganden under Erbjudandet. Personuppgifterna kan komma att samköras med Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister eftersom aktierna kommer att registreras enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Vidare behandlas personuppgifterna inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring och metod- och affärsutveckling. Personuppgifterna används också i syfte att kunna rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag samt som underlag för rådgivning till dig. Behandlingen av personuppgifterna kan, med beaktande av den sekretesskyldighet som åligger banken, ske av andra bolag inom Danske Bank-koncernen eller av företag som Danske Bank-koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Uppdatering av adressuppgifter sker genom samkörning med statens person- och adressregister (SPAR). Önskar du information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken kan du skriftligen begära detta hos ditt bankkontor. Du kan också vända dig till bankkontoret om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF