Ansökan Fotbollskortet Guld MasterCard

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Ansökan Fotbollskortet Guld MasterCard...

Description

Ansökan Fotbollskortet Guld MasterCard MEDSÖKANDE

Ja, jag ansöker om Fotbollskortet Guld MasterCard. Priset för Fotbollskortet Guld MasterCard är 475:-/år.

Personnummer................................................................................................................................. Efternamn, tilltalsnamn .....................................................................................................................

JAG VÄLJER NÅGOT AV NEDANSTÅENDE ALTERNATIV

Betalkort

Bostadsadress .................................................................................................................................

Betalkort med kreditmöjlighet

Postnummer och bostadsort ............................................................................................................

ÖNSKAD KÖP-/KREDITGRÄNS 10.000 kr

20.000 kr

30.000 kr Annat belopp (3.000–60.000 kr) .............................

Telefon bostad, inkl riktnummer ........................................................................................................

PERSONUPPGIFTER Årsinkomst ....................................................................................................................................... Personnummer................................................................................................................................ Efternamn, tilltalsnamn .................................................................................................................... Bostadsadress ................................................................................................................................ Postnummer och bostadsort ...........................................................................................................

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Arbetsgivares namn/Namn på egen rörelse ..................................................................................... Arbetsgivares telefonnummer .......................................................................................................... Anställningsform Fast

Tillfällig

Egen rörelse

Långtidsvikariat

Pensionär

Telefon bostad, inkl riktnummer ....................................................................................................... Egen rörelses etableringsår.............................................................................................................. Årsinkomst ...................................................................................................................................... Anställd sedan (år, månad) .............................................................................................................. Min favoritklubb, som skall stå på kortet (ange en svensk fotbollsförening)....................................... Tidigare arbetsgivares namn och telefonnummer ............................................................................. ........................................................................................................................................................

Om anställd sedan mindre än sex månader

Anställd sedan (år, månad)...............................................................................................................

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

Tidigare arbetsgivare

Arbetsgivares namn/Namn på egen rörelse ..................................................................................... EXTRAKORT Arbetsgivares telefonnummer .......................................................................................................... Anställningsform Fast

Tillfällig

Egen rörelse

Långtidsvikariat

Pensionär

Jag ansöker om extrakort till annan i mitt hushåll. (Pris 95 kr/år). Personnummer................................................................................................................................

Egen rörelses etableringsår..............................................................................................................

Efternamn, tilltalsnamn ....................................................................................................................

Anställd sedan (år, månad) ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tidigare arbetsgivares namn och telefonnummer ............................................................................. Om anställd sedan mindre än sex månader

Anställd sedan (år, månad)............................................................................................................... Tidigare arbetsgivare

JAG VILL KOPPLA OK-MEDLEMSKAP TILL MITT FOTBOLLSKORT Jag ansöker om nytt medlemskap i OK (kostnadsfritt)

Jag är redan medlem i OKQ8

UNDERSKRIFTER Jag/Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. Jag/Vi godkänner att ansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning, varvid kreditupplysning kommer att tas och arbetsgivaren kan komma att kontaktas. Jag/Vi har erhållit och tagit del av kontovillkor för Svenska Fotbollförbundets MasterCard vilka jag/vi förbinder mig/oss att följa om ansökan beviljas. Ort och datum .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Sökandes underskrift........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Medsökandes/extrakortsökandes underskrift ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Kreditgivare är FöreningsSparbanken. Beviljad köp-/kreditgräns .................................................................................... Kontonummer ...........................................................................................................................................................................................

Fyll i ansökan, stoppa i ett kuvert och skicka portofritt till: FöreningsSparbanken, Svarspost 110 331 706, 110 00 Stockholm.

VILLKOR FOTBOLLSKORTET GULD MASTERCARD Utgivningsdatum Januari 2002 1. Avtal Avtal om Fotbollskortet Guld MasterCard är ett avtal med FöreningsSparbanken AB, nedan kallat Banken, om betalkort med viss högsta köpgräns eller betalkort med kredit intill viss högsta gräns som beviljats person, nedan kallad Kontohavaren, som undertecknat kontoansökan. Kontohavaren förbinder sig att till Banken, eller till den som Banken överlåtit eller pantsatt sin fordran, betala vid varje tidpunkt utnyttjad kredit jämte ränta, avgifter och kostnader i enlighet med nedanstående bestämmelser. Banken äger rätt att utan Kontohavarens medgivande överlåta eller pantsätta avtalet till annan. Kontohavaren har ej rätt att överlåta krediten till annan utan Bankens skriftliga medgivande. Medsökande som undertecknat kontoansökan är Kontohavare enligt detta avtal och är solidariskt betalningsansvarig med Kontohavaren. Solidariskt ansvar innebär att var och en, var för sig, är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt detta avtal. Då ansökan beviljats utfärdas kort. Efter gemensam ansökan kan Kontohavarens make/maka eller annan i Kontohavarens hushåll erhålla extrakort. Med Kortinnehavare menas i detta avtal både Kontohavare och annan som fått extrakort enligt detta avtal. Kortinnehavare är skyldig att följa dessa villkor, dock är endast Kontohavare betalningsskyldig. Detta avtal gäller tills vidare. 2. Köp- respektive kreditgräns Beviljad köp- respektive kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild prövning. Sådan gräns får aldrig överskridas. 3. Ansvar för kort, personlig kod mm Kortet är personligt och får endast användas av den som det är utfärdat på. Kortet är en värdehandling och skall förvaras på samma betryggande sätt som kontanter och andra värdehandlingar. Kortinnehavare förbinder sig att : 1. vid mottagandet av kort skriva sitt namn på detta samt förstöra eventuellt tidigare erhållet kort 2. omedelbart efter mottagande av personlig kod, förstöra kuvert och kodlapp 3. om möjlighet finns att välja personlig kod, tillse att denna inte har något samband med Kortinnehavarens person -eller kortnummer eller liknande 4. inte avslöja kod för någon 5. inte anteckna kod på kort eller låta anteckning om kod vara fäst vid kort eller förvara den i samma omslag eller fodral som kort 6. genast göra anmälan till Banken om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om kod, eller att kort/kortnummer utnyttjats obehörigt 7. tillse att det på kontot finns tillräckliga disponibla medel för de uttag, inköp eller betalningar som ska belasta kontot respektive tillse att köp/kreditgräns ej överskrids 8. inte använda kortet i strid mot gällande lagstiftning. Kontohavare är ansvarig gentemot Banken för skada som uppkommit genom att Kortinnehavare ej iakttagit vad som anges ovan i denna punkt.

2. 3.

genom grov oaktsamhet förlorat kortet eller på något annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Banken. I ovanstående fall är Kontohavare även skyldig att betala belopp som påförts kontot då köp- eller kreditgräns överskridits. Om belopp har påförts kontot på det sätt som anges ovan efter det att banken har mottagit anmälan om förlust av kortet är Kontohavare betalningsskyldig för sådant belopp endast om denne förfarit svikligt. Kontohavare är ansvarig för förlust av kort från den tidpunkt då av Banken utsänt kort mottagits av Kortinnehavare eller av annan för Kortinnehavares räkning. Vidaresändning av kort sker på Kontohavares egen risk. 6. Giltighetstid för kort Kortets gäller till utgången av den månad som är präglad på kortet. Om Kortinnehavare följt villkoren i detta avtal sänder Banken automatiskt utbyteskort till Kortinnehavare vid giltighetstidens utgång. 7. Betalning av varor och tjänster Kortet kan användas för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands. Godkännande av betalning sker genom Kortinnehavarens underskrift eller med personlig kod. Godkännande kan även ske på annat av banken godkänt sätt. Kortinnehavaren försäkrar genom sitt godkännande att köp- eller kreditgräns ej överskridits. Vid begäran skall godkänd legitimation uppvisas. Vid eventuell telefon eller postorderbeställning erfordras att kortspecifika uppgifter samt namn och adress uppges till beställningsmottagaren. Banken är inte ansvarig för skada som uppkommit på grund av att företag inte accepterar respektive upphört att acceptera kortet. 8. Kontantuttag Kontantuttag kan göras i uttagsautomater och banker i Sverige och utomlands som accepterar kortet. Banken bestämmer högsta tillåtna belopp per gång och tidsperiod. För uttag i annan banks automat och i annan bank kan andra högsta tillåtna belopp gälla. Uttag godkänns med Kortinnehavares personliga kod eller med namnunderskrift. Vid begäran skall godkänd legitimation företes. Banken är inte ansvarig för skada som uppkommit på grund av att uttagsautomat är stängd eller ur funktion eller för att annan bank inte medgivit uttag. För kontantuttag utgår avgift enligt vad som framgår av punkten Övriga villkor. 9. Användning utomlands Kortet får i utlandet användas för betalning av reseutgifter t e x uppehållskostnader och inköp för personligt bruk. Kortinnehavare är skyldig att följa gällande valutaföreskrifter. Banken har av Riksbanken ålagts viss rapporteringsskyldighet beträffande korts utnyttjande utomlands. Omräkning från utländsk valuta till svenska kronor sker efter en av Banken tillämpad omräkningskurs vilken inkluderar ett administrativt påslag , se punkten Övriga villkor. Kontohavaren står eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess omräkning sker av Banken.

4. Förlustanmälan av kort Förlust av kort skall snarast efter upptäckt anmälas till Banken. Anmälan kan göras dygnet runt per telefon 08 411 10 11. Därefter skall anmälan göras till polisen.

10. Reklamation Reklamation avseende bestridande av kontantuttag, betalning/debitering skall riktas mot Banken. Reklamation av vara eller tjänst som betalats med kortet skall riktas mot säljföretaget. Vid kreditköp i Sverige, ansvarar Banken enlighet med Konsumentkreditlagen.

5. Betalningsansvar vid förlust av kort Om utfärdat kort använts av obehörig är Kontohavare skyldig att betala belopp som påförts kontot om Kortinnehavare har 1. lämnat ifrån sig kortet till någon annan

11. Ränta Ränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit. Räntan beräknas dag för dag från och med första dagen i månaden, på det skuldsaldo som redovisas för föregående månad. Ränta debiteras ej den del av

Sida 1 av 2

skuldsaldot som betalas vid första avisering härom. Den räntesats som gäller för närvarande är angiven i punkten Övriga villkor. Ränta belastas månatligen. Banken får med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Banken eller andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till Kontohavarens förmån. Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats antingen genom ett särskilt meddelande till Kontohavaren eller genom annonsering i dagspress. I sistnämnda fall lämnas också meddelande i följande avisering avseende krediten. 12. Årsavgift För kortet utgår en årsavgift, se punkten Övriga villkor. Årsavgift skall erläggas årsvis i förskott och debiteras uppläggningsmånaden. Banken förbehåller sig rätt att ändra årsavgift. Information härom tillställs Kontohavare i god tid innan ändring träder i kraft. Om Kontohavare inte godkänner ändring har denne rätt att utan kostnad frånträda avtalet. Erlagd årsavgift återbetalas endast om Banken på ett väsentligt sätt brutit mot detta avtal och Kontohavaren av denna anledning sagt upp avtalet. 13. Övriga avgifter Kontohavare är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Banken som ersättning för de kostnader Banken har för krediten som sådan. Särskild avgift skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Banken äger när som helst besluta om höjning av särskild avgift i den mån Bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Banken lämnar meddelande om ändrade särskilda avgifter antingen genom ett särskilt meddelande till Kontohavaren eller genom annonsering i dagspress. I sistnämnda fall lämnas också meddelande i följande avisering. Kontohavare är även skyldig att betala andra avgifter till Banken än sådana som förorsakats av bankens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter - som är hänförliga till att en tilläggstjänst har utnyttjats eller att kreditvillkoren inte har följts eller annan liknande omständighet - utgår med de belopp och enligt de grunder som banken vid varje tid allmänt tillämpar. Banken äger när som helst besluta om ändring av sådan avgift. Gällande avgifter framgår av punkten Övriga villkor. Kontohavaren skall även ersätta Banken för kostnader och arbete för att bevaka och driva in Bankens fordran hos Kontohavaren eller annan betalningsskyldig. 14. Betalning För betalkort utan kredit gäller att hela skuldsaldot på kontot enligt kontoutdraget, skall återbetalas till Banken. För betalkort med kredit gäller att Kontohavare kan välja mellan att, betala hela skuldsaldot på en gång eller att betala detsamma genom månadsvisa betalningar. Betalas inte hela skulden på en gång skall skuldsaldot på kontot återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 1/20. Inbetalningsbeloppet är lägst 150 kr, men högst skulden på kontot. Betalning skall ske till angivet bank- eller postgironummer och vara Banken tillhanda på förfallodagen. Kontohavare har rätt att - utan att avgift utgår härför - helt eller delvis betala krediten i förväg. 15. Betalningsfria månader ( gäller endast betalkort med kredit) Under förutsättning att Kontohavare de 3 senaste månaderna uppfyllt gällande kontovillkor, får Kontohavare utnyttja betalningsfri månad, dock högst två per kalenderår. De betalningsfria månaderna får inte uttas i följd. Ränta och avgifter under

betalningsfri månad läggs till kontoskulden. 16. Övertrassering, betalningsförsummelse Om kontot utnyttjas på ett sådant sätt att köp eller kreditgräns överskrids, skall Kontohavare till kontot omedelbart återbetala överskridet belopp. Vid övertrassering har Banken rätt att ta ut en övertrasseringsavgift och övertrasseringsränta, se punkten Övriga villkor. Vid betalningsförsummelse har Banken rätt att ta ut förseningsavgift samt dröjsmålsränta, se punkten Övriga villkor. Därutöver utgår påminnelseavgift, se punkten Övriga villkor. Dröjsmålsränta respektive övertrasseringsränta debiteras månadsvis och ska erläggas nästkommande förfallodag. Övertrassering respektive betalningsförsummelse kan medföra rätt för Banken att inställa utnyttjandet av krediten och att spärra kortet enligt punkten 17. Övertrassering medför även rätt för Banken att säga upp kredit till betalning i förtid vid tidpunkt som Banken bestämmer. Därvid ska bestämmelserna i punkt 19 tredje till femte stycket äga motsvarande tillämpning. Vid betalning har Banken rätt att avräkna samtliga på kredit till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. 17. Spärr av kort respektive utnyttjande av kredit Banken får med omedelbar verkan spärra användning av kort, vilket också innebär att rätten att utnyttja kredit avbryts, om någon av följande omständigheter föreligger: 1. Kortinnehavare har gjort sig skyldig till ett inte ringa avtalsbrott. 2. Det finns skälig anledning att anta att Kontohavare inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot Banken. 3. Avtalet har upphört att gälla. 18. Uppsägning av avtal Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen. Kontohavaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan. Finns flera Kontohavare äger var och en av dem rätt att säga upp avtalet till upphörande. Banken får säga upp avtalet med en uppsägningstid av minst en månad. Dock får Banken säga upp avtalet med omedelbar verkan om Kortinnehavare gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Har avtalet sagt upp enligt denna punkt gäller villkoren i tillämpliga delar så länge skuldsaldo kvarstår på kontot. Eventuella innestående medel på kontot utbetalas i sin helhet vid avtalets upphörande. Om Kontohavare avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 § Föräldrabalken upphör avtalet med omedelbar verkan. När avtalet upphört får utfärdade kort inte användas. Kontohavare är skyldig att tillse att samtliga kort - även kort som utställts på annan Kortinnehavare - omedelbart makuleras och på begäran återsändas till Banken i ituklippt skick. 19. Uppsägning av kredit till betalning i förtid Banken förbehåller sig enligt 2 kap 19 § bankrörelselagen ( 1987:617) rätten att säga upp krediten till betalning sex månader efter uppsägning. Banken får dessutom säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som banken bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: A. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen. B. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter. C. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. D. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Banken få betalt i förtid enligt punkterna a, b, och c, gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor

räknat från den tidpunkt då Banken antingen sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kontohavaren eller uppsägningen på annat sätt kommer Kontohavaren tillhanda. Har Banken krävt betalning enligt punkterna a, b, och c, är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter som har förfallit. Detsamma gäller om Kontohavaren vid uppsägning enligt punkten d) genast efter uppsägningen eller inom uppsägningstiden ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kontohavaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket. 20. Ändring av villkor Banken har rätt att ändra dessa villkor. Ändring träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att meddelande härom avsänts till Kontohavaren. Om Kontohavaren inte godkänner ändring får denne säga upp avtalet genast. 21. Försäkringar Försäkringar som är kopplade till detta avtal framgår av de speciella försäkringsvillkoren. 22. CASH-funktion Är kortet försett med CASH-chip, kan cashfunktionen aktiveras via bankens lokala bankkontor som även tillhandahåller villkoren för Cash. 23. Meddelanden mm Kontohavaren ska underrätta Banken, under adress FöreningsSparbanken, AO Betala, Kortservice, 105 34 Stockholm, om ändring av adress, telefon- eller telefaxnummer. Rekommenderat brev vilket Banken sänder till Kontohavaren ska anses ha nått denne senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till adress som är angiven i avtalet eller som på annat sätt är känd för Banken. Meddelande som sänts med hjälp av telefax ska anses ha nått Kontohavaren senast nästa vardag om telefaxmeddelandet sänts till nummer som denne uppgivit för Banken. Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. E-post som sänts med kvitto ska anses ha nått Kontohavaren då Banken mottagit kvitto på att meddelandet har öppnats. Bestämmelserna i denna punkt gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 24. Ansvarsbegränsning Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid var tid gällande diskontot med tillägg av två procentenheter. Är Banken till följd av omständighet som nämnts i första stycket förhindrad att ta emot betalning har Banken, för den tid under vilket hindret förelegat, rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 25. Övriga villkor Räntor f.n.

Sida 2 av 2

Kreditränta 13,44 % per år Dröjsmålsränta/Övertrass Betalkort med köpgräns eringsränta 19,92 % per år Betalkort med kredit 19,44 % per år Avgifter f.n. Administrativt påslag vid omräkning från utländsk valuta till svensk Adressefterforskning Akut ersättningskort Förseningsavgift Kontantuttag

1,5 % på valutakursen

40 kr 400 kr 75 kr 3%, dock lägst 35 kr/uttag Kopia av köpnota 40 kr/köpnota Nyprägling av kort 50 kr Påminnelseavgift 45 kr Årsavgift 475 kr Årsavgift extra kort 95 kr Övertrasseringsavgift 45 kr Effektiv ränta hela kreditbeloppet 3 000 37% 4 000 30% 5 000 27% 10 000 20% 15 000 18% 20 000 17% 25 000 17% 30 000-35 000 16% 40 000-45 000 16% 50 000 15% 55 000-60 000 15% Effektiv ränta halva kreditbeloppet 3 000 65% 4 000 49% 5 000 41% 10 000 27% 15 000 22% 20 000 20% 25 000 19% 30 000-35 000 18% 40 000-45 000 17% 50 000 17% 55 000-60 000 16% Uppgiftslämnande i enlighet med Kreditupplysningslagen ( 1973:1173) Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av Banken. Information i enlighet med Personuppgiftslagen ( 1998:204) Personuppgifter som lämnas till bolag i FöreningsSparbankskoncernen kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i koncernen. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka bolag i FöreningsSparbankskoncernen samarbetar d.v.s. till OKQ8 och Svenska Fotbollsförbundet. Kretsen av samarbetspartners kan komma att reduceras respektive utökas. Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos bolag i FöreningsSparbankskoncernen och hos dessa bolags samarbetspartners för närvarande OKQ8 och Svenska Fotbollsförbundet. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av FöreningsSparbanken, AO Betala, Kortservice, 105 34 Stockholm, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF