Ansökan om bostadsbyte - internt

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Ansökan om bostadsbyte - internt...

Description

Ansökan om bostadsbyte - internt Läs informationen på sida 2 innan du fyller i blanketten. Hyresgäst För- och efternamn hyresgäst

Personnummer

För- och efternamn hyresgäst (hyresgäst 2)

Personnummer

Adress

Objektsnummer

Postadress

Önskat bytesdatum (endast månadsskifte)

Telefon bostad

Telefon arbete/mobil

E-post

Lägenhetsstorlek, m²

Antal rum

Lägenhetens hyra

Motivera skäl till bytet. Om du behöver mer plats får det bra att lämna en bilaga

Bytespart För- och efternamn

Personnummer

För- och efternamn hyresgäst (hyresgäst 2)

Personnummer

Adress

Objektsnummer

Postadress

Telefon bostad

Telefon arbete/mobil

E-post

Lägenhetsstorlek, m²

Antal rum

Lägenhetens hyra

Motivera skäl till bytet. Om du behöver mer plats får det bra att lämna en bilaga

Undertecknade försäkrar härmed att bytet kommer att genomföras och att syftet med bytet är att bostäderna ska vara parternas enda permanenta boende och parterna ska folkbokföra sig på adressen. Parterna försäkrar även att bytet inte har förletts av begärd eller mottagen ersättning i någon form. Hyresrätten kan i sådana fall förloras. GotlandsHem kommer att kontrollera hyresinbetalningar och förekomst av störningar. Vid bytet får inga skulder till GotlandsHem finnas. Bostäderna kommer att besiktigas innan kontraktsskrivning. Inga renoveringar görs utan byte sker med lägenheter i befintligt skick. För bytet krävs att beaktansvärda skäl föreligger.

Underskrifter Ort och datum

Ort och datum

Hyresgäst

Bytespart

Hyresgäst 2

Bytespart (hyresgäst 2)

AB GotlandsHem, 621 83 VISBY Org.nr: 556066-0523 Besöksadress: Jungmansgatan 1 A Webb: www.gotlandshem.se Telefon: 0498-20 39 00 Email: [email protected]

Ansökan om bostadsbyte - internt Information om bostadsbyte

Alla som innehar ett förstahandsavtal har enligt Hyreslagen (Jordabalken 12 kap 35§) rätt att använda sin bostadslägenhet för byte till annan bostad under förutsättning att hyresvärden ger sitt medgivande. Medgivande ska ges om beaktansvärda skäl föreligger och bytet kan genomföras utan olägenhet för hyresvärden samt att andra särskilda skäl inte talar emot bytet. Syftet med ett sådant byte ska vara att samtliga bytesparter har för avseende att nyttja den nya lägenheten för stadigvarande och permanent boende. Byteskedjan måste vara obruten, dvs. alla bytesparter har och får ett förstahandsavtal. Ansökan

Ansökan om bostadsbyte ska ske skriftligen till GotlandsHem. Intyg som styrker skälen ska vara bifogade och ansökan ska vara undertecknad av samtliga bytesparter. Lämna ansökan i god tid, normal handläggningstid är ca två (2) månader. Om ansökan inte är komplett ska den på vår begäran kompletteras. Under sommarperioden mitten juni till mitten augusti handläggs inga bostadsbytesärenden. Skäl för bytet

För att en bytesansökan ska godkännas måste det föreligga beaktansvärda skäl, som grundar sig på Hyreslagen och Hyresnämndens praxis. Beaktansvärda skäl kan t.ex. vara ändrade familjeförhållanden, behov av en större eller mindre bostad samt förändrad ekonomi. Om bytesparterna inte vill uppge sina skäl kommer ansökan inte att behandlas. Vid täta egna byten ställs det högre krav på skälen och det krävs i dessa fall synnerliga skäl. En mer detaljerad redogörelse för skälet till bytet ska då lämnas. Nuvarande boende

För att bli aktuell för ett bostadsbyte måste hyresgästen ha skött sitt nuvarande boende. Det innebär att hyresgästen inte får ha några skulder till GotlandsHem. Hyresgästen måste dessutom ha skött hyresinbetalningarna under de senaste 6 månaderna och får inte heller ha varit föremål för störningsärenden. Besiktning

I samband med ett eget byte görs det alltid en besiktning av lägenheten/-erna. Vi upprättar ett formulär med noteringar om vilka fel som respektive lägenheter är behäftade med. Detta formulär SKA undertecknas av respektive parter INNAN ett godkännande av bostadsbytet kan ske. Inga renoveringar görs vid direktbyten utan ett direktbyte genomförs mellan lägenheter i befintligt skick. Kötiden

Kötiden nollställs när man genomför ett byte. Avslag

Om ett byte inte godkänns av GotlandsHem har hyresgästen alltid rätt att överklaga beslutet till Hyresnämnden.

AB GotlandsHem, 621 83 VISBY Org.nr: 556066-0523 Besöksadress: Jungmansgatan 1 A Webb: www.gotlandshem.se Telefon: 0498-20 39 00 Email: [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF