Anställd i förening

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Anställd i förening...

Description

Välkomna

Att vara anställd inom idrotten. Rättigheter & skyldigheter

Föreningar vs Företag - skillnader

Föreningar vs Företag - skillnader • Icke närvarande arbetsledare (ideell styrelse) • Otydligt vem som är arbetsledare • Den anställde ”leder sig själv” • Många har blivit placerade inte rekryterade • Styrelsen inte rekryterad för sin specialistkunskap som arbetsledare

• Anställda förväntas vara eldsjäl och ställa upp ”ideellt” – vara tillgänglig • Styrelsen är ideella • Otrygg anställning • Arbetsrätten • Medlemmarnas ögon på sig

Vad styr er verksamhet?

De tre sfärerna Verksamheten idrotten, idén, försäljning, marknadsföring, service m.m.

Regelverket lagar avtal stadgar förordningar

Människan anställda arbetsgivare förtroendevalda kunder/medlemmar

Skickliga ledare kan hantera alla sfärerna

Vem är arbetsgivare? Styrelsen ansvarar för hela verksamheten, men har fem huvuduppgifter: – Tydlig ledningsroll – Strategiskt ansvar – Anställa och avveckla personal – Delegera – Kontrollansvar

Hur kan styrelsen ta sitt ansvar? – Styrelsens sammansättning? – Vilka frågor ska styrelsen besluta? – Vilka frågor ska styrelsen delegera? – Till vem ska styrelsen delegera? – Hur ska den delegerade se till att styrelsen är informerad?

– Vilka ska teckna firma?

Arbetsgivare ska... • ...till att börja med – registrera sig hos Skatteverket

• ...varje månad – göra avdrag för, redovisa samt betala in preliminär skatt – redovisa och betala in arbetsgivaravgifter

• ...vid årsskiftet – lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och anställda (senast 31 januari)

X

Arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift ska betalas: – För ersättningar på 1 000 kr eller mer till någon med A-skattsedel – I beloppet räknas också andra ersättningar som milersättning och traktamente, stipendier och gåvor

Undantag från regeln gäller idrottsutövare där arbetsgivaravgift bara betalas för ersättningar över ett halvt prisbasbelopp (22 200 kr 2014) Läs mer om arbetsgivaravgift på på www.skatteverket.se

• Vilka regler gäller?

• Vem är ansvarig? • Vem bestämmer?

Bikupa 10 minuter • Hur ser arbetsorganisationen ut mellan er anställda och styrelsen? • Vilken arbetsordning har ni i föreningen? • Vem/vilka har personalansvaret och är arbetsledare för de anställda?

Anställning • Anställd arbetstagare är den person som har ett anställningsavtal med en annan part, som oftast är en juridisk person. Anställning är ett sätt att organisera arbete, där en part köper den andres tid mot att arbete utförs.

Vem är arbetstagare? Personen • har ett anställningsavtal • har ställt sig till förfogande för de arbetsuppgifter som uppkommer • har varierande arbetsuppgifter • har ett stadigvarande och regelbundet förhållande • är förhindrad att samtidigt utföra arbete av betydelse för andra • är underkastad bestämda direktiv och kontroll • använder föreningens maskiner, redskap eller utrustning • får ersättning för direkta utlägg, t.ex. för resor • får ersättning för arbetsprestationer i form av garantilön • har tidigare varit anställd hos arbetsgivaren Ju fler omständigheter som är för handen desto troligare är det frågan om ett arbetsgivare/arbetstagareförhållande.

Uppdragstagare eller anställd • Uppdragstagare är en person som – utför arbete åt någon annan utan att vara anställd – utför arbete självständigt och med egen utrustning – inte är skyldig att personligen utföra arbetet utan kan lägga ut det på andra – kan utföra sina arbetsuppgifter på valfri tid – har flera uppdragsgivare – har F-skattsedel – inte får lön utan ersättning i form av avtalat arvode/pris.

Alla faktorer ovan behöver inte vara uppfyllda för att man ska betraktas som uppdragstagare.

Ideellt arbete • Arbetsinsatsen är frivillig • Arbetsinsatsen är inte av personliga ekonomiska skäl • Arbetet utförs inom en ideell verksamhet, förening eller motsvarande

Lagar och avtal Individuella avtal Kollektivavtal Svensk lag

Arbetsskyldigheten för den anställde (Lag, Kollektivavtal och Anställningsavtal styr) Vara engagerad

Samarbeta Vara kreativ

Följa säkerhetsregler

Utföra arbete

Följa ordningsregler

m.m.

Föreningens etiska regler

Vara lojal

Helhetssyn Arbetsmiljö Kompetensutveckling

Arbetsorganisation

Mångfald

Verksamheten

Etik

Jämställdhet

Budget m.m.

Bemanning

Vad är ett kollektivavtal? •Kollektivavtal kan träffas mellan en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund eller mellan en arbetsgivare och ett fackförbund. •Ett kollektivavtal är ett (skriftligt) avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna om anställningsvillkoren på arbetsplatsen.

Kollektivavtal • Arbetsgivaralliansen – Fastighetsanställdas förbund. – Unionen. – Kommunal • IDEA – Fastighetsanställdas förbund. – Unionen. • Hängavtal – Fastighetsanställdas förbund. – Unionen.

Allmänna åligganden •Lojalitet, förtroende, diskretion •Bisysslor

Vanliga stöd vid anställning inom idrotten • Lönebidrag - Ges till arbetsgivare som anställer en person med funktionshinder, som nedsatt arbetsförmåga - Bidrag upp till 80% av den totala lönekostnaden - Det som överstiger 16700 är inte bidragsgrundande. (Lägsta lön 131101 19 275 kr) - Omförhandlas årligen

Vanliga stöd vid anställning inom idrotten • Trygghetsanställning - Samma regler som vid anställning med LBI, förutom - Omförhandling av bidraget sker vart fjärde år istället för årligen • Särskilt anställningsstöd - Gäller under 12 månader - Vid anställning med SAS gäller inte LAS

Anställda med lönebidrag • Anställd med lönebidrag är inte en egen anställningsform utan enbart en finansieringsform • Anställd med lönebidrag är som vilken annan anställd som helst ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Branschavtal Idrott. • Gäller alla arbetsgivare anslutna till branschen • Alla anställa hos dessa arbetsgivare • Särskilda regler gäller för pensionärer och visstidsanställda • Undantagna är personer i utlandstjänst

Branschavtalets innehåll • Anställning • Semester • Sjuklön • Lön + förmåner • Ledigheter • Uppsägning • Arbetstid

Vad är god arbetsmiljö? Arbetsmiljölagen 2 kap: • Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.

• Individen ska ha möjlighet att medverka till utformningen av sin egen arbetssituation. • Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll ska utformas så att individen inte utsätts för fysiska eller psykiska påfrestningar.

Vad är en hälsosam organisation? • Bra kommunikation

• Respekt för varandra

• Låg sjukfrånvaro

• Positiv personalutveckling

• Tydliga spelregler

• Tydliga visioner och mål

• Delaktighet

• Empatiskt ledarskap

• Snabb rehabilitering • Påverkansmöjlighet • Frihet under ansvar

• Lärande organisation

• Kontrollerad personalomsättning • Feedback

Övriga tips -

Ha regelbunden kontakt och uppföljning med den anställde. Skriv anställningsavtal och arbetsbeskrivning. Genomför utvecklingssamtal 1 gång/år Erbjud den anställde kompetensutveckling som han/hon behöver för att kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt. Låt nya styrelseledamöter gå en arbetsgivarutbildning. Har du/ni frågor om semester, övertid etc. Kontakta ditt DF eller Arbetsgivaralliansen

• Trygghetsrådet TRS kan stötta med kompetensutvecklingsinsatser för anställda i föreningar samt hjälpa till med omställningsinsatser vid varsel.

www-adresser • Unionen • Fastighetsanställdas förbund

• Kommunal • Arbetsförmedlingen • Collectum • Försäkringskassan • Skåneidrotten

www.unionen.se www.fastighets.se www.kommunal.se www.ams.se www.collectum.se www.forsakringskassan.se www.skaneidrotten.se

Lagen om anställningsskydd (LAS) • Anställningsavtalet Ex. krav på skriftlighet, innehåll m.m.

• Uppsägning från arbetsgivarens sida Ex. arbetsbrist och personliga skäl

• Uppsägningstid • Avsked • Förhandlingar

35

Medbestämmande lagen (MBL) • Föreningsrätten för arbetsgivare och arbetstagare • Förhandlingsrätten Ex. förhandling vid viktigare förändringar

• Rätt till information Ex. rätt till information över hur verksamheten utvecklas

• Kollektivavtal Hur tecknas kollektivavtal och av vem?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF