Anställning

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Anställning...

Description

Anställning Ett anställningsavtal av ett avtal där en part utför arbete (arbetstagare) och någon annan betalar ersättning för detta arbete (arbetsgivare). Det finns inga krav på hur ett anställningsavtal ska utformas. Det kan vara ett muntligt avtal eller ett skriftligt avtal. Oftast träffas ett anställningsavtal muntligt för att sedan bekräftas med en med de viktigaste delarna i anställningsavtalet. Det krävs dock inget uttryckligt avtal, vare sig muntligt eller skriftligt, för att det ska föreligga ett anställningsavtal. Det räcker med att någon utför arbete och får betalt för detta för att det ska föreligga ett anställningsavtal. Ett avtal har uppstått genom det som kallas konkluderat handlande, båda parter har agerat som om det föreligger ett avtal. Eftersom ett anställningsavtal är ett viktigt avtal för båda parter rekommenderas därför att ett anställningsavtal alltid bekräftas skriftligt. För arbetsgivaren är det särskilt viktig att alla avtal om tidsbegränsade anställningar bekräftas skriftligt eftersom det är arbetsgivaren som ska kunna visa att det inte är fråga om en tillsvidareanställning. Om ett skriftligt avtal inte upprättas kräver lagen om anställningsskydd att en arbetsgivare skriftligt bekräftar anställningsvillkoren om anställningen ska pågå i mer än tre veckor (Se lagen om anställningsskydd 6c §). Detta kan då vara en ensidig handling från arbetsgivaren som inte behöver undertecknas av arbetstagaren.

Anställningsformer Lagen om anställningsskydd utgår från att en anställning alltid är en tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning kan inledas med en provanställning som kan vara högst se månader. I vissa undantagsfall kan dock avtal träffas om tidsbegränsade anställningar. Dessa är enligt lag tillåtna om det är fråga om: 1. allmän visstid 2. vikariat 3. säsongsarbete 4. när arbetstagaren fyllt 67 år (Se lagen om anställningsskydd 5 §) Andra anställningsformer kan förekomma i kollektivavtal och kan då tillämpas av de arbetsgivare som är formellt bundna av ett sådant avtal på alla anställda om arbetare med det arbete som avtalet reglerar. I dagligt tal förkommer begrepp som projektanställning och timanställning. Detta är inte tillåtna anställningsformer som kan därför inte användas i ett anställningsavtal utan uttryckligt stöd i kollektivavtal.

1(4)

Blanketter Bilagt finner du två förslag till mallar för en anställningsbekräftelse. 1. Mall för anställning av arbetstagare i företag som saknar kollektivavtal. Andra anställningsformer än de som är angivna i mallen kan inte användas. 2. Mall för anställning av arbetstagare i företag som är bundet av kollektivavtal. Observera att under rubriken kollektivavtalad anställningsform får endast de anställningsformer anges som uttryckligen är angivna i avtalet. Den arbetsgivare som ensidigt vill bekräfta ett anställningsavtal kan använda dessa blanketter, men då utan plats för arbetstagarens namnteckning.

2 (4)

ANSTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE Ej kollektivavtal Arbetsgivare Företag

Organisationsnummer

Företagets postadress

Telefon

Arbetstagare Namn

Personnummer

Postadress

Telefon

Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel

Mobil

Arbetsplats

Anställningsform Tillsvidareanställning med tillträde Provanställning från och med

och uppsägningstid enligt lag till och med (högst sex månader)

Tidsbegränsad anställning Allmän visstid från och med till och med Vikariat från och med under frånvaro dock längst till och med För säsong från och med till dess säsongen är slut dock längst till och med Efter fyllda 67 år från och med till och med Överenskommen visstid från och med till och med Arbetstid Deltid i genomsnitt

Heltid Löneförmåner Månadslön

kr/månad

Timlön

timmar per helgfri vecka

kronor/timme

Semester Antal semesterdagar

dagar per år vid fullt intjänad semester Övrigt

Ort:

Datum:

.................................................................... (Arbetsgivarens underskrift)

Ort:

Datum:

.................................................................... (Arbetstagarens underskrift)

ANSTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE Kollektivavtal Arbetsgivare Företag

Organisationsnummer

Företagets postadress

Telefon

Arbetstagare Namn

Personnummer

Postadress

Telefon

Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel

Mobil

Arbetsplats

Anställningsform Tillsvidareanställning Tillsvidareanställning med tillträde Provanställning från och med

och uppsägningstid enligt kollektivavtal till och med (högst sex månader)

Tidsbegränsad anställning enligt kollektivavtal från och med dock längst till och med Övrigt Arbetstid Heltid

Deltid i genomsnitt

Löneförmåner Månadslön

kr/månad

timmar per helgfri vecka

Timlön

kr/timme

Allmänna anställningsvillkor Kollektivavtal: För anställningen tillämpas allmänna anställningsvillkor enligt kollektivavtal mellan Samt företagets övriga regler

Antal semesterdagar: dagar per år vid fullt intjänad semester

Övrigt

Ort:

Datum:

Ort:

Datum:

....................................................................

....................................................................

(Arbetsgivarens underskrift)

(Arbetstagarens underskrift)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF