Antonios Georgellis, Resultat från regionala miljöhälsorapporten

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Audionom
Share Embed Donate


Short Description

Download Antonios Georgellis, Resultat från regionala miljöhälsorapporten...

Description

Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 Antonios Georgelis Anne-Sophie Merritt Niklas Andersson Tom Bellander

Rapporten kan beställas och laddas ned på: www.slso.sll/camm

Miljöhälsorapportering

Miljöhälsoenkäten, BMHE11 • Jämföra olika grupper • Utveckling över tid • Geografiska skillnader

Urval • Grundurval (Socialstyrelsen), 600 enkäter • Tilläggsurval (SLL, Länsstyrelsen), 22 000 enkäter • Kommunala förtätningar (Huddinge, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Sundbyberg och Upplands Väsby), totalt 8 000 enkäter • Sammanlagt 30 600 enkäter • 31 geografiska områden i Stockholms län • 25 kommuner + Stockholms stad, uppdelad i 6 geografiska områden

Miljöhälsoenkäten, BMHE11 • 8 månader, 4 år, 8 år, 12 år, 16 år • Folkbokförda i Sverige samt minst en vårdnadshavare folkbokförd under 5 år • 30 500 enkäter av totalt 104 000 barn • Den hittills största enkätundersökningen (15 500 enkätsvar) när det gäller miljöhälsa • För första gången kan vi redovisa hur barns miljö och hälsa utvecklats över tid • Resultaten är representativa för hela målpopulationen • 450 000 barn (0-18 år)

Barn är särskilt känsliga • Snabb utveckling • Barns kroppsliga system utvecklas i snabb takt och genomgår en rad känsliga utvecklingsfaser

• Högre exponering • Barn har ofta en högre exponering än vuxna eftersom de äter, dricker och andas mer i proportion till sin kroppsstorlek

• Barnspecifikt beteende • Barns beteende och bristande riskmedvetenhet kan i många fall leda till en högre exponering för skadliga ämnen

• Miljö • Barn kan inte välja i vilka miljöer de vistas

Hälsorisker ur ett befolkningsperspektiv

Solning • Hudcancer är den snabbast växande cancerformen i Sverige • I Stockholm dör c:a 100 personer varje år p.g.a. hudcancer • Om man bränner sig i solen eller i solarium ökar risken för hudcancer. Störst risk löper de som har solat • Hur många gånger har man bränt solarium i unga år sig i solen senaste året? • Hur brukar man skyddar sig? • Solning i solarium

Solning Andel barn och ungdomar som bränt sig i solen någon gång under det senaste året

Sola i solarium • Var fjärde 16-årig flicka har solat i solarium det senaste året

Buller och höga ljud • Hörselnedsättning, tinnitus • Barn och ungdomar är särskilt känsliga för buller och höga ljud • Socialstyrelsen rekommenderar därför lägre riktvärden för ljudnivåer för barn än vuxna, till exempel vid musikevenemang

Buller och höga ljud Var tredje 16-åring uppger att de lyssnar på hög musik i hörlurar varje dag

Störs mycket/väldigt mycket av trafikbuller i och i närheten av bostaden Medelvärde: 6,6 procent

Luftföroreningar utomhus Hälsoeffekter • • • •

Lungfunktion Luftvägsbesvär Allergi Besvär

Hälsoeffekter under vägdammsperioder Fler öppenvårdsbesök för astma Fler sjukhusinläggningar för luftvägssjukdom Fler sjukhusinläggningar för hjärtkärlsjukdom

Luftföroreningar Andel som uppger att uppger att luftkvaliteten är dålig eller mycket dålig utanför bostaden

Bostadens läge har betydelse för inomhusmiljön Dålig/mycket dålig luftkvalitet i bostaden Typ av byggnad

Totalt 3,3 %

Läge i förhållande till trafikerad väg

Totalt 3,4 %

Rökning under graviditeten • Hälsoeffekter • • • •

Hämmad fostertillväxt Låg födelsevikt För tidig födsel Ökad risk för fosterdöd

Rökning Tidstrend

Utbildningsnivå

Läkardiagnosticerad astma Astma fortsätter att öka i alla åldersgrupper

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF