Arbetsbeskrivning Fysioterapeut/Sjukgymnast Garnis

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Abnormal psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Arbetsbeskrivning Fysioterapeut/Sjukgymnast Garnis...

Description

Sida 1 (4)

Styrande dokument Rutindokument | Rutin

Arbetsbeskrivning Fysioterapeut/Sjukgymnast Garnis Organisation Direkt underställd enhetschefen vid Garnis Rehabcenter

Yrkets kompetenskrav Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut

Förhållningssätt Det viktigaste i arbetet oavsett yrkesgrupp och ansvarsområde är patienten/kunden. Samtliga yrkesgrupper skall genom vägledning skapa medvetenhet hos individen om personens egna resurser och möjligheter att påverka sin situation utifrån dennes kapacitet och var personen befinner sig i förändrings/rehabprocessen.

Prioriteringar I första hand skall medicinsk rehabilitering prioriteras. I andra hand prioriteras arbetsuppgifter som ligger utanför uppdraget som t ex övriga externa tjänster och konsultuppdrag. Konsultuppdrag får utövas i sådan omfattning att det inte gör avkall på den medicinska rehabiliteringen eller påverkar arbetsmiljön negativt. I den medicinska rehabiliteringen skall teoretisk och praktisk handledning av rehabiliteringsgrupperna bedrivas. Individuell handledning efter patientens målsättning ska i möjligaste mån tillgodoses. Vid neddragning av personella resurser, sjukdom, utbildning och/eller av arbetsmiljöskäl skall resurser omfördelas efter behov.

Fysioterapeut/Sjukgymnast övergripande arbetsuppgifter Samtliga arbetstagare har ett ansvar att delta i utvecklingsarbetet av verksamheten och av det egna kompetensområdet. Varje vårdgivare ansvarar för utveckling, planering och schemaläggning inom sitt specifika ansvarsområde (t ex. neurologi, smärta)Öka individens tilltro att kunna påverka sin fysiska funktionsförmåga.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET GARNIS REHABCENTER MOTTAGNINGEN BODEN

DOKUMENT-ID ARBGRP105-4-333

VERSION 1.0

GODKÄNT DATUM 2016-11-09

ANSVARIG SUSANNE ANDERSSON

UPPRÄTTAD AV SUSANNE VIKLUND PAJUNEN

Sida 2 (4)Möjliggöra för individen att prova på olika fysiska aktiviteter utifrån sina förutsättningar.  Vägleda individen att lyssna på kroppens signaler, tolka och agera utifrån dessa för att öka sin fysiska funktionsförmåga.  Medvetandegöra och vägleda individen till skonsamma hållnings- och rörelsemönster.  Öka individens kunskaper och medvetenhet om stressrelaterade symtom, samt öka tilltron att hantera stress. Visa tekniker för stresshantering och ökad kroppskännedom.  Öka individens kunskap om anatomi och fysiologi som kan vara resurser eller hinder när det gäller fysisk funktion.  Uppmärksamma samt stödja resurser och förmågor hos individen.  Vägleda och motivera individen till att aktivt genomföra livsstilsförändringar.  Fungera som rehabsamordnare, se ”Rutiner för rehabsamordnare”.

Fysioterapeut/Sjukgymnast specifika ansvarsområden Gentemot patienter:  Teoretisk information om anatomi och fysiologi kopplat till diagnos/ rehabiliteringsgrupp.  Teoretisk information enligt ovan, relaterat till fysisk aktivitet.  Introducera och instruera fysiska aktiviteter samt tekniker för stresshantering och ökad kroppskännedom.  I det fall individen har målsättningar gällande fysioterapeutens ansvarsområden tas individuella kontakter.  Ge vägledning och stöd i förändringsprocesser utifrån yrkesprofession.  Översyn av fysioterapeutisk utrustning och aktuella hjälpmedel.  Översyn av aktuella lokaler/städning.  Delta i fysioterapeutmöten.  Konsultuppdrag gentemot Luleå Tekniska Universitet, patientföreningar och företag i mån av tid. Vid kortvarig frånvaro (sjukdom, utbildning eller annan ledighet) täcker resterande fysioterapeuter/sjukgymnaster upp över de olika ansvarsområdena. Fysioterapeut-/Sjukgymnastresurserna fördelas mellan rehabiliteringsgrupperna utifrån de aktuella gruppernas behov.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET GARNIS REHABCENTER MOTTAGNINGEN BODEN

DOKUMENT-ID ARBGRP105-4-333

VERSION 1.0

GODKÄNT DATUM 2016-11-09

ANSVARIG SUSANNE ANDERSSON

UPPRÄTTAD AV SUSANNE VIKLUND PAJUNEN

Sida 3 (4)

Allmänna arbetsuppgifter Möten Arbetsplatsträffar, arbetsmiljöträffar, planeringsdagar eller andra för verksamheten utvecklande dagar eller ålagda uppdrag från ledningen skall prioriteras. Semester, kompledighet, flex skall i möjligaste mån ej förläggas under planeringsdagar. Processutvecklingsträffar (PUT), teamträffar, utvärderingsträffar samt yrkesspecifika träffar skall prioriteras. Samtliga forum är till för att arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten mot gemensamma mål och för att skapa/upprätthålla delaktighet, samverkan och dialog. Forskning och praxis Alla har ett ansvar att ta del av aktuell forskning och arbeta utifrån detta samt beprövad erfarenhet. Handledning av studenter NLL samarbetar med LTU. Handledning av studenter ingår i arbetet. Antalet studenter/år bestäms efter belastning i verksamheten. Rehabsamordnare

Som rehabsamordnare för patienten har du ansvar att följa de rutindokument som upprättats, ex att aktualisera följande frågor och rutiner:       

Förväntningar på rehabiliteringsperioden Erfarenheter från tidigare rehabilitering. Mål för rehabiliteringsperioden. Presentation av rollen som rehabsamordnare. Inhämta muntlig och skriftlig information. Uppföljning av mål och förväntningar. Genomföra telefonuppföljningar.

Dokumentation och överrapportering

    

Upprätta journal och fortlöpande dokumentera alla patientkontakter samt teamträffar. Inskrivningsanteckning ska finnas tillgänglig för övriga i teamet inom 2 dagar efter påbörjad rehabilitering. Upprätta rehabiliteringsplan. Remissvar ska vara klara för signering av kontaktperson inom 14 dagar efter avslutad rehabilitering. Vid behov muntligen och/eller skriftligen överrapportera till berörd aktör.

Verksamhetssystem

Aktivt sätta sig in i, ta del av och uppdatera aktuella dokument.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET GARNIS REHABCENTER MOTTAGNINGEN BODEN

DOKUMENT-ID ARBGRP105-4-333

VERSION 1.0

GODKÄNT DATUM 2016-11-09

ANSVARIG SUSANNE ANDERSSON

UPPRÄTTAD AV SUSANNE VIKLUND PAJUNEN

Sida 4 (4)

Rapportera avvikelser och förbättringsområden

Uppmärksamma och rapportera. Information

Inhämta och ta del av aktuell information. Uteaktivitet

Leda och planera uteaktivitet. Trädgård

Vara delaktig i skötsel av trädgård.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET GARNIS REHABCENTER MOTTAGNINGEN BODEN

DOKUMENT-ID ARBGRP105-4-333

VERSION 1.0

GODKÄNT DATUM 2016-11-09

ANSVARIG SUSANNE ANDERSSON

UPPRÄTTAD AV SUSANNE VIKLUND PAJUNEN

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF