Arbetslöshetsersättning inom EU

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Arbetslöshetsersättning inom EU...

Description

Fakta PM 3:2007

Arbetslöshetsersättning inom EU

Danmark Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen i ett urval EU-länder.

Oktober 2007

Denna PM har utarbetas av Tobias Wallin vid IAF:s kanslienhet. Informationsbladen i serien Arbetslöshetsersättning inom EU ger inte en fullständig bild av regelverken i respektive stat. Det kan också förekomma inaktuella uppgifter i de fall då IAF inte har hunnit uppdatera informationen. Källa: I huvudsak internetbaserad myndighetsinformation.

’ Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box 210 641 22 Katrineholm Tfn: 0150-48 70 00 E-post: [email protected] www.iaf.se

Inledning Rättvisa jämförelser mellan olika staters socialförsäkringssystem är svåra att göra, inte minst på grund av ländernas varierande kostnadslägen. Informationsbladen innehåller därför uppgifter om ersättningsnivån i procent av tidigare inkomst, i stället för förmånsbeloppen i faktiska tal. Alla de stater som förekommer i IAF:s sammanställningar har någon form av försäkring riktad mot arbetslöshet. En grupp stater har ett traditionellt avgiftsfinansierat socialförsäkringssystem med kontantstöd särskilt riktat till arbetslösa, eventuellt kompletterat med ett grundtrygghetssystem. Ett antal stater har i stället försäkringssystem med en mer eller mindre uttalad administrativ koppling till fackliga organisationer eller andra privaträttsliga organ.

Danmark 2006 ingick den danska regeringen en parlamentarisk överenskommelse med oppositionen – velfærdsaftalen som syftade till att öka sysselsättningen. På kort sikt ska sysselsättningen öka genom ökade arbetsmarknads- och integrationspolitiska åtgärder. På längre sikt innebär överenskommelsen att pensionsavgångarna senareläggs. Genom överenskommelsen har arbetslöshetskassorna givits utökade uppgifter från och med år 2007. Personal från kassorna möter de arbetssökande vid så kallade CV-samtal inom 4 veckor efter anmälan om arbetslöshet. Arbetslöshetskassorna har vidare ansvaret för kontroll av att de arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande (rådighetsvurdering) under de inledande 9 månadernas arbetslöshet. Det lagstadgade minimikravet är att kassan kallar de arbetssökande till jobsamtale vid 3 månaders arbetslöshet och därefter var 3:e månad. Kassorna bedriver själva också arbetsförmedling. Denna arbetsförmedling sker såväl inom som utom de respektive yrkesområden som kassornas medlemmar återfinns i. Det uttalade syftet är att öka sökandefrekvensen inom bristyrken, vilket ska motverka lönedrivande flaskhalsar. Danmark förbrukar 4,5 % av BNP på arbetsmarknadspolitik.

Tillämpningsområde Arbetslöshetsförsäkringen omfattar medlemmar i arbetslöshetskassorna med hemvist i Danmark. Såväl heltids- som deltidsarbetslöshet kan berättiga till arbetslöshetsersättning. Medlemskap i en arbetslöshetskassa är möjligt för anställda som fullgjort minst 1 timmes arbete, personer som fullgjort värnplikt, egenföretagare, vissa arvoderade förtroendevalda samt personer som genomgått minst 18 månaders näringsinriktad utbildning (se nedan under studerandevillkor) Personer bosatta på Grönland och på Färöarna omfattas av särskilda regler.

Kvalifikationsvillkor Medlemsvillkor Medlemsvillkoret innebär att den ersättningssökande skall ha varit medlem i arbetslöshetskassan under 1 år som föregått arbetslösheten. För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning skall den ersättningssökande – utöver medlemsvillkoret – uppfylla ett antal grundvillkor och ett arbets- eller studerandevillkor.

Grundvillkor Den ersättningssökande ska vara ofrivilligt arbetslös och stå till arbetsmarknadens förfogande 37 timmar per vecka för heltidsarbetslösa och 30 timmar per vecka för deltidsarbetslösa. Han eller hon ska vara anmäld vid ett så kallat Jobcentre, ha registrerat sitt CV i Jobcentrets databank inom 1 månad och därefter hålla det aktuellt samt på anmodan delta i utarbetandet av en jobplan, motsvarande en individuell handlingsplan.

Arbetsvillkor För att uppfylla arbetsvillkoret krävs att en ersättningssökande har arbetat i reguljärt lönearbete eller som egenföretagare bedrivit självständig näringsverksamhet på heltid under 52 veckors under de 3 år som föregått arbetslösheten. För deltidsarbetande är kravet 34 veckors arbete under de 3 år som föregått arbetslösheten.

Studerandevillkor Den som genomgått yrkesskola om minst 18 månader måste därefter anmäla sig vid arbetsförmedlingen inom 2 veckor för att ha rätt till ersättning.

Ersättningsperiod För arbetslösa upp till 54 års ålder kan ersättning som längst utbetalas under 4 år. Dessa 4 år är uppdelade i en passiv och en aktiv period. Efter 1 års arbetslöshet är den arbetslöse skyldig att delta i aktiva åtgärder som exempelvis att genomgå yrkes- eller reguljär utbildning. Vid ersättningsperiodens slut överförs den arbetslöse till en kommunal arbetsmarknadsenhet. För arbetslösa som uppnått 55 års ålder kan ersättningsperioden förlängas tills den arbetslöse når 60 års ålder under förutsättning att han eller hon då uppfyller villkoren för efterløn (förtidspension).

Egenföretagare För egenföretagare gäller en 4 veckors karensperiod innan ersättning utgår.

Ungdomar En arbetslös person som är yngre än 25 år har en mer begränsad rätt till arbetslöshetsersättning. Ersättning kan utgå under 6 månader inom varje 18-månadersperiod som den arbetslöse varit medlem i en arbetslöshetskassa. Den passiva perioden är således endast 6 månader för ungdomar.

Försäkringsförmåner Ersättningen beräknas utifrån medelinkomsten upp till en viss nivå under 12 veckor före arbetslöshetens inträde och får som mest uppgå till 90 % av den tidigare inkomsten. För personer som uppfyllt studerandevillkoret eller genomfört värnplikt är den högsta möjliga dagpenningen lägre än för övriga arbetslösa. Taket för försäkringsförmånen skiljer sig åt mellan personer som fullgjort ett arbets- eller studerandevillkor och mellan heltids- och deltidsförsäkrade samt mellan ungdomar och äldre arbetslösa. Den genomsnittliga ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen ligger på drygt 60 procent av ersättningstagarens tidigare löneinkomst. Taket i försäkringen är således avsevärt lägre än den genomsnittliga löneinkomsten för försäkringstagarna. Endast låginkomsttagare erhåller 90 procent av sin tidigare inkomst. Taket fastställs genom en årlig löneindexering.

Arbetsvillkor Högsta dagpenning 2007: DKK 683,00 (€ 91,70) högst 5 dagar per vecka.

Studerandevillkor Högsta dagpenning 2007: DKK 560,00 (€ 75,20)

Deltidsförsäkrade Högsta dagpenning 2007: DKK 455,00 (€ 61,10)

Ungdomar Högsta dagpenning 2007: DKK 342,00 (€ 45,90) Gäller ungdomar som inte fullgjort utbildning som innebär kvalifikation genom studerandevillkoret.

Ersättning vid deltidsarbetslöshet Ersättning vid deltidsarbetslöshet kan utgå under samma förutsättningar som vid heltidsarbetslöshet om den tidigare arbetstiden minskas med mer än 7 timmar per vecka.

Avbrott och återkvalificering Den som påbörjar en ersättningsperiod (ydelseperiod) påbörjar också en ramtid (referenceperiod). Ersättningsperioden är som längst 208 veckor, dvs. 4 år. Ramtiden inom vilken ersättningsperioden kan förbrukas är 312 veckor, dvs. 6 år. Om ramtiden löper ut innan ersättningsperioden tagit slut är återstående del av ersättningsperioden förbrukad. Återkvalificering kan endast ske genom att den arbetslöse uppfyller ett reducerat arbetsvillkor.

Heltidsarbetslösa Avlönat arbete under 300 timmar inom en ramtid om 10 veckor.

Deltidsarbetslösa Avlönat arbete under 150 timmar under 10 veckor.

Egenföretagare Självständig näringsverksamhet i väsentlig omfattning under 26 veckor.

Sanktioner För försäkrade arbetslösa prövas rätten till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshetskassorna som beslutar om sanktioner och återbetalning. Den som inte accepterar erbjudet arbete eller praktik kan avstängas från rätt till ersättning under 1 vecka. Arbetslöshet som följd av egen uppsägning kan leda till 5 veckors avstängning från rätt till ersättning. Upprepad förseelse kan leda till avstängning på obestämd tid. Den som 2 gånger under 12 månader frivilligt lämnar en anställning måste uppfylla ett nytt reducerat arbetsvillkor för att på nytt ha rätt till arbetslöshetsersättning. Uteslutning från medlemskap i arbetslöshetskassan är möjlig. För oförsäkrade arbetslösa fattas beslut om rätten till socialbidrag inom den kommunala förvaltningen, dvs. vid Jobcentret eller på en annan nivå.

Beskattning och finansiering Arbetslöshetsersättning är beskattningsbar inkomst. Ersättningstagare betalar pensionsavgifter. Nivån på arbetsgivaravgifterna fastställs årligen. Arbetstagaravgifter täcker arbetslöshetsförsäkringens administrationskostnader.

Myndighetsutövning, tillsyn och besvärsordning Jobcentren sänder underrättelser om iakttagelser av betydelse för ersättningsrätten till arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassorna beslutar om rätten till ersättning i enskilda ärenden om arbetslöshetsersättning. Arbejdsdirektoratet är tillsynsmyndighet över arbetslöshetskassorna. I tillsynsverksamheten har Arbejdsdirektoratet tillgång till enskilda ersättningsmottagares inkomstuppgifter genom samverkan med skattemyndigheterna. Arbejdsdirektoratet bedriver också oanmälda arbetsplatsbesök i syfte att kontrollera bidragsbrott. Myndigheten är också besvärsinstans i fråga om arbetslöshetskassornas beslut om sanktioner och återbetalningsskyldighet. Vidare är myndigheten beslutsinstans i fråga om sanktions- och återbetalningsbeslut om det felaktigt utbetalda beloppet är större än 25 maximala dagpenningbelopp och i fråga om uteslutning av medlem ur arbetslöshetskassan. Beslut av arbetslöshetskassa kan överklagas till Arbejdsmarkedets Ankenævn och i vissa fall förvaltningsdomstol.

Administrativ organisation Den danska arbetslöshetsförsäkringen utgör en del av ett samordnat statligt och kommunalt inkomstförsäkringsskydd vid arbetslöshet. Personer som är arbetslösa men som inte omfattas av försäkringen kan i stället omfattas av riktade kommunala insatser. Arbetslöshetsförsäkringen är frivillig och delvis avgiftsfinansierad. Avgifterna täcker Arbetslöshetskassornas administrationskostnader. Arbetslöshetskassorna är privaträttsliga organisationer som är fristående från staten men i flera fall har kopplingar till olika fackförbund. Sedan år 2002 finns i Danmark en lagstadgad möjlighet att etablera tvärfackliga arbetslöshetskassor eller kassor helt utan facklig koppling. Arbetslöshetskassorna beslutar om rätten till ersättning i enskilda ärenden. År 2007 finns 30 arbetslöshetskassor. Vissa organiserar både löntagare och egenföretagare, andra är öppna endast för löntagare eller endast för löntagare inom specifika branscher. Utanför den statligt och privaträttsligt organiserade arbetslöshetsförsäkringen finns i Danmark kommunala aktiveringsinsatser som är riktade exempelvis särskilt mot ungdomar under 30 år och flyktingar. Även utförsäkrade personer kan omfattas av dessa kommunala insatser. Också den som tar del av sådana kommunala insatser lyder under krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande. Den statliga arbetsförmedlingen är sedan 2007 samlokaliserad med kommunala arbetsmarknadsenheter. Statlig arbetsförmedling och kommunala aktiveringsinsatser sker därmed samlat – vid så kallade Jobcentres.

Vid ett antal pilot-Jobcentres har respektive kommun ett utökat ansvar för aktivering även av arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa personer. Danmarks arbetslöshetskassor och sedan 2004 även kommunerna står under Arbejdsdirektoratets tillsyn.

Kontaktuppgifter Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 1009 KØBENHAVN K Danmark www.adir.dk Telefon:

+0045 38 10 60 11

Fax:

+0045 38 19 38 90

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF