Arbetsmiljölagen och SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Utvecklingspsykologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Arbetsmiljölagen och SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete...

Description

Arbetsmiljölagen och SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen Kap 1:Lagens ändamål och tillämpningsområde

§1 Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Vad är arbetsmiljö? Teknik

Arbetsinnehåll

Arbetsorganisation

Fysisk påverkan

• • • •

Rörelse aktivitet Strålning Belastning Inomhusklimat

• • • •

Monotont Fröslitningsskador Belastningsskador Stor arbetsmängd

• • • •

Kraftigt styrt Enahanda Högt tempo Schemaläggning

Psykisk påverkan

• • • •

Rädsla för teknik Ökade kunskapskrav Generationsklyftor Ständigt tillgänglig

• • • • •

Meningsfullhet eller ej Värderingar Höga eller oklara krav Risk för hot och våld Återkoppling

• • • • •

Möjlighet till påverkan Arbetsklimat Ständiga förändringar Oklara rollförväntningar Otrygghet i anställning

Social påverkan

• • •

Sätt att kommunicera Distansarbete Hinder pga buller eller liknandeHindrar kontakt med andra Socialt utarmat Krav på ”socialitet” ensamarbeteMöjlighet att ingå i team Kränkningar Tolerans gentemot olikheter Schemaläggning Tillgång till avlastning

• • •

• • • •

Vad är god arbetsmiljö? • • • • • • • • • • • • •

Fysiska behov är tillgodosedda Fysiska miljön Anpassade Lokaler Arbetsklimat. Samarbete, samma mål Trygghet, psykosocialt och fysiskt Bli sedd, är behövd, bekräftelse, feedback Lagom belastning, stress, ansvar mm. och även den fysiska Återhämtning Utveckling Lönen Meningsfulla arbetsuppgifter Klara förväntningar på roller och arbetsinnehåll mm. Feedback

Skyddsombudets roll • Medarbetarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. • Göra huvudman uppmärksam på problem. • Kontrollera att huvudman uppfyller de krav som finns på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ska involveras vid planering av alla frågor som rör arbetsmiljön bl a: • Ombyggnad och flytt • Förberedelse för en omorganisation • Införandet av nya arbetsmetoder Ingen får hindra skyddsombudet och huvudmannen är skyldig att meddela skyddsombudet förändringar som berör arbetsmiljön. Har rätt till alla handlingar som krävs för att sköta sitt uppdrag.

Vad är psykosocial arbetsmiljö? • Individens tankar, scheman, beteenden, attityder, resurser mm • Det sociala sammanhang som individen befinner sig i och samspelet inom denna grupp • Samspelet mellan individ och dess omgivning – där dessa två kretsar möts.

Psykosociala hälsorisker • • • • • • • •

Våldsrisker Ensidigt och monotont arbetsinnehåll Stor arbetsmängd, högt arbetstempo, tidspress. Arbete med människor Trakasserier, mobbing, konflikter Rollkonflikter, otydlig rollfördelning Otrygghet i anställningen Dålig eller ingen återkoppling

Psykosociala konsekvenser i verksamheten • • • • • • •

Tillbud och ”felhandlingar” Konflikter och samarbetssvårigheter Syndabocks sökande Arbetsskador och sjukfrånvaro Personalomsättning och kompetensförlust Andra produktionsstörningar Kränkningar kan vara både en orsak och ett symtom på andra arbetsmiljöfaktorer.

Kränkningar och mobbing Kränkande särbehandling/mobbing menas handlingar som upprepas över tid, av en eller flera mot en eller ett fåtal. Den eller de som blir utsatta befinner sig i underläge och löper risk att drabbas av ohälsa.

Kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 1993:17 Arbetsgivaren ska: • Planera och organisera i förebyggande syfte • Klargöra att kränkningar inte accepteras • Ha rutiner för att fånga upp tidiga signaler • Snarast vidta åtgärder • Ha rutiner för snabb hjälp och stöd

Kap 2: Arbetsmiljöns beskaffenhet • Arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. • Arbetsförhållandena skall anpassas till arbetstagarnas olika förutsättningar fysiskt och psykiskt.

Kap. 3 Allmänna skyldigheter • Alla verksamheter är skyldiga att bedriva ett organiserat arbete för att förbättra arbetsmiljön, s k systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. • Arbetsgivaren och medarbetarna ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö.

Ansvarsfördelning: Huvudmans ansvar:

Medarbetarens ansvar:

• Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. • Instruera och informera • Organisera rehabiliteringsarbete. • Anlita den företagshälsovård som behövs.

• Medverka i arbetsmiljöarbetet • Följa föreskrifter och rutiner • Underrätta arbetsledare eller skyddsombud om risker

Fördelning av ansvar • Till nivå där bästa kunskap och operativa förmågan finns • Krav: Tydlig, tillräckliga kunskaper, tillräckliga resurser/befogenheter • Person anställd i verksamheten

• Kap: 4 Bemyndiganden • Kap 5: Minderåriga • Kap: 6: Samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare • Kap: 7 Tillsyn • Kap: 8 Påföljder • Kap: 9 Överklagande

SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:1 • § 1 Gäller för alla arbetsplatser • § 2 Arbetsgivarens ansvar att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. • § 3 Naturlig del i det dagliga arbetet • § 4 Arbetsgivaren ska arbetstagarna och skyddsombuden en möjlighet att medverka. • § 5 Policy och rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till. • § 6 Uppgiftsfördelning och tillräcklig kompetens • § 7 Information och skriftliga instruktioner för arbetstagarna.

Innebär att alla arbetsplatser ska ha dokumenterade RUTINER för: • • • •

Undersöker risker Riskbedömning Åtgärdar Kontrollerar och följer upp fel och brister

Rutinerna gäller både fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Om man följer rutinerna har man större möjlighet att kartlägga och åtgärda brister så tidigt som möjligt.

Rutiner Vilka är våra rutiner för att undersöka vår arbetsmiljö? • • • •

Hur undersöks arbetsmiljön? Hur görs uppföljning? När? Vem är ansvarig?

Tips! Upprätta en årssnurra.

Skapa underlag: • • • • • •

Tillbud och olyckor Arbetssjukdom/besvär Sjukfrånvaro Regelverk Arbetsinstruktioner Standarder, praxis

Från grovanalys till djupanalys Grovanalys • Checklistor • Enkäter • Personalmöte • Skyddsrond - prata med medarbetare/skyddsombuden för att identifiera och hinna göra förebyggande åtgärder. • Utvecklingssamtal • Mätningar • Medicinska kontroller • Intervjuer Djupanalys

Riskbedömning AFS §8 Riskbedömning och konsekvensanalys ska göras: • Regelbundet • Vid förändringar i organisationen/verksamheten.

Riskbedömning ska göras innan den planerade förändringen, och gälla och avse tiden efter. • • • • • •

Nya arbetstider Nya arbetsmetoder, produktionsförändring Ändrat, utökat arbetsinnehåll Personalneddragning Nya gruppsammasättningar Om- och nybyggnad

Handlingsplan: Verksamheten ska upprätta handlingsplan utifrån riskbedömningen. AFS § 11 arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart som möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förbygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Genomförda åtgärder ska kontrolleras.

Åtgärder som resultat av riskbedömningen. • • • • •

Ta bort riskkällan Begränsa riskerna vid källan Gemensamma skyddsåtgärder Individuella skyddsåtgärder Informera om kvarvarande risker

Uppföljning AFS § 11 Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF