Areskog Forskningsplan med tidsplan 20081216

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Arts & Humanities, Gender Studies, Human Sexuality
Share Embed Donate


Short Description

Download Areskog Forskningsplan med tidsplan 20081216...

Description

Sexuell hälsa hos kvinnor med RA Bakgrund Enligt World Health Organisation (WHO) är sexuell hälsa ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet (2002). Sexuell hälsa är beroendde av en positiv och respektfull syn på sexualitet och intima förhållanden. Sexuell hälsa finns med i International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (2001) inom två olika områden, sexuella funktioner (under kroppsliga funktioner) och intima förhållanden (under aktivitet och delaktighet). I ICF core sets för patienter med reumatoid artrit (RA) är båda områdena inräknade som viktiga, eftersom de kan påverkas av sjukdomen (Stucki et al, 2004). Många patienter med RA upplever att deras sexuella hälsa påverkas direkt av deras sjukdom (Pouchot et al, 2007, Abdel-Nasser & Ali, 2006, Kraimaat et al, 1996, Yoshino & Uschida, 1981 och Baldursson & Brattström, 1979). Andelen RA-patienter med problem med sin sexuella hälsa varierar i studierna mellan 36-70% och problemen beskrivs som både direkt och indirekt beroende av RA. Problem inom området sexuell hälsa beskrivs som ett brett område som inkluderar fysiska, psykiska och sociala problem. Det kan gälla problem före sexuella aktiviteter (minskad lust, fantasier och negativ kroppsuppfattning), problem i sexuella aktiviteter (smärta, rörelighetsinskränkningar m.m.) samt problem efter sexuella aktiviteter (nedsatt tillfredsställelse, ökad smärta m.m.). Orsaker till nedsatt sexuell hälsa för personer med RA kan vara trötthet, smärta, begränsad fysisk förmåga och nedstämdhet (Abdel-Nasser & Ali, 2006, Rkain et al, 2006, Hill, Bird & Thorpe, 2003, Kraimaat et al, 1996 och Yoshino & Uchida, 1981). Problem kan även gälla negativ kroppsuppfattning (Rkain et al, 2006, Gutweninger et al, 1999, Ehrlich, 1983 och Baldursson & Brattström, 1979). En majoritet av patienterna med RA är kvinnor och det finns skillnader gällande sexuell hälsa för män och kvinnor med RA framför allt gällande att kvinnor har mer ledproblem under sexuella aktiviteter (Van Berlo et al, 2007). En majoritet av studierna gällande kvinnliga RA patienter och deras sexuella hälsa har fokuserat på de problem som kvinnorna upplever, men endast ett fåtal studier diskuterar åtgärder som kan minska problemen. En del studier inom omvårdnad och patienter med RA fokuserar på behov av kommunikation om sexuell hälsa mellan sjukvårdspersonal och patient, men nämner inte några ytterligare åtgärder för att förbättra patienternas sexuella hälsa (Hill, 2004, Hill, Bird & Thorpe, 2003 och Malek & Brower, 1984). De studier som nämner åtgärder lyfter fram sjukgymnastik som ett alternativ (Kraimaat et al, 1996 och Yoshino & Uchida, 1981). I dessa båda studier anses att sjukgymnastik kan hjälpa patienterna att öka sin rörlighet samt minska sin smärta och därigenom få bättre möjligheter att hitta lämpliga ställningar under sexuella aktiviteter. I sjukgymnastisk behandling av RA-patienter ingår vanligtvis rörlighetsträning, smärtbehandlig och fysisk aktivitet. Graden av fysisk aktivitet kan påverka den sexuella hälsan, genom att en ökad fysisk aktivitet kan öka förekomsten sexuell intimitet (Bortz & Wallace, 1999). Sjukgymnastik för RA-patienter har visat sig kunna öka rörlighet, självförtroende och dagliga aktiviteter samt minska smärta (Areskoug-Josefsson, 2006, Kavuncu & Evcik, 2004). Detta skulle indirekt kunna påverka sexuell hälsa hos patienterna. Direkt behandling av sexuella hälsa är inte beskrivet som en vanligt förekommande metod i litteraturen som finns kring RA och sjukgymnastik.

Det övergripande syftet är att studera hur kvinnor med Reumatoid Artrit upplever att sjukdomen påverkar deras sexuella hälsa samt att utveckla ett frågeformulär för att fördjupa kunskapen om denna påverkan och att genomföra en intervention för att förbättra det sjukgymnastiska omhändertagandet. Studie 1 Bakgrund I ICF-core sets för RA (Stucki et al, 2004) är sexuella funktioner och intima relationer medräknade som viktiga för RA-patienter. I de kvalitativa studier som har gjorts i fokusgrupper för att validera ICF core sets för RA har det ansetts att fokusgrupperna ej har diskuterat områdena eftersom det kan vara känsligt att prata om dem i grupp (Coenen et al, 2006). Det finns flera studier som lyfter fram att patienter med RA har en ökad risk för problem med sin sexuella hälsa (Pouchot et al, 2006, Rkain et al, 2005, Hill, Bird & Thorpe, 2003). Ålder kan påverka upplevelsen av problem inom sexuell hälsa (Hill, Bird & Thorpe, 2003), vad sexuell hälsa innefattar och hur problem med sexuell hälsa prioriteras. Detta kan innebära att effekten av RA på sexuell hälsa kan variera mellan kvinnor med olika bakgrund. Det finns inga studier på hur det ser ut för kvinnor med RA boende i Sverige. Individuella intervjuer skulle kunna ge mer information kring sexuell hälsa och dess påverkan av RA. Fenomenologiska kvalitativa studier syftar till att lyfta fram en upplevelse utifrån perspektivet av den som har upplevt fenomenet och rekommenderas att användas i sjukgymnastisk forskning som ett komplement till kvantitativ forskning (Shephard et al, 1993). Syfte Att beskriva hur personer med RA upplever att deras sjukdom påverkar den sexuella hälsan Vilka områden berörs/påverkas? Hur relateras dessa upplevda områden till de i ICF beskrivna områdena gällande sexuell hälsa. Om och i så fall hur kan sjukgymnastik påverka den sexuella hälsan vid RA. Metod Kvalitativ fenomenologisk studie. Analys av materialet med Van Kaam metoden, modifierad av Moustakas (Moustakas, 1994). Analysen innefattar sex steg: preliminär gruppering och kodning av data, reduktion, elimination, hypotetisk identifikation, applikation och slutligen enhetlig generell beskrivning. Inklusionskriterier: kvinnor med RA boende i Sverige som har haft sin RA-diagnos i minst 2 år och är bosatta i Sverige. Pilotintervju för att hitta relevanta aspekter av sexuell hälsa enligt kvinnliga RA patienter (3 patienter). Efterföljande explorativ studie för att identifiera viktiga aspekter av sexuell hälsa enligt kvinnliga RA patienter (10 patientintervjuer). Frågeområden: Hur definierar patienterna sexuell hälsa? Vilka aspekter av sexuell hälsa upplevs viktiga? (täcker in fysisk aktivitet) Vilka faktorer begränsar den sexuella hälsan? Vilka faktorer befrämjar/underlättar den sexuella hälsan? Upplevs skillnader i sexuell hälsa under bra/dåliga sjukdomsperioder? Vilka aspekter av sexuell hälsa kan påverkas av sjukgymnastik? Hur direkt/indirekt?

Studie 2 Bakgrund Det finns ett frågeformulär använt vid Göteborgs universitet på fibromyalgipatienter 1990 med fokus på individens sexualitet och sexuella samlevnad. Frågeformuläret har en del frågor som skulle kunna användas till exempel om sexualitetens betydelse och sexuellt välbefinnande, men flera av frågorna berör den individuella sexuella utvecklingen genom livet (Dahlöf & Johansson, 1991) vilket ej är aktuellt för denna studien. De mest använda RA-specifika instrumenten Arthritis Impact Measurement Scale 2 (AIMS2), och Health Assessment Questionnaire (HAQ) tar ej upp sexuell hälsa (Stucki & Cieza, 2004). Det finns frågeformulär angående sexuell hälsa, men dessa är riktade mot patienter med sexuella dysfunktioner och patienter med problem med sin sexuella hälsa som kommer från sexuellt relaterade sjukdomar. Det finns även frågeformulär om livskvalitet som med en enskild fråga berör sexuell hälsa., men det mest använda instrumentet SF36 berör ej sexuell hälsa (Stucki & Cieza, 2004). Det finns inga svenska (eller översatta) instrument som berör sjukgymnastikens påverkan på sexuell hälsa. Syfte Att utveckla ett sjukgymnastiskt instrument som kan identifiera viktiga aspekter av sexuell hälsa för kvinnor med RA. Metod Deskriptiv kartläggning med frågeformulär angående sexuell hälsa. Instrumentet kommer att utvecklas genom 1) litteraturgranskning och datasökning inom området samt 2) användande av framkomna viktiga aspekter/dimensioner av sexuell hälsa från studie 1 och formulering av enkätfrågor som täcker dessa aspekter/dimensioner. Inkludera kvinnor med RA som har haft sin RA-diagnos i minst 2 år, boende i Jönköpings län. Patientenkäter via reumatikerdistriket i Jönköpings län. Studie 3 Syfte Att reliabilitets- och validitetstesta instrumentet. Metod Instrumentet utvecklas i studie 2. I denna studie testas test-retest-reliabilitet samt validitet Reliabiliteten testas genom inter-item-corrrelation samt test av hela formuläret via Chronbachs alpha och interclasscorrelation (ICC). Innehållvaliditet och samtidig validitet testas i relation till andra förekommande frågeformulär gällande sexuell hälsa som är relevanta för personer med RA. Studie 4 Att testa frågeformulärets sensitivitet för förändring i en interventionsstudie. Kan en intervention förbättra den upplevda sexuella hälsan och livskvaliteten för personer med RA? Metodik: Frågeformuläret ”sexuell hälsa vid RA” kommer att användas tillsammans med Health Assessment Questionnaire (HAQ) och hälsorelaterad livskvalitet (SF-36) vid för-respektive eftermätning.

Interventionens innehåll: Ett program bestående av rådgivning, smärtlindring samt funktionell träning av muskelstyrka och uthållighet planeras att genomföras vid reumatolog klinik. Interventionen planeras att utföras av reumatologisjukgymnaster inom reumatologisk öppenvård. Doktorand Kristina Areskoug-Josefsson ansvarar för utvärderingen. Tidsplan Studie 1 planeras att genomföras 2009 Studie 2 planeras att genomföras 2010 Studie 3 planeras att genomföras 2012 Studie 4 planeras att genomföras 2014

Referenser Abdel-Nasser, A.M., Ali, E.I. Determinants of sexual disability and dissatisfaction in female patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2006;25: 822-830 Areskoug-Josefsson, K. Welchen Einfluss hat Physiotherapie auf die soziale Inkluzion von Menschen mit rheumatioder Arthritis? Bloemers, W & Wisch, F-H. Europäische Anregungen zu Sozialer Inklusion. 2006.77-81, 147-172 Baldursson, H. & Brattström, H. Sexual difficulties and total hip repalcement in rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol. 1979;8:214-216 Bortz, W.M.2nd & Wallace, D.H. Physical fitness, aging and sexuality. West J Med.1999 Mar;170(3):167-9 Coenen, M., Cieza, A., Stamm, T.A., Amann, E., Kollerits, B., Stucki, G. Validation of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Set for rheumatoid arthritis from the patient perspective using focus groups. Arthritis Res Ther. 2006;8(4):R84. Dahlöf, L-G. & Johansson, G. Fibromyalgi och sexualitet hos kvinnor. Göteborgs Universitet 1991 (opublicerad). Erlich G E Sexual problems in the arthritic patient. In: Erlich G E , ed. Total management of the Arthritic patient. Philadelhia: JB Lippincott, 1973;193-208 Gutweniger, S., Kopp, M., Mur, E., Günther, V. Body image of women with rheumatoid arthritis. Clinical and experimental rheumatology. 1999;17:413-417 Hill, J. The impact of rheumatoid arthritis on patient´s sex lives. Nursing Times. 2004;100(20):34-35 Hill, J., Bird, H., Thorpe, R. Effects of rheumatoid arthritis on sexual activity and relationships. Rheumatology 2003;42:280-286 ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health. World Health Organisation YR:2001 Kavuncu, V. & Evcik, D. Physiotherapy in Rheumatoid arthritis. MedGenMed 2004 May 17;6(2):3 Kraaimaat, F.W., Bakker, A.H., Janssen, E., Bijlsma, J.W.J. Intrusiveness of Rheumatoid arthritis on sexuality in male and female patients living with a spouse. Artritis Care Res. 1996 Apr;9(2):120-125 Malek, C.J, Brower, S.A. Rheumatoid arthritis: How does it influence sexuality? Rehabil Nurs. 1984 Nov-Dec;9(6):26-8 Moustakas, C. Phenomenological Research methods. Thousands Oaks, CA: Sage Publications. 1994

Pouchot, J., Le Parc, J-M., Queffelec, L, Sichere, P., Flinois, A. Perceptions in 7700 patients with rheumatoid arthritis compared to their families and physicians. Joint Bone Spine. 2007 Dec;74(6):622-6. Rkain, H., Allali, F., Jroundi, I., Hajjaj-Hassouni, N. Socioeconomic impact of rheumatoid arthritis in Morocco. Joint Bone Spine 2006;73:278-283 Shephard, K.F., Jensen, G.M., Schmoll, B.J., Hack, L.M., Gwyer, J. Alternative approches to research in physical therapy: Positivism and phenomenology. Phys Ther. 1993 Feb;73(2):8897; discussion 98-101. Stucki, G. & Cieza, A. The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Sets for rheumatoid arthritis: a way to specify functioning. Ann Rheum Dis. 2004 Nov;63 Suppl 2:ii40-ii45. Review. Stucki, G., Cieza, A., Geyh, S., Battistella, L., Lloyd, J., Symmons, D., Kostanjsek, N., Schouten, J. ICF Core Sets for rheumatoid arthritis. J Rehabil Med. 2004 Jul;(44 Suppl):87-93. Van Berlo, W.T.M., van de Wiel, H.B.M., Taal, E., Rasker, J.J., Weijmar Schultz, W.C.M., Rijswijk, M.H. Sexual functioning of people with rheumatoid arthritis: a multicenter study. Clin Rheumatol 2007;26:30-38 Yoshino, S. & Uchida, S. Sexual problems of women with rheumatoid arthritis. Arch Phys Rehabil. 1981;62: 122-123 www.who.int Definition of sexual health 2002 (20080206)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF