Avtal, Dorab, Bankeryd

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Avtal, Dorab, Bankeryd...

Description

AVTAL Ramavtal, 22-19, Diverse sjukvårdsartiklar

Parter Säljaren

Köparen

Diaspec AB

Gotlands kommun

Företag

Box 2035

621 81 VISBY

Adress

194 02 UPPLANDS VÄSBY Postadress

556357-7781

212000-0803

Organisationsnummer

Omfattning/utförande Sjukvårdsartiklar enligt artikelspecifikation/prislista (bilaga 1).

Avtalsperiod Upphandlingsperiod: 2005-05-01 - 2008-04-30 med möjlighet för köparen att begära förlängning med ytterligare ett år. Uppsägning kan ske under löpande avtalstid med fyra månaders varsel, under förutsättning att båda parter är överens om detta.

Priser I enlighet med artikelspecifikation/prislista . Samtliga priser gäller exkl. vid leveransdagen gällande mervärdesskatt.

Prisändringar Priserna regleras enligt prisjusteringsklausul – sida 6. Ändringar bör redovisas genom justeringar direkt i prisbilagan (Microsoft Excel-format).

Avrop Avrop sker normalt genom skriftlig beställning. I brådskande fall kan avrop ske per telefon, telefax eller e-post, men skall då bekräftas skriftligt av köparen. Om beställaren så begär skall leverantören i sin tur bekräfta avroparens beställning med ordererkännande där beställd vara, mängd, pris samt fastställd leveransdag anges.

Fakturering Faktura utställs i 2 exemplar och sändes till beställaren. Antalet avser även fakturaunderlag och andra fakturabilagor. Fakturan skall vara specificerad. Är fakturan felaktig återsändes den till säljaren utan vidare åtgärd. Fakturerings-, expeditions- eller liknande avgifter debiteras inte.

Sid 1

Betalningsvillkor Betalningsvillkor skall vara 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas ankomstdag.

Dröjsmålsränta Enligt räntelagen. Påminnelse- försenings- eller liknande avgifter debiteras inte.

Leveranstid 5 arbetsdagar efter order, eller enligt med beställaren överenskommen leveransplan.

Leveransvillkor Fritt köparens förråd – Kommunvaror, Österbyväg 20, Visby eller Visby lasarett, Lasarettsgatan 1, Visby – inkl. emballage.

Reklamation Vid fel skall godsmottagaren/köparen reklamera inom åtta (8) dagar efter godsets mottagande. Det förutsätts att godsmottagaren/köparen granskar godset direkt vid mottagandet. Muntlig reklamation skall följas av skriftlig bekräftelse. Reglering sker genom utbyte till felfri vara eller genom kreditering av motsvarande belopp. I övrigt enligt säljarens anvisningar. Säljaren har produktansvar enligt Lagen om Medicintekniska produkter. Produktfel och samtliga kostnader förknippade med dessa ansvarar säljaren för.

Vite Om leverans eller delleverans försenas och detta inte beror på köparen, eller kan anses utgöra force majeure har köparen rätt till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar med 1,0 % av värdet av den del av godset som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga 10 % av sagda värde.

Garanti Allmänt gäller att tider för utgångsdatum, liksom förvarings- och hanteringsinstruktioner skall följas. I övrigt gäller att fel i varan som beror på bristfälligheter i material eller tillverkning, eller som består i att varan inte i övrigt uppfyller avtalade egenskaper, skall avhjälpas av säljaren på egen bekostnad och med tillämpning av nedan angivna regler. Säljaren har samma ansvar för underleverantörs material och arbete som för sitt eget. Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig inom ett år räknat från leveransdagen.

Sid 2

Statistik Försäljningsstatistik skall tillställas Upphandlarna på begäran och utformas enligt köparens önskemål.

Elektronisk handel Köp enligt detta avtal kan komma att bli föremål för elektronisk beställning, fakturering etc. Blir det aktuellt under avtalsperioden skall köparen och säljaren skriva en särskild överenskommelse om detta.

Information Produktinformation avseende antagna produkters egenskaper, utformning och användningsområde ingår och kan tillställas köparen vid behov. För att förhindra sammanblandning av information om upphandlade och ej upphandlade produkter skall information som sänds till förskrivare/beställare avseende avtalade produkter först godkännas av köparens produktansvariga personal. Ändringar av produkt, kvalitet, utförande, fabrikat, förpackning eller motsvarande får ske endast efter köparens godkännande. Provförpackningar i skall i mindre omfattning kunna tillställas förskrivare etc.

Force Majeure Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten härav.

Överlåtelse Ingånget avtal får inte överlåtas på annan utan köparens skriftliga medgivande. Sker överlåtelse utan sådant medgivande har köparen rätt att utan föregående uppsägning omedelbart avbryta avtalet.

Hävning Köparen äger att med tre (3) månaders varsel häva detta avtal  om säljaren i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.  om säljaren försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden. Säljaren äger rätt att med tre (3) månaders varsel häva detta avtal  om köparen i väsentligt hänseende inte utför sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.

Sid 3

Handlingars inbördes rangordning Om upprättade avtal skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtal 2. Avtal 3. Anbud 4. Eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag 5. Förfrågningsunderlag med bilagor

Tvist Tvist med anledning av avtalet mellan köpare och säljare skall, om parterna inte kommer överens om annat, avgöras av svensk domstol vid köparens hemort med tillämpning av svensk rätt.

Avtalsexemplar Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 2005-04-30

2005-04-30

GOTLANDS KOMMUN

DIASPEC AB

Göran Gyllenkrok

Bertil Ejenäs

Sid 4

PRISJUSTERINGSKLAUSUL 1.

Priset skall vara fast i minst 6 månader, därefter gäller följande:

2.

Om leverantörens kostnader, avseende den vara (de varor) som omfattas av detta avtal, skulle förändras med minst 3% jämfört med kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära justering av priset med ett belopp, motsvarande kostnadsförändringen.

3.

Begäran om prisändring enligt punkt 2 skall framställas senast fyra veckor före den dag från och med vilken det justerade priset skall gälla. Det förutsätts, att respektive part därvid hänvisar till ett för varan rättvisande index eller på annat sätt gör sannolikt, att den åberopade kostnadsförändringen inträffat. Överenskommen prisändring skall gälla under minst 6 månader.

4.

Om, sedan prisjustering verkställts enligt ovanstående bestämmelser eller enligt denna punkt, ytterligare kostnadsförändringar med minst 3 % jämfört med kostnaderna under offertmånaden skulle inträffa, äger vardera parten rätt att begära prisjustering på motsvarande sätt, som föreskrivs i punkt 3.

5.

Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras, skall den part, vars begäran avslagits, äga rätt att frånträda avtalet, avseende aktuell vara med verkan fyra veckor efter det, att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så fall det ursprungligen avtalade priset, eller i förekommande fall det enligt punkt 2-4 justerade priset gälla.

6.

Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna prisregleringsbestämmelser.

7.

Valutajusteringsklausul Förändringar av valuta, som förändrar varans pris med minst 3 %, medför rätt att prisjustera vara fr.o.m. fyra veckor efter avisering oavsett fastprisperiod. 60% av försäljningspriset påverkas.

Växelkurser:

-------------------Anm.: Om särskild valutaklausul överenskommits skall växelkursförändring ej föranleda prisjustering enligt denna klausul.

Sid 5

Säljarens kontaktperson: Bertil Ejenäs Adress: Box 2035, 194 02 UPPLANDS VÄSBY Telefon: 08 590 921 85 Fax nr: 08 590 844 10 E-post: [email protected] Hemsida: Postgiro: 1 79 06-9 Bankgiro: 134-2211 Köparens kontaktpersoner: Avtalsfrågor etc. Roland Engström Kommunservice, Upphandlarna 621 81 VISBY Telefon: 0498 26 93 58 Fax nr.: 0498 20 35 37 E-post: [email protected] Hemsida: www.gotland.se Postgiro: 18 97 50-3 Bankgiro: 339-8328

Sid 6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF