Avtal om hyra av plats för lågtemperaturfrys mellan Sahlgrenska

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Avtal om hyra av plats för lågtemperaturfrys mellan Sahlgrenska...

Description

Avtal om hyra av plats för lågtemperaturfrys mellan Sahlgrenska biobank (SaB) och uppdragsgivare (Hyresgäst)

Institution

Ev. biobanksnummer

…..

FrysID-nummer

Nuvarande lokalplacering

Huvudansvarig frys

Annan kontaktperson

E-postadress

E-postadress

Telefonnummer

Telefonnummer

Val av tjänst

☐ Baspaket

Utnyttjandegrad

☐ dagligen

☐ Tilläggspaket ☐ veckovis

☐ månadsvis

☐ årsvis

1. Sahlgrenska Biobank Sahlgrenska biobank erbjuder förutom det obligatoriska Baspaket möjlighet att teckna ett Tilläggspaket. Vad som ingår i de olika tjänsterna framgår nedan. Sahlgrenska biobank ansvar inte för att flytta frysens innehåll vid ett eventuellt fryshaveri. Sahlgrenska biobank ger behörighet till hotell. 2. De olika tjänsterna Basavtal  Platshyra i temperaturkontrollerad miljö med prioriterad ström och inkoppling av frys på Västfastigheters larmövervakning.  Skötselrådgivning samt lån av dammsugare.  Fri tillgång till frys

Tilläggsavtal  Platshyra i temperaturkontrollerad miljö med prioriterad ström och inkoppling av frys på Västfastigheters larmövervakning  Skötselrådgivning samt lån av dammsugare  Årlig test av larmrelä  Årlig extern service  Servicetekniker på plats inom 24h (vardagar) om frysen går sönder (kontaktuppgifter erhålls från SaB för att själv ringa efter service)  Fri tillgång till frys

3. Hyresgästens åtaganden             

Åtgärda alla fryslarm (frysens interna samt driftslarm) Ansvara för frysens funktion och innehåll Ansvara för reparation och bortförande av trasig frys Ansvara för att obehöriga inte släpps in Släppa in servicetekniker för reparation av egen frys Uppfylla biobankslagen, om frysen innehåller biobanksmaterial Ansvara för att alla på kontaktlistan har behörighet till fryshotellen Uppdatera kontaktlista för larm på anmodan av Sahlgrenska Biobank Hålla lokalerna fria från kringutrustning och skräp Städa upp kring egen frys Informera biobanken om frys tas ur drift eller när kontaktuppgifter ändras Följa Västfastigheters rutiner för att undvika larm samt åtgärda larm Ha frysen tillgänglig för årlig service (gäller endast tilläggspaket)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska biobank

www.s

Avtal om hyra av plats för lågtemperaturfrys mellan Sahlgrenska biobank (SaB) och uppdragsgivare (Hyresgäst) 4. Fakturering av tjänst Fakturering sker enligt gällande pris satt för 2016; Basavtal a’ 2381 kr/frys och år samt 3333 kr/frys och år för tilläggsavtalet. Revidering av pris sker kalenderårsvis. Debitering sker månadsvis i efterskott. Lagstadgad dröjsmålsränta tillkommer om betalning ej sker enligt avtal. 5. Faktureringsadress Tillhörighet: Er referens (namn): Institution/Adress

Organisationsnummer

Postnummer

Postort

6. Övriga villkor  Placering av frys bestäms av SaB och är beroende av var plats kan beredas.  Om hyresgästen inte fullföljer sina åtaganden enligt detta avtal och det medför merkostnader för SaB, har SaB rätt att debitera hyresgästen för dessa kostnader.  Västfastigheter debiterar kostnader som uppstår när driftslarm utlöses via Västfastigheters larmpanel till kostnadsställe knutet till frys. 7. Avtalstid Detta avtal träder ikraft då det undertecknats av båda parter och gäller tillsvidare. Båda parter har rätt att säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Om part väsentligen bryter mot avtalet har den andra parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, liksom att plats för frys ej kan beredas i lokaler som Sahlgrenska biobank förfogar över. Härmed godkänns avtalet _____________________________________ Signatur frysansvarig

__________________________________ Signatur Sahlgrenska biobank

___________________________________ Datum

_________________________________ Datum

Signerat avtal skickas i två exemplar till; Linda Paulson Sahlgrenska biobank Gröna Stråket 8 Sahlgrenska Sjukhuset 413 45 Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska biobank

www.s

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF