Basfakta för investerare Placeringsfond Nordea Institutionell

January 9, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Basfakta för investerare Placeringsfond Nordea Institutionell...

Description

Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta tillväxt; icke-utdelande andelsklass (SEK) ISIN-kod FI0008813431 Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab, som ingår i Nordeakoncernen.

Mål och placeringsinriktning Fonden eftersträvar att generera värdeökning på det placerade kapitalet genom att diversifiera placeringarna i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar samt att förvalta fondmedlen aktivt. Fonden är en korträntefond. Fonden placerar i räntebärande värdepapper och andra ränteinstrument. Placeringsobjekten emitteras av Svenska staten eller av europeiska stater, kommuner, offentliga samfund samt kreditinstitut och andra företag med hög rating. Minst 80 % av emittenterna är svenska. Fondens placeringar görs i svenska kronor. Den återstående löptiden för en enskild ränteplacering, dvs. den återstående tiden till förfallodagen, är inte begränsad. Inte heller den viktade genomsnittliga återstående löptiden för fondens alla ränteplaceringar har begränsats. Placeringsobjektens emittenter eller garanter andra än stater, kommuner eller andra samfund ska vid placeringstidpunkten ha ett kreditbetyg utfärdat av ett godkänt kreditvärderingsinstitut på minst BBB-, Baa3 eller på motsvarande nivå på lång sikt. Fondens investeringsbeslut görs inte uteslutande på basis av externa kreditvärderingar. Fondens medel kan också investeras i finansiella instrument som enligt fondbolagets interna värdering inte har ovannämnda kreditbetyg. Förändringar i den allmänna räntenivån påverkar priserna på fondens ränteplaceringar i motsatt riktning. Om den allmänna räntenivån sjunker plötsligt 1 procentenhet, stiger priserna på placeringarna med 0,25–0,50 %, och omvänt (modifierad duration 0,25–0,50 i normalläget). Fonden använder följande tekniker för effektiv portföljförvaltning: Fonden kan utnyttja derivat för att generera extra avkastning och återköpsavtal för att effektivisera portföljförvaltningen.

den genomsnittliga utvecklingen på skuldförbindelsemarknaden i Sverige. Andelsvärdets utveckling kan avvika något från jämförelseindexets utveckling på grund av den aktiva portföljförvaltningen. Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker att placera i bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi och kolbrytning. Förvaltaren väljer också bort placeringar i bolag där mer än 50 % av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorin fossilt bränsle. Nordeas fonder placerar generellt inte i bolag involverade i tillverkning av vapen som är illegala enligt internationella överenskommelser, såsom antipersonella minor och klustervapen samt heller inte i bolag involverade i produktion eller utveckling av kärnvapenprogram. Fondens basvaluta är euro. På tillväxtandelarna (icke-utdelande andelsklass) utdelas ingen avkastning, utan alla intäkter återplaceras i fonden. Fonden eftersträvar att årligen utdela avkastning på avkastningsandelarna (utdelande andelsklass), till exempel kupongräntor som ackumulerats på fondens placeringsobjekt. Placeraren kan teckna och inlösa fondandelar varje bankdag (Finland) med vissa undantag. Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av 3–6 månader. Ytterligare information om fondens jämförelseindex, placeringsprocesser, placeringarnas kreditvärdighet finns i det officiella fondprospektet eller på www.nordea.se/fonder.

Fondens jämförelseindex är OMRX T-Bill-indexet. Indexet beskriver

Risk-avkastningsprofil ändå inte att placeringen är helt riskfri. Fondens risk-avkastningsprofil och kategori kan förändras. Det är inte möjligt att förutspå den kommande utvecklingen av fondens risk-avkastningsprofil och kategori utgående från historiska uppgifter om fondens kategori. Lägre risk Vanligen lägre avkastning

Högre risk Vanligen högre avkastning

Beakta att utvecklingen av värdet på fondandelen är förknippad med antingen låg, medelhög eller hög risk efter riskkategorin ovan: 1-2 > låg │ 3-4-5 > medelhög │ 6-7 > hög. Indikatorn visar hur stora svängningarna i fondens andelsvärde har varit under de senaste 5 åren. Om fonden har lanserats för mindre än 5 år sedan, beräknas riskkategorin utgående från utvecklingen av fondens jämförelseindex; i avsaknad av denna används andra objektiva utvärderingsgrunder. Den här fonden tillhör kategori 1. Den lägsta kategorin (1) innebär

Avkastningen på räntemarknaden påverkas av förändringarna i räntenivån. Denna ränterisk mäts med modifierad duration. Avkastningen på räntemarknaden påverkas dessutom av kreditrisken, dvs. osäkerheten om återbetalningsförmågan hos emittenterna av masslån. Kreditrisken återspeglas som förändringar i priset på ränteplaceringen då emittentens kreditbetyg eller de allmänna kreditriskpremierna ändras. Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn: • Likviditetsrisk: risken för att placeringarna i fonden inte kan omsättas i kontanter inom planerad tid eller till önskat pris. • Händelserisk: oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i penningvärdet eller politiska händelser.

1 (2)

Placeringsfond Nordea Institutionell Kortränta tillväxt; icke-utdelande andelsklass (SEK)

Basfakta för investerare

Avgifter/provisioner Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare. Årlig avgift baserar sig på förvaltningsavgiften och övriga kostnader, och inkluderar alla avgifter som tas ur fonden och den anges som en procentandel av fondvärdet.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Insättningsavgift (%)

0,00

Uttagsavgift (%)

0,00

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift avser kalenderåret 2015. Den kan variera något från år till år. Den omfattar inte: • Resultatbaserad avgift • Transaktionskostnader • Kostnader för utlåning/inlåning. Mer information om avgifter finns i fondens prospekt som du kan hämta på www.nordea.se/fonder.

0,15

Årlig avgift (%)

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift (%)

Ingen resultatbaserad avgift.

Tidigare resultat Fondandel

Fondens startdatum 25.4.2000. Andelsklassen har marknadsförts i Sverige sedan 2000.

Fondens jämförelseindex

6% 4,9 5%

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

4,3

4%

3,2

3% 1,9

3,4 2,7

2,5

2,3

2,2

1,6

2% 0,4

1%

1,2

0,8

1,5 0,9

0,3

1,1 0,5

0% -0,1 -0,3

-1% -2% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Diagrammet visar hur fondandelen och jämförelseindexet har utvecklats under de 10 senaste kalenderåren. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter eller skatt. Tidigare resultat är beräknat i SEK. Basvaluta EUR.

Praktisk information Fondbestämmelser, basfakta för investerare och övrigt informationsmaterial finns på www.nordea.se/fonder. Andelsvärdet publiceras också på www.nordea.se/fonder. Hemsida

www.nordea.se/fonder

Förvaringsinstitut

J.P. Morgan Europe Limited, Helsingforskontoret

Revisor

PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning

● Utöver de fondspecifika riskerna som nämns här, lönar det sig även att beakta de allmänna riskerna förknippade med fondplaceringar vilka beskrivs noggrannare i det officiella fondprospektet. ● Skattelagstiftningen i fondens hemstat kan påverka investerarens personliga skattesituation. ● Nordea Funds Ab kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av det officiella fondprospektet. ● Fondandelarna i andelsserierna (A/B/I/P/S/Y) indelas i avkastningsoch tillväxtandelar utgående från utdelning av avkastning. På tillväxtandelarna betalas ingen avkastning, utan alla intäkter placeras i fonden för att öka värdet på tillväxtandelarna. På avkastningsandelarna betalas avkastning årligen. Detta faktablad omfattar både tillväxtoch avkastningsandelar.

● Nordea Funds Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen i Finland. ● Fondens gällande stadgar har fastställts 13.4.2016 i Finland, och de gäller fr.o.m. 6.7.2016. ● Dessa basfakta för investerare gäller per den 6.7.2016.

2 (2)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF