Begrippen hoofdstuk 3: `De Koude Oorlog` paragraaf 1

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Internationale betrekkingen
Share Embed Donate


Short Description

Download Begrippen hoofdstuk 3: `De Koude Oorlog` paragraaf 1...

Description

Begrippen hoofdstuk 3: ‘De Koude Oorlog’ paragraaf 1 en 2 Paragraaf 1 Veiligheidsraad

Algemene vergadering Secretaris-Generaal Internationale Hof van Justitie

Economische en Sociale Raad

UNHCR UNICEF

UNESCO

ILO

FAO

WHO IMF

IBRD

GATT

Atlantische Handvest

Bestuursorgaan van de VN, bestaande uit 5 permanente leden en tien leden die om de twee jaar door de Algemene Vergadering gekozen worden. De raad heeft tot taak het handhaven van de vrede en veiligheid in de wereld. Eén van de hooforganen van de VN, alle leden hebben hierin zitting. Hoogste ambtenaar van de VN. Heeft de dagelijkse leiding Eén van de hoofdorganen van de VN. Het Hof behandelt rechtszaken die door de staten worden voorgelegd. Het Hof zetelt in Den Haag. Eén van de hoofdorganen van de VN, zet zich in voor meer welvaart, een betere gezondheid en meer samenwerking op de gebieden van onderwijs, kunst en opvoeding. Wereldvluchtelingenorganisatie van de VN Organisatie van de VN die zich inzet voor kinderen, vooral in ontwikkelingslanden en in landen waar oorlog wordt gevoerd. Organisatie van de VN die zich vooral bezighoudt met de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van onderwijs. (Internationale Arbeidsorganisatie) Organisatie van de VN die streeft naar betere arbeidsverhoudingen in de wereld. VN-organisatie die de voedselproductie in de wereld wil verbeteren en de landbouwproducten beter wil verdelen. Organisatie van de VN die ziekten bestrijdt en de gezondheidszorg in de wereld wil verbeteren (Internationaal Monetair Fonds) Organisatie van de VN die de financiële samenwerking regelt tussen de lidstaten met het doel hun welvaart te verhogen. (Internationale Vank voor Herstel en Ontwikkeling) ook wereldbank genoemd; deze organisatie van de VN verstrekt leningen vooral aan ontwikkelingslanden, om de welvaart in de wereld te verhogen. (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) Organisatie van de VN die de internationale handel bevordert door het wegnemen van handelsbelemmeringen. Verklaring, tijdens de WOII getekend door de geallieerde leiders, waarin ze zeiden naar een

VN

betere wereld te streven, waarin alle staten democratisch zouden zijn. Verenigde naties, organisatie van alle landen in de wereld, sinds 1945. Streeft naar het handhaven van de vrede in de wereld en naar het samenwerken bij het oplossen van problemen.

Paragraaf 2 BRD

Deelstaten Bondsdag Bondskanselier Bondspresident Bondsregering DDR

Wirtschaftswunder

Bondsrepubliek Duitsland. Duitse staat, in 1949 gesticht op het grondbezit van de voormalige Engelse, Amerikaanse en Frans bezittingszones, waaraan in 1990 de DDR werd toegevoegd. Delen van de BRD met een eigen parlement en regering, en op bepaalde terreinen zelfbestuur. Volksvertegenwoordiging van de BRD Minister-president van de BRD Staatshoofd van de BRD Regering van Duitsland, bestaande uit de bondskanselier en de bondsministers Duitse Democratie Republiek, ook OostDuitsland genoemd. Opgericht in 1949. In 1990 samengevoegd met de BRD Periode van economische bloei in WestDuitsland na de Tweede Wereldoorlog.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF