belastingsreglement leegstand en verkrotting

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download belastingsreglement leegstand en verkrotting...

Description

Gemeentebestuur van As Dorpsstraat 1 bus 1 3665 AS T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01 [email protected] www.as.be

BELASTINGREGLEMENT OP HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING VAN RECLAMEBLADEN - AANSLAGJAAR 2017 Art. 1

Art. 2

Art. 3 -

-

Art. 4

Er wordt voor het aanslagjaar 2016 ten voordele van de gemeente een belasting gevestigd op de bedeling aan huis van publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, alsook van catalogi en kranten welke publiciteit bevatten met handelskarakter, wanneer die drukwerken niet geadresseerd zijn. De verordening bedoeld uitsluitend de bedeling die kosteloos is voor de bestemmeling. De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer deze uitgever geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig artikel 5 of niet gekend is, of indien hij in staat van onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de reclame gevoerd wordt. De belasting wordt per verspreiding ongeachte het aantal en de grootte van het exemplaar vastgesteld op: 100 euro per verspreiding indien er aangifte gedaan werd voor of maximaal 14 kalenderdagen na de effectieve verspreiding op het grondgebied van de gemeente As (As + Niel bij As); 150 euro per verspreiding indien er geen of een laattijdige aangifte werd gedaan; Van de belasting zijn vrijgesteld: - de publiciteitsbladen uitgegeven door openbare diensten en onderwijsinstellingen; - de publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, culturele of sportieve aard en waaruit de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen; - elke verspreiding van drukwerken met een totaal maximum papieroppervlakte per verspreid exemplaar van 623,7 cm² (enkelzijdige A4).

Art. 5

1) De belastingplichtige is gehouden ten laatste 14 kalenderdagen na de verspreiding aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 2) Voor de periodieke verspreiding moet de aangifte, mits voorafgaandelijke verwittiging van de bevoegde administratie, ten laatste 14 kalenderdagen na de eerste verspreiding aan het gemeentebestuur worden overgemaakt. De aangifte - zowel deze bedoeld onder punt 1) als deze onder punt 2) - dient alle inlichtingen te bevatten nodig voor het vestigen van de aanslag. Van ieder verspreid drukwerk of gelijkgesteld product dient bij de aangifte een specimen gevoegd te worden.

Art. 6

Bij gebrek aan tijdige aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd mits inachtneming van de in artikel 6 van de wet van 24 december 1996 voorziene bepalingen. Ingeval de aangifte niet binnen de voorziene periode wordt meegedeeld wordt de belasting berekend op basis van het hieronder vermelde forfaitair namelijk: 150 euro ongeacht de grootte en het aantal verspreidde exemplaren. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt bij een eerste ontduiking verhoogd met 1/4de van het ontdoken recht en vanaf een tweede en volgende ontduiking binnen hetzelfde belastingjaar met 1/2 van het ontdoken recht. De ambtshalve gevestigde belastingen worden ingekohierd samen met het verhoogde recht.

Art. 7

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde personeelsleden die bevoegd zijn om een controle of onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van het belastingreglement. De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Art. 8

Wanneer de kohierbelasting niet betaald is binnen de gestelde termijn (twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet) worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

Art. 9

De belastingkohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de ontvanger/financieel beheerder die onverwijld zorgt voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtigen. Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift. Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van onderhavig reglement.

Art. 10 De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Het bezwaar kan ook worden ingediend via e-mail op het emailadres dat vermeld is op het aanslagbiljet, binnen de termijn zoals hierboven bepaald. Het college van burgemeester en schepenen of een personeelslid dat door het college van burgemeester en schepenen speciaal daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd. Art. 11 In toepassing van artikel 253 § 1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt een kopie van deze beslissing voor algemeen bestuurlijk toezicht aan de provinciegouverneur verzonden.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF