Beleidsplan 2017 – 2019

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Politicologie, Public Administration
Share Embed Donate


Short Description

Download Beleidsplan 2017 – 2019...

Description

Stichting Tiny House Nederland

Beleidsplan 2017 – 2019

Inhoudsopgave

Achtergrond

Inleiding 1.1 oprichting 1.2 rechtspersoon in het publieke domein 1.3 missie 1.4 visie Strategisch beleid 2.1 doel 2.2 activiteitenplan 2.3 instrumentarium

Communicatie 3.1 kanalen 3.2 communicatieplan

Organisatie 4.1 Bestuur 4.2 Werkgroepen 4.3 Bestuurdersbeloning / -vergoeding 4.4 Fondsenwerving; verkrijging van middelen 4.5 Beheer en besteding van vermogen 4.6 Zeggenschap 4.7 Administratie 4.8 ANBI

Achtergrond Maatschappelijke, economische, ecologische- maar ook demografische ontwikkelingen nodigen uit tot onder meer herijking van het begrip ‘wonen’. De afgelopen decennia zijn we, al dan niet bewust, meer alleen of in kleinere samenleefverbanden gaan wonen; heeft de arbeidsmarkt een gedaantewisseling ondergaan; is er een bescheiden aanzet gemaakt tot verduurzaming van de samenleving en heeft ‘de stad’ een nog dominantere rol ingenomen dan hij al had ten opzichte van het landelijk gebied. Maar op een karakter- (van ‘huur’ naar ‘koop’) en onderhuidse verandering na (isolatie; technologie), is de gemiddelde woning echter niet noemenswaardig anders geworden. Nauwelijks duurzamer, wel duurder. En er wonen relatief minder mensen in. De kosten van ‘wonen’ en de omvang van de woningvoorraad, lijken te veroorzaken dat jongeren langer bij hun moeder, vader of beide blijven wonen; dat huurders alleen verhuizen als de huurwoning voor een koopwoning wordt verruild; dat woonlasten procentueel in steeds hogere mate deel uit zijn gaan maken van het besteedbaar inkomen, en dat het kunnen beschikken over zelfstandige woonruimte bepaald geen vanzelfsprekendheid is. Dat oogt op zijn minst toch wat in tegenspraak met de in de afgelopen decennia gegroeide prominente nadruk op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het individu. En met het toenemende bewustzijn over de noodzaak van anders omgaan met de leefomgeving in het kader van uitputting van de aarde en de daarmee samenhangende klimaatverandering. Dat kan anders. Beter. Tiny Housing bijvoorbeeld, zou een denkbaar alternatief kunnen zijn. Lang niet voor iedereen; maar toch… Tiny Housing vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Een idee van enkelingen: Dee Williams en Jay Shafer, dat sinds de orkaan Katrina (2005) en na het ontstaan van de huizencrisis (2008) omarmd is door een nog altijd toenemend aantal geestverwanten. En dat ontaardt is in wat de de ‘Tiny House Movement’ is gaan heten. Die beweging heeft inmiddels dankzij het pionierswerk van onder anderen Marjolein Jonker ook in Nederland voet aan de grond gekregen. Tiny housing is het antwoord op de vraag: “hoe kan ik een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk zettend, alleen de echt nodige spullen bezittend en met zorg voor mijn leefomgeving, toch comfortabel wonen en (samen-) leven?” Want een Tiny House is een grondgebonden ‘duurzaam’ gebouwd huis met een heel bescheiden woonoppervlak (tot maximaal 50 m2), dat uitnodigt tot bewust en ecologisch verantwoord leven. En is daardoor in principe dus voor iedereen die dat wil ook met een bescheiden budget bereikbaar.

Tiny House Nederland is een belichaming van deze Tiny House Movement en in dit beleidsdocument worden het doel, de visie, de werkwijze en het karakter van deze in Nederland in stichtingsvorm gegoten beweging uiteen gezet.

INLEIDING 1.1 Oprichting Na zorgvuldige voorbereidingen door Marjolein Jonker, Koen Derksen, Monique van Orden en Marcel Hoekstra, werd op 9 november 2016 de Stichting Tiny House Nederland opgericht bij Notariskantoor Zuijdgeest in Delft.

(oprichtster Marjolein Jonker tekent de oprichtingsakte)

De kosten voor de oprichting zijn uit de opbrengsten van een op touw gezette crowdfundingactie voldaan. Nu THN een stichting en formele rechtspersoon is, krijgt de rol van gesprekspartner vanuit de Tiny House Movement voor instanties en overheden ook een formeel karakter bij het realiseren van de missie en doelstellingen van THN.

1.2 Rechtspersoon in het publieke domein

IBAN: NL55 TRIO 0338 4962 62 ANBI-status: aangevraagd mei 2017

1.3 Missie Mogelijk maken dat mensen in Nederland klein en duurzaam kunnen wonen.

1.4 Visie De Stichting Tiny House Nederland is een samenwerkingsverband dat Tiny Housing als woonen leefvorm omarmt en in Nederland voor het voetlicht wil brengen. Dit, zonder winstoogmerk, maar wel door samen te werken, leren, doen, delen en uitvinden; kortom door het op basis van ‘open source’ delen van informatie, kennis en kunde. De tijd van economische groei is gedoemd te eindigen; de daarop gestoelde manier van leven is o.i. niet langer houdbaar. We worden gestimuleerd meer te consumeren en om steeds grotere en duurdere spullen en huizen te kopen. Maar om dat te kunnen doen moeten we steeds harder werken en hebben we steeds minder vrije tijd en tijd voor elkaar. De vragen ‘Wat hebben we nu eigenlijk echt nodig om fijn te kunnen leven?’en ‘Waar hebben we echt genoeg aan?’ verdienen o.i. doordachte antwoorden. Een Tiny House kan een ideale basis zijn voor het leiden van een bewuster en duurzamer leven. Door het leven in een Tiny House ontdek je wat je echt nodig hebt, wat je echt gelukkig maakt. En het stimuleert je om bewuster om te gaan met het water, energie, voedsel en met de leefomgeving in het algemeen. En daar staan tijd, vrijheid en wellicht ook geluk als opbrengst tegenover. We zijn ons er overigens van bewust dat een Tiny House niet per definitie voor iedereen een verkieslijke woon- en leefoplossing is. Wel menen wij dat aandacht voor Tiny Housing

mensen aan het denken kan zetten en zou kunnen inspireren tot het leiden van een duurzamer bestaan.

Strategisch Beleid 2.1 Doel Doel van de Stichting Tiny House Nederland is om voor wie dat wil de mogelijkheid te scheppen om in Nederland klein en duurzaam te kunnen wonen, alsook het realiseren van een juridische grondslag daarvoor in het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving. De Stichting Tiny House Nederland beoogt dit te bereiken door:              

kennis te delen; het maken en bijhouden van een website (www. Tinyhousenederland.nl); het (laten) schrijven van blogs op de website van Tiny House Nederland; het onderhouden van een demografische tiny-housing-database; campagne te voeren via beschikbare social media (facebook; twitter; youtube); het beantwoorden van al dan niet op de website gestelde vragen via e-mail; het faciliteren van een forum (vragen / antwoorden / kennispagina); het verzorgen van presentaties; het verstrekken en verzamelen van informatie over de nieuwe trends met betrekking tot duurzaam wonen en leven op bijvoorbeeld beurzen; mensen te verbinden en netwerken te vormen; het organiseren van evenementen en meetings; intermediairschap; randvoorwaarden en draagvlak te creëren door nieuwe projecten te initiëren en adviezen te geven; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.2 Activiteitenplan - (door-) ontwikkeling van de website van Tiny House Nederland - het onderhouden en uitbreiden van het platform voor de landelijke community ten behoeve van kennisdeling, verbinding en het stimuleren van samenwerkingsverbanden - actieve promotie van Tiny Housing in Nederland (lobby, voorlichtingsactiviteiten, promotiecampagnes, media-optredens, inspraak, sociale media) - overzicht houden over de landelijke ontwikkelingen en activiteiten in de movement en deze informatie via de website toegankelijk maken - ontwikkeling en ontwerp van pr-materiaal: banners, flyers, folders, voorlichtingsbrochures - verzorgen van een twee-maandelijkse nieuwsbrief

- structurele blogging op de eigen website en op externe podia en fora - ontwikkeling en verzorging van seminars voor (beleidsmakers van) overheden en woningbouwcorporaties - kanaliseren van kennisoverdracht voor lokale overheden op het gebied van wet- en regelgeving en casuïstiek (gelijkwaardigheidsbeginsel) - organisatie van een (jaarlijkse) Tiny House Nederland Jamboree - ondersteuning bij de realisatie van de Bouwexpo in Almere - participatie in de Expo Tiny Housing in Den Helder (start 3e kwartaal 2017) - ondersteuning van lokale initiatieven en werkgroepen die realisatie van locatie voor tiny house-bewoning beogen. - vrijwilligers coördinatie - opstarten en begeleiden van landelijke werkgroepen

2.3 Instrumentarium - website - sociale media - radio & tv (op uitnodiging; medewerking verlenen aan documentaires en nieuwsitems) - eigen film- en beeldproducties - netwerken (onderhoud en uitbreiding) - benadering van politieke partijen (lokale fracties) om tiny housing in idee- en beeldvorming over de onderwerpen wonen en leefomgeving te betrekken en aan te zetten tot het expliciet doen plaatsen van het onderwerp op de lokale woonagenda - benadering van en lobby bij landelijke politieke fracties - benadering van en lobby bij woningcorporaties, woonbond, VEH en deelname aan samenwerkingsverbanden op het gebied van wonen en duurzaamheidsinitiatieven - vertegenwoordiging van de Nederlandse Tiny House Movement in het buitenland - Tiny House Nederland Jamboree - organisatie van en vertegenwoordiging tijdens meet-ups

Communicatie 3.1 Kanalen Website: www.tinyhousenederland.nl Facebook: https://www.facebook.com/tinyhousenederland Mail: [email protected]

3.2 Communicatieplan - actieve en gecoördineerde gebruikmaking van sociale media - verzorging en verspreiding van een twee-maandelijkse nieuwsbrief voor en aan via de website en facebook daarop geabonneerden - doorlopende inventarisatie en het in kaart brengen en houden van initiatieven en effectieve realisatie op het gebied van tiny housing en fungeren als verbinder en indien gewenst ondersteuner van die initiatieven - vormen en onderhouden van een netwerk van aan tiny housing gerelateerde partijen: geïnteresseerden, belanghebbenden, overheden, politieke- en belangenorganisaties, architecten, ontwerpers, bouwers; innovatieven en bewoners - samenwerking zoeken met partner-organisaties op het terrein van wonen, duurzaamheid en samenlevingsvergroening: Stroom; Platform 31; Bouwexpo Almere, etc. en vertegenwoordigd zijn op themageoriënteerde beurzen, -symposia en -platforms - verzorgen van blogs en podium bieden voor bloggers op de website van Tiny House Nederland - optreden in de media en verlenen van medewerking aan media die aandacht willen schenken aan het thema Tiny Housing - geven van interviews.

Organisatie De Stichting Tiny House Nederland is opgericht op 9 november 2016.

4.1 Bestuur Het Bestuur van de Stichting wordt gevormd door: -

Voorzitter Koen Derksen, Chestertonlaan 213 1102 XX Amsterdam Zuidoost; Secretaris Monique van Orden, Van der Wijkplein 17c 1865 AN Bergen aan Zee; Penningmeester Marcel Hoekstra, Uijlenbroeklaan 29 7006 PL Doetinchem.

Werkzaam (vrijwillig) voor de Stichting is: -

Projectcoördinator Marjolein Jonker.

4.2 Werkgroepen - 4.2.1 Wet- en regelgeving Onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van de Omgevingswet, het Bouwbesluit en overige wet-en regelgeving op het gebied van milieu en infrastructuur; initieert strategie, plannen en activiteiten om tiny housing op de bestaande kaders toe te snijden en waar nodig en mogelijk op aanpassing en bijstelling van de kaders, c.q. op mogelijkheid tot afwijking van de kaders en reguliere acceptatie daarvan (gelijkwaardigheidsbeginsel). Werkgroepvoorzitter Dennis van Thiel. - 4.2.2 Verzekering & financiering Onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van bestaande regelingen voor financiering en verzekering van tiny houses; initieert strategie, plannen en activiteiten om voor tiny houses vergelijkbare mogelijkheden en producten te scheppen en doen ontwikkelen als thans bestaand voor wel al reguliere woonvormen. Werkgroepvoorzitter Jan Willem van der Male.

4.3 Bestuurdersbeloning / -vergoeding De Bestuurders van de Stichting Tiny House Nederland ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Declaratie van eventuele gemaakte reiskosten geschiedt op basis van de kosten voor Openbaar Vervoer, tweede klasse. Wanneer op grond van noodzakelijkheid gebruik gemaakt wordt van eigen vervoer, worden reiskosten vergoedt tegen maximaal EUR 0,19 per

kilometer (of minder indien en zodra de fiscale regelgeving op het gebied van reiskostenvergoeding naar beneden wordt bijgesteld).

4.4 Fondsenwerving; verkrijging van middelen De Stichting Tiny House Nederland heeft geen winstoogmerk. Ter financiering van het werk en de activiteiten van de stichting om diens missie en doel te bereiken, wordt: - crowdfundingsactie ondernomen - subsidie aangevraagd - aanspraak gemaakt op bijdragen uit fondsen - actief geworven naar donatie en legaat - bijdrage verlangd van organisaties en overheden voor door Tiny House Nederland verrichte advies- en projectwerkzaamheden.

4.5 Beheer en besteding van vermogen Stichting Tiny House Nederland streeft geen vermogensopbouw na. Alle geldelijke middelen die ter beschikking staan en komen van Tiny House Nederland zullen worden aangewend ter realisatie van missie en doel van de stichting. de individuele bestuursleden van de Stichting Tiny House Nederland zijn niet gerechtigd om over het vermogen van de stichting te beschikken als ware het eigen vermogen van de individuele bestuursleden. Doordat Tiny House Nederland bestuurd wordt door 3 afzonderlijke personen als bestuurslid wordt het zogenaamde beschikkingsmachtcriterium geborgd. Vermogen dat eventueel resteert na volledige realisatie van missie en doel van de Stichting Tiny House Nederland zal in geval van opheffing van de stichting ten bate komen van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een vergelijkbaar doel als dat van de Stichting Tiny House Nederland.

4.6 Zeggenschap Het Bestuur vergadert in principe wekelijks. De vergaderingen worden geleid door de Voorzitter van Tiny House Nederland en genotuleerd door de Secretaris van de stichting. Besluiten worden door het Bestuur in voltallige aanwezigheid genomen. Elk afzonderlijk bestuurslid heeft 1 stem.

4.7 Administratie De penningmeester van de Stichting Tiny House Nederland is verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële verslaglegging van de stichting. De financiële positie is een vast terugkerend agendapunt op de wekelijkse bestuursvergadering. In de statuten van de Stichting Tiny House Nederland is vastgelegd dat: - het boekjaar van de Stichting samenvalt met het kalenderjaar - het Bestuur verplicht is zodanig administratie te voeren dat te allen tijde de rechten en plichten van de Stichting kenbaar zijn - het Bestuur verplicht is binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en staat van baten en lasten op te laten maken door de Penningmeester en deze vast te stellen; dit ter decharge van de Penningmeester, alsook om alle relevante administratie gedurende zeven jaar te bewaren.

4.8 ANBI Het Bestuur van de Stichting Tiny House Nederland heeft in mei 2017 een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om erkend te worden als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF