Beschrijving 5 educatieve programma`s

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Elektrotechniek, Microelectronics
Share Embed Donate


Short Description

Download Beschrijving 5 educatieve programma`s...

Description

Beschrijving 5 educatieve programma’s Op scholen worden op de computer verschillende programma’s gebruikt. De lijst met programma’s die op Basisschool Jacinta wordt gebruikt is hier te vinden. Voor de beschrijving van 5 educatieve programma’s heb ik gekozen voor 5 programma’s die regelmatig op B.s. Jacinta worden gebruikt, nl:  Schoolpakket Rekensom  Taaljournaal Spelling  Wis en Reken  Junior Bosatlas  Flits Schoolpakket Rekensom Korte omschrijving RekenSOM bestaat uit 11 losse modules, opgenomen in één menuscherm, vanwaar u één van de losse modules kunt opstarten. De belangrijkste hoofdbewerkingen op het gebied van rekenen komen in dit programma aan bod. Een module is in principe een compleet softwareprogramma, maar door de vormgeving vormen de elf modules samen het grote programma RekenSOM. RekenSOM staat voor Reken Software Op Maat.

Doelgroep Groep / leeftijd: NL: groep 3 t/m 8. Leeftijd: 6 t/m 11 jaar. Individuele leerkracht / team: Individueel te gebruiken, maar alle modules tezamen invoeren is aan te bevelen. Remediërend: Te gebruiken in een remediërende context. De leerinhoud is opgedeeld in kleine stapjes. Het is mogelijk om de moeilijkheidsgraad in te stellen, zodat de oefening aansluit bij het niveau van de leerling. Inhoudelijke aspecten Kerndoelen Leergebied: rekenen/wiskunde. Domein: vaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), hoofdrekenen. Doel van het programma: Het extra oefenen van sommen die in de methode behandeld zijn. Aansluiting bij methode: Rekensom kan worden ingezet bij elke rekenmethode.

Leermodel: Oefenprogramma. Opbouw van het programma: De belangrijkste hoofdbewerkingen op het gebied van rekenen komen in dit programma aan bod. U kunt vanuit het centrale menu alle modules opstarten. Een module is in feite een compleet programma. Er zitten altijd vijf instelbare rekenopdrachten in en er kan een rekenblad afgedrukt worden. Feedback: Visuele en ook beperkt auditieve feedback. Schermindeling en navigatie zijn duidelijk. Inhoudelijke differentiatie: Het is mogelijk om een aantal niveaus bij de sommen in te stellen. Instelmogelijkheden: De onderdelen zijn instelbaar op niveau en moeilijkheidsgraad. COO/CBO aspecten

Technische aspecten Eisen aan de configuratie: Besturingssysteem server: Windows 98, ME, NT 4 (met SP6), 2000 (alle versies), XP (alle versies). Of een ander besturingssysteem: Linux of Novell. Hardware server:  Minimaal Pentium 166-MHz (of hoger) processor;  Minimaal 32 megabytes (MB) RAM (64 of meer is aanbevolen), afhankelijk van uw besturingssysteem;  cd-romspeler. Besturingssysteem client: Windows 98, ME, NT 4 (met SP6), 2000 (alle versies), XP (alle versies). Het maakt bij de client niet uit of u werkt met een Windows, Novell of Linux server. Hardware client:  Minimaal een Pentium 133-MHz (of hoger) processor;  Minimaal 32 megabytes (MB) RAM, afhankelijk van uw besturingssysteem;  cd-romspeler. Installatie: Via een setup programma. Netwerkgeschikt. Bediening: Muis en toetsenbord. Werkt samen met motorische MS Toegankelijkheidsopties.

Zakelijke gegevens Prijs: € 175,- alle modules Rekensom; € 299,- schoolabonnement voor alle pakketten; € 75,- update schoolabonnement voor alle pakketten. Onderdelen van het pakket: CD-ROM. Eenmalig een bewaarmap met handleidingen. Versienummer: Versie: cd schoolpakket nr. 8. ISBN: Updates / abonnement: Update op webpagina uitgever. http://www.ambrasoft.nl/school/help/s_help_updates.htm Geregistreerde gebruikers krijgen een cd-rom met de nieuwe versies. Gebruikerservaringen

Uitgever Uitgever: Internet: E-mail:

Ambrasoft http://www.ambrasoft.nl [email protected]

Taaljournaal Spelling Korte omschrijving Taaljournaal - Spelling is een softwareprogramma behorend bij de gelijknamige taalmethode voor groep 4 t/m 8 van de basisschool. De methode bestaat uit twee leergangen:  

Taaljournaal Taal; Taaljournaal Spelling.

In de kopieerbladen van de methode is een eenvoudig leerlingvolgsysteem opgenomen voor zowel Taal als Spelling. Dit computerprogramma vervangt deze papieren versie en is ontwikkeld voor de remediëring van de diverse spellingscategorieën. Doelgroep Onderwijs / thuismarkt: Basisonderwijs. Groep / leerjaar / leeftijd: Groep 4 t/m 8 van de basisschool. Individuele leerkracht / team: Individueel in te voeren, maar bij voorkeur in alle leerjaren waarvoor het programma beschikbaar is. Remediërend: Taaljournaal Spelling heeft een speciaal computerprogramma voor de remediëring van de diverse spellingcategorieën en voor toetsing. U kunt het programma inzetten in plaats van de kopieerbladen waarmee de spelling in elke vierde week wordt geremedieerd. Ook de toets aan het eind van week 3 kunt u met het computerprogramma laten maken. De remediëringsstof wordt op een speelse en gevarieerde manier aangeboden, waardoor de aandacht van het kind geruime tijd wordt vastgehouden. Inhoudelijke aspecten Kerndoelen Leergebied: Nederlandse taal. Domein: taalbeschouwing (spelling). Doel van het programma: Het doel van het programma omhelst het op een interactieve manier aanleren van bepaalde spellingsproblemen, die aangeboden worden door de gelijknamige taalmethode. Aansluiting bij methode: Methodegebonden. De methode Taaljournaal is een methode voor groep 4 t/m 8, met drie onderdelen die nauw met elkaar samenhangen, maar ook los van elkaar gebruikt kunnen worden:  Taal;  Spelling;Woordenschat.

Leermodel: Het spellingsonderwijs met Taaljournaal is met name procesgericht, waarbij de nadruk gelegd wordt op het ontwikkelen van probleemoplossend gedrag bij de leerlingen. Veel aandacht wordt besteed aan het herkennen van de moeilijke delen in een woord. Opbouw van het programma: Wanneer u ervoor kiest om het toetsdictee op de computer te laten maken, krijgt het kind na afloop een overzicht van wat goed en wat fout was. Het computerprogramma analyseert de prestaties van het kind en geeft aan voor welke categorieën het remediëringsoefeningen moet maken. In de vierde week biedt het programma hiervoor speciale remediëringsoefeningen aan. Wanneer een kind daarbij een woord verkeerd intikt, geeft het computerprogramma automatisch uitgebreide hulp, specifiek gericht op de spelfout. Het programma houdt van elk kind de resultaten van de toetsen en de vorderingen bij de remediëringsoefeningen bij. Bovendien krijgt u een overzicht van de resultaten van de hele groep.

Feedback: Op basis van de spellingfouten die worden gemaakt, biedt het programma automatisch de juiste hulp. Een kind kan ook zelf om didactische hulp van het programma vragen. Het programma geeft feedback op woordniveau. Inhoudelijke differentiatie: Het programma analyseert de prestaties van het kind en geeft aan voor welke categorieën het kind remediëringsoefeningen moet maken. Instelmogelijkheden: De toetsresultaten kunnen gemakkelijk worden ingelezen in het digitale methoderegistratiesysteem. In het speciale leerkrachtgedeelte kan de hij/zij voor de kinderen die de toets op papier hebben gemaakt de gewenste remediëringsoefeningen instellen. COO/CBO aspecten

Technische aspecten Eisen aan de configuratie: Besturingssysteem: Windows 95 en hoger. Internet Explorer 5.5 of hoger. Hardware:    

Pentium 200 MHz of hoger; minimaal 32 Mb; cd-speler 4x; geluidskaart.

Informatiedrager(s): Cd-rom. Installatie: Via een installatieprogramma. Bediening: Muis en toetsenbord. Gebruikerservaringen

Uitgever Uitgever: Internet: E-mail:

Malmberg http://www.malmberg.nl [email protected]

Wis en Reken Korte omschrijving Wis en Reken - rekenen tot 100 (Euro-editie) is een onderdeel van de reken- en wiskundemethode Wis en Reken van uitgeverij Bekadidact. Het is een methode die ontwikkeld is volgens de nieuwste didactische inzichten. Dit is ook terug te zien in de de software, waarin zaken als een uitgebreide getalsverkenning, schatten, goudbord, lege getallenlijn en toepassingssituaties een belangrijke rol spelen. Het softwareprogramma sluit nauw aan bij hetgeen in de methode in groep 4 gedaan wordt met het rekenen tot 100. Elke module van de software hoort bij een bepaalde fase in groep 4. Dit betekent ook dat de software het hele jaar door gebruikt kan worden. Leerlingen kunnen met diverse oefen- en spelsituaties werken die betrekking hebben op het rekenen tot 100. Bij dit programma werken leerlingen in tweetallen (samentaken) achter de computer. Ook biedt het programma de mogelijkheid om waar nodig kinderen een taak alleen uit te laten voeren (alleentaak) . De leerkracht heeft diverse instelmogelijkheden ter beschikking.

Doelgroep Onderwijs / thuismarkt: Zowel bruikbaar in basis- als speciaal onderwijs. Deze software is ook bruikbaar voor slechtziende leerlingen die geen gebruik maken van een vergrotingsprogramma. Zie voor diepere testinformatie http://www.softwareinzicht.nl/?id=55 Groep / leeftijd: Het programma is gemaakt bij de leerstof die doorgaans in groep 4 wordt behandeld. Het is ook bedoeld als remediërend materiaal en daardoor niet aan leeftijdsgrenzen gebonden. Individuele leerkracht / team: Het kan door één leerkracht gebruikt worden, daar het geïntegreerd is met de leerstof van groep 4.

Remediërend: Eén van de doelstellingen van het materiaal is de inzetbaarheid in de remediëring. Inhoudelijke aspecten Kerndoelen Leergebied: rekenen / wiskunde. Domein: vaardigheden, hoofdrekenen. Rekenen en wiskunde, rekenen tot 100 (getalverkenning, plaatsen van getallen op de getallenlijn, schattend rekenen, optellen en aftrekken tot 100, werken met de lege getallenlijn). Doel van het programma: Het programma oefent essentiële rekenvaardigheden. Het is bedoeld voor het voorkomen en remediëren van leerproblemen. Aansluiting bij methode: Het programma maakt deel uit van het de methode Wis en Reken. Scholen die met een andere methode werken kunnen het programma wel gebruiken. Voorwaarde is wel dat de handleiding zeer zorgvuldig bekeken en gebruikt wordt. Leermodel: Wis en Reken is een methode voor realistisch reken- en wiskundeonderwijs. Ook het computerprogramma gaat uit van realistisch rekenen. Dit betekent dat er gewerkt wordt vanuit contexten, ruimte is voor verschillende oplossingsmanieren, door het werken in tweetallen, interactie mogelijk is tussen de kinderen tijdens het werken met de computer en tijd en mogelijkheid biedt voor reflectie. Opbouw van het programma: Het programma bestaat uit 7 modules en bestrijkt de leerlijn van het rekenen tot 100. Elke module bestaat uit één of meer onderdelen, die op twee verschillende niveaus kunnen worden uitgevoerd. Schateiland: Op een aantal stappen van een rots wil Zilt de zeerover een schat opgraven. De software laat het aantal stappen zien. De leerlingen klikken op de plek waar zij denken dat de schat ligt. Zo ontdekken en oefen zij de plaats van getallen op de getallenlijn. Schattenbaai: Onder water liggen vijf geldkisten. Er zijn twee schepen en een getallenwiel. Op het getallenwiel stellen de leerlingen een getal van eenheden en tientallen samen. De schepen varen naar de plek van het getal. Als de geldkist er ligt, wordt die opgetakeld. Een oefening in schatten en ontwikkelen van getalgevoel. Goudbord: De leerlingen kiezen een som en rekenen deze uit. Ze kunnen de oplossing vinden door gebruik te maken van het goudbord. De oefeningen geven betekenis aan getallen en aan optellen en aftrekken tot 100. Getallenlijn: Oefenen in optellen en aftrekken tot 100 met behulp van sprongen op de getallenlijn. Op deze manier kunnen de kinderen zelf bepalen via welke tussenstappen ze tot het antwoord komen. Al doende worden de oplossingsmanieren steeds efficiënter. Dierenwinkel: De leerlingen krijgen ieder een geldbedrag waarmee ze fragmenten van dieren kunnen kopen. Met deze fragmenten kunnen ze gekke fantasiedieren maken. Hoe slimmer ze rekenen hoe leuker de dieren worden. Doratië: De kinderen zijn lakeien van de koning. Op hun paarden rijden ze door Doratië om geld teinnen of uit te betalen. Er moet heel wat gerekend worden. Als hulpmiddel kunnen ze het Goudbord of de Getallenlijn op het scherm laten verschijnen. Bouwmeester: De leerlingen hebben een buidel met euro’s en kopen onderdelen van huizen. Wie bouwt de meeste huizen, door handig te rekenen en handig in te kopen? Het Goudbord en de Getallenlijn kunnen als steun worden opgeroepen.

Feedback: Een leerling mag zoveel pogingen doe als nodig zijn voor het antwoord. Bij een fout wordt dit aangegeven. Bij een aantal onderdelen kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen die in een eerdere module aan bod zijn geweest. Bij een aantal modules krijgen de kinderen aan het eind van de oefening de mogelijkheid oplossingsmanieren te bekijken en te beluisteren, waar ze hun eigen oplossingsstrategie mee kunnen vergelijken. Inhoudelijke differentiatie: Cognitief niveau is instelbaar. De leerling kan ook de moeilijkheidsgraad van bepaalde oefeningen instellen. Instelmogelijkheden: In het leerkrachtgedeelte zijn diverse instelmogelijkheden:       

regelen welke taken leerlingen (per tweetal of alleen) mogen maken; tweetallen samenstellen; volgorde aangeven waarin de taken gemaakt worden; globale resultaten; gedetailleerde resultaten; oefentijd instellen; vrije keuze, waarbij de leerlingen zelf mogen kiezen met welke module ze gaan werken.

COO/CBO aspecten

Technische aspecten Eisen aan de configuratie: Besturingssysteem: Windows 3.1 of hoger.

Hardware:  computer met minimaal een 80468 processor;  minimaal 4 Mb intern geheugen (aanbevolen 8 mb);  256 kleuren videokaart;  geluidskaart;  cd-romspeler;  muis. Installatie: Het programma wordt deels op de harde schijf geïnstalleerd, waarna de cd-rom gebruikt moet worden om met het programma te kunnen werken Bediening: Het leerlingengedeelte kan volledig met de muis bediend worden. De leerling hoeft niet te slepen of te dubbelklikken. De leerkracht maakt bij het leerkrachtengedeelte gebruik van het toetsenbord. Zakelijke gegevens Prijs: € 74,10 Onderdelen van het pakket: Cd-rom met handleiding. Versienummer: ISBN: 90 262 2609 8 Gebruikerservaringen

Uitgever Uitgever Internet: E-mail:

Bekadidact B.V. http://www.bekadidact.nl [email protected]

Junior Bosatlas Topografie Europa (ook Nederland en Wereld wordt gebruikt) Korte omschrijving Het programma Junior [email protected] Topografie Europa maakt deel uit van een serie van drie CDROM's (Nederland, Europa, Wereld). Deze bevatten in totaal ca. 1500 topografische elementen, waarmee beelden van circa 40 landen en gebieden worden opgebouwd. De basislijst van het CITO is verwerkt. De kleuren en de interactieve kaarten zijn gebaseerd op De Junior Bosatlas. Gebieden, steden, rivieren, zeeën en

bergen kunnen naar keuze worden opgeroepen en getraind. De programma's bevatten 5 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden gedaan.

Doelgroep Onderwijs / thuismarkt: Zowel bruikbaar in basis- als speciaal onderwijs. Dit programma is geschikt voor slechtziende leerlingen. Voor een uitgebreid toegankelijkheidsrapport over dit programma voor visueel gehandicapten kunt u kijken op: http://www.softwareinzicht.nl/software/software.php?p=r&id=263. Groep / leeftijd: 8 - 12 jaar. Individuele leerkracht / team: Het werken met dit programma heeft geen gevolgen voor de andere klassen. Remediërend: Het programma heeft geen specifieke remediërende mogelijkheden. Inhoudelijke aspecten Kerndoelen Leergebied: oriëntatie op mens en wereld. Domein: aardrijkskunde - topografie en kaartbeeld. Doel van het programma: De leerling bouwt zelf een kaartbeeld van Europa op en herkent de vorm en de relatieve ligging van de belangrijkste topografische elementen. Aansluiting bij methode: De kaarten uit de verschillende programma's sluiten aan op de vergelijkbare kaarten uit de Junior Bosatlas. De cd-rom's sluiten aan bij het topografie onderwijs in groep (5), 6, 7 en 8. Leermodel: Leren door doen. Opbouw van het programma: De programma's bevatten 5 modules die in willekeurige volgorde kunnen worden gedaan:     

oefenen, 3 niveau's; met goed/foutmelding quiz, 3 niveau's; spel, 2 niveau's; opzoeken; kijken (mini-atlas).

De Junior [email protected] Topografie Europa op cd-rom             

Europa - Staatkundig Europa - Natuurkundig België Frankrijk Verenigd Koninkrijk Duitsland Noord-Europa Polen, Tsjechië en Slowakije Zwitserland en Oostenrijk Spanje/Portugal Italië Oost-Europa Zuidoost-Europa.

Feedback: Het programma vertelt de leerling hoeveel opdrachten hij heeft gedaan en nog moet doen. Er vindt een goed/foutmelding plaats en er wordt een score bijgehouden. Inhoudelijke differentiatie: Oefenen kan op drie niveaus. Wie niveau 1 beheerst, voldoet het helemaal aan de normen van de Cito-toets. Instelmogelijkheden:   

oefenen, 3 niveau's; quiz, 3 niveau's; spel, 2 niveau's.

COO/CBO aspecten

Technische aspecten Eisen aan de configuratie: Besturingssysteem: Windows 98 of hoger. Browserversie Internet Explorer versie 5.5 of hoger. Hardware:    

een pc met een Pentium II processor (400 mhz) of hoger; een intern geheugen van minimaal 64 Mb, aanbevolen 128 Mb; een schermresolutie van minimaal 800 x 600, 16 bits kleuren; een cd-romspeler.

Installatie: U kunt de cd-rom installeren met behulp van een eenvoudig installatieprogramma. De Netwerkversie van deze cd-rom's beschikt over twee functionaliteiten: 1. Rapportage Na iedere oefening en quizronde krijgt de leerling een rapportje met een overzicht van zijn prestaties. Hij kan dat rapportje uitprinten en opslaan op het schoolnetwerk. Hierdoor heeft u als leerkracht altijd zicht op het werk van de leerling en op de resultaten ervan. 2. Zelf bouwstenen selecteren of van niveau veranderen In een speciale docentmodule kunnen topografische bouwstenen (namen van steden, rivieren, landen, enz) opgenomen of verwijderd worden uit het oefenbestand. Desgewenst kan de moeilijkheidsgraad worden aangepast. Bediening: Muis en toetsenbord. Zakelijke gegevens Prijs: € 17,50 per cd-rom. De normale kosten van een licentie voor de netwerkversie bedragen € 90,-- per jaar. Onderdelen van het pakket: Cd-rom. Versienummer: ISBN: 9001 12158 6 Junior [email protected] Topografie Nederland ISBN: 9001 12160 8 Junior [email protected] Topografie Europa ISBN: 9001 12157 8 Junior [email protected] Topografie de Wereld Gebruikerservaringen

Uitgever Uitgever: Internet: E-mail:

Wolters-Noordhoff atlassen http://www.wolters.nl [email protected]

Flits Flits nieuw Netwerk is de netwerkversie van Flits nieuw. Het is ontwikkeld voor leerlingen met problemen met de visuele synthese en directe woordherkenning. Het doel is het oefenen van de snelheid van het lezen van losse woorden voor spellende leerlingen, om hen zo tot directe woordherkenning te brengen. Het programma is gebaseerd op het leesmodel van Struiksma. Het is een raamwerkprogramma, waar zelf woordenlijsten in ingevoerd kunnen worden. Er worden meer dan 246 (te wijzigen) woordenlijsten meegeleverd. Er zijn meerdere flitsmethodes:      

de leerlingen lezen het geflitste woord op (samen met de leerkracht); de leerlingen typen het geflitste woord na (alleen); flitsen in clusters; flitsen in clusters van links naar rechts; flitsen in clusters van links naar rechts voor P- en L-lezers; flitsen met ondersteunende tekeningen uit de klank-gebaren methode.

Het juist inschalen van leerlingen is vereenvoudigd. Achteraf kan de leerkracht de resultaten bekijken en ook de manier waarop de leerlingen tot deze resultaten zijn gekomen. Doelgroep Onderwijs / thuismarkt: Basisonderwijs / Speciaal Basisonderwijs. Leerstoornis lezen. Deze software is ook bruikbaar voor slechtziende leerlingen die eventueel een vergrotingsprogramma gebruiken. Zie voor diepere testinformatie http://www.softwareinzicht.nl/?id=63 Aparte mogelijkheden voor dyslectische leerlingen. Groep / leeftijd: groep 3 tot en met 8. Leeftijd: 6 t/m 12 jaar. Individuele leerkracht / team: Het werken met dit programma heeft geen gevolgen voor de andere klassen. Remediërend: Het programma is in een remediërende context inzetbaar, waar een leerkracht bij zit. Het kan gebruikt worden voor het oefenen van het lezen van losse woorden voor letterspellende en lettergroepspellende kinderen, om hen zo tot directe woordherkenning te brengen. Inhoudelijke aspecten Kerndoelen Leergebied: Nederlandse taal.

Domein: leesvaardigheid. De overstap van aanvankelijk naar voortgezet technisch lezen. Het gaat daarbij om kinderen die de elementaire leeshandeling al goeddeels beheersen, maar niet tot versnelling van het leesproces komen omdat ze problemen hebben met de visuele synthese en directe woordherkenning.

Doel van het programma: Het oefenen van de snelheid van het lezen van losse woorden voor letterspellende en lettergroepspellende kinderen, om hen zo tot directe woordherkenning te brengen; Aansluiting bij methode: Het programma is niet methodeafhankelijk. Het is een raamwerkprogramma, waar zelf woordenlijsten in ingevoerd kunnen worden. Er worden woordenlijsten uit de programma's Clusteren en Raad een woord gebruikt. Leermodel: Het programma is gebaseerd op het leesmodel van Struiksma. Het maakt met name gebruik van de zogenaamde 'opbouwmethodiek', waarbij de diverse deelvaardigheden van het lezen op basis van een taakanalyse in volgorde gezet zijn. Opbouw van het programma: Er worden ruim 250 woordenlijsten meegeleverd, verdeeld over acht clusters:        

Spellingswerk; groep 3-4; groep 5-6; groep 7-8; letters; thema's; clusters; zinnen.

De verschillende woordpakketten zijn te wijzigen of aan te vullen door de leerkracht. Omvat een nieuwe trainingstechniek snel lezen voor dyslectische kinderen. Inhoudelijke differentiatie: Door gebruik te maken van de vele instelmogelijkheden is differentiatie goed te realiseren. Cognitief niveau is instelbaar. Feedback:  

In het deel met de leerkracht is er geen commentaar per antwoord. Als alleen gewerkt wordt, dan verschijnt in een venster visuele feedback op het antwoord: - goedzo - dat is fout, ik laat het nog eens zien - dit woord slaan we even over (na twee foute herhalingen). Na de oefening verschijnt nog een venster met visueel commentaar als: - we hebben fijn gewerkt, - je leest 7 woorden per minuut - we maken deze lijst nog af - goed, volgende keer gaan we door met de volgende woordenlijst. er is spraakuitvoer mogelijk met een spraaksynthesizer.

Instelmogelijkheden: In het leerkrachtenmenu kan worden ingesteld of de feedback en instructie in tekst, geluid of gebarenpictogrammen wordt aangeboden. Naast de groepen, leerlingen en woordenlijsten kan ingesteld worden: 

de te gebruiken woordenlijst;

    

de toonwijze (hele woord, in letters, in lettergrepen, half, alleen de medeklinkers, in clusters); de flitstijd (voor oplezen en natypen); de pauzetijd (voor oplezen en natypen); de normen (voor oplezen en natypen); de werktijd (voor oplezen en natypen).

Flitsmethodes:      

de leerlingen lezen het geflitste woord op (samen met de leerkracht); de leerlingen typen het geflitste woord na (alleen); flitsen in clusters; flitsen in clusters van links naar rechts; flitsen in clusters van links naar rechts voor P- en L-lezers; flitsen met ondersteunende tekeningen uit de klank-gebaren methode.

COO/CBO aspecten

Technische aspecten Eisen aan de configuratie: Besturingssysteem: Windows 9.x of hoger. Hardware:     

een werkend netwerk; minimaal een Pentium processor; 8 Mb intern geheugen; SVGA monitor met 256 kleuren; muis.

Installatie: Installatie vindt plaats op de server met behulp van een installatieroutine. De softwarelicenties / beveiligingen van eerdere versies worden niet meer gebruikt door NIB Software. In plaats hiervan krijgt u een schoollicentie die u op alle computers in uw school mag installeren. In het product worden uw naam en het licentienummer opgenomen. Werkt in een netwerk met het Actacom-concept. Bediening: Toetsenbord én muis. Slepen en dubbelklikken niet vereist.

Zakelijke gegevens Prijs: € 175 schoollicentie netwerkversie. € 90 opwaarderen van versie 1. Onderdelen van het pakket: Cd-rom met 3,5 inch licentiediskette, handleiding. Versienummer: Versie: 2.0 en netwerkversie. ISBN: Updates / abonnement: Verkrijgbaar via internet van de uitgever. De programma's worden regelmatig bijgewerkt. Soms wordt een onderdeel uitgebreid of verbeterd. De bijgewerkte versie kunt u dan bij de uitgever ophalen en installeren. Als u bent aangesloten op het Internet, dan kunt u ook gebruik maken van Live Update. U vindt deze functie in het programma "Flits Nieuw leraar". Kies hiervoor in het menu Internet Live Update. De bijgewerkte versie wordt dan automatisch voor u opgehaald en geïnstalleerd. Gebruikerservaringen

Uitgever Uitgever: Internet: E-mail:

NIB Software http://www.nib.nl [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF