Beslutande - Morups församling

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Beslutande - Morups församling...

Description

Morups församling Protokoll Kyrkoråd Sammanträde i prästgården 2015-04-21 kl. 19:00 Beslutande: Barbro Laurén Stig Johansson Kristin Espeby Carl-Gustav Johansson Christina Liberg Louise Larsson Ersättare:

Ej närvarande: Lisbeth Sollenius Bengt Axelsson Christoph Franke

Rolf Johansson Mikael Svensson Fredrik Gunnarsson

Sekreterare Susanne Andersson

Utses att justera: Carl-Gustav Johansson Justeringens plats och tid: Församlingsexpeditionen 2015-04-27, 08.00 Underskrifter: Sekreterare……………………………………………………………………paragrafer 29- 38 Ordförande……………………………………………………………………………………… Justerande………………………………………………………………………………………..

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ:

Morups församlings kyrkoråd

Sammanträdesdatum:

2015-04-21

Datum för Anslagets uppsättande:

2015-04-27

Förvaringsplats för protokollet:

Morups prästgård

Datum för anslagets nedtagande:

2015-05-11

Underskrift…………………………………………………………………………………

Morups församling Protokoll Kyrkoråd Sammanträde i prästgården 2015-04-21 kl. 19:00 Magnus Andersson från Falkenbergs Sparbank informerar kyrkorådet om placeringar. Han rekommenderar kyrkorådet att plocka hem vinsten på församlingens Mixfond, då den har haft en bra utveckling och att det nu kan vara tillfälle att säkra hem pengarna. § 29. Barbro Laurén öppnar sammanträdet. Rolf Johansson och Mikael Svensson tjänstgör som ordinarie. § 30. Till att justera dagens protokoll utses Carl-Gustav Johansson. § 31. Alla fackliga förhandlingar är färdiga förutom Vision, som inte har hört av sig ännu. § 32. Kamrer Susanne Andersson går igenom bokslutet för 2014. Susanne har haft hjälp med bokslutet av redovisningsekonom Marie Mård. Församlingen får ett positivt resultat för verksamhetsåret med 75 tkr, vilket är 130 tkr bättre än budgeterat resultat. Detta beror delvis på att församlingen fått återbetalning från Fora och att förbättringen inuti kyrktornet blev billigare än budgeterat. Begravningsverksamheten har gått med vinst på 55 tkr. Detta ökar församlingens skuld till begravningsverksamheten med lika stor summa. Kyrkorådet beslutar att lämna bokslutet vidare till kyrkofullmäktige.

Upprop

Justerare Lönerevision

Bokslut 2014

Diskussion om hur stort målkapitalet ska vara. Susanne kontaktar Marie Mård angående detta. § 33. Kyrkokansliet har pengar som församlingar kan söka för planerat eller pågående arbete med flyktingar och asylsökande. Diakon Uta Franke har gjort en ansökan som Barbro Laurén redogör för. Bidrag ska sökas på 40 000 kr. Kyrkorådet beslutar tillstyrka ansökan. § 34. Ägaren av fastigheten som gränsar till kyrkparken har varit i kontakt med vaktmästare Ingmar Rolandsson angående problem med vatten som kommer från kyrkparken. Kyrkorådet beslutar att Carl-Gustav och Ingmar ska ta kontakt med fastighetsägaren för diskussion om lösning på problemet.

Ansökan om bidrag för arbete med asylsökande

Kyrkparken

Morups församling Protokoll Kyrkoråd Sammanträde i prästgården 2015-04-21 kl. 19:00

§ 35. Barnledarna har tagit upp frågan om de föräldrar som hjälper till att skjutsa barnen till speciella aktiviteter inom barnverksamheten ska få reseersättning för detta.

Reseersättning frivilliga

Kyrkorådet beslutar att ingen reseersättning ska utbetalas. § 36. Frågan har tagits upp om timersättning ska utbetalas för frivilligarbetare som te x ställer upp vid kyrkkaffe och vid matservering i samband med vardagsgudstjänster. Kyrkorådet beslutar att ingen ersättning ska utbetalas. Däremot ska den faktiska kostnaden för utlägg vid bakning utbetalas. § 37. Trädgårdsgruppen har gjort en förfrågan om det finns möjligheter att få disponera medel från Elvy Bengtssons gåva till inköp av blommor till Edens trädgård. Då dessa pengar är ändamålsbestämda till kyrkan kan de inte användas för något annat ändamål.

Timersättning frivilliga

Trädgårdsgruppen

§ 38 Information Kh

Inget att rapportera.

Au

Barbro informerar om broschyren ”Dela tro - dela liv”, där höstens kompetensutveckling för anställda och förtroendevalda presenteras. Intresserade kan anmäla sig till Susanne.

Fu

Det har kommit in två anbud på utbyggnad av vaktmästarlokalen. Ett från Byggfirma Harry Larsson och ett från Molior Hus i Varberg. Kyrkorådet beslutar att lämna ärendet vidare till kyrkofullmäktige. Kyrkorådet förordar en utbyggnad av lokalen.

Kgu

Stig Johansson informerar om att kyrkogårdsutskottet har haft möte tidigare idag.

Morups församling Protokoll Kyrkoråd Sammanträde i prästgården 2015-04-21 kl. 19:00

§ 38 forts. Personalstyrkan i sommar kommer förutom ordinarie personal bestå av Christer Johnsson, Leonard Franke och Julia Andersson. Arbetstidsmätningen av vaktmästartjänsterna är nu klar. Den kommer att tas upp på nästa kyrkoråd. Kyrkogårdsutskottet har haft kontakt med två företag angående gravstenssäkerhet, Tryggsten från Ystad och Dacaga från Askersund. Ett av företagen kommer hit på besök. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på det brev vaktmästarna skrivit angående gravstenssäkerhet. Två företag har varit och tittat på arbetet med askgravplatsen. De ska lämna in offert på arbetet. Vaktmästare Yvonne ska beställa storstädning av kyrkstugan och prästgården. Nedtagning av träd är färdig och stubbfräsning har skett. Soffan till växthuset är beställd.

Morups församling Protokoll Kyrkoråd Sammanträde i prästgården 2015-04-21 kl. 19:00

.

Morups församling Protokoll Kyrkoråd Sammanträde i prästgården 2015-04-21 kl. 19:00

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF