Betyg och bedömning

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Betyg och bedömning...

Description

Varmt välkomna till Klagshamns rektorsområde

Vision för Klagshamns ro • På Klagshamns rektorsområde ska elever,

personal och föräldrar känna stolthet över sin skola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.

Agenda för kvällen • Hur är det svenska skolsystemet uppbyggt • Betygsstegen, meritvärde, antagning till • • • • •

gymnasiet Vad bedömer och betygssätter läraren Olika synsätt vid bedömning (formativ och summativ bedömning) Hur säkerställer vi likvärdig bedömning Hur ser det ut på Strandskolan, resultat Terminsbetyg och slutbetyg

Hur är det svenska skolsystemet uppbyggt? • Skollag (i Sverige har vi ett mål- och kunskapsrelaterat • • • • •

• • • •

betygssystem med likvärdig bedömning som mål) Skolförordning Läroplan Kursplaner i varje ämne Kunskapskrav Allmänna råd (åtgärdsprogram, IUP med skriftliga omdömen år 1-5, undervisningens planering, frånvaro, m.fl) Kommunala anvisningar Övriga lagar (exempelvis arbetsmiljölag omfattar även elever, ej utsättas för fysisk eller psykisk ohälsa) Skolinspektionen (relation NP och faktiskt betygsutfall) http://www.youtube.com/watch?v=1VvnE7fWyNI&featur e=youtu.be

Kursplanerna (ämnesvisa) 1. Ämnets syfte 2. Centralt innehåll (årskurs 1-3, 4-6 och 7-9) 3. Kunskapskrav (årskurs 3 sv, ma, no, so; årskurs 6 och 9 samtliga ämnen)

Pedagogiska planeringar ARBETSOMRÅDE/ INLEDNING

KUNSKAPSKRAV

Du ska: KONKRETISERADE MÅL

- detta ska du lära dig

BEDÖMNING - Vad? - När? - Hur?

UNDERVISNING - så här ska vi arbeta

Vi bedömer din förmåga att:

Vi kommer att:

ÄMNESSPECIFIKA ORD OCH BEGREPP

ELEVDELAKTIGHET/ INFLYTANDE

SYFTE -från LGR 11

CENTRALT INNEHÅLL - från LGR11

Eleven ska utveckla sin förmåga att:

Syftet med bedömning • Kartlägga kunskaper (diagnos av elevens • • • •

kunskaper) Värdera kunskaper (Jämförelse av elevens kunskaper mot ämnets kunskapskrav i skriftliga omdömen samt i betygen) Återkoppla för lärande (hjälpa eleven lära mer) Synliggöra praktiska kunskaper (konkret återkoppling på görandet ex. vid skapande) Utvärdera undervisningen (hur utvecklar läraren sin undervisning, NP)

Varför betyg i Sverige? • Sortering inför framtida studieval (enda

instrumentet i Sverige (förutom högskoleprovet), intagningsintervjuer eller andra redskap förekommer ytterst sällan)

• Värdera kunskaper (Jämförelse av elevens kunskaper mot ämnets kunskapskrav i skriftliga omdömen samt i betygen)

Vad bedömer och betygssätter läraren på? – Bland annat elevens förmåga analysera,

reflektera, hantera information, värdera, lära sig att lära – metakognitiv förmåga, se orsakssamband, kreativitet, kommunicera, lösa problem, förstå begrepp i olika ämnen.

E

C

A

Grundläggande

Goda

Mycket goda

Enkla

Utvecklade

Väl utvecklade

Beskriver och ger exempel

Förklarar och kopplar ihop

Förklarar och generaliserar

Avgränsat

Relativt varierat

Varierat

Prövar

Prövar och omprövar

Prövar och omprövar systemtiskt

Betygssteg och meritvärde • • • • • • • •A - 20 poäng B – 17,5 poäng C – 15 poäng D – 12,5 poäng E – 10 poäng F – 0 poäng, ej uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E. B och D ska samtliga delar i kunskapskraven vara uppfyllda i nivån under (E och C) och majoriteten av betygssteget ovanför. Meritvärdet räknas på alla ämnen (har man moderna språk är det 17 ämnen men har man inte det räknar man på 16 ämnen). Meritvärdet är samtliga bokstäver omvandlade till siffror

Kunskapsbedömning och betygssättning • Formativ bedömning (framåtsyftande bedömning

kontinuerligt i undervisningen) - poängprov meningslöst för lärandet - diagnoser, framåtsyftande kommentarer, självvärdering, kamratbedömning, modellering, EPA, ”fusk” m. fl. metoder är effektivt för lärandet och viljan att lära mer.

• Summativ bedömning (summerande bedömning av

elevens kunskaper vid ett givet tillfälle. Grundar sig bakåt i tid. - Betygsättning

Hur säkerställer vi likvärdig bedömning? • Sambedömning av elevarbeten • Modellering (elever tittar på gamla

elevarbeten) • Kollegiala samtal om bedömning • Nationella prov • Samtal mellan lärare i olika skolor/ämnen • Uppföljning av betygsstatistik • Kontinuerlig fortbildning i ämnet

Hur ser det ut på Strandskolan, resultat? • 93% av eleverna kommer in på sitt första handsval • Cirka 95% klarar gymnasiebehörighet • Vårt meritvärde ligger i snitt på 254p • Målsättning inom 3 år är 100% måluppfyllelse och ett snittvärde på 230 meritvärdespoäng

GYMNASIEBEHÖRIGHET läsåret 2013/2014 Malmö Stad Yrkesförberedande

76,9 %

Högskoleförberedande

75,0 %

Strandskolan

Y rkesförberedande

94,9 %

H ögskoleförberedande

94,9%

MERITVÄRDEN läsåret 2013/2014 Malmö Stad Åk 6 7 8 9

Flickor 198,9 195,1 201,2 223,3

Pojkar 177,8 174,4 180,5 203

Totalt 188,2 184,7 190,6 212,6

Flickor 262,1 268,8 240 267,5

Pojkar 246,7 221,8 244,9 244,2

Totalt 254,4 249,4 242,,3 254,4

Strandskolan Åk 6 7 8 9

Terminsbetyg • För terminsbetyg gäller enligt skollagen att: När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska betygssättningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper

1. i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och

2. efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9. 10 kap. 19 § skollagen (2010:800)

Tack för idag och hoppas ni haft en givande kväll!

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF