Bijlage 5. Format bankgarantie

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Contract Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Bijlage 5. Format bankgarantie...

Description

Bijlage 5 Format Bankgarantie De ondergetekende……………………………………………………………………….………(naam bank) gevestigd te ……………………………………………………………………………………………..(plaats) hierna te noemen ‘bank’

stelt zich hierbij tegenover: het dagelijks bestuur van de gemeente Bunnik, hierna te noemen ‘gemeente’, garant voor ………………………………………………………………………………………………(naam koper) gevestigd te …………………………………………………………………………………….. (plaats) hierna te noemen ‘koper’,

tot zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de koop- en ontwikkelovereenkomst Het Burgje te Odijk zulks tot een bedrag € …………………………………………………………………………. (zegge: ……………………………………………………………………………………………euro)

De bank verbindt zich op grond van deze garantie ten hoogste bovengenoemd bedrag op eerste verzoek van de gemeente aan haar te voldoen, indien naar de mening en onder de mededeling van de gemeente koper zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt en de bank van de gemeente een afschrift heeft ontvangen van een door de gemeente aan koper gerichte aangetekende brief waarin de gemeente koper kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken. De bank zal ook na betwisting van haar gehoudenheid of die van koper het door de gemeente gereclameerde bedrag terstond voldoen. De garantie blijft overeenkomstig de Ontwikkelovereenkomst van kracht totdat de koper aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan. De garantie vervalt zodra koper het door de gemeente aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, ten bewijze waarvan deze garantie door de gemeente aan de bank dient te worden teruggezonden. Op de bankgarantie is Nederlands recht van toepassing.

………………………………………. (plaats) ……………………………………….. (datum) ……………………………………….. (handtekening)

blad 1 van 1

Aanbesteding Het Burgje 16 november 2015

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF