Bild 1 - bionord

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Kardiologi
Share Embed Donate


Short Description

Download Bild 1 - bionord...

Description

Cirkulationsorganen –Hjärtat –Kärlen –Blodtryck2013

Föreläsningsupplägg • • • • • • • •

Människokroppen Kap 9 sid 266-311 Hjärtat - uppbyggnad funktion reglering Stora och lilla kretsloppet Blodkärl artärer vener kapillärer - uppbyggnad funktion reglering Blodtryck reglering

Cirkulation • • • • • •

Uppgifter Transport Skydd Stabilisera Filtration …….

1

Lilla och stora kretsloppet • • • • • •

Aorta Artär Arteriol Kapillär Venoler Vener

Människokroppen Fig 9.1 a

Hjärtat anatomi • Atrium Förmak • Ventrikel Kamrar • Septum hjärtskiljevägg

• Valve Klaff Aorta Pulmonalis • Mitralis Tricuspidalis • Vena cava superior och inferior

2

HJÄRTKLAFFARNA • AV-klaffar segelklaffar • Mitralis 2 cuspar • Tricuspidalis 3 cuspar • chordae tendineae • papillarmuskler • Ficklaffar semilunarklaffar • Aorta • Pulmonalis

• •

Checklista Hjärtat 1. Cor

- hjärta

2. Apex cordis - hjärtspetsen. Hjärtats avsmalnande nedre del, riktad fram/vänster. 3. Basis cordis - hjärtbasen. Hjärtats övre/ breda bakåtriktade del. 4. Sulcus coronarius - kransfåran. Runt hjärtat i höjd med övergång förmak-kammare. 5. Atrium dexter (dx) - höger förmak 6. Atrium sinister (sin) - vänster förmak 7. Auricula dx - höger hjärtöra. Säckliknande utbuktning i höger förmaksvägg. 8. Auricula sin - vänster hjärtöra. 9. Septum interatriale - skiljevägg mellan atria. 10. Ventriculus dx - höger kammare 11. Ventriculus sin - vänster kammare. Tjockare vägg pga större arbetsbörda. 12. Septum interventriculare - skiljevägg mellan kammare. 13. mm. papillares - muskel I kammarens golv förbundna med segelklaffarna. 14. Endocardium - hjärtats innerhinna. Serös hinna bestående av tunt endotelskikt.

315. Myocardium - hjärtmuskulaturen, tvärstrimmig. Inkluderar retledningssystemet. 16. Epicardium - seröst membran på hjärtats utsida. 17. Valva tricuspidalis (valva atrioventricularis dx) - treflikig klaff mellan höger förmak/ kammare. 18. Valva bicuspidalis = valva mitralis (valva atrioventricularis sin) - tvåflikig klaff mellan höger förmak/ kammare. 19. Chordae tendineae- sentrådarna mellan papillares och segelklaffarna. 20. Valva semilunaris dx = valva trunci pulmonalis - pulmonalisklaffen. 3 flärpar. 21. Valva semilunaris sin = valva aortae - aortaklaffen. 3 flärpar. 22. Nodus sinuatrialis - sinusknutan. 23. Nodus atrioventricularis - AV-knutan. 24. Fasciculus atrioventricularis - retledningsfiber mellan AV-knutan - papillares.25. Crus dx/ sin - höger/ vänster skänkel I kammarseptum. 26. A. coronaria sinister - vänstra kransartären. Har kort förlopp och utgår från vänster del av sinus aortae. - Ramus atrioventricularis anterior - gren som utgår från sulcus atrioventricularis och som bla försörjer AV-knutan. - Ramus circumflexus - gren som utgör forts av a. coronaria sinistra och som är belägen I sulcus coronarius sinister.• 27. A. coronaria dx - högra kransartären. Avgår från höger del av sinus aortae och följer sulcus coronarius. 28. Sinus coronarius - samlingsven på hjärtats baksida. Mynnar I höger atria. 29. Pericardium fibrosum - hjärtsäckens yttre del. Bindvävshinna delvis sammanvuxen med mellangärdet. 30. Pericardium serosum - dubbelbladig serös hinna som består av enkelskiktat skivepitel. Bekläder insidan av pericardium fibrosum och hjärtats yta. - Lamina visceralis - inre blad. Sammanvuxet med hjärtats yta. - Lamina parietalis - yttre blad. Bekläder insidan av hjärtsäckens bindvävsdel. • 31. Foramen ovale - oval öppning I skiljevägg mellan atria. Tom födseln. 32. Fossa ovalis - ovala gropen. Tunt ställe I skiljevägg mellan förmaken efter embryonala foramen ovale. 33. Ductus arteriosus - öppna förbindelsen hos fostret mellan bifurcatio trunci pulmonaris och arcus aortae. 34. Ligamentum arteriosum - bindvävsrest av ductus arteriosus.

4

Hjärtat Cor Cordis • • • • • • • •

Pump som möjliggörs med tryckskillnad Apex Basen Hjärtsäcken Pericardiet Epicardiet Myocardiet Endocardiet Människokroppen Bild 9.4

Sid 273

Hjärtats egen blodförsörjning Coronarartärer Dx Sin sid 311

• Höger kransartär RCA right coronary artery • Vänster kransartär LCA left coronary artery LCX circumflexa • LAD left anterior descending artery • Ramus interventricularis anterior

• http://www.heartsite.com/html/menu.html • http://www.heartsite.com/html/lad.html

5

Koronarkärl/ Kranskärl

Myocardiets uppbyggnad • Muskulatur tvärstrimmig • Anulus fibrosusMänniskokroppen Bild 9.7

6

• Aktionspotential -muskelcell till muskelcell -öppna cellförbindelser i retledningssystemet

»

Människokroppen Bild 9.8

Hjärtats elektriska aktivitet • • • • •

Sinusknutan/ pacemaker/ taktgivare AV-knutan His bunt Skänklar Purkinjefibrer

• Hjärtats rytm

• • • •

Aktionspotential Latenstid Refraktärperiod Varaktighet

• Summering •

Människokroppen bild 9.10

7Retledningssystemet

Människokroppen Bild 9.9

8

EKG / Elektrokardiografi • Elektrokardiografi • Extremitetsavledningar • Precordialavledningar/ Bröstavledningar • P-våg • QRS- komplex • T-våg9

EKG - komplexet •

EKG - komplexet • EKG

• Aktionspotential

10

HJÄRTCYKELN • • • • • • •

Pumpförmågan / LVEF / EF Ekokardiografi ------------------Systole Diastole ---------------HjärtljudenMänniskokroppen bild 9.13

HJÄRTFREVENS PULS • Vilofrekvens 60 –80 slag/ min • Bradycardie < 50 slag/ min • Takycardie > 100 slag/ min • Frekvens i arbete c:a 170 slag/min

REGLERING Hjärtfrekvens Autonoma nervsystemet Adrenalinhalt i blodet Sympaticus

Parasympaticus Hjärtfrekvens

11

Vad påverkar hjärtfrekvensen? • • • •

-

HJÄRTMINUTVOLYM • MV =den volym som kamrarna pumpar ut / min • SV =slagvolym = volym / slag • • • •

MV = HR * SV ? = 70 * 70 ml MV vila _____ arbete _________

HJÄRTMINUTVOLYM

12

SLAGVOLYM • SV = • EDV

EDV - ESV enddiastolisk volym ca 130 ml

• ESV endsystolisk volym

ca 60 ml

• Slagvolymen ändras när • - EDV ändras • - ESV ändras

Reglering slagvolymMänniskokroppen bild 9.16

• Hjärtminutvolym • Fördelning av blodetMännoskokroppen Bild 9.32

13

KÄRLSYSTEMET • Artärer

• VenerSid 304-306

Vensystemet

VENER • Venklaffar • Funktion • Muskelven• pumpen

14

Kapillärer • 40 miljarder 600 kvm • 5 % av cirkulerande blodvolym • Endotelcellsskiktet 0.001 mm • Långsamt 1mm/sek

KÄRLSYSTEMET • Kapillärer

Kapillärutbyte • Diffusion

• Filtration

• Absorption

15

Blodkärlens uppbyggnad Sid 286

• Intiman • inre skikt • Median • mellanskikt • Externa • yttre skikt

»Sid 286

(aventitian)

Blodflöde Blodtryck Motstånd • Vätskeflöde • Flödeshastighet • Genomblödning

16

• TOTALA PERIFERA MOTSTÅNDET

- TPM

• Längden • Innerdiametern • Viskositeten • BT = MV * TPM

Perifert motstånd I kärlenMänniskokroppen bild 9.24

• Tryck

• Tvärsnittsyta • Flödeshastighet •

Människokroppen Bild 9.21

17

Mätning av blodtryck • Blodtrycksmanschett • Stetoskop

Blodtryck • Systole utdrivningfas • Diastole påfyllnadsfas • • • •

120 / 80 mmHg Pulstryck 120 – 80 = ? Medelblodtryck Diastolisk tryck + 1/3 av pulstrycket = ?Människokroppen Bild 9.23

18

Det arteriella blodtrycket : • • • • • • • • •

Hjärtats minutvolym Artärernas sträckbarhet Motståndet som blodet möter TPM Blodvolymens storlek Psykiska faktorer Matspjälkningen ----------------------------Blödning arterioscleros

Reglering av blodtrycket • • • • • •

Vasomotorcentrum -tryckkänsliga receptorer Aortabågen Carotis Njurarna renin Binjurarana adrenalin noradrenalin

• Blodtrycksreflexen

19

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF