Bilga 2 - researchweb

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Bilga 2 - researchweb...

Description

Bilaga 2. Deltagarinformation

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi/fysioterapi ___________________________________________________________________________ Deltagarinformation gällande magisterstudien: Patienters levda erfarenheter och upplevelser efter fotledsproteskirurgi Bakgrund och syfte En fotledsprotesoperation är ett behandlingsalternativ vid artros i fotleden. Artros i fotleden kan ha olika grundorsak, exempelvis reumatisk sjukdom eller en fraktur. Operationen har visat sig kunna ha positiva effekter på smärta, svullnad, ledrörlighet, gång och aktiviteter i det dagliga livet.

Det finns flera studier där man har tittat på resultatet efter operation. Vanligt är att man använder sig av enkäter med frågor och färdiga svarsalternativ. Även om enkäter kan vara ett bra sätt att få en bild av en persons upplevelser efter operationen, så är det också en begränsade form i och med att svarsalternativen är fasta. Genom en intervju ges personen möjlighet att beskriva sina upplevelser, utifrån vad han eller hon själv upplever som viktigt att berätta. Syftet med studien är att beskriva personers upplevelser och erfarenheter efter att de genomgått fotledsprotesoperation. Förfrågan om deltagande Du tillfrågas att delta i denna studie då Du har genomgått en fotledsprotesoperation. Vid en fotledsprotesoperation registreras patientens uppgifter i Svenska Nationella Fotledsregistret och vi har genom detta register fått Ditt namn. Dina uppgifter har behandlats konfidentiellt och ingen obehörig har tagit del av Dina uppgifter. Hur går studien till? Ditt deltagande består av en individuell intervju. Intervjun beräknas ta ca 2 timmar och kommer att ske i lokal på din hemort eller om du önskar komma till Fysioterapin på Mölndals Sjukhus i Mölndal, ca 10 minuter utanför Göteborgs centrum. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en digital bandspelare och sedan skrivas ut ordagrant. Därefter sker en analys av samtliga intervjuer.

Åse Hautau, Självständigt arbete för magisterexamen i fysioterapi, Ht 2016

Vilka är riskerna? Inga fysiska risker bedöms förekomma i samband med studien. En intervju skulle dock kunna väcka tankar och känslor hos den intervjuade personen. Om dessa tankar och känslor upplevs som svåra så kan projektledaren hjälpa till med att förmedla kontakt för samtalsstöd. Finns det några fördelar? Genom Ditt deltagande kan Du hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att få en djupare förståelse för vad det kan innebära för en person att genomgå en fotledsprotesoperation. I sin tur kan det bidra till ett förbättrat omhändertagande och bemötande. Resultatet av studien kan även vara till hjälp i arbetet med att ta fram rutiner och behandlingsplaner samt till den information som ges till patienterna inför operationen. Förhoppningsvis leder det till att patienterna känner sig mer delaktiga, tryggare och mer förberedda inför operationen. Hantering av data och sekretess Dina personuppgifter och all information som samlas in under studien kommer att behandlas konfidentiellt och allt material anonymiseras. Dina svar och Dina resultat kommer att behandlas och förvaras på ett sådant sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vid eventuell publikation av studien kommer inga namn att förekomma och resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt så att ingen av deltagarna kan identifieras. Hanteringen av Dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204). Hur får jag information om studiens resultat? Om Du önskar att ta del av studiens resultat, kontakta projektledaren för att få en kopia av studien då denna är klar. Försäkring, ersättning Ingen ersättning utgår för deltagande i studien. Frivillighet Det är helt frivilligt att delta i studien. Har Du valt att delta har Du ändå när som helst, utan särskild förklaring, rätt att avbryta Din medverkan. Om Du vill avbryta så kontakta projektledaren. Om Du inte vill delta eller om Du väljer att avbryta Din medverkan kommer detta inte att påverka Din framtida vård. Inför deltagande i studien kommer Du att få skriva under ett samtyckesformulär. Ansvariga för studien: Projektledare Åse Hautau Leg Fysioterapeut (Sjukgymnast) Telefon 0707-517902 [email protected]

Handledare Gunilla Limbäck Svensson Med Dr, Leg Fysioterapeut (Sjukgymnast) [email protected] 2

Åse Hautau, Självständigt arbete för magisterexamen i fysioterapi, Ht 2016

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi/fysioterapi ___________________________________________________________________________

Samtyckesformulär gällande magisterstudien: Patienters levda erfarenheter och upplevelser efter fotledsproteskirurgi Jag har fått muntlig och skriftlig information angående studien och dess utförande och lämnar härmed Mitt samtycke till deltagande i studien: Jag är medveten om att Mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att Jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta Mitt deltagande utan att detta påverkar Mitt fortsatta omhändertagande.

Namnteckning: ______________________________________________________________

Namnförtydligande: __________________________________________________________

Ort: ______________________________ Datum: __________________________________

3

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF