Björnligans likabehandlingsplan

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Sociologi, Discrimination
Share Embed Donate


Short Description

Download Björnligans likabehandlingsplan...

Description

Björnligans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016-2017

Förskolechef Jessica Svensson [email protected]

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Läroplan för förskolan (98/10) (s.4)

Innehållsförteckning Vad säger lagen?...................................................................................................................4 Grunduppgifter……………………………………………………………………………………………………………….5 Utvärdering………………………………………………………………………………………………………………………7 Främjande insatser……………………………………………………………………………………………………………8 Kartläggning……………………………………………………………………………………………………………………..9 Förebyggande åtgärder……………………………………………………………………………………………………10 Rutiner för akuta situationer…………………………………………………………………………………………….11

Bilagor: Förskolans mall för dokumentation Hörby kommuns incidentrapportering

Vad säger lagen? Syftet med att upprätta denna plan är givetvis för att förebygga uppkomsten av all slags diskriminering och kränkande behandling. Vi i förskolan arbetar med de yngsta barnen och är första steget i deras utbildningsresa och det är här deras demokratiska värderingar grundläggs. Vår verksamhet regleras av olika lagar och styrdokument och följande gäller vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling: Skollagen (2010:800) 6kap 8§: Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Diskrimineringslagen 3kap 16§: En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Lag (2014:958). Huvudmannen är ansvarig för att förskola, fritidshem, skola och Lärcenter bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Huvudmannen ska vidare se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. En trygg verksamhet och skolvardag är en förutsättning för att barn, elever och studerande ska lära och utvecklas. Sveriges förskolor och skolor har ett viktigt uppdrag som huvudmannen har ett ansvar att bevaka, utveckla och stödja för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för alla barns och elevers utveckling och lärande. Alla som arbetar i Hörby kommuns utbildningssektor spelar därför en viktig roll att i sitt dagliga arbete – i ord och handling – driva denna utveckling framåt. Beslut enligt delegationsordningen (BUN 2013-04-16 punkt 1.6.1 och 1.6.3).

4

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Ansvariga för planen Förskolechef Jessica Svensson

Vår vision På Björnligans förskola ska varken barn eller vuxna bli diskriminerade, trakasserade eller bli utsatta för kränkande behandling.

Planen gäller från 2016-05-01

Planen gäller till 2017-05-01

Läsår 2016-2017

Barnens delaktighet Genom att i den dagliga verksamheten prata med barnen om hur man ska bemöta varandra i olika situationer och att sätta ord på hur man kan känna sig beroende på olika bemötande. Samtidigt är vårt uppdrag som vuxna att tänka på hur vi bemöter varandra och är goda förebilder för barnen, vilket leder till att barnen blir delaktiga och får inflytande över vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. En avdelning har även arbetat mycket med värdegrundsarbete med hjälp av Kompisarna i Kungaskogen.

Vårdnadshavarnas delaktighet Även vårdnadshavare blir delaktiga genom att vi tydligt visar varandra respekt och att de känner sig delaktiga, får insyn och blir lyssnade på då vi har förtroendet att ta hand om det värdefullaste de har, nämligen deras barn. Vi skickar ut den nya planen till samtliga föräldrar och ber om eventuell återkoppling, lyfter den vid vårt forum för samråd samt lägger den på Unikum.

Personalens delaktighet Förskolechefens ansvarar för att det årligen upprättas en ny plan. Vi går sedan igenom planen vid en personalkonferens då innehållet diskuteras och fylls på med ytterligare tankar från övriga i arbetslaget. Vi tycker det är viktigt att detta är ett levande dokument som genomsyrar verksamhetens alla delar. Vissa områden väljer vi att fortsätta arbeta med och några område läggs till. Personalen har fått svara på frågor kring vilka metoder vi ska använda vid kartläggningen samt vilka områden vi behöver arbeta extra med i följande plan.

5

Förankring av planen Planen upprättas under våren då vi utifrån observationer i verksamheten under året som gått, uppmärksammat vilka område vi behöver arbeta vidare med. Vi utgår ifrån barnens, vårdnadshavarnas och personalens reflektioner och tankar som kommit upp sedan förra planen upprättades. Då detta arbete är färdigt i personalgruppen, skickas planen ut till vårdnadshavarna så de har möjlighet att ha synpunkter på planen.

6

Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Vi i personalgruppen har gått igenom planen och diskuterat på vilka sätt vi har uppnått målen samt hur vi kan utveckla vårt arbete för likabehandling. Samtlig personal har inför en personalkonferens läst igenom planen och har inför personalkonferensen i april månad kommit med förslag på olika förbättringsområde.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Det är personalgruppen som varit delaktiga i utvärderingen, samtidigt som barnen automatiskt är delaktiga eftersom det är dem vi utgår ifrån då vi reviderar och utvärderar planen. Vårdnadshavare är delaktiga genom att vi skickar ut planen så de ges möjlighet att ha synpunkter på den.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Vi känner att vi på Björnligans förskola bemöter barn, vårdnadshavare samt varandra med respekt vilket är ett av våra viktigaste mål i verksamheten. Vi fortsätter att fokusera extra på att alla behandlas lika, och att barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi ska använda oss av kollega handledning vid någon av våra personalkonferenser, där vi väljer ut en situation/dilemma någon har hamnat i under månaden som gått. Denna situation/dilemma ska övriga i arbetslaget ge förslag på hur man kunnat hantera på olika sätt, och "ägaren" av dilemmat får ta med sig de förslag man känner hade funkat bäst till en annan gång.

Årets plan ska utvärderas senast 2017-04-01

Beskriv hur årets plan ska utvärderas Vi ska i arbetslaget gå igenom målen i den aktuella planen för att se hur vi har nått upp till de mål vi ställt, samt diskutera vilka område som känns aktuella att arbeta vidare med under kommande period.

Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechef Jessica Svensson

7

Främjande insatser

Namn Främja likabehandling

Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Mål och uppföljning Vi på Björnligan har nolltolerans då det gäller kränkande behandling av barn och vuxna. Vi måste föregå med gott exempel och tänka på hur vi bemöter varandra, pratar om varandra, uppmärksammar varandra och lyssnar på varandra. Barn gör som vi vuxna gör så därför måste vi utgå ifrån oss själv för att uppnå det resultat vi eftersträvar, alltså nolltolerans vad gäller all form av kränkningar.

Insats Observera, diskutera och dokumentera olika situationer som uppkommer i vardagen samt kollegial handledning vid några av våra personalkonferenser.

Ansvarig Hela arbetslaget

Datum när det ska vara klart Pågår kontinuerligt under hela året, men lyfts en gång i månaden vid personalkonferensen.

8

Kartläggning Kartläggningsmetoder Björnligans förskola består av tre avdelningar, men har en del samarbete mellan avdelningarna.Vi tror att enda sättet att komma ifrån kränkande behandling är att som vuxen vara närvarande i barngruppen samt föregå med gott exempel! De kartläggningsmetoder vi använder oss av är observation, dokumentation samt diskussion i arbetslaget.

Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Genom våra föräldrasamverkansformer som: Unikum (webb baserat kommunikationsverktyg), forum för samråd, drop in, utvecklingssamtal, föräldramöte och daglig kontakt ges föräldrar möjlighet till både insyn och inflytande i verksamheten.

Hur personalen har involverats i kartläggningen Vi arbetar mot samma mål och har tillsammans arbetat fram vår likabehandlingsplan. Kartläggningen sker kontinuerligt i den vardagliga verksamheten genom ett reflekterande arbetssätt, och dokumenteras då vi årligen upprättar en ny plan. Detta sker under arbetslagsträffar, gemensam planering, medarbetarsamtal samt kompetensutvecklingsdagar.

Resultat och analys Vi har ett respektfullt förhållningssätt bland både barn och vuxna där vi månar om varandra. Vi lyfter uppkomna situationer vid våra personalkonferenser så vi gemensamt hjälps åt att hantera olika dilemman. Vi reagerar direkt då någon uttrycker sig nervärderande mot någon annan, och försöker få barnet att tänka sig in i det andra barnets känsla. Barn testar gränser och detta är en del i deras utveckling, men då är det viktigt att de känner att pedagogerna finns nära och kan hjälpa till då det behövs. Det är viktigt att vi vuxna även har koll i smårummen där de större barnen gärna vill leka lite ifred. Detta är viktigt att respektera, men samtidigt är det då någon kan bli utsatta för kränkningar av olika slag, vilket inte är okej. Vi arbetar mycket för ett öppet klimat som tillåter att vi lyfter situationer vi reagerar över, och diskuterar detta genom att ställa öppna frågor och samtidigt förklara hur man själv hade handlat i den aktuella situationen.

9

Förebyggande åtgärder Namn Förebygga kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling

Mål och uppföljning Under vår kartläggning har vi kommit fram till att det område som är mest aktuellt för oss att arbeta vidare med är arbetet mot kränkande behandling. Av de sju områden som likabehandlingsplanen berör känns det som att detta ligger närmast till hands för våra förskolebarn, och viktigt att arbeta förebyggande med.

Åtgärd Vi pedagoger måste vara närvarande i verksamheten och kunna hjälpa barnen att hantera konflikter utan att någon ska behöva bli kränkt. Konflikter hamnar man i som både barn och vuxen och det är vår uppgift på förskolan att ge barnen redskap att kunna hantera konflikter på sätt som inte kränker någon annan individ.

Motivera åtgärd Detta är viktig kunskap och insikt att ha med sig under hela livet. Vi på förskolan är delaktiga i att lägga grunden för att barnen växer upp till respektfulla individer som värnar om sina medmänniskor.

Ansvarig Hela arbetslaget

Datum när det ska vara klart Planen utvärderas och revideras våren-17

10

Rutiner för akuta situationer Policy Björnligans förskola ska vara fri från förekomsten av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Personalen är delaktig i barnens vardag och föregår med gott exempel. Detta förebygger trakasserier och kränkande behandling.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Samtlig personal har ansvar för att alla barn trivs och känner sig trygga på förskolan. Föräldrarna är medvetna om att personalen har speciella mentorsbarn, men det går även bra att vända sig till vilken personal man själv vill. Känner man att det är känsligt kan man även vända sig till vår förskolechef Jessica Svensson 0415-378361

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn 1) Enskilt samtal mellan barnet/barnen och personal. Dokumentation görs enligt förskolans blankett för dokumentation. Om detta inte ger önskat resultat går man vidare till steg 2 2) Personal kontaktar vårdnadshavare vid behov samt informerar förskolechefen. Om detta inte heller ger önskat resultat går man vidare till steg 3 3) Vid upprepade tillfällen ska incidentrapport göras enligt Hörby kommuns policy

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Se flödesschema samt Hörby kommuns incidentrapportering

11

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF