Bra - Lnu.se

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Educational Psychology
Share Embed Donate


Short Description

Download Bra - Lnu.se...

Description

A-F betygskriterier

Åsa Lindström 9 & 10 februari 2015

Agenda • Rektorsbeslut • Kriteriebaserad bedömning • Beskrivande tillämpning • Matematisk tillämpning • Viktning av kursbetyg

• Exempel på kurser • Tips från Lundkvist/Swartling och Ekecrantz • Hur går vi vidare?

Rektorsbeslut • Införa ytterligare en betygsskala A-F (sjugradig skala) • Kurser för internationella studenter ska använda A-F betygsskala från höstterminen 2015 • Enbart en av de beslutade betygsskalorna kan användas på en kurs - enskilda delmoment kan dock ges U/G

• Ta fram betygskriterier: A, C och E-nivåerna rekommenderas

Lnu’s lokala regler för examinationer

”Bedömningsgrunder och de krav som ställs för respektive betygsgrad dvs. betygskriterier ska presenteras för studenterna skriftligen vid kurs/delkursstart.”

Kriteriebaserad bedömning • Rättssäker examination – undvika godtycklighet i bedömningen • Transparent bedömning som motiverar varför en viss prestation får ett visst betyg • Effektivare bedömningsprocess • Främjar lärande och skapar motivation För varje kurs anges: vad de förväntas lära sig; lärandemålen och hur väl; betygskriterier.

Problem med kriteriebaserad bedömning Internationell jämförbarhet

Kan missgynna okonventionella och kreativa studenter Kan skapa ett mer examinationsinrikt at beteende hos studenterna

Balans mellan ytterligheter; för allmänt vs. för detaljerat Viktning mellan olika examinationsmoment

Användbara kriterier är ”omöjliga” att formulera Lärare ”vet” vilken prestation studenterna måste visa för att nå ett visst betyg

Beskrivande tillämpning Betyg Bedömning A

Utmärkt

Enastående resultat med bara få mindre brister

B

Mycket bra

Över förväntan med endast ett fåtal brister

C

Bra

Generellt bra arbete med några brister

D

Tillfredsställande Acceptabel nivå, men flera brister finns

E

Tillräckligt

Resultatet uppfyller mininikriterierna

FX

Otillräckligt

Mer arbete krävs innan godkänt betyg kan ges

F

Otillräckligt

Avsevärt mer arbete krävs

Beskrivande tillämpning – en annan variant Betyg Bedömning Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, A

Utmärkt praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt

B

Mycket bra

C

Bra

djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.

Tillfreds-

Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup,

ställande

praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.

D Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte E

Tillräckligt mer. Otillräckligt Ett resultat som är otillräckligt.

F (Underkänt)

Beskrivande tillämpning – mer detaljerad variant Betyg Bedömning

A

Utmärkt

B

Mycket bra

C

Bra

D

Tillfredsställande

E

Tillräckligt

FX

Otillräckligt

F

Otillräckligt

Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier: Utmärkt helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Mycket hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet. Mycket bra helhetsintryck. Några brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren. Hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. Bra helhetsintryck. En del brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren. Ganska hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren. Acceptabel nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. Mycket stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad. Undermålig nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.

Matematisk tillämpning Betyg

Procent av totala poängsumman på tentamen

A

90%

B

80%

C

70%

D

65%

E

60%

FX*

< 60%

F

< 60% *

Komplettering bör ej ges vid salstentamen.

Viktning av kursbetyg Betyg

Matematiska betygsgränser

A

8,51-9,00

B

7,51-8,50

C

6,76-7,50

D

6,26-6,75

E

6,00-6,25

Mål för självständigt arbete pedagogik magister Lnu Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs:

• utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genomföra ett självständigt arbete • kunna på ett stringent och intresseväckande sätt presentera egna resultat och andras vetenskapliga arbeten • kunna genomföra ett opponentskap

Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu Bedömningsområde För betyget GODKÄND ska studenten Problematiserande -ha formulerat en bakgrund som ringar in och Bakgrund tydligt visar på den problematik som studien syftar till att belysa Syfte/frågeställning - självständigt ha formulerat ett tydligt angivet syfte och en undersökningsbar forskningsfråga med relevans för studiens inriktning Tidigare forskning

Teorianvändning

Metod

OBS! Inte A-F eller målrelaterat

För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom - ha formulerat en bakgrund där problemområdet noggrant utreds och visar på komplexiteten i problematiken -ha formulerat syfte och frågeställning med precision och kreativitet

-ha presenterat sådan tidigare forskning som beskriver kunskapsområdet allmänt och specifikt identifierar problemområdet - ha formulerat välgrundade argument för tillämpning av teori anpassad till studiens syfte och forskningsfråga

-ha redovisat och kritiskt granskat de olika forskningsbidragens betydelse för problemområdet

-ha argumenterat för val av metod, ha redovisat och genomfört denna på ett adekvat sätt i förhållande till syfte, frågeställning och vald teori -utifrån redovisade och transparenta val ha genomfört studiens empiriska delar

-ha fört ett metodkritiskt resonemang som visar på god metodologisk medvetenhet -utifrån välgrundade och noggrant motiverade val ha genomfört studiens empiriska steg

-ha redovisat och diskuterat studiens teoretiska ramverk med väl framskrivna och analytiska kopplingar till studiens syfte och forskningsfråga

Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu, forts. Bedömningsområde

För betyget GODKÄND ska studenten

Etisk medvetenhet

- ha visat ett forskningsetiskt förhållningssätt vid planering och genomförande av studien - ha tematiserat och redovisat underlaget för undersökningens resultat på ett för läsaren logiskt sätt - ha tolkat och analyserat materialet i relation till arbetets teorianvändning -ha diskuterat de empiriska resultaten -ha argumenterat kring arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha kritiskt diskuterat lämpligheten i teori- metodval

Resultat/Analys

Diskussion

Språk och form

Försvar och opposition

- skrivit en text som är väldisponerad och språkligt korrekt - sammanställt arbetet i enlighet med angivna formella krav på abstrakt, innehållsförteckning, tabeller, figurer, referenshantering och litteraturförteckning -ha försvarat sitt arbete med sakliga och relevanta argument -visar lyhördhet för, bedömer och omsätter relevanta förslag till förbättringar - på ett systematiskt, kritiskt och konstruktivt sätt ha granskat annans arbete och pekat på såväl brister som förtjänster

För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom = - utfört bearbetning, tolkning och analys i nära dialog med det teoretiska ramverket - visat fördjupad förståelse i analysen -på ett fördjupat sätt ha argumenterat kring arbetets framtida betydelse för forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha fört ett kritiskt resonemang om den valda metodens funktion i studien samt gjort fördjupade kopplingar till teori - skrivit en text som är väl anpassad till genren vetenskaplig prosa vad gäller logik, stringens och abstraktionsnivå.

-ha försvarat sitt arbete på ett övertygande sätt med väl underbyggd argumentation

Exempel på betygskriterier från en kurs om konsumentbeteende vid Lnu Grades Objectives General description of to what extent the course objectives are met. After completing this course the student should be able to:  describe and reflect upon different aspects of consumer behaviour with a societal perspective  describe the consumer decision process and analyze how it effects the marketing decisions of organizations  describe psychological processes that influence consumers  integrate knowledge of consumer behaviour and marketing strategy

 apply consumer behaviour theory to solve consumer marketing oriented cases and problems, and clearly account for and discuss their conclusions in conversations with different groups

A Outstanding performance with only minor errors.

B

C

Above the average standard but with some errors.

Generally sound work with a number of notable errors.

The student has The student has shown excellent shown very good understanding of understanding of the areas the the areas the specific specific objective covers, objective covers, with consistent with several use of theoretical theoretical as as well as well as empirical empirical references. references. Theoretical Theoretical references are references are mostly relevant fully relevant and explained in and explained in detail. The detail. The student has also student has also made sharp made very sharp independent independent reflections on the reflections on the topics he/she has topics he/she has dealt with. dealt with. This objective is mostly assessed through the tasks only awarded Pass or Fail, which means that Pass with distinction (A and B) is not relevant. However, outstanding or very good performance in these tasks affects the overall grade for the entire course in a positive way, especially if the student is on the border between two grades.

The student has shown good understanding of the areas the specific objective covers, with several theoretical as well as empirical references. Theoretical references are mostly relevant and explained. The student has also made several independent reflections on the topics he/she has dealt with.

D

E

FX

Fair but with significant shortcomings.

Performance meets the minimum criteria.

Some more work required before the credit can be awarded.

The student has shown fair understanding of the areas the specific objective covers, with theoretical as well as empirical references.

The student has shown minimum understanding of the areas the specific objective covers, with theoretical as well as empirical references.

An examination given FX may be complemented on the elements that do not meet up to pass.

Theoretical references are mostly relevant and explained, but not always. The student has also made independent reflections regarding the goals where reflection is required.

Theoretical references are mostly relevant and explained, but not always. The student has also made independent reflections regarding the goals where reflection is required.

F Considerable further work is required.

An examination given F must be remade.

Exempel: 1MA401 Grundläggande matematik, 7,5 hp Mål Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • utföra beräkningar inom olika talområden. • lösa elementära ekvationer samt olikheter innehållande rationella uttryck eller absolutbelopp. • lösa problem inom mängdlära, talteori och kombinatorik. • redogöra för definitioner av och skissa grafer till elementära funktioner. • utföra grundläggande beräkningar med komplexa tal och lösa komplexa polynomekvationer. • redogöra för definitioner av och härleda samband mellan centrala begrepp i kursen och använda dessa samband vid problemlösning. • lösa problem och visualisera begrepp och samband med matematisk programvara. • tolka, kommunicera och argumentera med matematikens representationsformer.

Betygskriterier Examinationsformer Examinationen sker med skriftlig tentamen, där både problemlösningsförmåga och teorikunskaper bedöms.

Exempel: 4BY065 Trä i byggsystem, 7,5 hp Mål Efter genomgågen kurs skall studenten: • ha grundläggande förståelse för konstruktionsteknik och lastberäkning • ha förståelse för verkningssättet hos konstruktioner i trä och träbaserade produkter • ha förmåga att dimensionera avancerade träkonstruktioner inkl. stabilisering, specialbalkar i limträ, träförband och vibrationer • kunna utforma, dimensionera och analysera avancerade träkonstruktioner

Betygskriterier Examinationsformer Bedömningen av de studerandes prestationer sker som regel under särskilda tentamensperioder och kan vara skriftlig och/eller muntlig. Bedömning kan också baseras på inlämnade redovisningar av laborationer och övningsuppgifter.

Exempel: 4SE310 Forskningsmetodik, 7,5 hp Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna: • Redogöra för grunderna i vetenskapsteori och forskningsmetodik • Formulera mål och avgränsningar för forsknings- och utvecklingsprojekt • Välja och redogöra för val av metoder • Redogöra för tidigare forskning av relevans för ett specifikt projekt • Planera avancerade projekt • Presentera resultat muntligt • Presentera resultat i akademiska/tekniska rapporter

Betygskriterier Examinationsformer Bedömningen av de studerandes prestationer är i huvudsak skriftlig och baseras på inlämnade rapporter och redovisningar. Även muntlig examination kan ingå.

Exempel: 4SE310 Forskningsmetodik, 7,5 hp Betyg

A

Generell beskrivning av i Utmärkt- enastående vilken grad kursmålen har resultat med bara få uppnåtts. mindre brister. Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna:  Redogöra för grunderna i vetenskapsteori och forsknings metodik  Formulera mål och avgränsningar för forsknings- och utvecklingsprojekt  Välja och redogöra för val av metoder  Redogöra för tidigare forskning av relevans för ett specifikt projekt  Planera avancerade projekt  Presentera resultat muntligt  Presentera resultat i akademiska/tekniska rapporter

B

C Bra – generellt bra arbete med några brister.

D

E Tillräckligt – resultatet uppfyller mininikriterierna.

FX F

Exempel: 1DV602 Programvaruteknik – Processer, 15 hp Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs förväntas studenten: • kunna redogöra för begrepp och principer inom objektorienterad programutveckling • kunna redogöra för grundläggande teorier, tekniker och metoder inom programvaruutveckling • behärska avancerade modelleringsprinciper och tekniker för objektorienterad modellering • ha förmåga att självständigt eller i grupp utföra specifika utvecklingsuppgifter för att samla in och analysera krav, ta fram och utvärdera en design, samt testa och dokumentera en implementation • ha förmåga att självständigt eller i grupp genomföra ett sammanhållet programutvecklingsprojekt i objektorienterade modellerings och programspråk

Betygskriterier Examinationsformer Bedömning av de studerandes prestationer sker genom skriftliga prov och/eller muntliga prov och redovisning av obligatoriska uppgifter. Den huvudsakliga formen för examination bestäms vid kursstart.

Exempel: 1DV602 Programvaruteknik – Processer, 15 hp Betyg Generell beskrivning av i vilken grad kursmålen har uppnåtts. Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna: • kunna redogöra för begrepp och principer inom objektorienterad programutveckling • kunna redogöra för grundläggande teorier, tekniker och metoder inom programvaruutveckling • behärska avancerade modelleringsprinciper och tekniker för objektorienterad modellering • ha förmåga att självständigt eller i grupp utföra specifika utvecklingsuppgifter för att samla in och analysera krav, ta fram och utvärdera en design, samt testa och dokumentera en implementation • ha förmåga att självständigt eller i grupp genomföra ett sammanhållet programutvecklingsprojekt i objekt orienterade modelleringsoch programspråk

A Utmärkt- enastående resultat med bara få mindre brister.

B

C Bra – generellt bra arbete med några brister.

Samlad kriterieformulering för två mål som examineras på tentamen.

Beskriva hur en laboration ska genomföras för att ge A på målet. Inte aktuellt då målet examineras genom gruppuppgift som betygssätts godkänt/ underkänt.

Inte aktuellt då målet examineras genom gruppuppgift som betygssätts godkänt/ underkänt.

Hur ska insamling, analys, utvärdering, test och dokumentation vara genomfört för C? Kanske behövs flera kriterier för detta omfattande mål?

D

E Tillräckligt – resultatet uppfyller mininikriterierna.

FX F

Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011) Formulera • Involvera alla berörda lärare •

Avsätt tid för utarbetandet, gärna på avstånd från e-post och telefonerUtgå från kursmålen och var beredd att formulera om demTa hjälp av erfarenheter, t ex gamla tentamenssvarHitta balans mellan tydliga och alltför detaljerade kriterier (riskerar att hämma kreativiteten)Fundera över viktning – ska vissa mål värderas högre?Vad kännetecknar skillnaden mellan två olika betyg? - Kvalitativ skillnad (tillfredsställande/bra)? - Kvantitativ skillnad (flertalet/samtliga)? - Annat?

Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011) Implementera • Förtydliga för studenterna genom exempel • Använd kriterierna aktivt under kursen och visa på användbarheten även under inlärning • Efter examinationen – återkoppla utifrån kriterierna • Testa kriterierna innan full implementering (t ex genom dubbelbedömning parallellt med tidigare system) • Utvärdera både kriterier och användningen av dessa. Var beredd på att skriva om dem!

Hur går vi vidare?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF