Brevmall

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Engineering & Technology, Datavetenskap, Data Management
Share Embed Donate


Short Description

Download Brevmall...

Description

Projektarbete Brandteknik

Mitt projektjobb - det bästa som gjorts Skriv som en tidningsartikel. Du har redan fångat läsaren med en intressant rubrik. Sedan kommer ingressen. Den sammanfattar allt du har gjort och tänker göra. Den skall väcka intresse hos läsaren. Efter rubrik och ingress kommer brödtexten. Nu beskriver du  vad du tänker ta reda på  varför det är viktigt  vad det kommer att leda till Detta är alltså i princip samma som problemformuleringen du redan har skrivit till din projektplan. Har du en bra bild som beskriver problemet, skall den självklart med. Då spalten är 11 cm bred, är detta en lämplig bild- eller rambredd. I kolumnen till höger skriver du in alla praktiska data kring ditt arbete. Den typografiska utformningen görs enligt följande: Typsnitt: Times New Roman, 11 eller 12 pt marginaljusterad, fet i ingressen. Rubrik: Arial, centrerad, ”lagom” stor, här är den 36 resp. 26 pt, ej fet. Slutligen undertecknar du artikeln. Datum fixas automatiskt. Någon Någonsson 2017-07-14

Presentation Arbetet kommer att presenteras vid ett seminarium xx/xx -99. Då kommer också en rapport att finnas tillgänglig. Därefter finns rapporten fritt tillgänglig på Brandtekniks hemsida med adressen www.brand.lth.se. Arbetet är en del i kursen problembaserad brandteknisk riskhantering vid brandingenjörsprogrammet. Författare Arbetet utförs av Någon Någonsson, BI-XX, som kan nås per följande adress: Hemgatan 2, X-stad eller [email protected] Här kan man också skriva något om sig själv eller kanske sätta in ett foto. Handledare Projektarbetet utförs i samarbete mellan Brandteknik, LTH och Konsulten AB, Xstad. Handledare är Prof. Sven Erik Magnusson och Tekn. Dr. Sven Svensson. Denna ruta skall gå från topp till botten av sidan. Här ryms all praktisk information om arbetet. Typsnitt: Times New Roman, 11 eller 12 pt, Marginaljusterad (glöm inte att avstava vid behov). Rubriker: Arial, fet, centrerad.

Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress John Ericssons väg 1, Lund Telefon 046-222 73 60 Telefax 046-222 46 12 E-post [email protected] Internet http://www.brand.lth.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF