Brevmall - Ängelholms kommun

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Brevmall - Ängelholms kommun...

Description

1 (2) Diarienummer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-09-06

Lena Tebring 0431-87252 [email protected]

2010/77

Kommunstyrelsen

Förslag till förlikningsavtal; Nyhemsskolan Ärendebeskrivning En genomgripande om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan inleddes 2010. I samband med att renoveringsarbetena upptäcktes att fuktnivån i golvkonstruktionen i flera fall låg över den kritiska fukthalten. Kommunfullmäktige beslöt i anledning därav 2011-10-24 om kompletterande åtgärder i form av undertrycksventilerade golv. Sedan ytterligare problem upptäckts beslutade kommunstyrelsen 2012-03-14 att endast behålla byggnader som bedömdes funktionella och att komplettera med nybyggnation. Uppdrag lämnades till tekniska nämnden att återkomma med bl a kalkyl. Detta ledde i sin tur till att den upphandlade entreprenaden med Byggmästar´n i Skåne avbröts under april 2012. Förhandlingar har därefter förts om slutavräkning mellan parterna. Utöver ersättning för nedlagt arbete och material har entreprenören avtalsenlig rätt till ersättning för underentreprenörer, utebliven vinst och hinder. Förhandlingar har lett fram till förslag till uppgörelse i storleksordningen 11 miljoner kronor. Kommunledningskontoret föreslår att kommundirektören och tekniska chefen bemyndigas att underteckna förslaget till förlikningsavtal och att detta villkoras av kommunfullmäktiges godkännande. Genom förlikningen är parternas samtliga mellanhavanden slutligt reglerade. Kommunfullmäktige har också att anvisa medel uppgörelsen.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2012-09-06

Kommunstyrelsen

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post [email protected] Internet www.engelholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-09-06

2 (2) Diarienummer 2010/77

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta. att godkänna upprättat förslag till förlikningsavtal med Byggmästar´n i Skåne AB innebärande betalning av 11 mnkr. att för ändamålet anslå 11 mnkr inom kommunstyrelsens driftbudget 2012. att finansiering ska ske genom uppbudgetering av intäkter för engångsåterbetalning från Fora AB avseende premier för avtalsgruppsjukförsäkring m.m. i motsvarande mån.

Jan-Inge Hansson Kommundirektör

Lena Tebring Kanslichef

Kommunstyrelsen

Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post [email protected] Internet www.engelholm.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF