Budget 2014-2016 tillägg 20131120

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Budget 2014-2016 tillägg 20131120...

Description

Budget 2014

Budgetförutsättningar 2014 • ”Borgholmsmodellen” •

1/3, 1/6, prioriteringar

• Verksamhetsnettot • Antal invånare (10634) • Ekonomiska utveckling • • •

Världen Sverige Lokalt

• Skatter & bidrag, AFA • Investeringar och den långsiktiga planeringen • IT-budget

Satsningar i budgeten 2014 • • • • • • • •

Öppen förskola (Familjecentralen) Kulturskola Sommarskola Barnomsorg på OB-tid (Familjecentralen) Snöröjning 1 Mkr Badhusavtalet 0,5 Mkr Bemanning KLK 1 Mkr Ytterligare tillägg efter KS 19 nov • • •1,3 Mkr

Utökad barnomsorg på OB-tid 0,5 Mkr Slopad besparing på Fritidsgårdar (170 Tkr från öppna förskolan) Finansiering genom nettning av energiskatt

Temporär lättnad Socialförvaltningen 7 Mkr (brutto)

Kommunens budgetram RESULTATRÄKNING

Ramjusteringar

Politiska Utgångsläge Besparing TS-Budget IT-Budget prioriteringar

KS förslag till Budget 2014

Socialförvaltningen

-233 394

2 284

732

-1 558

-7 000

-238 936

Utbildningsnämnden

-145 379

1 500

1 098

-2 464

-1 300

-146 545

Kommunstyrelsen

-115 094

517

-918

4 553

-2 500

-113 442

Samhällsbyggnadsnämnden

-7 479

0

-211

0

-7 690

Bostadsanpassning

-1 014

0

0

0

-1 014

Revision, valnämnd, överförmyndare

-1 445

0

-13

-300

-1 758

Slottsverksamhet TOT:

0 -503 805

0 4 301

912

306

-11 100

-509 386

Nya avskrivningar

-3 030

-3 030

Pensioner, löneökningar mm

-36 496

-36 496

Återställning negativt resultat

-2 906

-2 906

Skatter, utjämning och finansnetto

561 619

561 619

RESULTAT

15 382

9 801

Investeringar 2014-2016 Investeringsbudget

2014

2015

2016

19 800

19 800

15 800

15 115

16 970

10 000

Byxelkroks hamn

1 850

0

0

Övriga hamnar

1 000

1 000

1 000

Övrigt

1 000

1 000

1 000

85

330

285

Utvecklingsprojekt

500

500

3 515

GC vägar

250

1 200

1 200

1 200

21 000

21 000

17 000

Kommunstyrelsen varav: Fastigheter

Arbetsmiljö och Brandskydd IT

Nämnder Socialnämnd Utbildningsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Bibliotek Kulturverksamhet Fritidsverksamhet

Summa investeringar Investeringsplan 2014 -2016

59 000

Besparingar Resursfördelning enligt…

JämförelseBudget 2013 kostnad 2013

1/6 del

RS 2012

Strukturjusterad standardkostnad Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Grundskola inkl fskl o sär Omsorg om funktionsnedsatta (513) Äldreomsorg (510) Individ o familj (IFO)

-41 -97 -57 -160 -20

533 727 506 067 921

-40 -91 -60 -146 -21

385 640 557 362 931

-7 -29 -10 -11 -50 -1

318 286 583 343 528 223 594

-8 -41 -9 -7 -54 -5 -4

907 180 520 542 439 510 715

-191 -1 015 -2 284

Jämförelse med valda kommuner Politisk vht Infrastruktur/skydd Kultur Fritid Övrig utbildning Särskilt riktade insatser Affärsvht Gemensam verksamhet Teknisk Service Summa verksamheter

-177 -633

0 -487 440

-4 301

Äskningar?

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF