Ciencias Sociais

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Apuntes, Apuntes de enseñanzas medias, Ciencias Sociales
Share Embed Donate


Short Description

Download Ciencias Sociais...

Description

CIENCAS SOCIAIS • As condicións de vida na Europa no ano 1.000? As condicións de vida eran moi duras, a esperanza de vida era curta e os que superaban os 40anos considerábanse vellos. A mortalidade era moi elevada. As guerras eran moi numerosas, as enfermidades eran correntes e non existían remedios eficaces contra elas. A poboación vivía dos productos que cultivaba e calquera calamidade( secas, inundacións...) provocaba grandes fames. Máis da metade dos acabados de nacer non superaban o primeiro ano de vida e moitas mulleres morrían no parto. • Os tres grupos sociais da idade media. Definición e Características. Cabaleiros: eran os homes de armas, a súa misión era defender o resto da poboación en caso de ataque. Os clérigos: eran os monxes e sacerdotes. Dedicábanse a rezar para logra−la salvación espiritual das persoas. Os campesiños: e outros traballadores eran os que se encargaban de produci−los alimentos e obxectos necesarios. • A vida no castelo. Os castelos eran as residencias dos nobres. Neles vivían xunto as súas familias, serventes, soldados e algúns artesáns, sobre todo, ferreiros. Desde o castelo controlaban as súas extensas terras ou señoríos, así como os campesiños agrupados en aldeas ós pés da fortaleza a vida no castelo era monótona. De vez en cando chegaban XOGRARES E TROBADORES, que animaban as veladas cantando e recitando poemas. As mulleres rara vez saían do castelo. Pasaban o tempo coidando os fillos pequenos e bordando. • As relacións de vasalaxe. O vasalo prestáballe homenaxe o seu señor, e dicir xuraballe fidelidade e obrigabase a prestarlle axuda militar. O señor comprometíase a protexer ó vasalo e a mantelo na súa casa ou concederlle un castelo ou un territorio para que se mantivese el mesmo. Esta doazón denominase señorío ou feudo e de aquí provén o feudalismo. • A aldea medieval: Os campos, o traballo, os campesiños(tipos) agricultura. −As aldeas agrupábanse en torno a un castelo ou unha igrexa. −As vivendas dos campesiños eran pequenas, cun único cuarto e unha corte para os animais. −O traballo no campo era moi duro e participaba toda a familia dende os máis peques Ata os máis anciáns. −Os campos estaban dispostos en aneis concéntricos. −Os campesiños: Na idade meda 9 de cada 10 eran campesiños. Servos: Dependían dun nobre ou dun mosteiro. Non tiñan moitos dereitos ( non Podían casar se autorización do señor; nin abandonar as terras...) Libres: Vivían na aldea e non eran propiedade do señor e tiñan máis dereitos. −Agricultura: A partir do século XI aumentou a producción agrícola por innovacións Técnicas, melloras de regadío, novos cultivos, mais terras cultivadas. 6) Definicións:

1

• Estamento: • Manso: Terra explotada polos campesiños. • Imposto: precio que tiñan que pagar os campesiños ao rei e a igrexa. • Peregrinación: Es un viaxe que se fai a pe por movo relixioso. 7) Organización da iglesia. Tipos de clero. Cabeza: Papa Bispos: Nas cidades. Curas=Sacerdotes−nas aldeas−organízanse en parroquias. Clero secular (Bispos e Curas) Clero regular= Monacato (Monxes e Monxas) viven en mosteiros ou abadía os Os monxes están sometidos a unha regra (conxunto de normas) 8) As cruzadas. Eran intervencións militares para reconquistarlles terra Santa os Musulmáns. A primeira comezou no ano 1095, cando o papa Urbano II) chamou os cristiáns de Occidente para reconquistar Xerusalén. Nas cruzadas participaron os Reis,nobres, Nenos, todos eles cunha cruz pintada nos seus traxes, de onde procede o nome de Cruzados. As Cruzadas serviron tamén para estreita−los lazos entre Oriente e Occidente para Favorece−lo comercio. SEÑOR AXUDA ECONÓMICA CONSELLO PROTECCIÓN MILITAR AXUDA MILTAR DEFENSA XUDICIAL SUSTENTO PROPORCIONADO POLO FEUDO VASALO

2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF